Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 119 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aplikace AAK speciální pedagogiky pro i-CT Framework
Čajánek, Martin ; Šátek, Václav (oponent) ; Fiala, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu potřeb komunikace ve speciální pedagogicepři práci s osobami s mentálním postižením a na aplikaci, která danou problematiku řeší. Vyvíjená aplikace umožňuje sestavování vět pomocí výběru obrázkových symbolů reprezentujících slova, či jejich vlastní tvorbu a následnou hlasovou syntetizaci hotové věty. Je určená pro mobilní zařízení se systémy Android a iOS, byla vyvíjena v souladu s návrhovými principy počítačové terapie a slouží jako nadstavba pro i-CT Framework, rámec zastřešující a zjednodušující práci s aplikacemi určené pro speciální pedagogiku.
Aplikace muzikoterapie speciální pedagogiky pro i-CT Framework
Bártů, Tomáš ; Šátek, Václav (oponent) ; Fiala, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace pro účely muzikoterapie se zaměřením na kytaru v prostředí speciálního vzdělávání mentálně postižených osob. Práce se zabývá problematikou vývoje podobně zaměřených aplikací, analýzou již existujících aplikací, návrhem nové aplikace a implementací tohoto návrhu. Výsledná aplikace navazuje na návrhové principy projektu " Počítačové terapie " a využívá vzniklý rámec i-CT Framework zjednodušující tvorbu aplikací pro uvedené prostředí. Vývoj je zaměřen na multiplatformnost s podporou operačního systému Android a iOS, přičemž byla provedena verifikace v prostředí osob s mentálním hendikepem. V závěru práce je popsána odezva cílových uživatelů s mentálním postižením a jejich lektorů.
Vývoj i-CT frameworku a jeho aplikace pro komunikaci typu ANO/NE
Kalina, Jan ; Kočí, Radek (oponent) ; Fiala, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vývoje aplikací pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) v prostředí speciálního vzdělávání mentálně postižených žáků s poruchami komunikace. Představuje současné problémy vývoje aplikací a navazuje na návrhové principy projektu Počítačové terapie, jejichž dodržení při návrhu a implementaci aplikací by mělo současným problémům zabránit. Cílem práce je vytvoření aplikace pro AAK typu ANO/NE a i-CT frameworku - rámce zjednodušujícího tvorbu dalších podobných aplikací pro uvedené prostředí. Obě části práce jsou funkční na systémech iOS a Android a byly otestovány v prostředí osob s mentálním hendikepem.
Realizace inkluze v českém vzdělávacím systému na základní škole běžného typu
Smetanová, Margita ; Syřiště, Ivo (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Magisterská práce bude analyzovat současnou podobu a implementaci principu inkluzivního vzdělávání na českých základních školách. Práce se zaměří nejen na samotnou podobu inkluzivního vzdělávání, ale zohlední i jeho legislativní základ u nás a porovná ho s legislativou jiných zemí, které ho využívají. Práce bude pojednávat i o každodenní realitě inkluze v rámci chodu základní školy, přičemž bude využita kazuistická metoda. Zohledněna bude i situace za pandemie Covid-19, při které se inkluzivní vzdělávání potýkalo s mnoha výzvami. KLÍČOVÁ SLOVA inkluze, inkluze na základních školách, speciální vzdělávací potřeby, asistent pedagoga, světová tradice inkluze, vyhláška, distanční výuka
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách
Plaček, Stanislav
Tato bakalářská práce s názvem VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍNI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH byla zpracována na závěr bakalářského studia. Bakalářská práce je zaměřená na problematiku VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNIMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH (dále jen SVP). Teoretická část se zabývá charakteristikou a kategorizací dětí, žáků a studentů se SVP, českým vzdělávacím systémem a legislativou. Dále jsou pak zde všeobecně shrnuty postupy a metody, které se využívají při vzdělávání studentů se SVP. V praktické části jsem na základě dat získaných pomocí dotazníkového šetření zjistil, jaké prostředky a metody se nejčastěji využívají při edukaci studentů na střední škole z hlediska pedagogů.
Pohled žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na podporu asistenta pedagoga, na prvním stupni inkluzivní základní školy
Amerová, Linda ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Tato bakalářské práce se zaměřuje na názory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přítomnost asistenta pedagoga ve výuce na prvním stupni základní školy. Jejím cílem je zjistit jaké výhody vidí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v přítomnosti asistenta pedagoga ve vyučování, co podporuje pozitivní vztah mezi asistentem pedagoga a žákem, a také jaké jsou rozdíly mezi pohledy žáků intaktních a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Teoretická část práce definuje pojmy - inkluze, podpůrná opatření, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, a popisuje vývoj inkluzivního vzdělávání. Dále se zaměřuje na definici profese asistenta pedagoga, její legislativní ukotvení, náplň práce a kompetence. Dále je teoretická část zaměřena na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na spolupráci asistenta pedagoga s dalšími pedagogy, zákonnými zástupci a žáky. Praktická část představuje výsledky výzkumného šetření. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak především žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i žáci intaktní vnímají přítomnost asistenta pedagoga ve třídě na prvním stupni inkluzivní základní školy a v čem konkrétně spatřují východy a nevýhody přítomnosti asistenta pedagoga ve vyučování. Výzkumné šetření bylo realizováno pomocí kvalitativní metody s využitím techniky...
Komparace přípravy asistenta pedagoga pro práci s dítětem se zdravotním postižením v ČR a VB
KOSTELECKÁ, Jana
Bakalářská práce s názvem Komparace přípravy asistenta pedagoga pro práci s dítětem se zdravotním postižením v České republice a Velké Británii je zaměřena na porovnání, jakým způsobem probíhá příprava asistentů pedagoga ve vybraných zemích, jakož i porovnání pozitiv a negativ této profese, to vše zejména skrze expertní posudek polostrukturovaného rozhovoru s asistenty pedagoga z České republiky a Velké Británie a komparaci právní úpravy těchto zemí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol, které porovnávají legislativní dokumenty týkající se inkluze, podpůrných opatření ve vzdělávání včetně podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga a jeho kvalifikace. Praktická část obsahuje zejména expertní posudek polostrukturovaného rozhovoru s asistenty pedagoga z České republiky a Velké Británie a výsledky analýzy. V praktické části se dále nachází porovnání legislativních dokumentů, školských zákonů a vyhlášek, které byly použity pro vypracování teoretické části, podané formou tabulek. Podle výsledků analýzy polostrukturovaných rozhovorů se příprava na výkon povolání v České republice a Velké Británii v mnohém podobá, nejvýznamnější rozdíl byl zaznamenám v délce povinné praxe v rámci kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga.
Intervenční přístupy k žákům se specifickými poruchami učení na základní škole
Šuláková, Lena ; Kotvová, Miroslava (vedoucí práce) ; Bartoňová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá vymezením intervence poskytované žákům se specifickými poruchami učení na základní škole. Teoretická část práce se zabývá nejčastěji se vyskytovanými specifickými poruchami učení, charakteristikou mladšího školního věku a intervenčními přístupy na základních školách pro žáky se specifickými poruchami učení. Poslední kapitola práce představuje zároveň část výzkumnou, zaměřenou na získávání informací, týkajících se intervence poskytované žákům se specifickými potřebami učení, jejich pokroků v rámci vzdělávacího procesu a sdílení informací mezi pedagogy na vybrané základní škole. KLÍČOVÁ SLOVA Dysgrafie, dyskalkulie, dyslexie, dysortografie, intervence, speciální pedagog, speciální vzdělávací potřeby, specifické poruchy učení

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 119 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.