Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 983 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postoj společnosti k dětem a mladistvým s poruchami chování
ŠÍMOVÁ, Michaela
Bakalářská práce se zabývá postojem společnosti k dětem a mladistvým s poruchami chování. Práce je členěna na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části je uvedena charakteristika poruch chování, jejich klasifikace, projevy poruch chování dětí a mladistvých v současnosti. Dále byla věnována pozornost rizikovému chování, antisociálnímu chování, faktorům ovlivňujícím poruchy chování, etiologii a prevenci poruch chování a je zde zmíněn také systém péče o děti a mladistvé s poruchami chování. Poslední kapitola se již věnuje postoji společnosti. Praktická část byla provedena pomocí kvantitativního šetření, metodou dotazníku. Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 160 respondentů. Pro bakalářskou práci byly zvoleny tři cíle. Prvním cílem bylo zjistit, jak dnešní společnost vnímá děti a mladistvé s poruchami chování, příp. klientelu zařízení ústavní výchovy. Druhým cílem bylo zjistit, jak se k těmto jedincům staví, tudíž jestli jsou vnímáni jako problematičtí či nebezpeční, nebo zdali je společnost vnímá i v jiném světle. Třetím cílem bylo zjistit, zda společnost vidí také příčiny jejich potíží a dokáže je vnímat pozitivně. Na základě výsledků bylo zjištěno, že společnost vnímá děti a mladistvé s poruchami chování nejčastěji jako někoho, kdo často a ve velkém množství konzumuje alkohol a kouří cigarety. Většina dotazovaných jedince s poruchami chování vnímá tak, že je lze napravit a více než polovina je vnímá jako někoho, kdo za svou poruchu nese vinu. Myšlenky na jedince s poruchami chování ve společnosti vyvolávají ve většině smíšené pocity. Více než polovina dotazovaných vnímá tyto jedince jako problematické, ale ne nebezpečné. Z výzkumného šetření dále vyplynulo, že si společnost myslí, že největší vliv na vznik poruchového chování má nevyhovující rodinné prostředí a vztahy s vrstevníky. Společnost se ve velkém počtu shodla na tom, že nejvýznamnějším faktorem pro předcházení vzniku poruch chování je vhodné rodinné prostředí. Převážná většina dotazovaných se také domnívá, že děti a mladiství s poruchami chování u nás nedostávají dostatek péče a není o ně postaráno.
Návrh procesního řízení zakázky zvoleného portfolia organizace
Kadlík, Vilém ; Juřica, Pavel (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na proces řízení zakázky ve společnosti Keestrack s.r.o., která vyrábí mobilní třídící a drtící stroje. První část se zabývá představením společnosti a následně v druhé části jsou teoretická východiska dané problematiky, kde nalezneme vysvětlené pojmy týkající se výrovy, jakosti a procesu. Třetí části jsou analýzy současného stavu, které vychází z části teoretické. V poslední části jsou interpretovány výsledky a návrhy ke zlepšení aktuální situace společnosti.
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn
Tinková, Daniela ; Novotná, Veronika (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců společnosti Crowe Advartis Accounting, s.r.o. První část se zabývá teoretickými poznatky, které souvisí se systémem odměňování, podle kterých je ve druhé části provedena analýza současného systému odměňování ve společnosti. V poslední části jsou navrženy změny na zlepšení současného systému odměňování.
Výtvarná tvorba jako nevyhnutelná nutnost
Hrubý, Adam - Kristian ; Sedlák, Michal (vedoucí práce) ; Vartecká, Anna (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou pojetí výtvarné tvorby jedince jako smyslu a směřování v jeho životě a pohledu na svět. Klade si otázky ohledně formulování nevyhnutelné potřeby a zkoumá, kde je zdroj této dynamiky a jaké jsou její kontexty. Ptá se, odkud se taková potřeba tvořit bere v autorovi práce, stejně jako v osobnostech ze světa výtvarného umění. Otázku této nevyhnutelnosti výtvarně tvořit a být "uvnitř" výtvarného umění také zkoumá v souvislosti s pedagogickou praxí. Na základě osobních zkušeností předkládá formu pedagogické zkušenosti vzniklé během covidového období s přispěním určité míry improvizace. Ukazuje zkušenost nevyhnutelnosti výtvarně tvořit i v komplikované situaci / prostředí.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Baracskaiová, Nikol ; Bočková, Nina (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti XY s.r.o. v letech 2015–2019. Teoretická část se věnuje vybraným metodám a ukazatelům finanční analýzy. V analytické části jsou vypočteny, popsány a graficky znázorněny jednotlivé ukazatele a výsledky jsou porovnány s konkurenčním podnikem. Poslední část je zaměřena na celkové vyhodnocení finanční analýzy a jsou zde představeny návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
Procesní řízení zakázky ve vybraném podniku
Smutná, Barbora ; Stuchlíková, Marcela (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybrané společnosti. Společnost se přednostně orientuje na realizaci plynovodů a produktovodů na území především České republiky a Slovenska. Společnost mi poskytla takový rozsah informací a podkladů, díky kterým jsem mohla zpracovat analýzy současného průběhu zakázky. Na základě vyhodnocení analýz jsem vypracovala návrh, který by měl vést ke zlepšení činností průběhu zakázky.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Bušová, Jana ; Papoušková, Anna (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti O.K. BAG s.r.o. v letech 2006 – 2010. Cílem této práce je analyzovat finanční situaci společnosti a navrhnout možnosti pro zlepšení finanční situace. První část práce obsahuje základní informace o společnosti O.K. BAG, s. r. o.. V druhé části práce jsou pak získaná data vyhodnocena a porovnána s daty společnosti. Na základě těchto výsledků jsou dále navrhnuty zásady pro zlepšení současného stavu společnosti.
Proces změny zákazníka
Otradovcová, Andrea ; Šubrtová, Šárka (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení procesu v rámci vybrané společnosti. Součástí práce jsou potřebná teoretická východiska. V analytické části je podrobně popsán vybraný proces. Po identifikaci slabých míst procesu jsou v návrhové části navrženy jednotlivé kroky daného procesu, které by měly vést ke snížení nákladů.
Podnikatelský záměr
Fejfuša, David ; CIA, Tomáš Golda, MBA, (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Diplomová práce je podnikatelským návrhem pro založení podnikání v oblasti psychologicko-kariérních testů. Jedná se o takové služby, které pomohou převážně posledním ročníkům žáků základních škol určit, jakým kariérním směrem se dále ubírat. Návrh podnikatelského záměru zahrnuje postup založení společnosti, vymezuje tržní prostředí, konkurenci, marketingovou a propagační strategii spolu s prodejní koncepcí. Na základě finančního plánu hodnotí ekonomickou úspěšnost navrženého podnikání. Výsledky práce jsou následně užitečné, jako podklad pro jednatele společnosti, zároveň též pro tvůrce produktů a služeb.
Interní komunikace ve vybrané společnosti
Spáčilová, Alice ; Davidová, Kristýna (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Práce je rozdělena teoretickou a praktickou část, kde jejímž hlavním cílem je správné nastavení interní komunikace ve vybrané společnosti. Je analyzován a vyhodnocován současný stav vybrané společnosti. Následně jsou na základě získaných výsledků z teoretické i praktické části vytvořeny návrhy interní komunikace, které slouží ke snížení fluktuace zaměstnanců, zvyšují motivaci zaměstnanců a pozitivně ovlivňují pracovní atmosféru. Výsledky práce budou předány zkoumané společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 983 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.