Bachelor's theses

Latest additions:
2023-11-12
02:39
Vliv metamfetaminu na neuroimunitní systém
Petrášová, Blanka ; Hejnová, Lucie (vedoucí práce) ; Lapka, Marek (oponent)
Zneužívání metamfetaminu je celosvětový problém a v České republice se s ním setkalo 2-3 % lidí starších 15 let. Dlouhodobě ho užívá 34,7 tisíce lidí v ČR a 19 lidí zemřelo v souvislosti s metamfetaminem za rok 2022. Jeho vliv na neuroimunitní systém se začal studovat až v posledních letech. Pochopení jeho vlivu na neuroimunitní systém může nastínit nové možnosti léčby, jelikož do dnes není žádný lék na závislost na metamfetaminu. Tato práce shrnuje jeho účinky na jednotlivé složky neuroimunitního systému a nastiňuje některé látky, které by mohly být použity při léčbě. Klíčová slova: metamfetamin, neuroimunitní systém, zánět, mikroglie, astrocyty

Detailed record
2023-11-12
02:39
Kinematic analysis of deformed quartzite from the Vysoký kámen: implications for development of the Saxothuringian orogenic wedge
Ildžová, Tamara ; Jeřábek, Petr (vedoucí práce) ; Jouvent, Marine (oponent)
/ Czech abstract Saxothuringický orogenní klín je působivým příkladem kolizního orogenního klínu vzniklého na území Českého masivu během variské orogeneze. Lokalita Vysoký kámen, nacházející se v oblasti Krušných hor (saxothuringikum), představuje část vnějšího klínu, který nebyl během vývoje zanořen do velkých hloubek. Pro lepší pochopení polyfázové deformace v této frontální části bývalého akrečního klínu, je práce zaměřena na kinematické analýzy kvarcitu a křemenných žil v mikro a makro měřítku z oblasti Vysokého kamene. Byly popsány 2 hlavní deformační stavby (S1 a S2), vzniklé za mírně odlišných teplotně tlakových podmínek, které jsou spojeny se dvěma deformačními událostmi (D1 a D2). Deformační stavba S1, jež je definována hrubozrnnými rekrystalizovanými zrny křemene a osními rovinami zvrásněných křemenných žil, souvisí s deformací jednoduchého střihu. S1 rovněž vykazuje protažení v severojižním směru, souhlasně se směrem os vrás. Tato subhorizontální metamorfní foliace se mírně uklání směrem k východu. Je asociovaná s deformační událostí D1, během které studovaná oblast subdukovala. Výskyt minerálů jako je paragonit a rutil, a vyšší obsahy Si s hodnotami do 3.17 a.p.f.u. zaznamenané v slídách odráží subdukční prostředí. Druhá deformační stavba S2 je charakterizovaná jemnozrnnou...

Detailed record
2023-11-12
02:38
Hipokampus a konsolidace kontextuální paměti ve fyziologických a patologických podmínkách
Taskina, Sofia ; Kelemen, Eduard (vedoucí práce) ; Vlček, Kamil (oponent)
afa Kontextuální paměť a zpracování kontextu jsou důležité schopnosti mozku pro učení, adaptaci a celkový život. Tato práce je zaměřena na porozumění, jaké jsou tyto schopnosti, jaké struk- tury a procesy je zajišťují, a také na patologie s nimi spojené. Takový přístup umožní zhodnotit význam kontextuální paměti, porozumět tomu, jak vzniká, mění se, extrahuje a zapomíná, a také určit, do jaké míry budoucí objevy v této oblasti přispějí k rozvoji léčby onemocnění, u kterých došlo ke změnám v kontextuálním zpracování. afa Klíčová slova: kontextuální paměť, kontextuální zpracování, hipokampus, konsolidace paměti, PTSD afa afa afa afa afa

Detailed record
2023-11-12
02:36
Non-pharmacological methods for influencing memory consolidation during sleep
Němcová, Monika ; Kopřivová, Jana (vedoucí práce) ; Honc, Ondřej (oponent)
Spánek hraje zásadní roli v mnoha fyziologických procesech lidského organismu, jako je i konsolidace paměti. Pozitivní účinky spánku na konsolidaci paměti jsou známy již dlouho, ale pouze ve dvou posledních desetiletích byla znalost propojení mezi spánkem a pamětí využita k navržení intervencí, které by zlepšovaly konsolidaci paměti ve spánku. Dva z těchto přístupů jsou předmětem studia této práce: zpětnovazebná akustická stimulace (CLAS, z angl. "closed-loop auditory stimulation") a cílená reaktivace paměti (TMR, z angl. "targeted memory reactivation"). CLAS a TMR mají významný klinický potenciál, protože jde o nefarmakologické metody, což minimalizuje riziko závislosti a abusu. Zároveň na mozek nepůsobí exogenními silovými poli, a jsou proto považovány za bezpečnější než jiné podobné intervence. Cílem této práce je podrobně popsat CLAS a TMR, zhodnotit faktory ovlivňující jejich efektivitu a představit jejich klinický potenciál v léčbě nemocí spojených s pamětí.

Detailed record
2023-11-12
02:34
Měření průtoku povrchových toků chemickou metodou
Burdych, Marek ; Ondovčin, Tomáš (vedoucí práce) ; Slavík, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá měřením průtoku chemickou metodou. Rešeršní část práce podává přehled nejdůležitějších metod měření průtoku v povrcho- vých tocích (Hydrometrická vrtule, plováková metoda, FlowTracker, ADCP, objemová metoda a metoda výpočtu průtoku ze známého množství průřezu koryta toku). Velká část je věnovaná chemické metodě. V druhé části je detailně popsáno terénní měření průtoku chemickou metodou na řece Loděnici a pre- zentovány výsledky. Měření probíhalo na třech lokalitách s použitím pěti kon- duktometrů. Konduktometry byly rozděleny do dvou skupin, přičemž každá skupina měřila v různých vzdálenostech od injektáže. Šestý konduktometr mě- řil pozaďovou hodnotu konduktivity během celého experimentu. Vypočítané hodnoty průtoků jsou porovnány s hodnotami vycházejícího z měření FlowTrackerem a nedalekou vodoměrnou stanicí ČHMÚ. Odchylky průtoků byly interpretovány jako ztráty stopovače na úseku měření. Tyto ztráty jsou v práci odhadnuty. Klíčová slova: hydrologie, povrchová voda, vodní tok, chemická metoda, kon- duktivita, stopovač

Detailed record
2023-11-12
02:34
Motilita a virulence bakteriálních patogenů u pacientů s cystickou fibrózou
Benešová, Nikol ; Melter, Oto (vedoucí práce) ; Smělíková, Eva (oponent)
Cystická fibróza je autozomálně recesivní onemocnění, které postihuje hlavně europoidní rasu. Onemocnění je způsobeno mutací genu regulace transmembránové vodivosti. Tento gen kóduje vznik proteinu chloridových kanálků. Onemocnění vede k tvorbě vysoce viskózních sekretů exokrinních žláz. Nejčastěji postiženým orgánem jsou plíce, ve kterých se hromadí hlen a bakterie. Bakterie jsou v plicích vystaveny mnoha stresorům (velké množství hlenu, oxidační stres, antibiotika, imunitní systém hostitele), které na bakterie působí selekčním tlakem a vedou k selekci mutantů lépe přizpůsobených podmínkám prostředí. Při akutní infekci je pro bakterie jedním z důležitých faktorů virulence jejich pohyblivost. Pohyblivost zajišťují bičíky a umožňují bakterii přesun do míst s vyšším obsahem živin a osídlení různých částí plic. V průběhu chronické infekce dochází ke změnám genotypu a fenotypu bakterií. Selektují se nepohybliví mutanti, kteří méně aktivují imunitní systém, což přispívá k persistenci bakterií v plicích. Chronické infekce vedou k vyšší mortalitě. Cílem této bakalářské práce je srovnání pohyblivosti bakterií Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia komplex, Stenotrophomonas maltophilia a Achromobacter xylosoxidans v průběhu akutní a chronické infekce. Klíčová slova: cystická fibróza, bičík, změny...

Detailed record
2023-11-12
02:32
Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny s dětmi v lokalitě Hradec - Rokle
Fišerová, Kateřina ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Matochová, Alžběta (oponent)
Bakalářská práce představuje a zkoumá sociální problematiku, sociální služby a aktivity v lokalitě Hradec-Rokle. Na základě provedeného šetření analyzuje nabízené aktivity a služby, využití sociálních služeb a deklarované potřeby uživatelů služeb v této lokalitě. Kvalitativní výzkum v lokalitě zjišťuje rozsah a možnosti rozvoje potřebných sociálních služeb. Bude navržen rozvoj služeb vedoucích ke zlepšení životní situace obyvatel dané lokality.

Detailed record
2023-11-12
02:32

Detailed record
2023-11-12
02:28
Diverzita vrbovek (rod Epilobium) a metody studia jejich hybridizace
Kuchyňková, Lenka ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce) ; Šemberová, Kristýna (oponent)
Vrbovka (Epilobium) patří mezi rody, na jehož evoluci se významně podílí mezidruhová hybridizace. Tento proces sice generuje evoluční novinky a může vést ke speciaci, může však mít za následek i genetickou erozi a extinkci. Tato práce se věnuje především zástupcům rodu Epilobium, které jsou mezidruhovou hybridizací potenciálně ohroženi. Z české květeny je to především skupina vzácných horských vrbovek zahrnující E. nutans, E. alsinifolium a E. anagallidifolium. Kromě časté mezidruhové hybridizace pak komplikuje situaci v této skupině i minuciéznost rozlišovacích znaků. Rešerše také shrnuje dostupné metody, které mohou být ke studiu mezidruhové hybridizace využity v rámci navazující diplomové práce.

Detailed record
2023-11-12
02:28
Ježovky, jejich evoluce a reakce na křídové paleoenvironmentální události
Hedánková, Karolína ; Košťák, Martin (vedoucí práce) ; Nohejlová, Martina (oponent)
Bakalářská práce stručně shrnuje poznatky o evoluci ježovek (Echinoidea; Echinodermata) se zaměřením na úspěšný řád Spatangoida a jejich diverzifikaci v dynamickém prostředí mesozoika. Pozornost je věnována zejména významným paleoceanickým změnám, jako jsou anoxické události (OAE = Oceanic Anoxic Event) a vymírání. Jsou stručně diskutovány reakce na OAE1-OAE3, a také poslední velké vymírání na hranici křídy a paleogénu (K-Pg). Ježovky, jako významná součást bentických společenstev se ukazují být vhodnou modelovou skupinou nejen pro pochopení dynamiky evoluce, ale i úspěšných strategií přežívání krizových událostí a nových adaptací. Klíčová slova: Mesozoikum, ježovky, evoluce, eventy

Detailed record