National Repository of Grey Literature 222 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Slang of futsal
Vlnatá, Dominika ; Janovec, Ladislav (advisor) ; Tichá, Zdeňka (referee)
Slang as an independent part of national language is recognized as a non-literary layer of particular denominations which are carried out in everyday most often unofficial language interaction of people connected through the same working environment or the same sphere of interests. This graduation thesis focuses on futsal slang in the nature of a nonstructural language form which is distinguished by nonliterariness, expressivity, synonymity, language playfulness, economicity etc. The First, theoretical part presents different slang theories in approach of several leading Czech linguists; second part focuses on single slang aspects. Third part considers slang names formation, to be more schematic general principles of formation are completed with examples from collected material. Forth part gives lexical and phonetic-level analysis on particular futsal environment and slang used in it whereas nicknames of members of surveyed social group are its integral part. Final part of this paper represents futsal slang dictionary.
Creating the star in the media
Rábová, Tereza ; Janovec, Ladislav (advisor)
Práce se zabývá tématem ustavování hvězd v médiích a ikonizace a adorace populárních osobností různých oblastí lidské činnosti. Zasazuje ho do širšího společenského a kulturního kontextu, zároveň hledá příčiny pozorovaného chování v principech platných pro dnešní dobu, kterou také stručně charakterizuje. Stanovuje okruh důvodů (mezi něž patří podněty psychologické, společenské, ale i biologické), z kterých jsou publika hvězdnými osobnostmi přitahována a podporují jejich vznik, popř. ovlivňují jejich další vývoj. Dále se věnuje obecným charakteristikám populárních osobností, profesi "hvězdy", příslušným teoriím o celebritách, definuje různé způsoby přístupu elitním osobnostem ze strany masové veřejnosti. Popisuje přístup médií prezentaci hvězd. Následuje přehled možného dělení jednotlivých typů hvězd (hlediska profesní, časová, místní atd.). Další část práce obsahuje pragmatickou analýzu mediálních produktů, věnujících se dané tematice, tedy rozbory prostředků, jimiž média docilují požadovaného efektu vzniku populární hvězdy (zahrnuje mj. podstatu bulvárního tisku, práci novináře, typy tiskovin a pořadů, analýzu jazykových prostředků). Závěrečná část zkoumá a konstatuje souvislost oblasti hvězd s náboženskými motivy, a to jak z hlediska lingvistického, tak z pozic chování a jednání publik. Vyvozuje závěry...
Language of semi-prepared speech
Sojka, Pavel ; Janovec, Ladislav (advisor)
Cílem této práce je hláskoslovná a morfologická analýza mluvených textů rozhlasové publicistiky. Při analýze jsme pracovali se třinácti zaznamenanými a přepsanými texty z let 2002-2005. Především jsme se zabývali otázkou, do jaké míry se v tomto typu projevů dodržuje spisovná norma, a výsledky jsme porovnali se závěry pěti dřívějších výzkumů mluvené češtiny. Zjistili jsme, že výskyt nespisovných prvků v našem vzorku je většinou nižší než v dřívějších výzkumech mluvené češtiny. Zároveň se však potvrdilo, že zejména některé nespisovné prvky mají tendenci pronikat i do projevů zřetelně tíhnoucích ke spisovnosti. Analyzované polopřipravené projevy proto hodnotíme jako projevy jazykově smíšené s převahou spisovných prvků.
Communication Channels and Marketing Strategies of the Herbář Tv Serie (With Emphasis on Social Networks)
Camrdová, Šárka ; Holanová, Radka (advisor) ; Janovec, Ladislav (referee)
The diploma thesis focuses on communication and marketing strategies of the Herbář TV show. The main aim of the theoretical part is to introduce the topic therefore it contains the characteristics and categorization of the show and its position among other culinary programs. It also summarizes the basic theory of internet communication, social networks and marketing. The methodological part presents research questions, goals and research methods. Research variables are explained here. The practical part includes the research itself. It aims to map the communication channels of Herbář with the help of descriptive analysis, quantitative content analysis and qualitative analytical-comparative methods. It also aims to describe in which ways and in what language the show communicates with its audience and what type of content it offers. The work summarizes which marketing trends can be traced in the case of the show with a special focus on social media. All the findings are supported by specific examples. KEYWORDS electronic communication, media, social networks, Herbář TV show, language resources, advertising, gastronomy
Orality in Dialogic Computer-Mediated Communication
Laubeová, Zuzana ; Mareš, Petr (advisor) ; Jandová, Eva (referee) ; Janovec, Ladislav (referee)
The subject of this thesis is orality in informal dialogic computer-mediated communication (henceforth CMC). This type of communication is represented by internet discussions, discussion fora, and Facebook posts. All these three genres are compared with informal spoken face-to-face dialogues. The data are covered by the Koditex corpus, which contains the CMC genres, and the Ortofon corpus of spoken language. The term orality can refer both to the realized communication form - spoken or written (so- called media orality) and to the summary of linguistic characteristics associated with the prototypical informal spoken dialogue (so-called conceptual orality). This thesis focuses only on conceptual orality, which is based on nine language features divided into the three following areas: dialogicity, spontaneity, and fulfilment of pragmatic needs of communication participants. The analyses show significant similarity between the functional use of features in both spoken and written communication. This applies primarily to the features associated with spontaneity (repetition of the same words, the presence of word fragments, typos and misspellings) and the fulfilment of pragmatic needs (discourse markers, pronoun non-dropping, iteration of graphemes). It follows that the selected CMC genres appropriately...
Intertextuality in selected works by Terry Pratchett
Nečesaný, Tomáš ; Janovec, Ladislav (advisor) ; Holanová, Radka (referee)
IN ENGLISH The thesis deals with intertext and architext relations in some works of T. Pratchett. It tries to introduce some variants of intertextual referencing, their possibilities and above all to map the use of this literary phenomenon together with its interpretation. The aim of this work is to create at least an approximate map of links with their description. The method of work is primarily a thorough study of novels in translation and their originals. The introductory part of the thesis deals with the theoretical basis, the central part of the work is a summary of individual passages containing an intertext or architectext reference and their analysis.
Facebook and Instagram in Media Education at the Lower Secondary School
Smola, Lukáš ; Holanová, Radka (advisor) ; Janovec, Ladislav (referee)
This diploma thesis focuses on social networks and their usage in media education at a lower secondary school. The thesis exclusively deals with Facebook and Instagram and is divided into two parts, the theoretical one and the practical (empirical) one. The theoretical part studies both types of social networks and presents their development. Moreover, it focuses on the specifics of electronic communication and alludes to other topics such as media communication, media literacy, media education etc. The concluding passages of the theoretical part then focus on the relationship between media education and the curricular documents of the Czech educational system. The following practical part applies the outcomes of the theoretical part. Firstly, it takes into account works of several Czech linguists on whose findings the empirical analysis rests. Secondly, the reasons why media education should be present in education are listed. In its main part, the thesis then presents an analysis of selected material related to media education and offers possible methodological suggestions relevant to media education. The outcomes of those suggestions for the curricular documents are present, too. Finally, it also copes with research conducted on Czech language teachers and their stance towards Facebook and...

National Repository of Grey Literature : 222 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.