Bachelor's theses

Latest additions:
2021-04-11
00:01
Nejvýhodnější daňové ráje pro sportovce a vlastníky sportovních klubů
Šebák, Marek ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Nejvýhodnější daňové ráje pro sportovce a vlastníky sportovních klubů Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo určit nejvýhodnější daňové ráje pro sportovce jakožto fyzické osoby a nejvíce vyhovující offshorové oblasti pro majitele fotbalových klubů představující osoby právnické, a zároveň reprezentující kategorii sportovních klubů. Ke každé kategorii budou určeny tři nejvýhodnější daňové ráje, které budou plně odpovídat ideálním daňovým rájům, které by sportovci a firmy mohli legálně využívat. Metody: V naší práci jsme použili metodu analýzy dokumentů z tištěné literatury a elektronických zdrojů, díky kterým jsme zprostředkovaly důležité informace jak v teoretické, tak praktické části. K určení stěženích kritérií pro výběr nejvýhodnějších daňových rájů jsme použili vícekriteriální analýzu, kdy dominantní variantou bylo nulové zdanění daňových subjektů. K finálnímu sestavení žebříčku jsme použili nominální informace ze tří studií zabývajících se daňovými ráji. Výsledky: Zjistili jsme, že nejvýhodnějšími daňovými ráji pro sportovce jsou Kajmanské ostrovy, Bahamy a Monako. Všechny tyto země mají nulové zdanění příjmů fyzických osob a zároveň splňují další kritéria. Pro firmy, vlastnící fotbalové kluby, jsou nejvýhodnější z daňového hlediska Britské Panenské ostrovy, Bermudy a Spojené Arabské...

Detailed record
2021-04-11
00:01
Informelní projevy v díle vybraných českých umělkyň
Vašíčková, Tereza ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Vymazalová, Marie (oponent)
Bakalářská práce je zpracována jako studie, jež se zaměřuje na tvorbu vybraných umělkyň v stylovém médiu českého informelu. V úvodní kapitole je exponován český informel jednak ve vývojových souvislostech, jednak v kontextu uměleckém, kulturním a kulturně politickém. Jsou stanoveny jeho charakteristiky a připraven rámec pro jádro práce, v němž je informel uveden do souvislosti s výrazným prosazováním žen-umělkyň v daném období. V následující kapitole je formou stručných medailonů představeno sedm vybraných výtvarnic. Srovnávací analýza jejich informelních projevů je shrnuta v závěrečné kapitole v typologii pojetí informelu, jež se v díle zvolených umělkyň projevují, a studie se snaží argumentovaně odpovědět na otázky, proč se informelu věnovaly právě vybrané umělkyně. Klíčová slova informel, umělkyně, umění 20. století, Zorka Ságlová, Ludmila Padrtová, Pavla Mautnerová, Eva Janošková, Dana Puchnarová, Emila Medková, Eva Kmentová

Detailed record
2021-04-11
00:01
Coherent dusty and gaseous structures near the Galactic center
Štofanová, Lýdia ; Karas, Vladimír (vedoucí práce) ; Kovář, Jiří (oponent)
Objekt Sagittarius A* v centru Mléčné dráhy je nejbližší supermasivní černá díra v našem kosmickém okolí. Zde se odehrávají různé astrofyzikální procesy, díky nimž se v blízkosti jádra Galaxie objevují rozmanité struktury. Příkladem jsou rázové vlny, jež blíže studujeme v této práci. V úvodu nejprve stručně shrnujeme historii výzkumu galaktického jádra včetně objevu kompaktního objektu Sgr A* v radiových vlnových délkách. V hlavní části práce se zaměřujeme na zjednodušený model rázových vln vznikajících při nadzvukovém pohybu hvězdy vůči okolnímu prostředí a diskutujeme jejich změnu podél hvězdné orbity. Uvažujeme čtyři různé modely: (a) model bez přítomnosti pohybu plynného prostředí vytékajícího ze supermasivní černé díry nebo akreujícího na ni, (b) model s uvážením výtoku, (c) případ vtoku a nakonec (d) model kombinující zároveň vtok i výtok. Diskutujeme symetrie a asymetrie každého modelu a zjišťujeme, že model uvažující okolní prostředí v klidu se jeví symetrický vůči přechodu pericentrem. Naproti tomu kombinovaný model se vyznačuje největšími asymetriemi. Nakonec jsou pro všechny zmíněné modely uvedeny profily pro tečnou rychlost hmoty a plošnou hustotu hmoty v obálce rázové vlny pro různé body podél dráhy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detailed record
2021-03-28
00:43
Příspěvek k poznání každodenního života domácnosti na Novém Městě pražském. Studna a jímka z Václavského náměstí čp. 837/II.
Kubát, Josef ; Starec, Petr (vedoucí práce) ; Blažková, Gabriela (oponent)
Práce přinese prezentaci, celkové zhodnocení a srovnání všech dat získaných exkavací studny a jímky odhalených výzkumem na Václavském náměstí čp. 837/II. Vznikne metodický rámec zpracování všech objektů na zkoumané ploše parcely. Pro systematické zpracování dat různé povahy bude podrobena kritickému rozboru nálezová zpráva vypracovaná PhDr. Václavem Humlem, CSc. Proběhne korelace jeho dokumentace, aby bylo možné srovnat výsledky s jinými výzkumy. Systematickým zpracováním nálezové zprávy Václava Humla tato práce vytvoří podklad pro teoretický rámec problematiky zpracování odpadu a v této souvislosti zasadí práci do širšího kontextu poznání - lokální problematiku zpracování dat z jímek a studen uvede do souvislostí pražské archeologie. V neposlední řadě poukáže na výhody interdisciplinární spolupráce rozborem pylové analýzy RNDr. Vlasty Jankovské, CSc. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detailed record
2021-03-28
00:43
Operace Percentage
Fořtík, Milan ; Michela, Miroslav (vedoucí práce) ; Beneš, Otmar (oponent)
(česky) Předkládaná bakalářská práce se zabývá osudy a odbojovou činností jediného příslušníka zvláštní operace Percentage svobodníka aspiranta Františka Pavelky. Analyzuje Pavelkovo navázání spojení a následnou spolupráci s domácí odbojovou organizací Petiční výbor věrni zůstaneme. To vše v kontextu první vlny výsadků vyslaných ze západu v operačním období 1941/1942.

Detailed record
2021-03-28
00:43
Chaty z lokality Dolní Břežany, Za pivovarem, v kontextu halštatsko-laténského osídlení jižně od Prahy.
Kartáková, Terezie ; Bláhová, Zuzana (vedoucí práce) ; Slabina, Miloslav (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je pět, respektive šest polozemnic z halštatsko- laténského období z lokality Dolní Břežany - Za pivovarem. Těžištěm je katalog polozemnic s jejich detailním popisem a kapitola o kontextu osídlení, mapující lokality z doby halštatské a laténské v širším okolí lokality. Dále práce sleduje stavební a tvarový vývoj halštatských a laténských polozemnic, zasazuje je do publikovaných systémů třídění a pokouší se o analýzu a interpretaci stavebních reliktů. Součástí práce jsou přílohy - mapy, plány a fotografie. Klíčová slova Čechy střední, Dolní Břežany, HaD-LtA, polozemnice, sídliště, Závist - zázemí,

Detailed record
2021-03-28
00:43
Minhagická tradice Židů v oblasti Kóčin
Nováková, Josefína ; Lyčka, Milan (vedoucí práce) ; Ondračka, Lubomír (oponent)
Tato práce se zaměřuje na židovskou komunitu, která se usadila v jihozápadní Indii, v oblasti Malabárského pobřeží a města Kóčin. Ačkoliv data, kdy ke vzniku ucelené komunity mělo dojít, se podle badatelů různí, doložitelně komunita strávila v Indii nejméně jedno tisíciletí. Za tuto dobu se Židé adaptovali na místní prostředí skrze apropriaci určitých kulturních zvyků. Podle některých badatelů se tato adaptace měla odehrávat (až na konkrétní výjimku) v souladu s židovským normativním právem halachou , pouze skrze tzv. minhagickou tradici. V této práci se zabývám rigiditou kategorií halachické a minhagické tradice v kontextu komunity kóčinských Židů. Zaměřuji se zejména na svátky Pesach, Simchat Tóra a dělení komunity na vnitřní endogamní podskupiny, pravděpodobně po vzoru indických kast. Popisuji podobu těchto zvyklostí před a po migraci do Izraele, k níž došlo hromadně ve druhé polovině 20. století. Na základě popisu proměny zvyků a jejich kategorizace na halachicky správné či nesprávné se pokouším nastínit, jakým způsobem jsou tyto kategorie kontextuální a proměnlivé. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detailed record
2021-03-28
00:43
Využívání aktuálních didaktických metod ve vzdělávání zaměstnanců v organizacích
Rauchová, Kristýna ; Gruber, Jan (vedoucí práce) ; Baumgartner, František (oponent)
4 ABSTRAKT Cílem práce je analýza aplikace aktuálních didaktických metod vzdělávání zaměstnanců v organizacích. Hlavním východiskem práce pro teoretickou část je literatura zaměřující se na aktuální didaktické metody, pro empirické šetření je to zúčastněné pozorování, strukturované rozhovory a porovnání teoretických východisek Design Sprint metody v komparaci s reálným využitím těchto východisek v praxi. Nejprve je práce zaměřena na charakteristiku vzdělávání zaměstnanců, vzdělávací cíle a formy. Následně je věnována pozornost jednotlivým aktuálním didaktickým metodám. Poté pomocí zúčastněného pozorování a strukturovaných rozhovorů bylo zjištěno, jakým způsobem se využívá Design Sprint při vzdělávání zaměstnanců v organizacích a zdali v praxi dochází k modifikaci této metody. KLÍČOVÁ SLOVA lektor, vzdělávání v organizacích, trendy ve vzdělávání dospělých, vzdělávání dospělých, organizace, metody vzdělávání dospělých, gamifikace, design sprint, zážitkové učení

Detailed record
2021-03-28
00:43
Development of modal verb "shall" in legal English
Kirakosyanová, Natali ; Tichý, Ondřej (vedoucí práce) ; Čermák, Jan (oponent)
a klíčová slova Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vývoje užívání modálního slovesa SHALL v právních dokumentech v anglickém jazyce. Modální sloveso SHALL má v právnické angličtině stále své místo a pohledem příruček může ukazovat na preciznost právnického jazyka. Mnohovýznamovost je však v rámci právního jazyka spíše nežádoucím jevem a vzhledem k rostoucímu počtu právních dokumentů a osob, kteří se sepisováním dokumentů zabývají, se postupem času začaly významy modálních sloves rozšiřovat, čímž se úroveň preciznosti snížila a otevřela cestu nejednoznačnosti. Práce si klade za cíl analyzovat vývoj užívání SHALL v soudních rozhodnutích v daných časových úsecích, nalezené vzorky dále roztřídit na základě sémantiky, kterou popisují slovníky právnické angličtiny, a tím poukázat především na postupný trend růstu v užívání některých významů modálního slovesa SHALL, které zapříčiňují nejednoznačnost ve sféře právních dokumentů. Pro srovnání vývoje, a předně frekvence užívání, se stejnou metodou postupuje i v rámci běžného jazyka, který je analyzován na základě neprávnických korpusů. Klíčová slova: modální sloves, modalita, shall, právnická angličtina, jazyková změna

Detailed record
2021-03-28
00:43
Subjekt vypadávající ze situace
Míka, Matyáš ; Petříček, Miroslav (vedoucí práce) ; Švec, Ondřej (oponent)
Tato práce vedle sebe staví pozdní myšlení Michela Foucaulta týkající se problematiky subjektu a uvažování Jana Císaře o divadle jako komunikaci. Jejím cílem je nastínit možnost chápání individuální péče o sebe jako propedeutiky ke komunikaci s druhými skrze vlastní jednání. Po přiblížení pozic obou autorů následuje analýza situace subjektu a jeho jednání z pozice Foucaultovy etiky a skrze událostní charakter divadelní komunikace. Protože Foucaultovo a Císařovo myšlení neplyne přirozeně v jednotnou teatrologicko-filosofickou koncepci, představuje závěrečná kapitola možné řešení sporných otázek překročením rámce obou probíraných koncepcí za pomoci raných textů Friedricha Nietzscheho a dialogického jednání Ivana Vyskočila.

Detailed record