Institute of Art History

Latest additions:
2020-02-05
19:10
Metodika identifikace původních majitelů movitých kulturních statků vyvlastněných podle dekretů prezidenta republiky občanům německé národnosti na území Československa po 2. světové válce
Uhlíková, Kristina ; Uhlík, Jan ; Císařová, Jitka ; Homolová, Dita ; Bakeš, Martin ; Marešová, Jana ; Radostová, Šárka
Metodika se věnuje problematice kulturně historicky cenného mobiliáře vyvlastněného na základě dekretů prezidenta republiky v roce 1945 občanům německé národnosti na území Československa. Jejím cílem je popis nejúčinnějších postupů a praktik vedoucích k identifikaci jeho provenience se zaměřením na posledního majitele před konfiskací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-01-23
14:06
Bůh si zakryl tvář. Náboženské odkazy v nenáboženských významech textů v české populární hudbě
Opekar, Aleš
Článek pojednává o posvátné, většinou křesťanské symbolice v textech české populární hudby, jejichž obsah není náboženský. Křesťanské symboly se používají jako běžná slovní zásoba, podobná každodenní řeči. Někdy se vyskytují ve vrstvách sekvencí, jako jsou modlitby za lásku a umění. Někdy jsou použity jako básnické prostředky, které zvyšují estetické působení. Jádrem práce je analýza specifických, vzájemně odlišných přístupů tří českých zpěváků a skladatelů tří generací: Jiřího Suchého, Svatopluka Karáska a Beaty Bocek. Zatímco Suchý pracuje s náboženskou rétorikou jen zřídka, ale s velkým uměleckým efektem, Karáska z ní činí přirozenou součást svých písní, což bylo v jeho době významným rozšířením sociálních a politických témat. Beata Bocek popisuje spirituálně vznešenými slovy světskou realitu, zatímco křesťanskou víru vyjadřuje obyčejným slovníkem z ulice.

Detailed record
2019-10-19
16:35
Fotografie a oka mžik. Několik poznámek k mechanickému záznamu obrazu a reciprocitě světla a času v 19. století
Trnková, Petra
Jedním z klíčových problémů, s níž se potýkali profesionální i amatérští fotografové, přírodovědci a koneckonců i umělci pracující s fotografií v 19. století, byla délka expozice fotografického materiálu. Na několika vybraných příkladech z domácí i zahraniční produkce příspěvek popisuje nejen samu proměnu expoziční doby (její zrychlování i zpomalování) v závislosti na vývoji nových fotografických technologií, ale i její praktické využití, proměnu jejího „ideálu“ a v neposlední řadě i související terminologie.

Detailed record
2019-10-19
16:35
Montáž a čas ve vizuální alegorii
Winter, Tomáš
Článek vychází z interpretace obrazu Čas a věčnost od Johna Haberleho. S využitím textů Waltera Benjamina, Craiga Owense, Susan Sontagové, Petera Bürgera and Benjamina Buchloha poukazuje ke specifické povaze vztahu mezi časem a alegorií a ke způsobům vyjádření této skutečnosti.

Detailed record
2019-10-19
16:35
Úvodem
Roháček, Jiří
Sborník jubilejního 15. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 19. – 21. října 2016. Tyto pravidelné konference, organizované od r. 2000 Ústavem dějin umění AV ČR, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a umělecká díla v tradičním slova smyslu, s věcným nebo metodickým vztahem ke středoevropskému prostředí. Řada Epigraphica & Sepulcralia je publikačním fórem těchto zasedání od r. 2005.

Detailed record
2019-10-19
16:35
Svědek zašlých časů: Starý židovský hřbitov v Libni
Janáčová, Eva
Starý židovský hřbitov v Libni byl založen v 16. století, první zdokumentované náhrobky pocházejí až ze 17. století. Z hygienických důvodů byl hřbitov uzavřen v roce 1892, kdy se začalo pohřbívat na novém židovském hřbitově v Davídkově ulici. Z průzkumu provedeného v roce 1940, který zaznamenal 626 existujících náhrobků, plyne, že se zde ve výjimečných případech pohřbívalo ještě v roce 1895. \nZmíněný výzkum i bohatá fotografická dokumentace zachytily tradiční ikonografickou výzdobu náhrobků. Vedle geometrických a florálních ornamentů se zde objevoval známý motiv lvů, kohenských rukou i levitské nádoby. \nStarý židovský hřbitov v Libni byl několikrát zmenšen: poprvé před rokem 1875, kdy byla na jeho jižním cípu postavena budova železničního nádraží Dolní Libeň, podruhé během výstavby Libeňského mostu v roce 1929. V rámci akce Za Prahu krásnější byl pak hřbitov v roce 1965 zasypán kamením a zavezen zeminou. \n

Detailed record
2019-10-19
16:35
Two „alternative“ epigraphic inventory acts and their significance for the study of sepulchral monuments
Roháček, Jiří
In 2011, a questionnaire inventory of epigraphic sources in the archives of the Czech Republic was carried out in cooperation with the Department of Archival Administration of the Ministry of the Interior of the Czech Republic and the Institute of Art History CAS. The integration of epigraphic and sepulchral monuments into one inventory is based on research practice. The publication is in print. The second inventory undertaking sets itself higher objectives both objectively and methodically. It is an epigraphic database of the Center of Epigraphic and Sepulchral Studies of the Institute of Art History CAS. The added value is consideration of the possibilities of application of digital humanities methods.

Detailed record
2019-08-26
09:04
Původní podoba náhrobku Petra Parléře v katedrále sv. Víta
Chotěbor, Petr
Rekonstrukce původní podoby a interpretace lineární ryté figury druhého architekta katedrály sv. Víta. Text je jedním z výstupů grantového projektu Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích.

Detailed record
2019-08-26
09:04
On sepulchral memory in an epigraphic campaign: The towns of Prague after the events of 1648
Roháček, Jiří
The more than four-month successful defense of the Old and New Towns of Prague against Swedish troops in 1648 was relatively small in the context of the Thirty Years' War, but a very important episode for Prague cities and to a large extent for Bohemia. In Prague we can observe the remains of a relevant, originally certainly much richer epigraphic campaign, which has two main directions - the first is connected with thanks to Virgin Mary as protector and intercessor of cities, the second with contextual presentation of improved coats of arm of Old and New Town. Surprising is, however, the absence of a larger sepulchral memorie of 219 fallen defenders. The only preserved monument is the epitaph of Václav Čabelický of Soutice in the Church of Our Lady before Týn. The figural epitaph is known for its rich heraldic and epigraphic accompaniment. This fact raises a number of questions about the position of sepulchral and epigraphic monuments in a collective memory.

Detailed record
2019-08-26
09:04
Epigraphica & Sepulcralia 8. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
The proceedings of the jubilee 15th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 19 October – 21 October 2016. These regular conferences, organized since 2000 by the Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, are focused on sepulchral monuments as material artefacts of sepulchral culture and as works of art in the traditional sense of the word, with a factual or methodological relation to Central European issues. However, they do not not avoid themes that more widely explain the context in which these monuments were created and were functionally applied. An emphasis is placed on the nature of interdisciplinary expert meetings. Through their focus and periodicity, they are unique in the pan-European context. A novelty of this session was the inclusion of an independent block devoted to Hebrew monuments. The proceedings are divided into three parts, in terms of the religious context of the discussed themes – hence into parts devoted to Christian, Jewish and finally supplemental, but still in the Central European milieu, Islamic sepulchral monuments. It contains twenty-five papers in total, which deal directly or contextually with sepulchral monuments from the Late Middle Ages to the 21st century. Besides, the territorially Bohemian and Moravian issue as well as the German, Slovak and Polish issues make up a significant share of the work. The series Epigraphica & Sepulcralia has been the publication forum of these sessions since 2005.

Detailed record