Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Současné umění v současné škole
Hubková, Monika ; Kitzbergerová, Leonora (vedoucí práce) ; Fulková, Marie (oponent)
Tato diplomová práce řeší téma současného umění v současné škole. Zabývá se vztahem současného umění a současné školy. V teoretické části práce jsou předkládány myšlenky a podněty k zamyšlení nad současným uměním, které jsou opřeny o osobnosti pohybující se ve sféře umění, teorie umění a výtvarné pedagogiky. Dále práce věnuje pozornost vztahu současného umění k recipientovi a českému školství. Ve výzkumné části se práce soustředí na pět případových studí pedagogů výtvarné výchovy a jejich přístupy k současnému umění ve výuce. Další část diplomové práce předkládá pohled na uměleckou tvorbu dvou českých a dvou zahraničních současných umělců. Jejich díla jsou využita v didaktické části pro didaktickou transformaci obsahu. Na jejím základě jsou vytvořeny výukové jednotky pro výuku výtvarné výchovy na gymnáziích. Dále tato část prezentuje reflexe odučených hodin formou konceptové analýzy. KLÍČOVÁ SLOVA současné umění, postmoderní společnost, výtvarná výchova, vizuální komunikace, Rámcový vzdělávací program
Videoart a veřejný prostor
Shcherbak, Viktoriia ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Magidová, Markéta (oponent)
Práce se věnuje videoartu a problematice související s prezentací videoartu v galerijním i negalerijním prostoru. V teoretické části jsou definovaná základní pojetí, jako nová média, analogové a digitální video, videoart. Dále je zkoumaná polymorfie videa, jako média, ovlivňovaného a modifikovaného dalšími médii. Závěr teoretické části je věnován prostorovým formám videoartu, jako videoperformance a videoinstalace, zároveň je zde vyznačeno specifikum videa pracujícího s trojdimenzionálním prostranstvím. V praktické části práce je realizován výzkum diváckých postojů (N=65) k místu sledování videoartu. Respondenti upřednostňovali prožívání videoartu v temné, "kinu podobné" místnosti před ostatními danými možnostmi (v pořadí popularity: videoinstalace v galerii, YouTube a projekce na veřejném náměstí). Pro většinu respondentů podstatnými charakteristikami prostoru, v němž na videoart nahlížejí byly: dobrá akustika, vysoké rozlišení videa a cenová dostupnost přehlídky. Dále je v praktické části realizovaná a popsaná série videoinstalací a performancí. Předložené projekty pracují s experimentální ambientní hudbou, videoinstalací a negalerijním prostorem. Poslední - didaktická část práce je představená shrnutím kladů využití videoartu ve školství, konkrétně u hodin výtvarné výchovy a následujícím návrhem...
Od košíkářství po výtvarnou výchovu v environmentálních kontextech
Barochová, Daniela ; Uhl Skřivanová, Věra (vedoucí práce) ; Velíšek, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá Košíkářstvím ve výtvarné výchově v environmentálních kontextech. V teoretické části se diplomová práce věnuje přírodě a jejím východiskům pro výtvarnou výchovu. Objasňuje pojmy environment, ekologie a současné umění v souvislosti s tradičními řemesly. Také se zabývá souvislostmi mezi řemeslem a užitým uměním. Cílem teoretické části je se hlouběji těmito pojmy a souvislosti zabývat a seznámit. Představuje tvorbu současných umělců a tvůrců ve volném umění, kteří se tématem přírody také zabývají. Na teoretická východiska navazuje vlastní výtvarná tvorba zachycující pozorování přírody a růst vrbových prutů s co nejmenším lidským zásahem. Výsledkem autorské tvorby je Deník vrby, který toto pozorování vrbových prutů v přírodě zaznamenává. Vlastní výtvarná tvorba je inspirovaná současnou volnou tvorbou v přírodě s přírodním materiálem. Didaktická část diplomové práce obsahuje výtvarné úkoly, které vycházejí z teoretické části práce. Úkoly jsou zaměřené na environmentální výchovu, prostorovou tvorbu, kontakt s přírodou a přírodní materiály. Cílem výtvarných úkolů je především v žácích vzbudit zájem o vztah k přírodě a seznámit je s technikami košíkářství, které jsou podobné technikám tkacím, se zapojením průřezového tématu Environmentální výchova. Prostředkem jsou reflektivní...
Queer umění v Česku a na Slovensku: ukotvení a chápání queer umění
Drtinová, Natálie ; Kolářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Baslarová, Iva (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá současným queer uměním na české a slovenské umělecké scéně. Popisuje hlavní teoretiky, teoretičky, kurátory a kurátorky, jež se tímto tématem zabývají, stejně jako jimi kurátorované výstavy a teoretické příspěvky. Analyzuje také šest zásadních skupinových výstav queer umění (tři ročníky výstavního projektu Transgender Me, Coming Soon, Queer Stories a We Will Not Change Our Show) a popisuje pět významných témat, jež se v na těchto výstavách opakovaně vyskytují. Jsou jimi historická kontinuita a archivy; trans* v různých polohách; kategorie identit a viditelnost; genderová a sexuální identita; sňatky a duhové rodiny.
Výstava - VVČSKSU
Hověžáková, Ilona ; Janečková,, Zuzana (oponent) ; Mazanec, Martin (vedoucí práce)
Téma diplomové práce částečně vychází z mých osobních zkušeností, které jsem získala na pracovní stáži v instituci Galerii De Arte Sevando v Havaně, kde jsem měla možnost poznat nejen velká úskalí omezení galerijního provozu vlivem komunistické vlády, ale obecně také kubánskou kulturu a její náturu. První polovina diplomové práce obsahuje historická fakta, poukazující na výměnu československého a kubánského umění, která byla dříve běžnou součástí provozu státních institucí. Dělo se tak v Domě československé kultury v Havaně, jakož i v Domě kubánské kultury v Praze. Po pádu SSSR byly oba domy kultury uzavřeny a kulturně-umělecké vztahy se dodnes neobnovily. Práce dále popisuje nejen koncept, který vznikl ve spolupráci s kubánskou kurátorkou Yenisel Osuna Morales, ale také samotný popis realizace výstavy. Cílem diplomové práce je pokus o jistý dialog mezi dvěma zeměmi, Kubou a Českou republikou (dříve Československou), které si dnes mohou být v mnoha ohledech odlišné či dokonce odcizené. Jejich vztah však býval vřelý a mohl být také v mnoha ohledech inspirativní. Hlavním výstupem diplomové práce je vytvoření výstavního projektu, který se zaměřuje na téma cenzury nezávislé umělecké tvorby, její vliv na galerijní provoz a svobodný projev všech umělců na Kubě. Výběr kubánských umělců kurátorky Yenisel Osuna Morales spojuje téma plurikulturalismu, migrace a diaspory. Formou výměnné výstavy chci poukázat na již ukončené přátelské vztahy, které byly mezi Kubou a ČSSR dříve velmi aktivní. Utnutí těchto vztahů vlivem politických událostí nese velké nejen kulturní následky, obzvlášť na Kubě. Cílem výměnných výstav tedy bude nejen představit naše současné umění, výstavnictví i galerijní provoz Kubě, ale také prezentovat kubánské umění bez omezení zde v České republice.
Ambivalence identity: kulturní tradice jako téma v současném českém a slovenském umění
Maixner, Miroslav ; Klodová, Lenka (oponent) ; Janečková,, Zuzana (oponent) ; Zálešák, Jan (vedoucí práce)
Disertační práce se zaměřuje na fenomén nové přítomnosti odkazů k tradiční lidové kultuře v současném českém a slovenském umění. Důraz je přitom kladen na období od roku 2000 po současnost. Jádro práce tvoří kapitoly věnované umělkyním a umělcům, kteří v tomto období výrazněji tematizovali různé aspekty tradiční lidové kultury, a to buď coby dílčí prvek konkrétních projektů, nebo v podobě kontinuálního zájmu o danou oblast. Podstatou této části je ukázat šíři a heterogenitu zkoumaných projevů napříč mediálním spektrem. Hlavním záměrem celé práce je pak analýza a zasazení zkoumaných jevů do relevantního kontextu v rámci teorie a historie umění. Důvodem je jejich odlišná povaha od tematicky podobných projevů v 19. a 20. století. Při srovnání s aktuálními tendencemi v zahraničí se navíc ukazuje řada spojitostí, jako jsou vazby na environmentální problematiku, kritiku stavu společnosti a především na nové otázky spojené s osobní i kolektivní identifikací. Analýzu těchto fenoménů proto stavím na hybridním interdisciplinárním základě s využitím teoretických přístupů k identitě v sociálních a humanitních vědách. Činím tak jednak v úvodních teoretických kapitolách, hlavní těžiště ale spočívá v závěrečné analytické syntéze. Ta do značné míry staví též na datech získaných z rozhovorů s umělci, jejichž přepisy najde čtenář v příloze. V závěru je přiložena dokumentace kurátorských projektů a výstav realizovaných coby praktická část dizertačního projektu.
Zvuková instalace Kateřiny Šedé v GVUO
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Už jste někdy zkoušeli volat z telefonní budky v Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO)? Zajímá vás, co, nebo kdo se ozve ze sluchátka? Červené telefonní budky jsou součástí nové výstavy Kateřiny Šedé Bedřichovický poledník, kterou autorka uzavírá dlouholetý projekt v obci Bedřichovice s názvem Od nevidím do nevidím (2011–2015). Do pětiletého projektu byli pravidelně zapojováni obyvatelé Bedřichovic, kteří například v roce 2011 performovali v Londýně. Londýn se následně v roce 2015 přenesl do Bedřichovic. Kateřina Šedá totiž nechala postavit na bedřichovickém náměstí jeho ikonické motivy, jako je červený autobus a červené telefonní budky. Interaktivní výstava v Ostravě, která zahrnuje všech 5 projektů spojených s Bedřichovicemi, bude zahájena ve čtvrtek 14. listopadu v 17 hodin. V Domě umění, GVUO bude k vidění do 26. ledna 2020.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Shrnutí 2018 a 2019 v GVUO
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila v roce 2018 celkem 23 výstavních projektů, v součtu je zhlédlo 101 146 lidí. V Domě umění v Ostravě se uskutečnilo 19 výstav a 255 doprovodných akcí, které navštívilo 88 468 osob. Další 4 výstavy uměleckých sbírek GVUO byly realizovány mimo Dům umění v Ostravě ve spolupráci s Domem umění v Opavě, Východočeskou galerií v Pardubicích a s Galerií Bielska BWA, jejich návštěvnost činí dohromady 12 678 osob.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.