Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití růstových modelů k hodnocení způsobů hospodaření při pěstování polních plodin a vlivu na půdní procesy
Hlavinka, Petr ; Trnka, Miroslav ; Balek, Jan ; Dubrovský, Martin ; Pohanková, Eva ; Wimmerová, Markéta ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje možnosti aplikace růstových modelů k hodnocení různých způsobů hospodaření v rámci pěstování vybraných polních plodin a jejich vliv na vybrané půdní procesy a podmínky. Tato publikace se zaměřuje na komplexní simulace v interakčním systému půda-rostlina-atmosféra-zemědělec pomocí modelu HERMES. Schopnost simulovat procesy v podmínkách střídání plodin kontinuálně a nepřerušeně (i pro období delší než 100 let) přináší možnost poukázat na dlouhodobé trendy ve vývoji půdních procesů. Dále je možné srovnávat důsledky rozdílných přístupů hospodaření v kombinaci s vybranými stanovištními a půdními podmínkami a také pro vybrané scénáře vývoje klimatu. V rámci této publikace jsou prezentovány výstupy pro podmínky bez předpokládané změny klimatu i podmínky reflektující posun klimatických podmínek v průběhu 21. století na základě 6 vybraných klimatických scénářů. Pro vybrané kombinace podmínek jsou také kvantifikovány předpokládané dopady na růst a výnosy cílové skupiny plodin.
Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě
Trnka, Miroslav ; Štěpánek, Petr ; Chuchma, F. ; Možný, M. ; Bartošová, Lenka ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Zahradníček, Pavel ; Skalák, Petr ; Farda, Aleš ; Semerádová, Daniela ; Meitner, Jan ; Bláhová, M. ; Fiala, R. ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje způsob přípravy předpovědi půdní vlhkosti a intenzity a sucha a současně se zabývá tím, jak jsou tyto předpovědi spolehlivé a jak mohou být využívány. Schopnost předpovídat hodnoty půdní vlhkosti s výhledem až na 9 dní pomocí souboru modelů pro numerickou předpověď počasí sebou nese i nové možnosti reakce v oblasti zemědělského hospodaření. S ohledem na poměrně vysokou míru předpověditelnosti jak půdní vlhkosti i intenzity sucha metodika představuje základní postupy, které je možné využít pro přijetí vhodných opatření od využití závlah po extenzifikaci produkce. V rámci této publikace jsou pak jako příklad prezentovány výsledky analýzy úspěšnosti předpovědi zpracovávané v reálném čase v roce 2017. Prezentovaný systém je plně funkční a využitelný i pro následující sezóny na portále www.intersucho.cz.
Agroklimatická analýza výhledů změn výchozích výrobních podmínek pro zemědělské subjekty a související dopady do systému bonitace půdy
Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Semerádová, Daniela ; Dubrovský, Martin ; Štěpánek, Petr ; Žalud, Zdeněk
Předmětem této zprávy je vyhodnocení analýz zpracovaných v rámci smluvní výzkumné spolupráce zadané v rámci řešení projektu číslo EHP-CZ02-OV-1-039-2015 s názvem „Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině“ financovaného z fondu EHP 2009 - 2014 programu CZ02 - Biodiverzita a ekosystémové služby/. Studie se zaměřuje na území Jihomoravského kraje (JmK) a navazuje na zprávu hodnotící dopady očekávaných klimatických podmínek zpracovanou pro výše uvedený projektu v říjnu 2016. Podobně jako předchozí studie byla i tato část zpracována na základě 5 vybraných globálních cirkulačních modelů (GCM) a to pro dva emisní scénáře a období 2021-2040. Protože detailní popis použitých scénářů obsahuje předešlá zpráva omezujeme se v tomto textu pouze na nejdůležitější výstupy relevantní pro JmK.
Drought monitor for the Czech Republic-www.intersucho.cz
Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Balek, Jan ; Možný, M. ; Štěpánek, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Hayes, M. ; Eitzinger, Josef ; Žalud, Zdeněk
Because drought and its impacts are among the worst hydrometeorological extremes (including also Central European conditions), the aim of this paper is to describe the core and use of the Integrated drought monitoring system for the Czech Republic. Land-use, information about soil, vegetation characteristics and meteorological data are used as inputs to validated water balance SoilClim model, which is applied for estimates of actual and reference evapotranspiration and water saturation of the soil profile in % or soil moisture content in mm. Moreover the prognosis of expected soil moisture (based on probabilistic analysis) is calculated for next 1, 2, 4 and 8 weeks. Main results are weekly updated in form of drought occurrence maps, which are published in spatial resolution 500 m for whole territory of the Czech Republic and for all its 76 districts separately. Final maps with detail comments are available at drought topic dedicated web page (ANONYM 3 2014).
Detection of drought events using combination of satellite data and soil moisture modelling
Semerádová, Daniela ; Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Bohovič, Roman ; Tadesse, T. ; Hayes, M. ; Wardlow, B. ; Žalud, Zdeněk
The use of satellite data offers a potentially well usable tool to accurate drought monitoring. The study examines the space-time possibility of agricultural drought detection using freely available data from the MODIS instrument onboard Terra and Aqua satellites that reflects vegetation condition. Vegetation greenness metrics used in this study are based on the spectral reflectance curves in the visible red and near-infrared part of the spectrum and are expressed in relation to the average for the period of 2000-2014. The results are presented in weekly time step for the whole area of the Czech Republic, and are compared to the drought monitor system, based on the SoilClim dynamic model for soil water content estimates. These data, as well as other parameters, such as soil properties and land use, are integrated at 500 meters spatial resolution.
Bilanční hodnocení dostupných vodních zdrojů a vláhových potřeb v rámci vymezených "závlahových okrsků"
Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Semerádová, Daniela ; Dubrovský, Martin ; Štěpánek, Petr ; Vizina, A. ; Hanel, M. ; Žalud, Z. ; Lukas, V. ; Dumbrovský, M. ; Růžek, P. ; Daňhelka, J. ; Chuchma, F. ; Novák, P. ; Novotný, I. ; Pavlík, F.
Předmětem této zprávy je zpracování výsledků výzkumu zadaného v rámci smluvní spolupráce Ústavu výzkumu globální změny (zpracovatel) a Státního pozemkového úřadu (zadavatel), který byl zpracován ve spolupráci s dalšími výzkumnými partnery. Zpráva se zabývá bilančním hodnocením dostupných vodních zdrojů a vláhových potřeb v rámci vymezených "závlahových okrsků" České republiky s ohledem na probíhající klimatické změny.
Komplexní přístup pro monitorování a zmírnění dopadů sucha v regionu jižní Moravy
Žalud, Zdeněk ; Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Balek, Jan
Hlavním cílem projektu bylo provozovat aktuální monitoring sucha na území Jihomoravského kraje (JMK) a identifikovat konkrétní suchem ohroženou lokalitu vhodnou pro realizaci opatření ke zlepšení jejich ekosystémových produkčních i mimoprodukčních funkcí. K dosažení hlavního cíle byly realizovány následující cíle dílčí: 1.Průběžně (týdně) monitorovat okresy JMK. 2. Vytvářet a publikovat předpovědi sucha pro JMK. 3. Sledovat suché epizody na území JMK a posoudit jejich dopady na polní produkci.
Odhad výnosů zemědělských plodin na základě družicového monitoringu
Lukas, V. ; Trnka, Miroslav ; Semerádová, Daniela ; Rajdl, Kamil ; Balek, Jan ; Štěpánek, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Hlavinka, Petr ; Žalud, Zdeněk
Znalost výnosů plodin před dosažením sklizně je významná nejen pro plánování aktivit na úrovni zemědělských podniků, ale také z národohospodářského pohledu pro zabezpečení produkce potravin. Cílem studie bylo ověřit vývoj modelu odhadu výnosů významných plodin (pšenice ozimé, ječmene jarního a řepky ozimé) z výsledků vegetačních indexů NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) a EVI2 (Enhanced Vegetation Index) ze senzoru MODIS v podobě 16 denních kompozitů za období 2000 – 2014. Za vybrané území 14 okresů České republiky, které představují regiony s vyšší intenzitou zemědělské produkce a rozdílnými pedo-klimatickými podmínkami. Přesnost predikčního modelu byl testována zejména v ročnících se silným výskytem sucha a nízkou úrovní výnosu (2000, 2003, 2006 a 2012). Stabilnější výsledky byly dosaženy ve výnosově nejproduktivnějších okresech, jako jsou Olomouc a Přerov, zatímco u výše položených území byl model značně ovlivněn nižším podílem sledovaných plodin na úkor pícnin. Ve většině případů byla vyšší přesnost stanovení výnosu dosažena pomocí vegetačního indexu EVI2 a postupným průměrováním hodnot kompozitů v průběhu vegetačního období plodin.
Dálkový průzkum Země jako podpůrný nástroj při posuzování zemědělského sucha
Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Balek, Jan ; Žalud, Z. ; Tadesse, T. ; Hayes, M. ; Wardlow, B. ; Trnka, Miroslav
Díky satelitnímu snímání v rámci Dálkového průzkumu Země (DPZ) lze získávat velmi cenné údaje o podmínkách na rozsáhlých územích (napříč kontinenty i státy) i pro menší území v rozlišení stovek až desítek metrů. Mezi velké přednosti těchto přístupů patří časová a prostorová kontinuita získaných údajů. Pro hodnocení stavu vegetačního krytu na zemském povrchu jsou často využívány tzv. vegetační indexy. Předkládaný příspěvek si klade za cíl demonstrovat možnosti využití vegetačního indexu EVI2 (Enhanced Vegetation Index) v rámci sledování odezvy stavu vegetace na výskyt sucha. Výsledky jsou zaměřeny na popis situací ve vybraných letech za období 2000-2015 s využitím dat získaných pomocí zařízení MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) neseného družicí Terra. Prezentována jsou data dostupná v týdenním kroku pro celé území České republiky.
Reliability of regional crop yield predictions in the Czech Republic based on remotely sensed data
Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Balek, Jan ; Bohovič, Roman ; Žalud, Zdeněk ; Trnka, Miroslav
Vegetation indices sensed by satellite optical sensors are valuable tools for assessing vegetation conditions including field crops. The aim of this study was to assess the reliability of regional yield predictions based on the use of the Normalized Difference Vegetation Index and the Enhanced Vegetation Index derived from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer aboard the Terra satellite. Data available from the year 2000 were analysed and tested for seasonal yield predictions within selected districts of the Czech Republic. In particular, yields of spring barley, winter wheat, and oilseed winter rape during 2000–2014 were assessed. Observed yields from 14 districts were collected and thus 210 examples (15 years within 14 districts) were included. Selected districts differ considerably in soil fertility and terrain configuration and represent a transect across various agroclimatic conditions (from warm/dry to relatively cool/wet regions). Two approaches were tested: 1) using 16-day temporal composites of remotely sensed data provided by the United States Geological Survey, and 2) using daily remotely sensed data in combination with an originally developed smoothing method. Yields were predicted based on established regression models using remotely sensed data as an independent parameter. In addition to other findings, the impact of severe drought episodes within vegetation was identified and yield reductions at a district level were predicted. As a result, those periods with the best relationship between remotely sensed data and yields were identified. The impact of drought conditions as well as normal or above-normal yields of the tested field crops were predicted using the proposed method within the study region up to 30 days prior to harvest.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Bálek, Jindřich
1 Bálek, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.