Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vrážné – rozšíření zenového centra Kwan Um
Gross, Kamil ; Zdvomka, Ondřej (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomní projekt se bude zabývat rozšířením zenového centra nacházejícího se v malé obci Vrážné. Obecně v této krajině v okolí města Jevíčka ubývá v takovýchto malých obcích a osadách místních obyvatel a zůstávají po nich malebné, avšak časem chátrající statky s obytnými a hospodářskými budovami. Jednou z nadějí, jak do této postupně upadající vesnické struktury vrátit život, je v tomto konkrétním případě zenová škola Kwan Um, která jednu z těchto nemovitostí koupila a začala ji pomalu opravovat. Samotná zenová meditace pochází z Východní Asie a to z Jižní Koreje. Jak tuto tradici transformovat do vesnického prostředí, jak podpořit komunitu této školy a najít souznění s celou vesnicí a místními tradicemi? To jsou otázky, které bude diplomní projekt řešit.
Nepříliš známý malíř
Martiníková, Zuzana ; Sterec, Pavel (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem Nepříliš známý malíř, reaguje na dílo regionální malíře Jaromíra Martiníka. Jedná se o výstavu prací tohoto malíře, jež díky zásahu autorky výstavy staví jeho dílo nezvyklého kontextu beskydského umělce ovlivněného orientální filozofií.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Donghai yuge - písně "ci" čínské básnířky 19. století
Dolejší, Adriana ; Lomová, Olga (vedoucí práce) ; Andrš, Dušan (oponent)
Gu Taiqing (1799-1876), známá též jako Gu Chun byla básnířkou mandžuského původu, autorkou básní shi, písní ci a prvního čínského románu psaného ženou. Tato diplomová práce rozebírá sbírku písní ci Donghai yuge (Rybářovy písně z východních moří) a okrajově se věnuje sbírce básní shi Tianyouge shi (Básně z Pavilónu nebeského putování). V práci naleznete překlady poezie Gu Taiqing, jíž je hluboce vlastní silný autobiografický charakter, je téměř kronikou života této slavné básnířky. Zatímco básně utváří hlavní životopisnou osnovu, písně se stávají vlastním prostorem pro svébytné básnické vyjádření. Gu Taiqing píše v mnoha polohách - oddané manželky, milující matky, věrné přítelkyně, obdivovatelky umění, cestovatelky a milovnice květin. Hlavní cykly básní tvoří básnická výměna s manželem, princem Yihuiem, a básně skládané pro přítelkyně - básnířky soustředěné okolo básnického kroužku Podzimní červeně. Bude osvětlena inspirace Gu Taiqing u následujících songských literárních osobností: Zhou Bangyan, Jiang Baishi a Li Qingzhao, přičemž bude poukázáno na to jaká specifika jejich tvorby se Gu Taiqing dotýkají. Tvorba Gu Taiqing představuje návaznost na tradici, jakož i první nesmělé pokusy vykročit novým směrem. V jejím osobitém básnickém projevu se završuje poezie žen z dámských komnat a otevírá cesta pro...
Luxusní lifestylové přílohy deníků v České republice
Tesařová, Valentina ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
Diplomová práce mapuje fenomén českých deníkových příloh luxusního charakteru. Suplementy ZEN, City Life, Esprit a Proč ne?! vycházejí společně s deníky E15, MF Dnes, Lidové noviny a Hospodářské noviny. V teoretické části práce je nejdříve nastíněn vývoj, kterým si prošly lifestylové časopisy a klasické deníkové přílohy, protože studované suplementy představují jakousi kombinaci právě těchto dvou mediálních produktů. Další kapitola práce se věnuje obsahu médií z hlediska politické ekonomie komunikace, podle níž jsou média skrytě ovlivňována politickými a ekonomickými elitami, které prostřednictvím inzerce a public relations zasahují do redakčního obsahu médií. Formují tak veřejné mínění dle potřeb svých zájmů. Teoretická část se tedy ve svém závěru soustředí i na definici reklamy a public relations. Praktická část práce zkoumá metodou sémiotické analýzy, jakým způsobem je čtenářům prezentována ideologie úspěchu - všeobecně přisuzovaného právě politickým a ekonomickým elitám, které dle politické ekonomie komunikace mediální produkty tajně ovládají. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vrážné – rozšíření zenového centra Kwan Um
Gross, Kamil ; Zdvomka, Ondřej (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomní projekt se bude zabývat rozšířením zenového centra nacházejícího se v malé obci Vrážné. Obecně v této krajině v okolí města Jevíčka ubývá v takovýchto malých obcích a osadách místních obyvatel a zůstávají po nich malebné, avšak časem chátrající statky s obytnými a hospodářskými budovami. Jednou z nadějí, jak do této postupně upadající vesnické struktury vrátit život, je v tomto konkrétním případě zenová škola Kwan Um, která jednu z těchto nemovitostí koupila a začala ji pomalu opravovat. Samotná zenová meditace pochází z Východní Asie a to z Jižní Koreje. Jak tuto tradici transformovat do vesnického prostředí, jak podpořit komunitu této školy a najít souznění s celou vesnicí a místními tradicemi? To jsou otázky, které bude diplomní projekt řešit.
Interakce křesťanství a zenové buddhistické školy Sanbó Kjódan
Hrdý, Miloš ; Červenková, Denisa (vedoucí práce) ; Nosek, Lukáš (oponent)
Předmětem bakalářské práce "Interakce křesťanství a zenové buddhistické školy Sanbó Kjódan" je zenová buddhistická škola Sanbó Kjódan (dnešní název Sanbó Zen), především z perspektivy její interakce s křesťanstvím. Sanbó Kjódan založil v roce 1954 Hakuun Rjóko Jasutani a tato škola významně ovlivnila šíření zenového buddhismu do Evropy a USA, a to i v křesťanském prostředí. Druhý opat Kóun Jamada byl klíčovou postavou pro šíření zenu mimo Japonsko. Mnoho křesťanských kněží, řádových mnichů a mnišek vyhledalo jeho vedení a dokončilo formální zenový výcvik. Rozdílné způsoby interakce zenu a křesťanství jsou popsány na příkladu tří významných přímých žáků Kóuna Jamady, mezi které patří Hugo Enomiya-Lassalle S.J., Ama Samy S.J. a Willigis Jäger OSB. Práce si všímá názorových rozdílů výše zmíněných autorů ve vztahu zenu a křesťanství. V poslední části práce jsou velmi stručně zmíněny některé podněty pro reflexi křesťanství, které vyplývají z interakce zenu a křesťanství. Klíčová slova křesťanství, buddhismus, zen, meditace, kenšó, Sanbó Kjódan, Hakuun Rjóko Jasutani, Kóun Jamada, Hugo Makibi Enomiya-Lassalle, Willigis Jäger, Ama Samy
Luxusní lifestylové přílohy deníků v České republice
Tesařová, Valentina ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
Diplomová práce mapuje fenomén českých deníkových příloh luxusního charakteru. Suplementy ZEN, City Life, Esprit a Proč ne?! vycházejí společně s deníky E15, MF Dnes, Lidové noviny a Hospodářské noviny. V teoretické části práce je nejdříve nastíněn vývoj, kterým si prošly lifestylové časopisy a klasické deníkové přílohy, protože studované suplementy představují jakousi kombinaci právě těchto dvou mediálních produktů. Další kapitola práce se věnuje obsahu médií z hlediska politické ekonomie komunikace, podle níž jsou média skrytě ovlivňována politickými a ekonomickými elitami, které prostřednictvím inzerce a public relations zasahují do redakčního obsahu médií. Formují tak veřejné mínění dle potřeb svých zájmů. Teoretická část se tedy ve svém závěru soustředí i na definici reklamy a public relations. Praktická část práce zkoumá metodou sémiotické analýzy, jakým způsobem je čtenářům prezentována ideologie úspěchu - všeobecně přisuzovaného právě politickým a ekonomickým elitám, které dle politické ekonomie komunikace mediální produkty tajně ovládají. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Donghai yuge - písně "ci" čínské básnířky 19. století
Dolejší, Adriana ; Lomová, Olga (vedoucí práce) ; Andrš, Dušan (oponent)
Gu Taiqing (1799-1876), známá též jako Gu Chun byla básnířkou mandžuského původu, autorkou básní shi, písní ci a prvního čínského románu psaného ženou. Tato diplomová práce rozebírá sbírku písní ci Donghai yuge (Rybářovy písně z východních moří) a okrajově se věnuje sbírce básní shi Tianyouge shi (Básně z Pavilónu nebeského putování). V práci naleznete překlady poezie Gu Taiqing, jíž je hluboce vlastní silný autobiografický charakter, je téměř kronikou života této slavné básnířky. Zatímco básně utváří hlavní životopisnou osnovu, písně se stávají vlastním prostorem pro svébytné básnické vyjádření. Gu Taiqing píše v mnoha polohách - oddané manželky, milující matky, věrné přítelkyně, obdivovatelky umění, cestovatelky a milovnice květin. Hlavní cykly básní tvoří básnická výměna s manželem, princem Yihuiem, a básně skládané pro přítelkyně - básnířky soustředěné okolo básnického kroužku Podzimní červeně. Bude osvětlena inspirace Gu Taiqing u následujících songských literárních osobností: Zhou Bangyan, Jiang Baishi a Li Qingzhao, přičemž bude poukázáno na to jaká specifika jejich tvorby se Gu Taiqing dotýkají. Tvorba Gu Taiqing představuje návaznost na tradici, jakož i první nesmělé pokusy vykročit novým směrem. V jejím osobitém básnickém projevu se završuje poezie žen z dámských komnat a otevírá cesta pro...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.