Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 185 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modul Wiki v informačním systému
Volf, Tomáš ; Skokanová, Jana (oponent) ; Lampa, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit vlastní modul wiki do informačního systému fakulty na základě poznatků ze známých systémů wiki. Práce seznamuje se základními informacemi a syntaxí tří systémů wiki, konkrétně MediaWiki, DokuWiki a WikkaWiki; seznamuje s projektem WikiCreole, který má uživatelům usnadnit přispívání do různých typů systémů wiki tak, že definuje společnou syntaxi. Dále se zabývá návrhem a implementací vlastního modulu wiki do informačního systému. Práce také seznamuje s koncepcí univerzálního systému wiki. Na závěr je uvedeno zhodnocení dosažených výsledků této diplomové práce.
Skriptovací jazyk pro zpracování obrazu
Crlík, Radek ; Španěl, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi skriptovacích jazyků a jejich druhů. Konkrétně pak návrhu takového jazyka pro obor zpracování obrazů. Cílem bylo vytvoření jazyka, který je malý, ale lehce použitelný. Cílem bylo využít knihovny OpenCV, pro kterou by výsledný jazyk umožňoval co nejkratší zápis kódu. První část se zabývá popisem a zpracováním skriptovacích jazyků počítačem. Druhá část obsahuje popis navrhovaného jazyka. Třetí a poslední část, dokumentuje možnosti dalšího rozšíření.
Simulátor zásobníkového automatu
Graizely, Martin ; Blatný, Petr (oponent) ; Bidlo, Radek (vedoucí práce)
Vizualizácia často napomáha pochopeniu problému a umožňuje jeho rýchle osvojenie. Táto práca je zameraná na implementáciu simulátora zásobníkového automatu. Účelom tejto aplikácie je uľahčiť pochopenie tohto abstraktného stroja a jeho možností, poskytnutím vizuálneho návrhu a umožnením interaktívnej animácie algoritmu.
Statická analýza zdrojového kódu jazyka CodAL
Fajčík, Martin ; Přikryl, Zdeněk (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace rozšíření editorů jazyka CodAL v oblasti statické analýzy zdrojového kódu tohoto jazyka a návrhu jeho automatických oprav. Tato forma analýzy je vhodná například pro ověření sémantické korektnosti zdrojového kódu. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část této práce obsahuje obeznámení se s tvorbou rozšíření pro vývojové prostředí z řad platformy Eclipse, zejména s editorem jazyka CodAL, jazykem CodAL a vytyčením chyb tohoto jazyka vhodných pro zpracování statickou analýzou. Praktická část se zabývá konkrétní implementací prvků statické analýzy zdrojového kódu jazyka CodAL a návrhu jeho automatických oprav. Rozšiřované editory jazyka CodAL jsou dostupné ve vývojovém prostředí Codasip Studio založeném především na platformě Eclipse a projektu CDT. Produkt Codasip Studio je vyvíjený společností Codasip ve spolupráci s výzkumnou skupinou Lissom.
Syntaktická analýza založená na maticových gramatikách
Brindza, Dominik ; Horáček, Petr (oponent) ; Zámečníková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá syntaktickou analýzou založenou na maticových gramatikách. V teoretické části nejdříve přináší několik různých pohledů na tento typ řízených gramatik a zkoumá podobnosti s klasickými bezkontextovými gramatikami. Z těchto podobností se poté v praktické části snaží vycházet při návrhu modelu prediktivní syntaktické analýzy pro některé kontextové jazyky, ke kterým můžeme sestrojit odpovídající maticové gramatiky, které je generují. V práci jsou rovněž prezentovány některé experimentální algoritmy a návrh řešení, které by se daly spíše využít při dalším vývoji projektu.
Analýza nákladů a cen liniových staveb
Vacková, Veronika ; Výskala, Miloslav (oponent) ; Aigel, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje liniovým stavbám a to pozemním komunikacím – silnicím (dálnici). V teoretické části se budeme věnovat základním názvoslovím typu cena, rozpočet stavby, náklady, liniové stavby a jejich historie a druhy podkladních a obrusných vrstev vozovky. Praktická část bakalářské práce se zabývá sestavením dvou položkových rozpočtů dle stanovených konstrukcí silnice a následným vyhodnocením dle stanovených kritérií.
Integration of social life with urban space syntax
Al-Ibrahim, Najeh Mohammed Mohammed ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Šilhánková, Vladimíra (oponent) ; Fridrich, Lubor (oponent) ; Wittmann, Maxmilian (vedoucí práce)
Studies in space syntax and cognition have shown consistent statistical relationship between configurational properties of space layouts and people’s spatial cognition (the ability to recall and form a map of space). However, these studies stresses the aspect of spatial cognition that is based on the layout and quality of environment and say nothing about the view that considers the cognitive mapping as a process that is culturally constrained and results in the filtering of messages from the environment in which people live, this means we may have different cognitive mapping outcomes based on people’s values and considerations. If it could be shown that cognitive mapping process is influenced by people’s values and other cultural habits, then it means that configuration or quality is not the only factor that forms individual’s mental representation of space, but there is also another factor, this includes aspects that help individuals gain a specific sense of what is a proper or a satisfactory environment, based on their own particular view. The aim of this thesis is to explore this prediction by investigating the association between configurational features and cognitive representations and thus throw light on how the difference in people’s cultural background affects this association. Two key questions are addressed in this thesis: The first is whether there is a link between spatial cognition and people’s satisfaction about their local place, and the second is whether place satisfaction affects the association between space configuration and spatial cognition. Another question arises from the analysis: Which of the cultural values are most associated with the process of spatial cognition? The main tools and procedures used include: space syntax software to analyze space configurational characteristics of the study areas in question; the central area of Brno city (Czech Republic) and the old city of Damascus (Syria), a questionnaire to examine people’s satisfaction with their local place, a cognitive mapping test, and an on-site observations of pedestrian traffic. The analysis suggests: First, there is a considerable relationship between spatial cognition and place satisfaction, second, spatial cognition tends to be affected not only by the structure of the space but also by the way people understand and give meaning to space. The thesis also shed some light on findings with regard to those have been confirmed by previous studies, in term of how spatial configuration affects aspects of relationship between people and space, especially, the relationship between configuration and pedestrian flow.
Editor jazyka CodAL v prostředí Eclipse
Hynek, Jiří ; Dolíhal, Luděk (oponent) ; Přikryl, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou editoru jazyka CodAL pro vývojové prostředí projektu Lissom, které je založené na prostředí Eclipse. Cílem této práce je analyzovat problém tvorby editorů a rozebrat doplňky existujících editorů, které zlepšují jejich uživatelskou přívětivost. V teoretické části diplomové práce je popsána tvorba parseru a následná analýza zdrojových kódů napsaných do editoru. Jsou vysvětleny syntaktické a sémantické aspekty jazyka CodAL. V praktické části je navržen nový editor jazyka CodAL a popsán postup k jeho vytvoření. Výsledkem práce je nový editor jazyka CodAL integrovaný ve vývojovém prostředí projektu Lissom.
Collocability of German Adjectives in a Bilingual Dictionary
Budín, Tomáš ; Vachková, Marie (vedoucí práce) ; Šemelík, Martin (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat kolokabilitu německých adjektiv a ze získaných poznatků vyvodit závěry a doporučení pro její zpracování v mikrostruktuře adjektivních hesel v německo-českém překladovém slovníku. Diplomová práce je vedlejším výstupem projektu Velkého německo-českého akademického slovníku, který vzniká od roku 2000 na půdě Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Při práci na slovníku i v této diplomové práci byly využívány metody korpusové lingvistiky, zejména kombinace konceptů corpus-based a corpus-driven. Pomocí kookurenční databanky CCDB Institutu pro německý jazyk v Mannheimu byla zjišťována nejčetnější slovní spojení daného adjektiva; konkrétní slovníkové příklady pak byly vyhledávány v korpusu DeReKo IDS Mannheim systémem COSMAS II nebo na internetu pomocí vyhledávače Google. Získaná data byla ukládána do speciálního číselného rastru slovnědruhově strukturované databáze. Práce dochází ke zjištění, že heslovou stať každého adjektiva lze realizovat více způsoby v závislosti na preferovaném kritériu. Jedná se především o hlediska frekvenční, sémantická, syntaktická a didaktická. V praktické části práce bylo analyzováno 15 adjektiv vybraných z 500 hesel, jejichž zpracování předcházelo této diplomové práci. Ke každému adjektivu byly...
Code Analysis and Project Dependency Graph Minimization
Golec, Oliver ; Křivka, Zbyněk (oponent) ; Kolář, Dušan (vedoucí práce)
Extensive projects often contain legacy components with complicated dependency graphs. In case they exceed reasonable size and their references are impossible to untangle manually, automated solution is inevitable. This work studies the proccess of creating an application that minimizes dependency graph on .NET platform using efficient graph algorithms and tools for .NET project manipulation. Thesis describes .NET platform configuration, introduces algorithm for project dependency reduction and using Roslyn and MSBuild libraries implements application that reduces dependencies. As a result, application reduces project dependency graph by approximately 80 percent.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 185 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.