Ústav dějin umění

Nejnovější přírůstky:
2017-05-18
13:54

Úplný záznam
2017-05-18
13:54
Cizinec ve vlastním městě: ostravský malíř Salomon Salomonowitz
Janáčová, Eva
Česko-německý židovský malíř Salomon Salomonowitz (1902–1958) pocházel z Moravské Ostravy, umění studoval ve Vídni, Mnichově, Berlíně a Paříži. V roce 1926 se stal jedním ze zakládajících členů ostravského uměleckého spolku Kunstring, v rámci spolkových výstav pravidelně vystavoval v místním Domě umění. V roce 1939 emigroval do mandátní Palestiny, kde pokračoval ve své umělecké tvorbě, která je charakteristická expresivně realistickým stylem.

Úplný záznam
2017-02-07
15:49
John Wyclif, Jan Hus a Martin Luther jako apokalyptičtí proroci
Šárovcová, Martina
Iluminované hudební rukopisy, které vznikaly v Čechách a na Moravě v 16. století pro utrakvistická literátská bratrstva, představují početný soubor dochovaných předbělohorských artefaktů. K pravidelně iluminovaným incipitům těchto rukopisů patřil i introitus ke svátku českých mučedníků Jana Husa a Jeronýma Pražského. Několik iluminací ze třetí čtvrtiny 16. století reprezentuje unikátně doloženou ikonografii Jana Husa. Uspořádáním a výběrem námětů se k těmto rukopisům řadí i první díl Malostranského graduálu z let 1569 až 1572 (Praha, Národní knihovna, sign. XVII A 3), kde byly v borduře kompozičně propojeny postavy Jana Viklefa křesajícího jiskru, Jana Husa zapalujícího snítkou svíčku a Martina Luthera s pozvednutou planoucí pochodní. S ohledem na jiné méně známé literární a vizuální varianty motivu rozžíhání světla je námět interpretován ve shodě s výkladem biblických veršů 11. kapitoly novozákonní Apokalypsy o povolání dvou svědků a proroků na počátku konce světa (Zj 11, 3–4). Postavy Jana Viklefa, Jana Husa a Martina Luthera lze interpretovat v eschatologických souvislostech očekávání druhého příchodu Krista jako apokalyptické proroky povolané Bohem a svědky (evangelické) pravdy, kteří přinášejí světlo do temnoty posledního času.

Úplný záznam
2016-11-16
13:47
Sionistický grafik Otto Wallisch a jeho působení v meziválečném Československu
Janáčová, Eva
Přední izraelský grafik Otte Wallish se narodil ve Znojmě v roce 1906. Studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni, na začátku 30. let si otevřel vlastní grafické studio v Praze a intenzivně spolupracoval s Židovským národním fondem. Navrhoval především reklamní letáky, plakáty, brožury a graficky upravoval knihy. V roce 1934 se přestěhoval do mandátní Palestiny, kde pokračoval ve své tvorbě.

Úplný záznam
2016-08-12
13:06
Stanislav Sucharda (ne)loajální
Krummholz, Martin
Text se věnuje dobovým kontroverzím a dilematům v životě a díle sochaře Stanislava Suchardy (1866 - 1916), který přišel z vlasteneckého venkova do Prahy, kde působil v řadě oficiálních a spolku výtvarných umělců Mánes. Dobově vyhrocený nacionalismus a vlastenectví tehdejší české společnosti komplikovaly prosazování moderního umění.

Úplný záznam
2016-08-12
13:06
Loajalita jako téma umělecké strategie
Petrasová, Taťána
Tato studie vychází z teze, že kulturní loajalita je odvozena z vojenských rituálů, i když specifický akt přísahy může být nahrazen jiným mechanismem. Analyzuje dobové texty o Myslbekově soše Oddanost nebo Německo-české výstavě v Liberci 1906.

Úplný záznam
2016-08-12
13:06
České versus německé? Diskuse o stylu v Praze ve dvacátých letech 19. století
Machalíková, Pavla
Text se zabývá příkladem budování loajality k určité národní skupině prostřednictvím uplatnění určitých charakteristik v malbě (barvy, linie, figurálních typů) z hlediska jejich dobově vyhledávané sounáležitosti s "národním" charakterem umění. V malbě je taková diskuse o existenci národní školy v Čechách sledovatelná od poloviny 20. let 19. století a následný vývoj vedl k vědomému formování české malířské školy na základě dodržování určitých formálních charakteristik považovaných za české a definovaných v opozici k dobové představě o stylu německém.

Úplný záznam
2016-08-12
13:06
Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století
Petrbok, Václav ; Petrasová, Taťána ; Machalíková, Pavla
Publikace příspěvků z 35. ročníku mezioborového sympozia zaměřeného na problematiku 19. století. Tématem tohoto svazku je loajalita, jako téma a metodologický přístup v historii, dějinách umění a architektury, literatuře aj.

Úplný záznam
2016-08-03
15:43
Návrhové kresby Wenzela Führicha pro náhrobky a pomníky
Machalíková, Pavla
Text analyzuje materiál, který představují návrhové kresby Wenzela Führicha, otce slavnějšího malíře Josefa Führicha, v Oblastní galerii Liberec určené pro náhrobky či funerální památníky. Z jejich rozmanitých motivů lze usuzovat na obeznámenost regionálního tvůrce se soudobými aktuálními trendy této oblasti evropské tvorby.

Úplný záznam
2016-08-03
15:43
On Sophie Oosterwijk’s Review of Figure and Lettering. Sepulchral Sculpture of the Jagiellonian Period in Bohemia by Jan Chlíbec and Jiří Roháček
Chlíbec, Jan ; Roháček, Jiří
The text corrects a lot of inaccurecies and confused informations that author Sophie Oosterwijk wrote in her review published in Umění/Art 6, LXIII, 2015, pp. 492-493.

Úplný záznam