Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 714 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv zdražení jízdného na studenty brněnských universit
Mladonický, Kryštof
Cílem práce bylo prozkoumat dopady rozhodnutí vlády o změně studentské slevy na MHD pro studenty brněnských vysokých škol. Zároveň zjistit, kolik studentů do Brna dojíždí a jak se jich tato změna dotkne. Případně navrhnout opatření na podporu těchto studentů. V průběhu výzkumu, byli studenti dotazováni prostřednictvím anonymních dotazníků (103 studentů) nebo prostřednictvím osobních rozhovorů (32 studentů). Také zjistit, zda tato změna ovlivní studenty v jejich osobním životě na jejich finanční stránce nebo jejich rozhodování o používání veřejné dopravy. Pro některé studenty to znamenalo omezení výdajů na dopravu. Byl navržen bodový systém pro možnost finanční podpory dojíždějících studentů, který by mohl být využit v regionálním rozvoji k přilákání talentovaných studentů, kteří si kvůli snazší a levnější dostupnosti vybírají jiné vysoké školy.
Vliv organizování dopravy na nehodovost v obcích
Kozdas, Tomáš
Diplomová práce řeší problematiku organizování dopravy v intravilánu a její vliv na nehodovost v obci. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů, aplikací prvků zklidňující dopravu a vytváření bezpečného i přátelského prostoru pro zranitelné účastníky dopravního provozu. Díky použití těchto prvků se usnadňuje pohyb chodců, snižuje se rychlost motorové dopravy a potlačuje se její nadřazenost. Praktická část využívá shlukovou analýzu pro lokalizaci míst častých do-pravních nehod. Kritická místa jsou analyzována a vyhodnocována podle vymeze-né metodiky. Následně je navrženo řešení pro snížení celospolečenských ztrát z dopravních nehod v lokalizovaných kritických místech.
Přeprava nebezpečných věcí po silnici
Bystřický, Pavel
V bakalářské práci na téma „Přeprava nebezpečných věcí po silnici“ jsou v úvodní části definovány jednotlivé právní předpisy týkající se přepravy nebezpečných látek v silniční dopravě. Dále je uvedena klasifikace nebezpečných věcí dle dohody ADR a určení podmínek jejich správného značení, balení a přepravy. Poté byly rozebrány písemné náležitosti přepravy nebezpečných věcí po silnici, které jsou nezbytné pro transport nebezpečných látek na území ČR i mimo něj. Další důležitou částí byl popis povinné výbavy vozidel, přepravních tras a jejich omezení. V práci jsou rovněž zmíněny i alternativní způsoby přepravy nebezpečných věcí. Ze zjištěných informací lze mimo jiné vyhodnotit, že přeprava nebezpečných věcí po silnici je ekonomicky náročnější než přeprava lodní. Dílčím výsledkem této práce jsou inovované návrhy na zlepšení přístupu k této problematice.
Archeologické analogy pro verifikaci modelů životnosti kontejneru pro hlubinná úložiště radioaktivního odpadu : Závěrečná zpráva projektu TK01010040
Stoulil, J. ; Mukhtar, S. ; Lhotka, M. ; Bureš, R. ; Kašpar, V. ; Šachlová, Š. ; Pecková, A. ; Havlová, V. ; Danielisová, Alžběta ; Malyková, Drahomíra ; Barčáková, Ludmila ; Machová, Barbora ; Březinová, Helena ; Ottenwelter, Estelle ; Němeček, J. ; Němeček, J.
V rámci projektu bylo studováno přes 200 artefaktů z 15 lokalit. 4 z lokalit byly svým významem klíčové, protože se jednalo o dna rybníků s trvalým zavodněním. Půdy na všech lokalitách byly tvořeny hrubšími částicemi než bentonity a postrádaly vlastnost bobtnání. Z chemického hlediska se však pórové roztoky půd z lokalit velmi podobaly bentonitovým. Lišily se hlavně v kationtovém složení, aniontové však bylo podobné, což je pro korozní chování klíčové. Prostředí nebylo úplně anaerobní, což se projevilo na složení korozních produktů. Hlavní složkou byly oxidy a oxohydroxidy. Pro vznik uhličitanových korozních produktů, detekovaných v dřívějších laboratorních i in situ experimentech jiných projektů, je potřeba velmi nízkých oxidačne-redukčních potenciálů, tedy úplně anaerobního prostředí. Přesto však byl transport kyslíku pomalý a podíl aerobní koroze vůči anaerobní zanedbatelný. Hodnocení archeologických artefaktů odhalilo velmi významný faktor, podílející se na mechanismu korozního napadení v pozdější fázi uložení v půdním prostředí. Zatímco v první fázi uložení se dochází k postupnému zaplňování pórového systému bentonitu precipitujícími korozními produkty a postupnému zpomalování korozního napadení, v druhé fázi je již transport železnatých kationtů omezen příliš, precipitace korozních produktů je významně posunuta na rozhraní s kovem a nově vznikající korozní produkty způsobují mechanické porušení korozních produktů ve vnějších vrstvách. K tomuto porušování pak dochází cyklicky i dále. Mechanické vlastnosti korozních produktů jsou totiž velmi chabé, tyto jsou snadno deformovatelné a velmi pórovité. Ukončený projekt tak odhalil velmi závažný fakt, nezbytný pro správné určení životnosti UOS, který nebyl na základě krátkodobých dat odhalitelný.
Časoprostorová mobilita obyvatel Prahy: Hodnocení prostřednictvím dat o využití carsharingu
Janeš, Jan ; Marada, Miroslav (vedoucí práce) ; Kraft, Stanislav (oponent)
Práce se zaměřuje na tématiku carsharingové dopravy, která představuje dosud málo prozkoumaný, avšak dynamicky se rozvíjející segment městské mobility. Mezi úvodní cíle patří zmapování současného carsharingového trhu v Praze a nastínění základních mechanismů fungování tohoto typu dopravy v porovnání s osobním automobilem. Následná geografická analýza se opírá o důležitost časoprostorových souvislostí, které spoluutváří hlavní faktory determinující rozmístění a míru koncentrace carsharingových vozidel. Nalezení hlavních územních diferenciací je zásadní pro objasnění příčin shlukových míst, důraz je kladen zejména na rozbor rozsáhlých dat za účelem nalezení a vysvětlení pravidelností. Analýza je uskutečněna na základě poskytnutých dat soukromou carsharingovou společností, které obsahují údaje o více než 17 000 pronájmech sdílených vozidel. Část práce se také zaměřuje na potenciální optimalizaci současného nastavení carsharingové společnosti pro nalezení maximální efektivity. Klíčová slova: carsharing, doprava, městská mobilita, udržitelná doprava
Mobilita obyvatelstva v aspektu cirkulární ekonomiky
TESAŘOVÁ, Marie
Cílem diplomové práce je zhodnocení stavu mobility obyvatelstva v každodenní periodě dojížďky do zaměstnání a do škol na úrovni krajů České republiky v aspektu cirkulární ekonomiky. Pro zkoumání byla použita sekundární data hlavně z ročenek MDČR, z ČSÚ, z ČHMÚ atd. Odborný předpoklad cirkulární ekonomiky v problematice dopravy byl čerpán z dokumentů Evropské unie potažmo Ministerstva životního prostředí České republiky. Právě na základě dokumentů EU byl pro potřeby analýzy sestaven "ideální kraj", který splňuje požadavky EU na cirkularitu v dopravě. Z výše uvedených zdrojů byla data analyzována statistickými metodami a pro účely této práce byl sestaven "ukazatel stupně cirkularity v mobilitě". Ukazatel popisuje a zhodnocuje úroveň mobility v jednotlivých krajích ČR a jeho výsledek je vyhodnocen. Závěrem na zjištěnou situaci navazují návrhy opatření pro udržení či případné zlepšení stavu mobility v krajích.
Významné průmyslové havárie v ČR - analýza havárií s LPG
Maťa, Jakub ; MBA, Petr Bulíček, (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy havárií s LPG v ČR. První část se zaměřuje na charakteristiku havárií, jejich prevenci, hodnocení a projevy, jejíchž pochopení je stěžejním předpokladem pro analýzu havárií a následné statistické vyhodnocení. Dále je věnována pozornost charakteristice LPG, kterou doplňuje bezpečnost a identifikace látky a rešerše skladování LPG spolu s ochrannými a bezpečnostními pásmy. Hlavní část diplomové práce popisuje jednotlivé havárie s LPG v České republice v letech 2003 až 2022, které jsou hodnoceny metodou ESIA a kauzálním modelem ISAAC. V závěru práce je provedeno statistické vyhodnocení a návrh nápravného opatření společně s jeho ekonomickým zhodnocení.
Konstrukce přívěsného vozíku k velomobilu Pony 4
Hrdina, Petr ; Šebela, Kamil (oponent) ; Janoušek, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá představením alternativních způsobů přepravy osob a zásilek v souvislosti s rostoucím povědomím o vlivu dopravy na životní prostředí a zhoršujícími se dopravními podmínkami ve velkých městech. Hlavním cílem práce je představit dostupné konstrukce nákladních kol a velomobilů, jejich příslušenství na trhu a navrhnout koncepční řešení pro výrobu přípojného zařízení pro nákladní kolo Pony 4. Toto přípojné zařízení umožní snadné a rychlé navýšení přepravní kapacity nákladního kola. Součástí práce je také konstrukce a výroba prototypu přípojného vozíku.
Technologická etapa hrubé vrchní stavby sportovní haly ZŠ Hlinsko
Soukup, Jan ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Obsahem bakalářské práce „Technologická etapa hrubé vrchní stavby sportovní haly ZŠ Hlinsko“ je všeobecné stavebně-technologické řešení stavby. Tato práce obsahuje technologický předpis, technickou zprávu, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časové plánování, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
Návrh manipulačního vozíku na dálkové ovládání pro převoz obrobků ve výrobě
Hurtík, Daniel ; Pavlík, Jan (oponent) ; Huzlík, Rostislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí manipulačního vozíku na dálkové ovládání pro převoz materiálu ve výrobě o maximální celkové hmotnosti 1 000 kg. První oblast je věnována současnému stavu poznání a rešerši z oblasti manipulačních vozíků používaných pro převoz materiálu ale i pro jiné aplikace. Dále v druhé části následuje systémový rozbor, kde jsou uvedeny důležité parametry, které bude nutno dodržet v průběhu návrhu. Ve třetí oblasti se blíže specifikují navrhované varianty řešení a je dle výpočtových postupů specifikována vítězná varianta u všech důležitých součástí a systémů. Čtvrtá část se věnuje výpočtům a návrhu podstatných komponent, tak aby byly správně zvoleny či nadimenzovány. Další část práce se zaměřuje na zvolenou elektrickou výbavu a konstrukční provedení. Šestá oblast práce se věnuje ekonomickému zhodnocení vypracovaného modelu vůči konkurenčnímu řešení a poslední oblast práce se zabývá závěrečnému zhodnocení a využití v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 714 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.