Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Důvěra v média: analýza determinantů vnímané důvěryhodnosti médií
Smetanová, Kateřina ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Tato diplomová práce s názvem "Důvěra v média: analýza determinantů vnímané důvěryhodnosti médií" se zabývá problematikou důvěry v média u populace ve věku 20-30 let. Tato věková skupina je definována na základě vývojové psychologie jako mladá nebo časná dospělost. Diplomová práce si klade otázku, jak příslušníci vybrané cílové skupiny důvěřují daným médiím a čím je tato vnímaná důvěryhodnost podmíněna. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se ve svém úvodu zabývá ústředním tématem této diplomové práce, kterým je důvěra v média. Zde je věnován prostor také mezioborovým vazbám (trust studies), přístupům k výzkumu důvěry v média, charakteristice a výsledkům výzkumu důvěry v České republice. Dále se zabývá vymezením pojmu důvěra, jejími funkcemi ve společnosti a jejím pojetí v různých oborech jako je sociologie, politologie, psychologie a antropologie. Závěrem teoretická část nabízí potřebné ukotvení tématu z hlediska mediální teorie pomocí definice funkce a účinků médií na společnost a duálního systému vysílání. Analytická část nejprve popisuje metodologii výzkumu, dále se věnuje interpretaci výsledků dotazníkového šetření a ověření formulovaných hypotéz. Konkrétně bylo realizováno internetové dotazování (web survey), ve kterém byly dotazníky distribuovány...
Vliv sociálních médií na poruchy příjmu potravy u současné mládeže
SLUNEČKOVÁ, Martina
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký mohou mít sociální média vliv na vznik poruch příjmu potravy u současné mládeže. Práce je teoreticko-praktická. Teoretická část se zabývá skupinou, na kterou je práce zaměřena, a to konkrétně mladými dospělými. Dále je součástí teoretického pojetí vymezení pojmů jako jsou sociální média, poruchy příjmu potravy a v poslední řadě také jejich možný vzájemný vztah, neboli vliv sociálních médií na tyto poruchy. V praktické části je popsán výzkum, který probíhal formou polostrukturovaných rozhovorů. Cílem praktické části bylo popsat vliv sociálních médií na vznik a vývoj poruch příjmů potravy u žen ve věku od 20 do 25 let.
Užívání návykových látek v prostředí nočního života
Žák, David ; Petruželka, Benjamin (vedoucí práce) ; Barták, Miroslav (oponent)
Východiska: Prostředí noční zábavy je spojeno s vyšší prevalencí užívání návykových látek ve srovnání s obecnou populací. Toto užívání je typicky rekreační. Vzorce užívání, frekvence i motivace bývají různorodé. Nejčastějšími návštěvníky prostředí noční zábavy jsou mladí dospělí, kteří se nachází v turbulentní fázi života. Tato životní fáze se však s postupem času mění a s tím se proměňují i vzorce užívání a hodnota, kterou uživatelé návykovým látkám přiřazují. Cíl: Primárním cílem práce je pomocí kvalitativních výzkumných metod popsat vzorce užívání návykových látek v prostředí noční zábavy a zjistit, zda se v tomto kontextu objevují nové trendy. Sekundárním cílem je popsání vztahu mladé dospělosti a užívání návykových látek. Metody: Práce využívá kvalitativních výzkumných metod. Výzkumný soubor byl vybrán pomocí záměrného výběru a samovýběru. Výzkumný soubor byl složen z osmi respondentů s věkovým průměrem 28,4 let. Data byla fixována pomocí audiozáznamu a následně přepsána a analyzována pomocí tematické analýzy. Výsledky: Rekreační uživatelé ve výzkumném souboru užívají návykové látky s menší frekvencí, než je popsáno v obdobné odborné literatuře. Byly popsány fenomény normalizace a aging out. Respondenti uvedli, že jsou se svým užíváním spokojeni a neprojevovali touhu vzorce užívání měnit. Ty...
Psychologické souvislosti pandemie Covid-19: pohled mladších dospělých
SÝKOROVÁ, Barbora
Bakalářská práce si klade za cíl popsat a analyzovat pohled mladších dospělých na situaci kolem pandemie Covid-19 a zjistit, jak se s náhlou změnou životního stylu vyrovnávají. Teoretická část se bude zabývat charakteristikou mladší dospělosti a životního stylu těchto jedinců. Dále bude pozornost věnována stresu a náročným životním situacím, dopadu těchto skutečností na jedince a strategiím, které lze na jejich zvládnutí využít. Empirická část se bude věnovat kvalitativní analýze výpovědí jednotlivých respondentů. V práci budou mapovány reálné zkušenosti s dopadem pandemie na život jedinců tak, jak byly shromážděny ve screeningovém šetření JUPSYCOR.
Rozvod rodičů očima mladého dospělého
STEHLÍKOVÁ, Michaela
Bakalářská práce zkoumá pohled mladých dospělých jedinců, jakým způsobem reflektují zkušenost rozvodu svých rodičů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zaměřuje na teoretické poznatky v oblasti rodiny, samotného rozvodu, porozvodového uspořádání a charakteristiku období mladé dospělosti. Nastiňuje dynamickou křivku rozvodu spolu s jeho fenomény a následně popisuje období mladé dospělosti přinášející náhled na významné aspekty tohoto období. V praktické části najdeme popis a analýzu reflexe zkušenosti rozvodu rodičů, kterou poskytlo šest respondentů nacházející se právě v období mladé dospělosti. Ti do práce vnesli subjektivní zkušenost s rozvodem rodičů, jeho vývojem, pohledem na něj a vnímanými následky na jejich současný život. Data byla sbírána pomocí hloubkových polostrukturovaných rozhovorů a následně analyzována za použití otevřeného kódování. Výzkumný soubor tvořilo šest mladých dospělých jedinců, kteří si prošli v dětství rozvodem rodičů a byli schopni o něm hovořit na základě vzpomínek, osobních prožitků a zkušeností. Ve výsledcích práce jsou popsány jednotlivé kazuistiky poskytující příběh jednotlivých respondentů a dále kategorie s podkategoriemi umožňující přehled vyvstávajících témat z rozhovorů. Závěrem práce bylo shrnutí a poselství získaných poznatků z výsledků výzkumného šetření. Ukázalo se, že stěžejním faktorem, jak mladí dospělí vnímají rozvod rodičů, je změna, jakou rozvod způsobil v rodinném prostředí z hlediska jejího dosavadního fungování. Respondenti považují rozvod rodičů jako psychicky náročnou situaci pro dítě, které se najednou ocitá ve zcela nové a zásadním způsobem měnícím se rodinném prostředí. Sami pak reflektují, že by tuto zkušenost nechtěli zažít ve své budoucí rodině.
Vztah pohybové aktivity a kvality života u mladých dospělých
Plochá, Johana ; Mudrák, Jiří (vedoucí práce) ; Dostálová, Radka (oponent)
Název: Vztah pohybové aktivity a kvality života u mladých dospělých Cíle: Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit souvislost pohybové aktivity s kvalitou života u mladých dospělých ve věku od 20 do 35 let. Dílčím cílem bylo zjistit, jaký životní styl žijí mladí dospělí v současné době a jak hodnotí své zdraví a kvalitu života. Metody: Metodologicky práce vychází z kvantitativní dotazníkové studie. Data byla získána prostřednictvím online dotazníku, který byl vystaven na sociální síti Facebook. Dotazník zahrnoval dvě škály pohybové aktivity (International Physical Activity Questionnaire a Leisure Time Exercise Questionnaire) a škálu kvality života (WHOQOL-BREF). Průzkumu se účastnilo 379 mladých dospělých ve věkové kategorii od 20 do 35 let. Data z dotazníku byla vyhodnocena prostřednictvím softweru SPSS - Statisctical Package for Social Science. Vztah mezi pohybovou aktivitou a kvalitou života byl zjišťován pomocí korelační a regresní analýzy. Výsledky: Výsledky vycházející z korelační analýzy ukazují vztah mezi intenzivní volnočasovou pohybovou aktivitou a třemi dimenzemi kvality života - psychickým a fyzickým zdravím a kvalitou prostředí. Regresní analýza potvrzovala signifikantní vztah mezi intenzivní volnočasovou pohybovou aktivitou a všemi zjišťovanými dimenzemi kvality života....
Partnerské vztahy u osob se schizofrenním onemocněním
Říhová, Anna ; Loneková, Katarína (vedoucí práce) ; Šivicová, Gabriela (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá partnerskými vztahy u osob se schizofrenním onemocněním (F20). Cílem této studie bylo zjistit, jaký význam přisuzují ženy a muži se schizofrenií v období mladé dospělosti partnerským vztahům, jaké mají zkušenosti, ideály a očekávání. Teoretická část práce je rozdělena na tři části. V první části je popsáno onemocnění schizofrenie, jeho specifika, etiologie, epidemiologie, symptomatologie, deficit v oblasti sociální i kognitivní a současné způsoby léčby zaměřené na psychosociální intervenci. V druhé části je prezentováno téma partnerských vztahů u zdravých osob, aby navázala třetí část, tedy samotné téma partnerských vztahů u osob se schizofrenním onemocněním. V empirické části se vychází z kvalitativní metodologie. Byly zrealizovány polostrukturované rozhovory s 11 respondenty mapující problematiku partnerských vztahů a sexuality. Zjištěné výsledky jsou podrobně popsány a diskutovány s dostupnou odbornou literaturou. V závěru práce jsou doporučeny další výzkumy a intervence v oblasti sociálních vztahů u osob se schizofrenií.
Očekávání mladých mužů a žen v partnerském vztahu s důrazem na uspokojování emočních potřeb
Červená, Denisa ; Lorenzová, Jitka (vedoucí práce) ; Krykorková, Hana (oponent)
Cílem diplomové práce je poskytnout generačně autentický pohled na problematiku partnerských vztahů mladých mužů a žen, se zaměřením na zmapování jejich očekávání a na uspokojování emočních potřeb. Teoretická část charakterizuje období mladé dospělosti, které je specifické právě budováním partnerského vztahu. V další části se práce zaměřuje na fenomén lásky, problematiku volby partnera a na konkrétní očekávání a emoční potřeby mužů a žen. Poslední kapitola se věnuje také oblasti sexuality, která je přirozenou součástí partnerských vztahů. Jednotlivé tematické oblasti jsou vždy doplněny o pedagogické hledisko, neboť výchova má na utváření partnerských vztahů významný vliv. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření u 60 respondentů na téma očekávání mladých mužů a žen v partnerském vztahu. Hlavním cílem bylo zjistit, s jakými očekáváními mladí muži a ženy do vztahu vstupují. Za klíčové zjištění lze považovat, že muži a ženy mají ve vztahu odlišná očekávání, avšak v očekávání vzájemné lásky a porozumění se shodují.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.