Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh tepelně izolované komory a zajištění její regulace na konstantní teplotu
Vejnar, Pavel ; Dohnal, Petr (oponent) ; Šedivá, Soňa (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem malé teplotní komory s regulací teploty. První část je věnována popisu Peltierových článků, teorii přenosu tepla a způsobu chlazení. Dále práce zkoumá výběr vhodného termoboxu a jeho tepelný odpor včetně simulací a reálného měření. V další části je komora simulována v programu ANSYS a porovnána s reálným měřením. Nakonec je vytvořena elektronická regulace teploty v komoře na konstantní hodnotu včetně naprogramování obslužného programu pro PC. Závěr shrnuje dosažené výsledky práce.
Návrh a realizace revize přístroje pro léčbu hyperhidrózy
Vejnar, Pavel ; Bradáč, Zdeněk (oponent) ; Šedivá, Soňa (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a realizací revize přístroje pro léčbu hyperhidrózy. Jednou z metod, jak je možné hyperhidrózu léčit, je iontoforéza. Ta zabraňuje pocení průchodem elektrického proudu pokožkou. Práce je rozdělena na jednotlivé části, ve kterých jsou na základě literární rešerše popsány základní principy léčby, dále rozbor současného řešení, hardwarový návrh nového řešení, oživení zařízení a ověření funkčnosti. V práci se podařilo vytvořit prototypovou desku, naprogramovat pro ni firmware a úspěšně odzkoušet prototyp.
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Jurová, Marie ; Černík, Bohumil
Přílohová část A obsahuje: Příloha 1: Ověření metodiky hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity (pneumatiky, elektronika a výpočetní technika). Příloha 2: Stanovení metodiky a základních ukazatelů pro hodnocení účinnosti recyklačních programů.
Recyklační programy: Recyklační programy v zahraničí
Český ekologický ústav, Praha ; Vejnar, Pavel ; Peňázová, MIlena ; Kotrčová, Jaroslava ; Jarešová, Jindřiška ; Havránková, Věra
Zpráva o činnosti Českého ekologického ústavu v rámci řešení projektu za rok 2001 obsahuje vstupní informační zabezpečení projektu - rešerši z dostupné literatury a z internetu.
Recyklační programy
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Beneš, David ; Jirkovská, Veronika ; Hrabina, David ; Jurová, Marie ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Souhrnná zpráva o výsledcích projektu v roce 2004: v roce 2004 byl zpracován návrh zásad designu pro recyklaci - popis životního cyklu vybraných komodit. Byl proveden sběr dat pro hodnocení recyklačních programů dle stanovené metodiky, navržen systém sledování informací o toku odpadů u vybraných komodit, dále byly navrženy optimální recyklační programy, naplňována databáze recyklačních technologií, provedeny prognózy vývoje vybraných komodit (elektrická a elektronická zařízení, textilní podlahové krytiny). Byly hodnoceny charakteristiky materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity (automobil).
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Jurová, Marie ; Černík, Bohumil
Přílohová část A obsahuje: Příloha 1: Ověření metodiky hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity (pneumatiky, elektronika a výpočetní technika). Příloha 2: Stanovení metodiky a základních ukazatelů pro hodnocení účinnosti recyklačních programů.
Recyklační programy
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; EENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Humplík, Marian ; Beneš, David ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Jurová, Marie
Přílohová část A obsahuje: Příloha 1: Návrh zásad designu pro recyklaci (DFR) - popis životního cyklu vybraných komodit (automobily, pneumatiky, chladničky, mobily, koberce). Příloha 2: Sběr dat pro hodnocení recyklačních programů podle stanovené metodiky (hodnoty recyklačních indexů vybraných komodit v některých zemích EU a identifikace oborových zdrojů informací ke stanovení recyklačních indexů pro vybrané komodity projektu). Příloha 3: Návrh systému sledování informací o toku odpadů u vybraných komodit (autovraky, koberce, pneumatiky osobní, lednice pro domácnost, televize).
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Vrbová, Martina ; Jurová, Marie ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Souhrnná zpráva o výsledcích projektu v roce 2003: proběhl sběr dat terénním šetřením, ověřena metodika hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity (pneumatiky, elektronika a výpočetní technika). Byla stanovena metodika a základní ukazatele pro hodnocení účinnosti recyklačních programů, vytvořena databáze recyklačních technologií, provedena syntéza poznatků Krajských koncepcí odpadového hospodářství pro návrh optimální sběrové sítě, přepravy a míst recyklace pro vybrané komodity. Byly hodnoceny charakteristiky materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity - 1. etapa.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Sledování toků odpadů ve vazbě na nebezpečné vlastnosti
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vejnar, Pavel
Byly ověřeny toky devíti druhů odpadů v ČR - hydroxid vápenatý, jiné motorové a mazací oleje, odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky, zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, prach ze spalin obsahující nebezpečné látky, izolační materiál s obsahem azbestu, odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný, stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky a solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný.
Integrace informací o skládkách‚ zařízeních a starých zátěžích‚ hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP‚ vývoj společné uživatelské platformy – rozšíření datové základny a vytvoření programových nadstaveb pro aktualizaci seznamu Priorit a zajištění reportingových povinností vůči EEA
ProGeo Consulting, Zlaté Hory ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vejnar, Pavel ; Sirotková, Dagmar ; Laurinová, Renata ; Pavlík, Roman ; Eckhardt, Pavel ; Martínková, Marta
Tento projekt představuje dodatečné řešení projektu VaV/730/1/01 "Integrace informací o skládkách, zařízeních a starých zátěžích, hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP; vývoj společné uživatelské platformy". Hlavním cílem předkládaného projektu je doplnění nyní řešeného projektu VaV/730/1/01 o přizpůsobení stávající Integrované databáze (vytvořeno na bázi SESEZ), tak aby mohla být využita pro zpracování zprávy pro Evropskou agenturu pro životní prostředí v roce 2004 i v dalších letech v oblasti „contaminated sites“ (kontaminovaná místa). Hlavními řešenými tématy byly: Upgrade programu SEZ, Aktualizace databáze, Vyhodnocení impact levels u skládek, Vytvoření hot spot map.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Vejnar, P.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.