Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  začátekpředchozí25 - 34  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Snižování třecích ztrát kontaktních dvojic
Novotný, Marek ; Raffai, Peter (oponent) ; Maršálek, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mechanické účinnosti kontaktních dvojic v aplikaci na klikový mechanismus spalovacího motoru. Úvodní část pojednává o účinnosti spalovacího motoru jako celku, dále pak popisuje oblasti, kde primárně dochází k mechanickým ztrátám. Další kapitoly popisují mechanismus vzniku třecích ztrát, hlavní faktory ovlivňující jejich výši a nejmodernější způsoby zvyšování mechanické účinnosti. V závěrečné části jsou uvedeny základní výpočetní vztahy popisující velikost mechanických ztrát. Práce má za úkol seznámit čtenáře s významností mechanické účinnosti v oblasti spalovacích motorů.
Vývoj církevní půdní držby ve světě a v České republice
NOVOTNÝ, Marek
Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře nejen s tím, jakými způsoby církevní majetek vznikal, ale i s následným vývojem tohoto majetku v historických souvislostech. Text je rozčleněn na čtyři hlavní kapitoly. V první kapitole najdeme výčet způsobů, jakými nejčastěji vznikal církevní majetek. Další kapitola se věnuje vývoji církevního majetku na území naší vlasti, třetí pak vývoji církevního majetku v Evropě. Poslední kapitola je věnována majetkovému vyrovnání vybraných států s církvemi a náboženskými společnostmi.
Analýza faktorů ovlivňujících práci strážníka obecní policie
Novotný, Marek ; Kovanda, Lukáš (vedoucí práce) ; Pichaničová, Ludmila (oponent)
Bakalářská práce pojednává o výkonnosti strážníků Městské policie Prachatice. Podává přehled možných faktorů ovlivňujících jejich pracovní nasazení a analyzuje vliv vybraných faktorů. Pomocí regresní analýzy prováděné na panelových datech z období let 2010-2013 odhaluje závislost kouření na výkonnost strážníků. Dále pak odhaluje vliv zvýšeného pohybu obyvatel v centru města (vyjádřený výběrem parkovného a ročním obdobím) na práci celé městské policie. Na výsledcích regresního modelu se ukazuje, že strážník kuřák udělá za svou směnu o 24% méně práce nežli kolega nekuřák. V absolutním čísle se tato hodnota rovná přibližně 1,5akce na směnu.
Řešení rizikovosti rostlinné výroby komerčním pojištěním
Novotný, Marek ; Daňhel, Jaroslav (vedoucí práce) ; Ducháčková, Eva (oponent)
Tématem této diplomové práce je řešení rizikovosti rostlinné výroby komerčním pojištěním v podmínkách českého pojistného trhu. Popisuje výskyt a podobu rizik ohrožujících zemědělské plodiny a zemědělské pojištění jako jeden ze způsobů ochrany proti nim. Je popsán vývoj pojištění plodin od roku 1986 do současnosti. Rozebráno je jak zákonné pojištění poskytované státní pojišťovnou do roku 1990, tak současná podoba komerčního pojištění včetně podrobného srovnání nabídky pojišťoven podle příslušných pojistných podmínek. Další část práce je zaměřena na aktuální podobu státní podpory zemědělského pojištění prováděnou v České republice Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Poslední část je věnována prognóze budoucího vývoje strategie řízení rizik v zemědělském podnikání nevyjímaje rizika dosud nepojistitelná. Je předloženo a diskutováno několik konkrétních modelů.
Vývoj aplikací na platformě Windows Mobile
Novotný, Marek ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Selčan, Vladimír (oponent)
Tato práce pojednává o vývoji mobilních aplikací pro platformu Windows Mobile. Obsahuje přehled ostatních mobilních platforem (mobilních operačních systémů) a srovnávací tabulku podle vybraných kategorií, aby si mohl čtenář udělat představu i o ostatních platformách. Součástí práce je také přehled technologií pro vývoj, který je podpořen srovnávací tabulkou. Hlavním cílem je navržená metodika vývoje mobilních aplikací pro platformu Windows Mobile. Pro upřesnění nejdůležitějších specifik slouží pak samostatné kapitoly popisující tato specifika. Jedná se o návrh uživatelského rozhraní pro mobilní aplikace, kde je kladen zřetel na způsob ovládání, protože pro každý způsob ovládání by měl být návrh uživatelského rozhraní rozdílný. Dalším rozebíraným specifikem je testování aplikací v Microsoft Device Emulatoru V3, čemuž předchází popis tohoto nástroje pro testování a možnosti jeho nastavení. Pro demonstraci metodiky je součástí práce také praktický příklad, který znázorňuje postupně vybrané kroky korespondující s fázemi metodiky.Součástí příkladu je také demonstrace využití technologií pro vývoj. V příloze se nacházejí tabulky, které vystihují jednotlivé fáze metodiky s popisem jejich cíle, rolí a jim přiřazených činností a jaké jsou vstupy a výstupy této fáze.
Zemědělské pojištění českém pojistném trhu
Novotný, Marek ; Ducháčková, Eva (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je zemědělské pojištění na českém pojistném trhu. Popisuje výskyt a podobu rizik v zemědělství a zemědělské pojištění jako jeden ze způsobů ochrany proti nim. Zmíněn je historický vývoj zemědělského pojištění na území dnešní České republiky, podrobněji je rozebrána obecná charakteristika a podoba pojištění plodin a hospodářských zvířat v posledních deseti letech. Další část práce je zaměřena na státní podporu zemědělského pojištění prováděnou v České republice Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem. Nejrozsáhlejší část práce tvoří rozebrání a srovnání pojistných podmínek pojištění plodin a hospodářských zvířat tří nejvýznamnějších pojistitelů na trhu zemědělského pojištění v České republice (České pojišťovny a.s., Generali Pojišťovny a.s., Agra pojišťovny).
Vývoj mobilních aplikací v .NET CF
Novotný, Marek ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Šedivá, Zuzana (oponent)
Práce je zaměřená na vývoj mobilních aplikací v .NET Compact Frameworku. Popisuje přínos nových verzí .NET CF, prvky které je možné využívat pro jednotlivé typy zařízení (Smartphone, Pocket PC). Práce pojednává také o návrhu GUI pro mobilní zařízení. Dále se práce zabývá možnostmi testování vytvářených aplikací. Popisuje tak Microsoft Device Emulator V3 a jeho možnosti. Také obsahuje stručný popis vývojového prostředí Visual Studio 2008. Obsahuje praktický příklad vytvoření aplikace na posílání SMS zpráv.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   začátekpředchozí25 - 34  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 NOVOTNÝ, Martin
12 NOVOTNÝ, Matěj
4 NOVOTNÝ, Michael
31 NOVOTNÝ, Michal
7 NOVOTNÝ, Milan
13 NOVOTNÝ, Miroslav
1 Novotný, M.
25 Novotný, Marek
21 Novotný, Martin
2 Novotný, Matouš
12 Novotný, Matěj
4 Novotný, Michael
31 Novotný, Michal
2 Novotný, Mikuláš
7 Novotný, Milan
1 Novotný, Milan Bc.
7 Novotný, Miloslav
1 Novotný, Miloš
13 Novotný, Miroslav
2 Novotný, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.