National Repository of Grey Literature 37 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Evidence of Warehouse Stocks Using QR Codes
Rebro, Tomáš ; Bartík, Vladimír (referee) ; Volf, Tomáš (advisor)
The aim of this thesis is to design and create a web application for evidence of warehouse stocks. The application is optimized especially for mobile devices. The application creates an intuitive, graphically friendly user experience, easy warehouse stock search and QR code identification of stocks. The solution allows you to define your own stock categories, their attributes, stock placement through the warehouse map and view warehouse summary information.
Information System of the Dance Club
Opichal, Tomáš ; Volf, Tomáš (referee) ; Bartík, Vladimír (advisor)
This thesis solves the problem of the implementation of an information system, which could serve as the internal system for a dance club. Based on the system requirements, the system was implemented using the CodeIgniter PHP framework. In particular, system features include event logging, the generation of documents for the lessons and also the downloading of the necessary data from the dance union's website. The system successfully passed basic testing on a group of potential users.
Wiki Module in Information System
Volf, Tomáš ; Skokanová, Jana (referee) ; Lampa, Petr (advisor)
This master's thesis aims to develop own wiki module for information system of our faculty based on knowledge of known wiki systems. The project introduces the basic information and syntax of three wiki systems, specifically MediaWiki, DokuWiki and WikkaWiki; introduces also the WikiCreole project, which tries to set up easier way for users to contribute to different wiki systems that defines common syntax. Then it deals with design and implementation of own wiki module to the information system of faculty. The project also introduces with universal wiki system concept. At the conclusion there is th results evaluation of this master's thesis.
Multiple Type Office Documents Diff
Varga, Tomáš ; Volf, Tomáš (referee) ; Chmelař, Petr (advisor)
This bachelor thesis deals with comparing different types of office documents. The aim of this thesis is to create a module into an existing application called mediadiff for comparing documents of the Open Office office suite, including text documents, presentations and spreadsheets. This thesis describes algorithms for comparing text and tree structures. Furthermore, there are described the best known office suites and Access to the content of their documents.
XML Template Support in PHP Frameworks
Ambrož, Lukáš ; Volf, Tomáš (referee) ; Burget, Radek (advisor)
This bachelor's thesis deals with template support in PHP frameworks. The aim is to design and implement an extension for Nette Framework, which allows defining templates in XML language. Thesis also provides a comparison of different approaches of template support in commonly used PHP frameworks. In addition it describes the possibilities of XML language that might be useful for own extension. Created library includes a set of special XML tags, which enable definition of templates in XML.
Magnetic field analysis of synchronous machine
Volf, Tomáš ; Janda, Marcel (referee) ; Skalka, Miroslav (advisor)
The Magnetic Field Analysis Project of Synchronous Machine deals with program for magnetic field analysis of synchronous machine cross section. This program is written in detail along with the necessary theory of synchronous machine and the ANSYS program. After this the program for using different types of sectional wires modification is made – in the concrete for round conductors. It is attained the numeric computing method – The Finite Element Method. To creation of the magnetic field simulation serves ANSYS program, which uses The Finite Element Method.
In-Memory Databases
Možucha, Jakub ; Volf, Tomáš (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
Táto práca sa zaoberá databázami pracujúcimi v pamäti a tiež konceptmi, ktoré boli vyvinuté na vytvorenie takýchto systémov, pretože dáta sú v týchto databázach uložené v hlavnej pamäti, ktorá je schopná spracovať data niekoľkokrát rýchlejšie, ale je to súčasne nestabilné pamäťové medium. Na podloženie týchto konceptov je v práci zhrnutý vývoj databázových systémov od počiatku ich vývoja až do súčasnosti. Prvými databázovými typmi boli hierarchické a sieťové databázy, ktoré boli už v 70. rokoch 20. storočia nahradené prvými relačnými databázami ktorých vývoj trvá až do dnes a v súčastnosti sú zastúpené hlavne OLTP a OLAP systémami. Ďalej sú spomenuté objektové, objektovo-relačné a NoSQL databázy a spomenuté je tiež rozširovanie Big Dát a možnosti ich spracovania. Pre porozumenie uloženia dát v hlavnej pamäti je predstavená pamäťová hierarchia od registrov procesoru, cez cache a hlavnú pamäť až po pevné disky spolu s informáciami o latencii a stabilite týchto pamäťových médií. Ďalej sú spomenuté možnosti usporiadania dát v pamäti a je vysvetlené riadkové a stĺpcové usporiadanie dát spolu s možnosťami ich využitia pre čo najvyšší výkon pri spracovaní dát. V tejto sekcii sú spomenuté aj kompresné techniky, ktoré slúžia na čo najúspornejšie využitie priestoru hlavnej pamäti. V nasledujúcej sekcii sú uvedené postupy, ktoré zabezpečujú, že zmeny v týchto databázach sú persistentné aj napriek tomu, že databáza beží na nestabilnom pamäťovom médiu. Popri tradičných technikách zabezpečujúcich trvanlivosť zmien je predstavený koncept diferenciálnej vyrovnávacej pamäte do ktorej sa ukladajú všetky zmeny v a taktiež je popísaný proces spájania dát z tejto vyrovnávacej pamäti a dát z hlavného úložiska. V ďalšej sekcii práce je prehľad existujúcich databáz, ktoré pracujú v pamäti ako SAP HANA, Times Ten od Oracle ale aj hybridných systémov, ktoré pracujú primárne na disku, ale sú schopné pracovať aj v pamäti. Jedným z takýchto systémov je SQLite. Táto sekcia porovnáva jednotlivé systémy, hodnotí nakoľko využívajú koncepty predstavené v predchádzajúcich kapitolách, a na jej konci je tabuľka kde sú prehľadne zobrazené informácie o týchto systémoch. Ďalšie časti práce sa týkajú už samotného testovania výkonnosti týchto databáz. Zo začiatku sú popísané testovacie dáta pochádzajúce z DBLP databázy a spôsob ich získania a transformácie do použiteľnej formy pre testovanie. Ďalej je popísaná metodika testovania, ktorá sa deli na dve časti. Prvá časť porovnáva výkon databázy pracujúcej v disku s databázou pracujúcou v pamäti. Pre tento účel bola využitá databáza SQLite a možnosť spustenia databázy v pamäti. Druhá časť testovania sa zaoberá porovnaním výkonu riadkového a stĺpcového usporiadania dát v databáze pracujúcej v pamäti. Na tento účel bola využitá databáza SAP HANA, ktorá umožňuje ukladať dáta v oboch usporiadaniach. Výsledkom práce je analýza výsledkov, ktoré boli získané pomocou týchto testov.
Browser Game with Artificial Intelligence
Moravec, Michal ; Volf, Tomáš (referee) ; Bartík, Vladimír (advisor)
Thesis describes design and implementation of a web browser game, which can be played by multiple players via the internet. The main goal is to manage the economy, although players can cooperate (trading) or play against each other (battles). NoSQL database is used for persistent storage of progress, which is also described in the thesis. Apart from human players there are also agents/bots, which play the game autonomously via state machines generated by genetic algorithms. Paper describes design and functionality of either the genetic algorithms, but also the state machines.
The API of a Video and Image Datastore
Fröml, Vojtěch ; Volf, Tomáš (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
This master's thesis proposes and implements an extension of the database interface VTApi which is being developed as a part of the MV ČR project "Tools and methods for video and image processing for terrorism prevention" at FIT VUT. This interface provides support for representation, management and indexation of multimedia data and related descriptive metadata used by analytic applications based on computer vision. It currently uses DBMS PostgreSQL as its default datastore. Paper describes basic techniques for processing image and video data, VTApi concept and proposes and implements its modifications for the purpose of supporting multiple types of datastores. As an example of an alternative datastore, support for usage of a SQLite database is integrated into VTApi.
SAP HANA Platform
Uhlíř, Michal ; Volf, Tomáš (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
Tato práce pojednává o databázi pracující v paměti nazývané SAP HANA. Detailně popisuje architekturu a nové technologie, které tato databáze využívá. V další části se zabývá porovnáním rychlosti provedení vkládání a vybírání záznamů z databáze se stávající používanou relační databází MaxDB. Pro účely tohoto testování jsem vytvořil jednoduchou aplikaci v jazyce ABAP, která umožňuje testy provádět a zobrazuje jejich výsledky. Ty jsou shrnuty v poslední kapitole a ukazují SAP HANA jako jednoznačně rychlejší ve vybírání dat, avšak srovnatelnou, či pomalejší při vkládání dat do databáze. Přínos mé práce vidím v shrnutí podstatných změn, které s sebou data uložená v paměti přináší a názorné srovnání rychlosti provedení základních typů dotazů.

National Repository of Grey Literature : 37 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
9 VOLF, Tomáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.