Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Self-publishing elektronické literatury
Porsche, Lukáš ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Šmejkalová, Jiřina (oponent) ; Trávníček, Jiří (oponent)
Dizertační práce se věnuje elektronickému self-publishingu beletristické literatury, tedy jejímu vydávání samotnými autory bez nakladatelů. Díky podpoře od velkých technologických společností v čele s Amazonem se rozvoj tohoto způsobu vydávání literatury ve 2. desetiletí 21. století velmi urychlil a elektronický self-publishing se stal v některých zemích jedním ze standardních způsobů literární produkce. Přes svůj růst je elektronický self- publishing poznamenán řadou problémů. Nejvážnějším z nich je nižší kvalita mnohých nezávisle vydaných e-knih, zapříčiněná omezenými znalostmi spisovatelů, kteří nejsou dostatečně seznámeni s nakladatelskou činností. Kroky, které by měl nezávislý spisovatel při vydávání e-knihy provést, odpovídají činnostem, které probíhají při vydávání v nakladatelství. Vzhledem ke složitosti některých z nich je mnozí nezávislí spisovatelé předávají odborníkům, případně je neprovádějí vůbec. V České republice je elektronický self-publishing relativně nerozvinutý. Na jedné straně u nás byly tímto způsobem vydány pravděpodobně stovky či tisíce děl, které celkem dosáhly pravděpodobně statisíců stažení, na straně druhé je majorita takto vydané literatury u nás nabízena zdarma nebo za velmi malé částky a nejčastěji mimo známá knihkupectví. Výzkumná část dizertační práce se zaměřuje...
Porovnání metod získávání znalostí z dat
Jungmannová, Iva ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá porovnáním některých metod dobývání znalostí z dat. Na vzorku dat se aplikovaly metody rozhodovacího stromu, klasifikačních pravidel, shlukové analýzy a naivního bayesovského klasifikátoru. Pracovalo se s daty o klientech neziskové organizace Asociace občanských poraden. Postupovalo se podle technologického procesu dobývání znalostí, proběhl popis dat, předzpracování dat, data mining (modelování) a otestování a interpretace výsledků. Vzhledem k aplikaci na shodný vzorek dat, s podobným předzpracováním dat, se dalo očekávat, že část výsledků by mohla být rovněž odpovídající. Zjišťoval se nejen překryv výsledků, ale i jejich rozdíly. Zjišťovalo se, jaké charakteristiky mají klienti podle jejich výše dluhu. Výsledky opravdu ukázaly některé vzory opakující se ve většině metod. Vyšlo najevo, že výše dluhu klienta souvisí s počtem věřitelů klienta. Čím větší počet věřitelů, tím spíše má klient vyšší dluhy. U klientů s větším dluhem se také objevovala vyšší celková výše závazků. Toto zřejmě nejsou nijak překvapivé závěry, avšak dokazují funkčnost modelů a porovnatelnost výsledků.
Ontologie organizace znalostí
Kučerová, Helena ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent) ; Steinerová, Jela (oponent)
Cílem výzkumu dokumentovaného v disertaci bylo navrhnout ontologii pro doménu organizace znalostí. Byly stanoveny tři požadavky specifikující oblasti užití ontologie: tvorba výroků pro znalostní bázi organizace znalostí, indexace zdrojů v doméně a propojení s věcně relevantními ontologiemi. Návrh byl zpracován metodou reengineeringu první verze ontologie, vytvořené v rámci řešení projektu NAKI Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí v letech 2013-2015. Druhá verze ontologie je založena na základní ontologii DOLCE, konkrétně na opětovném použití jejích vybraných tříd a predikátů včetně s nimi spojených axiomů. Reengineering obsahu první verze ontologie byl proveden metodou doménové a fasetové analýzy. Výsledkem jsou dva propojené moduly - axiomatizovaná ‚těžká' jádrová ontologie a ‚lehká' terminologická ontologie. Ontologie nabízí řešení kompatibility české a světové oborové terminologie, uplatňuje rozšířené pojetí domény přesahující hranice paměťových institucí a je dílčím příspěvkem k rozvoji teorie oboru organizace znalostí. Obsah práce je členěn do pěti kapitol. V první kapitole je podán přehled současného stavu teorie a praxe informatických ontologií, založený na literárním průzkumu. Druhá kapitola charakterizuje metody, využité k návrhu první i druhé verze ontologie organizace...
Formáty pro dlouhodobou archivaci elektronických publikací v rámci systému e-deposit v České republice
Jiroušek, Václav ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá výběrem archivačních formátů pro potřeby dlouhodobého uchovávání elektronických publikací v rámci českého systému pro e-deposit. Analyzuje současný stav v ČR a na základě vzorku sedmi zahraničních institucí jej porovnává se zahraničními přístupy a zkušenostmi. První část práce se zabývá elektronickými formáty elektronických knih po teoretické stránce. Na základě analýzy trhu jsou určeny formáty relevantní pro český trh s elektronickými publikacemi a jsou popsána rizika jednotlivých formátů s ohledem na možnosti jejich dlouhodobého uchování. Druhá část práce je věnována případovým studiím, ve kterých jsou zdokumentovány formátové politiky zahraničních knihoven, zabývajících se dlouhodobou archivací elektronických publikací. Je také provedena analýza dat elektronických publikací, dobrovolně odevzdaných vydavateli do NK ČR v rámci pilotního provozu systému pro e-deposit. Závěr práce shrnuje zjištěné poznatky formou doporučení archivačních formátů pro další rozvoj českého systému pro e-deposit.
Základní přehled prostředků komprese zvukových informací
Šlosar, David Jiří ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na přehled základních komprimačních metod a jejich po- rovnání. V úvodu postupuje od definování zvuku po vlastnosti lidské sluchové a řečové sou- stavy. Dále se zabývá fyzickou realizací převodu zvuku do digitální podoby a zpět. Práce po- kračuje přehledem a popisem základních komprimačních metod. Poslední část je věnována vícekriteriálnímu porovnání jednotlivých komprimačních metod a zhodnocení jejich použi- telnosti za konkrétních podmínek.
Informační zahlcení a metody jeho eliminace v moderní informační společnosti
Krejčiřík, Matěj ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
(česky): Tato bakalářská práce zkoumá problém informačního zahlcení z biologického, ekonomického, psychologického a informačně vědního pohledu. Cílem práce je navrhnout metody, skrz které se dá informační problém redukovat, či zcela eliminovat. Práce nejdříve v teoretické části rozebírá socioekonomické prostředí, ve kterém se naše civilizace nachází, načež se zaměřuje na způsob, jakým lidé přijímají, zpracovávají a ukládají informace. Dále řeší samotný problém informačního zahlcení, jeho prokázané následky, načež popisuje metody, kterými lze informační zahlcení odstraňovat, či alespoň redukovat. Praktická část je pak psaná na základě hloubkového polostrukturovaného rozhovoru, skrz který se autor snažil pochopit informační chování participantů a na základě těchto znalostí jim doporučit potenciálně funkční metody pro eliminaci, či redukci, informačního zahlcení.
Knowledge management and CKO (chief knowledge officer) profession
Dobšovičová, Alexandra ; Lipková, Helena (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
Diplomová práca je venovaná podstate a významu znalostného managementu. Cieľom je charakterizovať profesiu chief knowledge officer (CKO) v znalostnej spoločnosti. Vymedziť jej role a identifikovať odborné kompetencie, ktoré sú kľúčové pre úspešný výkon tejto profesie. Odhaľuje vplyvy a úlohy chief knowlege officer v znalostnej organizácii. Hodnotí a predpokladá ďalší vývoj tejto pozície. Prácu môžeme rozdeliť na dve časti, teoretickú a empirickú. Prvé kapitoly sú zamerané na teóriu v oblasti znalostného managementu, znalostnej spoločnosti a ďalej sa zameriava konkrétne na pozíciu chief knowledge officer, jej vývoj a kompetencie. Práca obsahuje aj analýzu výskumov zo zahraničia. Súčasťou empirickej časti diplomovej práce sú pološtruktúrované rozhovory s predstaviteľmi danej pozície - chief knowledge officer. Kľúčové slová: Znalostný management Chief knowledge officer Znalostná spoločnosť Intelektuálny kapitál Podniky
Autenticita a digitální informace
Cubr, Ladislav ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Sklenák, Vilém (oponent) ; Hutař, Jan (oponent)
Disertace je zaměřena na problematiku autenticity digitalizátů knih, a to v celém jejich životním cyklu (produkce, archivace, zpřístupňování). Nejprve je přiblížen základní konceptuální rámec pro řízení životního cyklu digitálních dokumentů v organizacích (norma ISO 14721). Dále je představen současný stav problematiky řízení životního cyklu digitalizátů knih (tedy předmět autenticity). Poté jsou představeny relevantní tematizace autenticity digitálních dokumentů a provedena jejich analýza a revize. Výsledky této revize (obecný rámec pro zkoumání autenticity) jsou uplatněny pro specifikaci požadavků autenticity pro digitalizáty knih. Tato konceptualizace zahrnuje podrobnou analýzu problémů, které ohrožují autenticitu v životním cyklu digitalizovaných dokumentů. Na základě vybraných zjištění této konceptualizace je následně vypracován doporučený postup pro udržení autenticity digitalizátů knih, obsahující obecné principy i doporučení specifická pro konkrétní fáze jejich životního cyklu. Tento postup je dále podrobněji specifikován pro jedno z dílčích řešení problému zachování autenticity digitalizovaných dokumentů v celém jejich životním cyklu, kterým je systém perzistentní identifikace.
Analýza uživatelského chování vzhledem k ukládání digitální stopy bez vědomí uživatele
Pappová, Michaela ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
Digitální stopa označuje data vzniklá při pohybu uživatele v digitálním prostředí nebo v interakci s ním. Vyskytuje se ve formě aktivní a pasivní, jež dohromady tvoří digitální identitu uživatele. Existující digitální stopa má pro uživatele největší přínos v personalizaci obsahu, se kterým přichází v digitálním i reálném prostředí do kontaktu. Slouží i pro utváření reputace uživatele na internetu. Pro další strany spočívá užití digitální stopy v marketingových a vědeckých účelech, užívá se i v personálních strategiích podniků či kriminalistice. Digitální stopy jsou omezitelné ze strany uživatele a existuje více strategií pro nakládání s digitální stopou. Cílem této práce je analyzovat uživatelské chování studentů v digitálním prostředí a jejich znalosti o zanechávání digitální stopy. Zaměřuje se na vztah mezi uživatelskými znalostmi o existenci digitální stopy a reálným chováním online. Za účelem prozkoumání tématiky jsou stanoveny výzkumné otázky a posléze jsou zkoumány strategie uživatelského chování a nakládání s jejich údaji. Formou polostrukturovaného rozhovoru se zjišťují znalosti studentů o tématice digitální stopy a jejich chování online, s důrazem na motivace a důvody jejich nakládání s digitální stopou. Vztah mezi znalostmi a uživatelským chováním studentů je zjištěn, přičemž výrazně...
Porovnání skupin asymetrických šifer
Lukáš, Martin ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Palovský, Radomír (oponent)
V této práci jsou představeny jednotlivé skupiny asymetrických šifer: problém faktorizace, problém diskrétního logaritmu a ostatní problémy. Z každé skupiny byl vybrán jeden zá-stupce, kterého popisuji podrobněji, přičemž uvedu i prvky používané v reálných implemen-tacích, a také nejdůležitější útoky na tohoto zástupce. Cílem této práce je porovnat jak jed-notlivé skupiny, tak i jejich zástupce v souvislosti s rychlostí jejich operací, délky klíčů a odolností vůči kvantové kryptoanalýze.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Ivánek, Jindřich
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.