Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 605 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Role lékových transportérů v placentárním přestupu entekaviru
Lukášová, Veronika ; Červený, Lukáš (vedoucí práce) ; Hofman, Jakub (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Veronika Křečková Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název diplomové práce: Role lékových transportérů v placentárním přestupu entekaviru Entekavir (ETV), analog guanosinu, je antivirové léčivo s vysokou účinností proti hepatitidě B. Patří mezi léčiva první volby pro léčbu dospělých i dětí. Jeho využití v těhotenství limituje řada faktorů včetně nedostatku údajů o placentární farmakokinetice. Na placentárním transferu léčiv se podílí řada lékových transportérů. Mezi nejvýznamější patří efluxní ATP-vázající (ABC) transportéry, P-glykoprotein (P-gp), breast cancer resistance protein (BCRP) či multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2), lokalizované v apikální membráně syncytiotrofoblastu a pumpující své substráty vefeto-maternálním směru. U léčiv odvozených od nukleosidů může být placentární transport ovlivněn i aktivitou nukleosidových transportérů (NTs). Ekvilibrační nukleosidové transportéry (ENTs) regulují intracelulární koncentraci substrátů facilitovanou difuzí, zatímco koncentrační (CNTs) zprostředkovávají pouze aktivní influx. Cílem této práce bylo popsat roli lidských P-gp, BCRP, MRP2 a NTs (ENTs a CNTs) v placentárním přestupu ETV. K tomu účelu byla použita in vitro transportní metoda...
Studium lékových interakcí antivirotik na střevních transportérech
Záboj, Zdeněk ; Červený, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokřál, Ivan (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Zdeněk Záboj Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název diplomové práce: Studium lékových interakcí antivirotik na střevních transportérech Sofosbuvir je antivirotikum široce využívané v terapii chronické hepatitidy C. Toto orálně aplikované proléčivo je navrženým substrátem ATP-vázajících (ABC) efluxních transportérů, P-glykoproteinu (ABCB1) a breast cancer resistance proteinu (ABCG2). ABCB1 a ABCG2 jsou významnými determinanty střevní absorpce a jsou i místem vzniku významných farmakokinetických lékových interakcí, vedoucích ke změně expozice léčivu. Farmakokinetické lékové interakce mohou být nežádoucí (zvyšující toxicitu léčby), nebo naopak žádoucí (umožňující redukci dávkování). Protože je sofosbuvir často podáván v kombinačních režimech s jinými anti(retro)virotiky, bylo cílem předkládané diplomové práce studovat schopnost zvýšit střevní absorpci sofosbuviru. Pro studium farmakokinetických lékových interakcí na ABCB1 a ABCG2 byla využita široce etablovaná in vitro metoda obousměrného transportu přes polarizovanou monovrstvu tvořenou buněčnou linií Caco-2, která je odvozena od kolorektálního karcinomu. Analyzovali jsme lékové interakce sofosbuviru na těchto efluxních transportérech s...
Toxicita a hyperakumulace arsenu v rostlinách a potenciál využití v remediacích
Gímeš, Lukáš ; Mašková, Petra (vedoucí práce) ; Podlipná, Radka (oponent)
Arzén sa radí medzi ťažké polokovy. V životnom prostredí sa nachádza v malom množstve prirodzene. Ľudskou činnosťou sa množstvo arzénu v pôde neustále zvyšuje. Zvyšujúca sa kontaminácia pôdy arzénom spôsobuje závažné zdravotné problémy zvieratám aj ľudom. Nemalé problémy spôsobuje svojou toxicitou aj rastlinám. Arzén negatívne ovplyvňuje celú radu procesov v rastlinnom tele ako napríklad oxidatívny stres, metabolizmus dôležitých makromolekúl. Medzi najviac zasiahnuté fyziologické procesy patrí fotosyntéza. Úzko spojené s fotosyntézou sú rastové vlastnosti rastlín. Pre negatívne vplyvy na mnohé biochemické, fyziologické a morfologické procesy v rastlinnom tele musíme pochopiť príjem, translokáciu a detoxikáciu arzénu v rastlinnom tele. Hyperakumulátory arzénu sú rastliny, ktoré v sebe dokážu akumulovať rádovo vyššie koncentrácie As a lepšie zvládajú fytotoxicitu tohto kontaminantu ako nehyperakumulujúce rastliny. Hyperakumulácia ťažkých kovov je spojená so zmenou fyziologických vlastností rastlín. Spoločnou vlastnosťou hyperakumulátorov je, že viac akumulujú kovy v nadzemných častiach ako v koreňoch. Tieto poznatky nám pomôžu aj pri odstraňovaní tohto kontaminantu z pôd pomocou fytoremediačných techník, ktoré využívajú práve hyperakumulujúce rastliny. Fytoremediačné techniky majú veľa výhod ako...
Stavebně technologický projekt přípravy a realizace požární stanice v Jaroměři
Nývlt, Josef ; Liška, Pavel (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu v rámci přípravy a realizace objektu požární stanice v Jaroměři. Jedná se o novostavbu hlavního stavebního objektu, který je doplněn o další stavební a inženýrské objekty. Práce řeší komplexně realizaci stavby a podrobněji se pak zaměřuje na provedení montáže nosné skeletové konstrukce, která je tvořena železobetonovými prefabrikovanými prvky. Součástí celého projektu jsou dále technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu, řešení dopravních tras pro zásobování stavby, projekt zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, technologický předpis s montážními schématy, kontrolní a zkušební plán, časové plány a bilance potřeby zdrojů, položkový rozpočet a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Diplomová práce je dále doplněna o specializovanou část řešící rekonstrukci areálové komunikace s živičným krytem a realizaci ostatních zpevněných ploch v rámci areálu požární stanice.
Construction technology project of the Sports Center in Brno
Kuchta, Peter ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
This diploma thesis concerns construction technology preparation of a sport centre in Brno, Řečkovice. The objective of the thesis is to design economically appropriate course of construction works, in accordance with technological requirements and principles of health and occupational safety during the realization of particular structures and parts of the construction. The thesis contains basic information about the construction, the developer, the author of the project documentation and about conducted surveys. Further it includes the construction technology project, its financial and time effort, traffic relations of the construction site, the situation of the construction site, proposal of the machinery equipment, economical of the principal construction machinery and technological standard. This thesis is focused on lower gross fabric with special foundation on pylons.
Stavebně technologický projekt realizace novostavby výrobní haly pro automobilový průmysl
Světlík, Jiří ; Liška, Pavel (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt realizace novostavby výrobní haly pro automobilový průmysl v areálu Hauk – Police nad Metují. Záměrem hlavního stavebního objektu je vybudování dvoulodní ocelové haly pro výrobní účely, včetně dvoupodlažního vestavku, který je sociálním a technickým zázemím pro budoucí pracovníky. Hlavní stavební objekt je doplněn dílčími inženýrskými objekty, které vytváří funkční komplex pro požadované účely. Práce je zaměřena na provádění nosné ocelové montované konstrukce a opláštění z vybraného systému. Nedílnou součástí této práce jsou studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu, technologický předpis, doplněný o montážní schémata, návrh strojních sestav a řešení jejich dopravy mimo jiné, projekt zařízení staveniště, časové plány, rozpočet, kontrolní a zkušební plán a návrh bezpečnostních opatření pro vybraná rizika. Dále je práce doplněna specializovanou částí, která se zabývá vyhříváním zpevněných ploch.
Realizace bytového domu pro sociální bydlení ve Starči - stavebně technologický projekt
Bobek, Vojtěch ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Liška, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na komplexní zpracování technologického projektu s důrazem na zemní práce, zakládání objektu a stropní konstrukci. Bytový dům o dvou nadzemních podlaží je zakládán ve složitých geotechnických podmínkách, kvůli kterým musí dojít k výměně části podloží a založení na základové desce. Cílem práce je vytvoření technologických předpisů, časové a finanční plánování, návrh strojní sestavy a dopravy na pracoviště, předpis bezpečnosti práce, kontrola kvality prováděných prací a organizace výstavby.
Indikátory zranitelnosti dopravy změnou klimatu
Mertl, Jan
Příspěvek je věnován vyhodnocení zranitelnosti dopravy ČR projevy změny klimatu, a to na základě indikátorů zranitelnosti. Metodickým základem indikátorů zranitelnosti je koncept zranitelnosti rozlišující tři základní komponenty zranitelnosti – expozici, citlivost a adaptační kapacitu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika uchovávání, konzervování a restaurování předmětů kulturního dědictví na bázi keramických materiálů (pálená/nepálená hlína)
Štefcová, P. ; Kadeřábková, J. ; Polák, L. ; Valach, Jaroslav ; Vavřík, Daniel
Keramika na bázi keramických materiálů (dekorativní i užitková) provází lidstvo od pravěku až po současnost, je proto významnou součástí sbírek všech sbírkotvorných institucí. Vzhledem k povaze materiálu jsou však tyto předměty extrémně náchylné zejména k mechanickému poškození. Předkládaná metodika je souhrnem informací o možných příčinách (mechanismech) poškození či destrukce tohoto typu předmětů kulturního dědictví, zahrnuje však i soubor doporučení pro vytvoření optimálních podmínek deponování, vystavování, konzervování/restaurování a pro manipulaci s předměty, a to včetně popisu několika metod využitelných ke zhotovení kvalitní dokumentace a věrné virtuální replikace předmětů (3D modely).
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Metodika uchovávání, konzervování a restaurování předmětů kulturního dědictví na bázi keramických materiálů (pálená/nepálená hlína)
Štefcová, Petra ; Kadeřábková, Jana ; Polák, Ladislav ; Valach, Jaroslav ; Vavřík, Daniel
Keramika na bázi keramických materiálů (dekorativní i užitková) provází lidstvo od pravěku až po současnost; je proto významnou součástí sbírek všech sbírkotvorných institucí. Vzhledem k povaze materiálu jsou však tyto předměty extrémně náchylné zejména k mechanickému poškození. Předkládaná metodika je souhrnem informací o možných příčinách (mechanismech) poškození či destrukce tohoto typu předmětů kulturního dědictví; zahrnuje však i soubor doporučení pro vytvoření optimálních podmínek deponování, vystavování, konzervování/restaurování a pro manipulaci s předměty, a to včetně popisu několika metod využitelných ke zhotovení kvalitní dokumentace a věrné virtuální replikace předmětů (3D modely).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 605 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.