Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přibližná shoda znakových řetězců a její aplikace na ztotožňování metadat vědeckých publikací
Dobiášovský, Jan ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
Práce zkoumá použití přibližné shody znakových řetězců v procesu ztotožňování metadat vědeckých publikací. V teoretické části je poskytnut úvod do problematiky, popsán proces ztotožňování záznamů a pět používaných metrik pro vyjádření podobnosti znakových řetězců (Levenshteinova vzdálenost, Jarova vzdálenost, Jaro-Winklerova vzdálenost, kosinová vzdálenost q-gramů a Jaccardův koeficient). V praktické části je zkoumána možnost použití těchto metrik v systému V3S pro evidenci vědeckých publikací na ČVUT a jejich porovnání. Na trénovací množině byla potvrzena vhodnost využití v systému V3S a stanoveny optimální prahy pro jednotlivé metriky ma základě měr F​1​, F​2​ a F​3​.
Získávání znalostí z marketingových dat
Kazárová, Marie ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Data miningové techniky jsou v komerční sféře využívány za účelem získávání konkurenčních výhod. V oblasti marketingu v současnosti především v souvislosti s personalizací reklamy a udržení dlouhodobých vztahů se zákazníky. Vývoj v oblasti dobývání znalostí z databází, v kombinaci s trvalým růstem výpočetního výkonu a jeho dostupností, přináší nejen pozitivní dopady, ale i značná úskalí. V praktické aplikaci diplomové práce jsou s využitím data miningových technik ověřeny možnosti získávání znalostí z dat webové analytiky v kombinaci s transakčními daty e- commerce společností. Cílem experimentální aplikace je ověřit, zda existuje segment uživatelů, kteří reagují na marketingovou komunikaci častěji, než jiné segmenty, a nalézt případné souvislosti v databázi. Pomocí data miningové techniky shlukování je takový segment v datech nalezen. Součástí praktické aplikace je i klasifikační model na bázi rozhodovacích stromů, který s přesností 75% určí, zda uživatel provede transakci, či ne. Tento typ výstupu lze následně využít k optimalizaci marketingové a obchodní strategie.
Analýza institucionálních repozitářů provozovaných v systému DSpace v České republice
Kovaříková, Lenka ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
Cílem diplomové práce analyzovat, porovnat a vyhodnotit volně dostupné institucionální repozitáře (IR) v ČR, které jsou provozovány v systému DSpace. Historický vývoj IR je popsán prostřednictvím komparace informací získaných z registrů repozitářů, publicistických článků, prezentací a kvalitativních rozhovorů. Jednotlivé IR byly sledovány z hlediska: verze, oborového zaměření, typů ukládaných dokumentů, organizace, jazykových mutací, počtu záznamů, správy, vstupu a výstupu dat, přihlašování a práv. Větší část je věnovaná možnostem vyhledávání a zpracování metadat. Analýza získaných dat přinesla souhrn vlastností a možností systému. Ukázala na klady jako schopnost systémové propojení repozitářů i nedostatky v podobě zanedbávání věcného popisu.
Role informačního specialisty v institucích státní správy
Vichová, Martina ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
v českém jazyce Cílem diplomové práce je popsat základní charakteristiku a analyzovat informační profese České republiky ve sféře státní správy. Prostor je věnován charakteristice veřejné a státní správy. V diplomové práci je kladen důraz na instituce státní správy a jejich rozdělení. Následuje kapitola o informačních institucích a informačních složkách ve státní správě a jejich kategorizace. Jádrem práce je vymezení pojmu informační specialista. Závěrečná kapitola je věnována možnostem uplatnění absolventů oboru Informační studia a knihovnictví ve veřejné a státní správě a příkladové pozici referenta informačních systémů veřejné správy na základě analýzy inzerovaných pracovních nabídek.
Self-publishing elektronické literatury
Porsche, Lukáš ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Šmejkalová, Jiřina (oponent) ; Trávníček, Jiří (oponent)
Dizertační práce se věnuje elektronickému self-publishingu beletristické literatury, tedy jejímu vydávání samotnými autory bez nakladatelů. Díky podpoře od velkých technologických společností v čele s Amazonem se rozvoj tohoto způsobu vydávání literatury ve 2. desetiletí 21. století velmi urychlil a elektronický self-publishing se stal v některých zemích jedním ze standardních způsobů literární produkce. Přes svůj růst je elektronický self- publishing poznamenán řadou problémů. Nejvážnějším z nich je nižší kvalita mnohých nezávisle vydaných e-knih, zapříčiněná omezenými znalostmi spisovatelů, kteří nejsou dostatečně seznámeni s nakladatelskou činností. Kroky, které by měl nezávislý spisovatel při vydávání e-knihy provést, odpovídají činnostem, které probíhají při vydávání v nakladatelství. Vzhledem ke složitosti některých z nich je mnozí nezávislí spisovatelé předávají odborníkům, případně je neprovádějí vůbec. V České republice je elektronický self-publishing relativně nerozvinutý. Na jedné straně u nás byly tímto způsobem vydány pravděpodobně stovky či tisíce děl, které celkem dosáhly pravděpodobně statisíců stažení, na straně druhé je majorita takto vydané literatury u nás nabízena zdarma nebo za velmi malé částky a nejčastěji mimo známá knihkupectví. Výzkumná část dizertační práce se zaměřuje...
Porovnání metod získávání znalostí z dat
Jungmannová, Iva ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá porovnáním některých metod dobývání znalostí z dat. Na vzorku dat se aplikovaly metody rozhodovacího stromu, klasifikačních pravidel, shlukové analýzy a naivního bayesovského klasifikátoru. Pracovalo se s daty o klientech neziskové organizace Asociace občanských poraden. Postupovalo se podle technologického procesu dobývání znalostí, proběhl popis dat, předzpracování dat, data mining (modelování) a otestování a interpretace výsledků. Vzhledem k aplikaci na shodný vzorek dat, s podobným předzpracováním dat, se dalo očekávat, že část výsledků by mohla být rovněž odpovídající. Zjišťoval se nejen překryv výsledků, ale i jejich rozdíly. Zjišťovalo se, jaké charakteristiky mají klienti podle jejich výše dluhu. Výsledky opravdu ukázaly některé vzory opakující se ve většině metod. Vyšlo najevo, že výše dluhu klienta souvisí s počtem věřitelů klienta. Čím větší počet věřitelů, tím spíše má klient vyšší dluhy. U klientů s větším dluhem se také objevovala vyšší celková výše závazků. Toto zřejmě nejsou nijak překvapivé závěry, avšak dokazují funkčnost modelů a porovnatelnost výsledků.
Ontologie organizace znalostí
Kučerová, Helena ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent) ; Steinerová, Jela (oponent)
Cílem výzkumu dokumentovaného v disertaci bylo navrhnout ontologii pro doménu organizace znalostí. Byly stanoveny tři požadavky specifikující oblasti užití ontologie: tvorba výroků pro znalostní bázi organizace znalostí, indexace zdrojů v doméně a propojení s věcně relevantními ontologiemi. Návrh byl zpracován metodou reengineeringu první verze ontologie, vytvořené v rámci řešení projektu NAKI Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí v letech 2013-2015. Druhá verze ontologie je založena na základní ontologii DOLCE, konkrétně na opětovném použití jejích vybraných tříd a predikátů včetně s nimi spojených axiomů. Reengineering obsahu první verze ontologie byl proveden metodou doménové a fasetové analýzy. Výsledkem jsou dva propojené moduly - axiomatizovaná ‚těžká' jádrová ontologie a ‚lehká' terminologická ontologie. Ontologie nabízí řešení kompatibility české a světové oborové terminologie, uplatňuje rozšířené pojetí domény přesahující hranice paměťových institucí a je dílčím příspěvkem k rozvoji teorie oboru organizace znalostí. Obsah práce je členěn do pěti kapitol. V první kapitole je podán přehled současného stavu teorie a praxe informatických ontologií, založený na literárním průzkumu. Druhá kapitola charakterizuje metody, využité k návrhu první i druhé verze ontologie organizace...
Formáty pro dlouhodobou archivaci elektronických publikací v rámci systému e-deposit v České republice
Jiroušek, Václav ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá výběrem archivačních formátů pro potřeby dlouhodobého uchovávání elektronických publikací v rámci českého systému pro e-deposit. Analyzuje současný stav v ČR a na základě vzorku sedmi zahraničních institucí jej porovnává se zahraničními přístupy a zkušenostmi. První část práce se zabývá elektronickými formáty elektronických knih po teoretické stránce. Na základě analýzy trhu jsou určeny formáty relevantní pro český trh s elektronickými publikacemi a jsou popsána rizika jednotlivých formátů s ohledem na možnosti jejich dlouhodobého uchování. Druhá část práce je věnována případovým studiím, ve kterých jsou zdokumentovány formátové politiky zahraničních knihoven, zabývajících se dlouhodobou archivací elektronických publikací. Je také provedena analýza dat elektronických publikací, dobrovolně odevzdaných vydavateli do NK ČR v rámci pilotního provozu systému pro e-deposit. Závěr práce shrnuje zjištěné poznatky formou doporučení archivačních formátů pro další rozvoj českého systému pro e-deposit.
Základní přehled prostředků komprese zvukových informací
Šlosar, David Jiří ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na přehled základních komprimačních metod a jejich po- rovnání. V úvodu postupuje od definování zvuku po vlastnosti lidské sluchové a řečové sou- stavy. Dále se zabývá fyzickou realizací převodu zvuku do digitální podoby a zpět. Práce po- kračuje přehledem a popisem základních komprimačních metod. Poslední část je věnována vícekriteriálnímu porovnání jednotlivých komprimačních metod a zhodnocení jejich použi- telnosti za konkrétních podmínek.
Informační zahlcení a metody jeho eliminace v moderní informační společnosti
Krejčiřík, Matěj ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
(česky): Tato bakalářská práce zkoumá problém informačního zahlcení z biologického, ekonomického, psychologického a informačně vědního pohledu. Cílem práce je navrhnout metody, skrz které se dá informační problém redukovat, či zcela eliminovat. Práce nejdříve v teoretické části rozebírá socioekonomické prostředí, ve kterém se naše civilizace nachází, načež se zaměřuje na způsob, jakým lidé přijímají, zpracovávají a ukládají informace. Dále řeší samotný problém informačního zahlcení, jeho prokázané následky, načež popisuje metody, kterými lze informační zahlcení odstraňovat, či alespoň redukovat. Praktická část je pak psaná na základě hloubkového polostrukturovaného rozhovoru, skrz který se autor snažil pochopit informační chování participantů a na základě těchto znalostí jim doporučit potenciálně funkční metody pro eliminaci, či redukci, informačního zahlcení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Ivánek, Jindřich
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.