Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 856 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Architektonická studie kostela pro sídliště Líšeň-Vinohrady v Brně
Seidl, Šimon ; Hrabec, Josef (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Hlavním záměrem diplomové práce bylo navrhnout stavbu naplňující požadavky vyhlašovatele a zároveň mající kladný dopad na svoje území v užších i širších souvislostech. Sem můžeme zahrnout zvýšení počtu církevních objektů, zkvalitnění sídlištní zástavby, rozšíření nabídky společenských a volnočasových aktivit a kultivaci terénu a zeleně. To vše na základě posouzení lokality i v jejím kontextu a dalších souvislostech (kulturní, historické). Objekt má nejen poskytnout zázemí všem stanoveným činnostem, ale rovněž sloužit jako reprezentativní stavba, lákající nové návštěvníky. Jedná se o aktivní prostor, propojující městské obyvatelstvo s kulturou, přírodou a především Bohem – a to s přispěním umístění na viditelné, atraktivní lokalitě s dobrým přístupem. Bude se jednat o dominantní stavbu poukazující na svůj účel, sounáležící se svým okolím a funkčně napojenou na kulturně-společenské dění v líšni s přesahem na celoměstský rozměr.
Teorie a praxe výchovy a výcviku k ochraně obyvatelstva v obcích a organizacích
Turnovský, Radovan ; Ryšavý, Jan (oponent) ; Novák, Jaromír (vedoucí práce)
Věci, jevy a procesy jsou stále rizikovější. Ochrana obyvatelstva je stále významnější. Způsobům řešení problémů výchovy a výcviku obyvatelstva je nutno věnovat zvýšenou pozornost.
Mateřská škola v Brně
Růžičková, Tereza ; Cahel, Tomáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Základem této bakalářské práce se stala již dříve vypracovaná studie v předmětu AG32. V rámci bakalářské práce je tato studie rozvedena do stupně Dokumentace pro stavební povolení a následně do Dokumentace pro provádění stavby. Hlavním tématem práce je Mateřská škola v Brně. Navržený objekt mateřské školy se nachází v městské části Brno střed, na ulici Údolní. Pozemek je ze severní strany lemován rušnější komunikací a parkem Obilní trh, na jižní stranu se terénní reliéf pozemku postupně zvedá k hradu Špilberk. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit objekt mateřské školky a vytvořit tak ideální prostor pro výchovu a pobyt dětí. Tvar objektu reaguje na okolní zástavbu, kdy ze severní strany je pouze vstup do objektu a provozní zázemí školy, hlavní prostor školy, tedy herny a jídelna se poté otevírá na jižní stranu do zahrady, která dále přechází do svahu. Západní křídlo je vysunuto směrem do svahu, stavba tak plynule navazuje na původní terén a ze svahu je možné přejít na střechu budovy, která je navržena jako vegetační. Celkový vzhled stavby je přírodního charakteru, tvoří jej dřevěný fasádní svislý obklad, oblast u vstupu a v zadní části s návazností na zahradu jsou navrženy barevné otočné lamely, při jejich otáčení můžou samy děti pomocí barev měnit vzhled stavby.
NOVÝ POLYFUNKČNÍ PAVILON PRO ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
Tučková, Markéta ; Plášil, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Diplomová práce předkládá návrh revitalizace a oživení brownfieldové oblasti Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem vložením objektu polyfunkčního pavilonu. Nový objekt zajistí zahradě platformu pro vzdělávání a osvětovou činnost, reprezentaci. Diplomová práce nastíní řešení další nevyužívané oblasti a její napojení na řešené území.
Teorie a praxe výchovy k bezpečnostní ochraně obyvatelstva na základních školách
Kratochvíl, Zdeněk ; Mika, Otakar Jiří (oponent) ; Novák, Jaromír (vedoucí práce)
Věci, jevy a procesy jsou stále rizikovější. Bezpečnostní problematice a výchově k ní je nutno věnovat pozornost už od dětství. Zákonem je stanoveno, aby se touto problematikou zabývali učitelé na základních školách, aby se v dětech již od jejich raného věku rozvíjely tyto návyky a vědomosti. V této práci se dozvíte, zda systém, který byl v našem školství zaveden v roce 2003, funguje.
Souvislosti způsobu výchovy v rodině a agresivity u dětí mladšího školního věku
Pokorná, Tereza ; Šírová, Eva (vedoucí práce) ; Gillernová, Ilona (oponent)
Bakalářská práce se zabývá souvislostmi výchovného stylu v rodině s agresivitou dítěte mladšího školního věku. Ke zjišťování agresivity práce využívá Testu pohádek, k popsání způsobu výchovy pak Dotazníku stylů výchovy v rodině pro děti od 8 do 12 let. V teoretické části nejprve vymezuje období mladšího školního věku s důrazem na změny spojené s výchovou, přístupem rodičů a chováním dítěte. Dále blíže rozpracovává téma výchovy a přístupů k jejímu popisování, zaměřuje se i na jejich dopady na chování dítěte. Poslední část popisuje agresi a agresivitu a snaží se zachytit její specifika u dítěte. Empirická část představuje možnosti zkoumání zpracované problematiky výše zmíněnými metodami a navrhuje další možnosti využití získaných dat. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Podpora kognitivního rozvoje dětí v rodinném a školním prostředí se zaměřením na mnemotechniky
Kytka, Igor ; Morávková Krejčová, Lenka (vedoucí práce) ; Stehlík, Luděk (oponent)
Bakalářská práce s názvem Podpora kognitivního rozvoje dětí v rodinném a školním prostředí se zaměřením na mnemotechniky podává přehled jednak teorií kognitivního rozvoje u dětí předškolního a mladšího školního věku. Také zahrnuje shrnutí charakteristik uvedených věkových období. Obsahem je i představení vybraných přístupů ke kognitivnímu rozvoji, například pojmové učení, nebo Learning Power, a to jak z teoretického, tak také praktického pohledu. Praktická část této práce vychází z aplikace tréninku metody loci a zjišťování jeho dopadu na zlepšení kognitivních funkcí u dětí na prvním stupni základní školy (6 až 12 let). Klíčová slova: kognitivní rozvoj, kognitivní funkce, mnemotechniky, programy rozvoje kognitivních funkcí, předškolní věk, mladší školní věk, vzdělávání, učení
Výchova bez poražených pohledem rodičů
VACUŠKOVÁ, Simona
Bakalářská práce se zabývá Výchovou bez poražených očima matek, které prošly stejnojmenným kurzem. Za hlavní cíl si klade zmapovat využití poznatků a dovedností nabytých účastníky v kurzech Výchovy bez poražených (P.E.T.) v ČR. Teoretická část se zaměřuje na výchovu, její cíle, výchovné prostředky a výchovné styly. Jsou popsány ideály a trendy současného rodičovství v ČR. Pozornost je věnována Výchově bez poražených, jsou uvedeny kořeny přístupu, nastíněna jeho historie a vysvětleny jeho základní principy. V praktické části je popsán realizovaný kvalitativní výzkum. Výzkumný soubor byl sestaven formou dobrovolného výběru s dvěma předem danými kritérii, aby respondent byl rodičem a absolventem kurzu Výchova bez poražených (P.E.T.) v ČR. Přihlásily se čtyři matky, se kterými byly provedeny rozhovory počínající hloubkovou otázkou: "Co vám přinesla výchova bez poražených?" Výsledky jsou prezentovány v jednotlivých případových studiích a následně společnou analýzou jednotlivých rozhovorů. Z výsledků vyplývá, že matky považují kurz Výchova bez poražených (P.E.T.) za univerzálně využitelný. Jako jeho přínosy pro sebe a své rodičovství zmiňují práci s chybou - její normalizaci a následné změny ve svém prožívání (méně obviňování, více sebejistoty, zklidnění), přechod od ideálního obrazu matky k reálné představě rodičovské role, získání nového náhledu, zvědomení vlastních potřeb, zlepšení komunikace s dětmi skrze aktivní naslouchání, objektivní popis situace, sdělování svých emocí a vymezování vlastních potřeb prostřednictvím Já-výroku. Přístup se pozitivně odráží také v partnerské komunikaci. Respondentky kvitují také modelové situace v kurzu, sdílení mezi účastníky a nově nabytá přátelství.
Oděv jako prostředek komunikace s prostředím
Řeřábková, Jana ; Šindelová, Jana (vedoucí práce) ; Jarchovská, Lenka (oponent)
NÁZEV: Oděv jako prostředek komunikace s prostředím AUTOR: Jana Řeřábková KATEDRA: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. MgA. Jana Šindelová ANOTACE: Oděv jako prostředek komunikace v prostředí je téma, které prostupuje celou bakalářskou prací. Pohled do minulosti odkrývá stránku oděvu v souvislosti se společensko-sociálním a politicko-kulturním děním, spíše než popisem vývoje jeho jednotlivostí. Zastavuje se u mezníků, které určitým způsobem ovlivňovaly oděv a jeho komunikaci s prostředím. Ve dvacátém století sleduje módu ulice jako sociální a identifikační protest proti stávajícímu establishmentu. V odpovídajících částech práce se zmiňuje o umění a oděvu ve smyslu vzájemné inspirace. Zvlášť popisuje oděv české společnosti roku 1848, kdy jeho podoba sehrála nezastupitelnou roli v národní identifikaci. Poslední kapitola teoretické části zaznamenává roli lidového oděvu jako prostředku komunikace ve společnosti. Následující praktická část práce zahrnuje mé osobní reflexe z práce pedagoga odborných předmětů na střední škole oděvní. Rozebírá aktivity, které se vztahovaly k danému tématu. Cílem poslední části práce je metodou polostrukturovaného rozhovoru zjistit vývoj názorů žáků střední odborné školy oděvní na oděv a jaký vliv sehrálo umění v tomto procesu. Klíčová slova: oděv,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 856 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.