National Repository of Grey Literature 22 records found  beginprevious13 - 22  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Studium zdravotních důsledků znečištěného ovzduší na Ostravsku s využitím genomiky - AIRGEN
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Topinka, Jan ; Rubeš, Jiří ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Šrám, Radim
Získání nových poznatků o působení komplexních směsí látek vázaných na prachové částice (k-PAU, toxické kovy) a VOC v ovzduší na lidský organismus. Na různých populacích na Ostravsku (děti, strážníci) byly studovány mechanismy působení těchto látek na lidský genom (genová exprese, genetické polymorfismy). Projekt byl řešen ve třech podprojektech. Zdravotní stav dětí - analýza nemocnosti cca 1800 dětí v 6-7 pediatrických obvodech vybraných dle úrovně znečištění, vztah mezi kvalitou ovzduší a incidencí akutních onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Studium vlivu genetické výbavy na astma u dětí - molekulárně epidemiologická studie, která využívá nových poznatků genomiky analyzující vztah mezi diagnozou astma bronchiale a ovlivněním genomu u skupin dětí z nejznečištěnější částí Ostravy-Radvanic a kontrolní skupinou z okresu Prachatice. Analýza podílu PAU na vzniku astma bronchiale u dětí. Vliv znečištěného ovzduší na lidský organismus - molekulárně epidemiologická studie na exponované populaci, kterou představují městští strážníci z Ostravy Poruby, kontrolní skupina operuje v Praze Smíchově. U obou skupin byl analyzován vliv expozice k-PAU na kvalitu spermií. Hlavním přínosem projektu je stanovení vlivu polutantů v ovzduší na změny v genetickém potenciálu.
Studium zdravotních důsledků znečištěného ovzduší na Ostravsku s využitím genomiky - AIRGEN: Popularizace výsledků výzkumu SP/1b3/8/08 (Airgen)
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Topinka, Jan ; Rubeš, Jiří ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Šrám, Radim
Reflexe problematiky vlivu znečištěného ovzduší na Ostravsku na zdraví dětí a lidský genom v denním tisku s celostátní i krajskou působností, televizi a rádiu, na konferencích. Jsou uvedeny texty článků, přepisy relací i vystoupení na konferencích. Je dokladováno úsilí řešitelů projektu zalarmovat politickou reprezentaci i obyvatelstvo regionu ke snaze o nalezení řešení katastrofální situace.
Studium zdravotních důsledků znečištěného ovzduší na Ostravsku s využitím genomiky - AIRGEN
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Topinka, Jan ; Rubeš, Jiří ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Šrám, Radim
Publikované výsledky projektu (47 článků a jiných výstupů). Přílohy k podprojektu Zdravotní stav dětí - informace a dotazníky pro lékaře a matky.
Vliv variability genomu na interakci lidského organismu a životního prostředí - ENVIRONGENOM
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Skorkovský, Jiří ; Benešová, Marie ; Novák, Jiří ; Tabashidze, Nana ; Švecová, Vlasta ; Špátová, Milada ; Solanský, Ivo ; Nováková, Zuzana ; Milcová, Alena ; Líbalová, Helena ; Dejmková, Eva ; Schmutzerová, Jana ; Topinka, Jan ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Brdička, Radim ; Šrám, Radim
Projekt je rozpracován do následujících dílčích cílů: Sledování a analýza nemocnosti (infekční onemocnění horních i dolních dýchacích cest, alergie) vybrané skupiny cca 1000 dětí v modelových okresech Teplice a Prachatice do věku 10 let. , Stanovení PAU-DNA aduktů vzniklých v prenatálním období metodou ELISA u kohorty 1100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození), Stanovení oxidačního poškození DNA v prenatálním období u kohorty 1 100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození), Stanovení genetického polymorfismu čipovou technologií u kohorty 1100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození), Zhodnocení vztahu genotypu novorozence k jeho postižení nitroděložní růstovou retardací (IUGR), a pozdější nemocnost těchto dětí s ohledem na stav ovzduší, Studium významu genotypu jedince, ovlivňujiícího interakce se znečištěným ovzduším, vzhledem k nemocnosti sledovaných dětí, Studium specifity skupin genů (metabolických drah) na tvorbu PAU-DNA aduktů a oxidační poškození, Analýza vztahu mezi expozicí PM2.5, k-PAU, PAU-DNA adukty, oxidačním poškozením DNA a genotypem, Zhodnocení významu PAU-DNA aduktů a oxidačního poškození DNA u dětí při narození jako indikátoru genetické zátěže jedince, vliv na nemocnost sledovaných dětí, Zhodnocení vývoje znečištěného ovzduší v Teplicích (AIM ČHMÚ) a Prachaticích (AIM MÚ Prachatice) do r. 2010, Doporučení interpretace získaných výsledků pro potřeby hodnocení rizika a v případě možnosti pro snížení negativních účinků znečištěného ovzduší na zdravotní stav dětí. Zpráva obsahuje především publikované výstupy projektu.
Studium zdravotních důsledků znečištěného ovzduší na Ostravsku s využitím genomiky - AIRGEN
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Topinka, Jan ; Rubeš, Jiří ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Šrám, Radim
Projekt je řešen ve 3 podprojektech. První analyzuje nemocnost cca 1800 dětí v 6-7 pediatrických obvodech vybraných dle úrovně znečištění ovzduší, vztah mezi kvalitou ovzduší a incidencí akutních onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Druhý je molekulárně epidemiologickou studií, která využívá nových poznatků genomiky a která analyzuje vztah mezi diagnozou astma bronchiale a ovlivněním genomu u skupin dětí z nejznečištěnějších částí Ostravy-Radvanic a kontrolní skupinou z okresu Prachatice. Je zkoumán podíl PAU na vzniku astma u dětí. Třetí podprojekt je molekulárně epidemiologickou studií na exponované populaci, kterou představují městští strážníci v Ostravě-Porubě s kontrolní skupinou z Prahy. Bude analyzován vliv expozice k-PAU na kvalitu spermií.
Popularizace výsledků výzkumu SP/1b3/50/07 (Environgenom)‚ SP/1b3/8/08 (Airgen)
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Topinka, Jan ; Rubeš, Jiří ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Šrám, Radim
Články uveřejněné v denním tisku, které informují o problematice vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví a o projektech, které tuto situaci analyzují.
INHERITANCE PROCEEDINGS IN TERMS OF COPYRIGHT LAW
Topinka, Jan ; Srstka, Jiří (advisor) ; Vyskočil, František (referee)
This Bachelor?s Honours Thesis describes the inheritance proceedings in accordance with the current legal regulations related to the topic the principles of which are stipulated especially by the Civil Code and Judicial Code. The work also defines in detail particularities of the copyright within the inheritance proceedings. This thesis also sets itself the task to describe and explain particularities of inheriting the intellectual property as well as to make clear the principles of dealing with property rights especially during a non-complete inheritance proceeding. Within this context the author aims to research and sort out the procedures connected with gaining the rights to use an author?s work in the period when the property rights? owner shall not be legitimately sustained.

National Repository of Grey Literature : 22 records found   beginprevious13 - 22  jump to record:
See also: similar author names
5 Topinka, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.