National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Let There Be Light? Impact of Light Pollution on the Environment
Svoboda, Lukáš ; Mihai, Hana (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Světelné znečištění patří mezi mnoho druhů znečištění, které ohrožují naši planetu. Důvod jeho vzniku je vedlejší efekt průmyslové civilizace a jeho negativní dopad ohrožuje lidské zdraví, zvěř, rostlinstvo a klima. Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept světelného znečištění, popsat způsoby měření a negativní dopady. Teoretická část bakalářské práce se zabývá definováním pojmu světelného znečištění a popisuje způsoby, jakými se světelné znečištění projevuje. Dále řeší možnosti měření světelného znečištění, a také diskutuje negativními dopady na lidské zdraví, přírodu, ekonomiku, bezpečnost a astronomii. Navazující kapitola popisuje parametry běžně užívaných světelných zdrojů pro veřejné osvětlení, a nakonec jsou probírány základní praktiky, které napomáhají snížit světelné znečištění a jsou doplněny příklady správně navrženými svítidly pro venkovní osvětlení. Praktická část této bakalářské práce se zabývá kvantitativním výzkumem, který měl za cíl objasnit úroveň povědomí o světelném znečištění mezi širokou veřejností. Data pro tento výzkum byla shromážděna pomocí dotazníkového šetření.
Event Management: Communication Strategies and Planning
Slavíková, Blanka ; Haupt, Jaromír (referee) ; Mihai, Hana (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá termíny Event management, Komunikační strategie a Plánovaní. Práce je rozdělena do čtyřech části. První část definuje pojmy event a management samostatně a následně i samotný termín. Druhá část se zaměřuje na pojem Planování, jeho princip a celkový postup. Třetí kapitola se zabývá Komunikačními strategiemi, business emaily a dopisy a taktéž efektivním jazykem reklamy. Poslední část je praktická a je zaměřena na to jak principy Plánovaní fungují v praxi a jako ukázka je použita teambuildingová událost.
Commented translation
Akbulatov, Yerbolsyn ; Mihai, Hana (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Účelem této bakalářské práce je překlad česky psaného technického textu do jazyka anglického a analýza rozdílů mezi oběma jazyky, jež se vyskytují v překladu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí: teoretický úvod, překlad technického textu a analýza překladu. Teoretický úvod se zabývá typy překladu, charakteristikou odborných textů a jejich překladem. Přeložený text je z oblasti "počítačových sítí". V závěrečné části jsou na příkladech z přeloženého textu analyzovány jazykové jevy a charakteristické rysy anglického a českého jazyka.
Czech and English equivalents from information technology
Trailovic, Daniel ; Mihai, Hana (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad slov používaných v informačních technologiích. Definuje postupy překladů, včetně metod a jednotlivých druhů překladů. Dále tato práce popisuje, jak se připravit na překlad, co je potřeba udělat a čemu je potřeba se vyhnout. Praktická část se zaměřuje na slova, která často používají čeští rodilí mluvčí.
Advanced systems of Li-Ion accumulators
Lexová, Kristýna ; Langerová, Petra (referee) ; Mihai, Hana (advisor)
S rostoucí potřebou energie pro přenosnou elektroniku a elektrická vozidla se problematika úschovy elektrické energie stává stále významnější. Tato bakalářská práce poskytuje přehled elektrochemických zdrojů energie, a to zejména lithno-iontových akumulátorů a nejpoužívanějších materiálů pro kladnou elektrodu. Práce pojednává také o vývoji vysokonapěťových katodových materiálů, včetně systému lithium-síra. Experimentální část této práce popisuje zhotovení několika vzorků kladných elektrod, a porovnává jejich elektrochemické vlastnosti.
Evaluative Language in Electronic Product Reviews
Polášek, Radek ; Mihai, Hana (referee) ; Reich, Pavel (advisor)
Tato práce bude zaměřena na ohodnocení jazyka v recenzích mobilních telefonů. K tomuto účelu bude použita recenze Apple iPhone 7. Apple má širokou nabídku produktů, jmenujme počítače, tablety, hodinky nebo mp3 přehrávače. Mobilní telefony jsou ale jedním z nejpopulárnějších produktů. Z tohoto důvodu, jsou recenze mobilních telefonů perfektním zdrojem pro tuto tezi. Účel této práce je analyzovat a demonstrovat prostředky ohodnocení jazyka v reklamní mluvě a odhalení strategií a jazykových prostředků použitých k ovlivnění čtenáře, při apelování na city, morálku a estetiku chápání. Předpokládám, že recenze jsou zaujaté díky použité formě jazyka, která může obsahovat osobní názory autora nebo metody manupulace se čtenářem. Tyto metody mohou být použity při stylizaci textu, mohou apelovat na emoce nebo sociální zázemí čtenáře nebo mohuu být použity při rozhodování o tom zda a jaké informace v recenzi poskytnout. Tato teze ověří, zda je tato hypotéza platná.
Survey of UAVs (Drones) in the field of electronic communications
Chott, Vladimír ; Mihai, Hana (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na přehled bezpilotních letadel, často označovaných jako drony, a jejich technologický pokrok a vliv v oblasti elektronických komunikací. Vysvětluje základní definici bezpilotních letounů a ukazuje příklady některých současných typů letounů. Poté práce analyzuje kulturní a sociální vzhled při jejich každodenním používání. Mimoto, práce pojednává o dalších krocích v oblasti bezpilotních letounů a jejich ustálenou pozici v životě.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.