Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 843 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Cesty začleňování očima mladých Vietnamců v Praze
Kopečková, Magdalena ; Matochová, Alžběta (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Těžištěm bakalářské práce je zkoumání procesu integrace Vietnamců do českého prostředí. Hlavním cílem je poznat různé životní cesty, čím si mladí lidé při začleňování do české společnosti prošli a jak to zpětně hodnotí. Výzkum je prováděn kvalitativně a soustředí se na osobní zkušenosti mladých Vietnamců ohledně začleňování. Zkoumáním životních zkušeností těchto jedinců a jejich rodin poskytuje cenný vhled do procesu integrace. Tento výzkum si klade za cíl ponořit se do dětských zkušeností a integračních cest mladých Vietnamců žijících v České republice. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů se tato studie snaží zachytit jejich vyprávění, vnímání a výzvy, s nimiž se setkali během jejich formování v české společnosti. Skrze pohledy těchto jedinců můžeme získat cenné poznatky o spletitosti jejich kulturní výchovy, vzdělávacích zkušeností, sociálních interakcí a celkového procesu adaptace na cizí prostředí. Studie prozkoumá jejich zkušenosti s procházením duálních identit, udržováním spojení s jejich vietnamským dědictvím a asimilací do širší české společnosti. Kromě toho bude zkoumat roli podpory rodin, komunitních sítí a vzdělávacích systémů při utváření jejich integračních zkušeností.
Akcentace sociální otázky u T. G. Masaryka v rámci druhé poloviny 19. století
Kozák, Vratislav ; Havelka, Miloš (vedoucí práce) ; Nešpor, Zdeněk (oponent) ; Kubátová, Helena (oponent)
Tomáš Garrigue Masaryk 20. století je osobou, u které mezi badateli panuje všeobecná shoda ohledně charakteristiky i zařazení do dobové společnosti. Masaryk století 19. je ovšem naprosto odlišný případ. Dodnes není mezi badateli shoda v tom, jak přesně Masaryka zařadit, což mnozí zjednodušují zdůvodněním, že sám Masaryk byl v tomto směru nerozhodný, věnoval se mnoha věcem najednou a ne vždy je dokončil. Ústřední otázkou druhé poloviny 19. století byla nepochybně otázka sociální, která je pro mnohé též obtížně uchopitelná, jelikož na ní jde pohlížet buď velmi konkrétním, nebo velmi obecným způsobem. V této souvislosti se v práci zaměřuji nejen na Masarykův pohled na sociální otázku doby, ale přicházím s hypotézou, že právě sociální otázka a její princip rovnosti je ústředním motivem osoby Tomáše Garrigue Masaryka v 19. století. Navrhuji funkční Masarykův model řešení sociální problematiky doby, který je založen na zmíněném pojetí rovnosti, a to hned v několika spolu souvisejících, ale přesto dostatečně nezávislých oblastech, kterými jsou náboženství, politika, nacionalismus, společnost a vzdělání. Umístění těchto jednotlivých aspektů v rámci mého Masarykova modelu následně ověřuji skrze analýzu Masarykových myšlenek, textů a dalších badatelů, kteří se Masarykovi věnovali. Smysluplnost zvoleného...
Proces přijetí Vietnamu do ASEAN
Doležal, Vít ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Karmazin, Aleš (oponent)
1 Abstrakt Práce se bude zabývat tématem přijetí Vietnamu do Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), které proběhlo v roce 1995. Téma práce bylo vybráno především proto, že vzhledem k minulosti Vietnamu a důvodům vzniku organizace šlo svým způsobem o zvláštní paradox. Nabízí se tak otázka, co stálo za rozhodnutím tehdejších členů ASEAN Vietnam do společenství přijmout? Mohla to být vzájemná ekonomická výhodnost, či řešení společných bezpečnostních rizik? Nebo mohly za změnou názoru členů stát nějaké společenské či kulturní záležitosti? Na tyto otázky práce hledá odpovědi s pomocí vybraných teorií v mezinárodních vztazích formou chronologicko-deskriptivní analýzy knižních zdrojů, článků v periodikách, legislativních dokumentů organizace, či internetových zdrojů spojených s tématikou. V úvodní části práce popisuje vznik, důvody vzniku a mechanismy fungování ASEAN a organizační strukturu tohoto asijského sdružení. Dále stručně přibližuje tři vybrané teorie mezinárodních vztahů, s jejichž pomocí jsou ve finální výzkumné části zkoumány možné důvody jednotlivých členských států pro i proti přijetí Vietnamu do organizace. Zároveň tím práce prověřuje, zda je pro tento případ vhodné těchto teorií použít. Výsledek práce by mohl poskytnout odpověď na stejné otázky v případě přijetí dalších členů, kterými byly...
Úpadek tradiční francouzské pravice jako předpoklad úspěchu extremismu
Chalupová, Tereza ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Guasti, Petra (oponent)
Tématem diplomové práce je analýza vývoje francouzské tradiční pravice s přihlédnutím k její slábnoucí podpoře vlivem sílící podpory francouzského krajně pravicového extremismu (Národní fronta/Národní sdružení) v posledních přibližně 10 letech. První část práce se zaměřuje na vývoj francouzského tradičně pravicového proudu od Velké francouzské revoluce do počátku Páté francouzské republiky. Druhá část se soustředí na vývoj francouzské tradiční pravice v kontextu nastavení politického systému páté republiky. Důraz je kladen především na období po roce 2012, jelikož období 2007-2012 bylo posledním, kdy měla Francie pravicového prezidenta a tradiční pravice participovala na vládě. Cílem práce je důkladně zanalyzovat změny, kterými si tradiční francouzská pravice prošla zejména po roce 2012 prostudováním české i cizojazyčné odborné literatury a dalších dokumentů zaměřujících se na problematiku francouzské tradiční pravice a stranického systému Francie obecně, s přihlédnutím k sílící podpoře extremismu ve Francii a tím pádem tlaku tohoto hnutí na původní umírněnou pravici. Práce postupně řeší, do jaké míry sílící podpora extremismu ovlivňuje úpadek rozmanité tradiční francouzské pravice, a dále jaký vliv má na slábnoucí podporu pravice centrismus Emmanuela Macrona.
Vliv rozvoje moderních technologií na společnost na příkladu seriálu Black Mirror
Stiffelová, Andrea ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Magisterská diplomová práce "Vliv rozvoje moderních technologií na společnost na příkladu seriálu Black Mirror" analyzuje za pomoci tematické obsahové analýzy 5 řad seriálu Black Mirror. Práce identifikuje sociotechnologická rizika tematizovaná seriálem a analyzuje vztahy mezi technologiemi a společností, resp. dopady moderních technologií na společnost.
Bezdomovectví jako téma občanské výchovy
Hobzová, Adéla ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Hyánková, Tereza (oponent)
Diplomová práce se zabývá pojetím tématu bezdomovectví v předmětu občanská výchova. Obsahuje vybraná data, která zdůvodňují oprávněnost výuky tohoto tématu v občanské výchově. Východiskem didaktické části diplomové práce je analýza vzdělávacích programů a dostupných výukových materiálů. Poslední část práce obsahuje navržení cílů a konkrétních didaktických aktivit, které umožňují uchopení bezdomovectví v občanské výchově. KLÍČOVÁ SLOVA bezdomovectví, občanská výchova, didaktika, aktivní občanství, společnost
Literární recepce dramatického konfliktu v Shakespearově Romeovi a Julii
Zuzáková, Adéla ; Blinková Pelánová, Eva (vedoucí práce) ; Neumann, Lukáš (oponent)
Bakalářská práce s názvem Literární recepce dramatického konfliktu v Shakespearově Romeovi a Julii se zabývá jedinečností "shakespearovského tématu" a vystavěním dramatického konfliktu v Romeovi a Julii. Zaměřuje se detailní intepretaci a dvojí těžiště příběhu: na téma lásky a téma společenského konfliktu. Následně práce sleduje možnosti recepce shakespearovského konfliktu na dvou vybraných textech: novele Romeo a Julie na vsi (1856) od Gottfrieda Kellera a novele Romeo Julie a tma (1958) od Jana Otčenáška. Novely jsou interpretovány a je popsána výstavba a eskalace jejich konfliktů. Součástí práce je i užší komparace obou novel se Shakespearovským textem. KLÍČOVÁ SLOVA Romeo, Julie, konflikt, společnost, láska, smrt

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 843 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.