Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výšivka a aktivismus v současném umění
Kosinová, Monika ; Vartecká, Anna (vedoucí práce) ; Gajdošíková, Pavla (oponent)
Diplomová práce se v teoretické části zabývá převážně tradiční feminní rukodělnou technikou vyšívání v kontextu aktivismu v současném umění. Kategorizuje vyšívání do vysokého umění jako je například malba nebo sochařství. Výšivku se snaží zkoumat z několika rovin. Porovnává historický vývoj tohoto textilního média s výšivkou v současném umění a hledá jejich proměny. Zabývá se společným vztahem této výtvarné techniky a vývojem aktivismu. Aktivismus objasní a zasadí do historických, sociokulturních a jiných kontextů. Zmiňuje výstavy a umělce zabývající se výšivkou a aktivismem v tuzemském prostředí, ale také se tato práce dotkne zahraniční tvorby. Analyzuje pojem craftivismus. Zkoumá, jakým způsobem a jak často jsou textilní materiály a rukodělné techniky implementovány do hodin výtvarné výchovy. Získané poznatky budou aplikovány v didaktické části. Praktická část se věnuje craftivismu, který se dostal do popředí ve 21. století. Skupina vytvářející umění craftivismu se snaží o propojení současné techniky vyšívání s aktivismem. Výhodou textilního materiálu je jeho rukodělné zpracování a jednoduchá dostupnost. Zkoumá, jakým způsobem se craftivismus proměňoval od svého...
POST-GRAFFITI: PROLÍNÁNÍ MALÍŘSTVÍ A GRAFFITI NEJEN V SOUČASNÉ ČESKÉ MALBĚ
DRAŽAN, Richard
Práce se zabývá současným výtvarným fenoménem post-graffiti. Mapuje jeho vývoj a osobnosti a pokouší se obsáhnout, co lze za dílo post-graffiti považovat a určit tak jeho hranice. Jsou zde představeni současní zahraniční a tuzemští umělci, především, ale ne pouze, malíři, tvořící alespoň částečně v tomto stylu a jejich dosavadní dílo. Práce se tak snaží o detailní popis a formální analýzu tohoto fenoménu a zároveň mapuje současnou českou post-graffiti scénu. V textech jsou na základě zkoumání vytyčeny dva základní způsoby přístupu umělců k tvorbě post-graffiti obrazů. Jsou zde také popsány sub-žánry tohoto fenoménu. Práce se snaží artikulovat i motivace, které vedou jedince k přechodu z ilegální malby v městském exteriéru k malbě ateliérové. Jedna kapitola je věnována estetické komparaci abstraktního expresionismu a post-graffiti. V krátké části je zde také zastoupen popis a vývoj české graffiti scény. V druhé části se práce věnuje zejména intepretaci děl českých výtvarníků, která lze v jejich současné tvorbě, či části jejich výtvarné kariéry označit jako post-graffiti. Tato část také obsahuje komparaci vlastností českého a světového post-graffiti. Dále je zde aplikována teoretická argumentace vysokého a nízkého umění na vztah mezi graffiti a post-graffiti. Této problematiky, hierarchizace umění, se práce dotýká v celém jejím průběhu.
Integrace dětí ruské národnosti skrze výtvarnou výchovu
Vorontsova, Galina ; Fremlová, Vendula (vedoucí práce) ; Tsikoliya, Lenka (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice integrace dětí ruské národnosti skrze výtvarnou výchovu. V teoretické části je nejprve popsán terminologický aparát, který s danou tématikou souvisí. Dále se teoretická část věnuje charakteristice žáků s odlišným mateřským jazykem, včetně specifik pedagogické práce s těmito žáky. Pojednává o fenoménu multikulturalismu, inkluzivním vzdělávání a také se věnuje otázce migrace a historii i současné situaci ruské národnostní menšiny v ČR. V didaktické části je pak vymezen potenciál výtvarné výchovy ve vztahu k integraci dětí s odlišným mateřským jazykem. Didaktická část dále obsahuje dva návrhy vyučovacích jednotek, které zahrnují metodiku pro realizaci aktivit a metodický komentář. Návrhy vyučovacích jednotek jsou postaveny na tvorbě dvou současných vizuálních umělců, Evy Koťátkové a Viktora Pivovarova, a mají za cíl sblížit obě kultury.
Prožitek ve výtvarném díle a v galerijním prostoru
Havránková, Simona ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Francová, Sylva (oponent)
Teoretická část práce se skládá ze tří vzájemně provázaných oblastí. Patří mezi ně výstavní prostor, výstava jako médium a kurátorství. Součástí zvolených témat je představení vývoje výstavního prostoru. Dále se práce zabývá faktory, které proměňují celkový zážitek z návštěvy nebo ovlivňují divákův prožitek z vystaveného díla. Kapitola výstavy v roli zprostředkovatele předkládá nejčastější příčiny odmítavého postoje veřejnosti. Ve třetí části je zpracováno kurátorství, kde jsou představeny pozice kurátora. Součástí praktické části je návrh na různá řešení instalace v prostoru a nabízí návrhy, jak propojit výstavní prostor s uměleckými díly. Ve spojení s řešenou problematikou odpojení široké veřejnosti od umění se práce dále zabývá tvorbou jako formou zážitku. Cílem bylo navrhnout možné řešení, které by skrze galerijní edukaci mohlo napomoci k lepším vztahům mezi veřejností, galerií a současným uměním. Praktická část dále obsahuje autorský projekt, ve kterém je vytvořen návrh kurátorské koncepce, ke které jsou v didaktické části navrženy tematické řady. Podstatou všech zvolených témat bylo nacházet souvislosti v různých oblastech týkajících se umění a uvažovat o výstavě více pedagogicky. Prvek, který propojuje jednotlivé části bakalářské práce je prožitek diváka. Cíl práce by se dal shrnout jako...
I Am The One Who's Gonna Steal Your Job
Ilič, Risto ; Houser, Milan (oponent) ; Mazanec, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce I Am The One Who’s Gonna Steal Your Job se zabývá přechodným obdobím života mladého umělce, který sní o kariérní realizaci ve svém oboru. Přemýšlí jak toho dosáhnout, když si uvědomí že často i méně etablovaný malíř může prodávat své obrazy v řádech tisíců korun, protože se dají jednoduše komodifikovat a v důsledku umístit v interiéru. Rozhodne se tak opustit jemu blízkou sféru tvorby a pokusí se uplatnit na trhu s tradičními uměleckými médii, avšak za pomocí umělé inteligence a marketingu. Pro vizuální inspiraci nejde daleko, jelikož se pokusí recyklovat a deformovat obrazy (takzvaný vizuální smog) z výlohy protější večerky. Práce se věnuje problematice nástupu umělé inteligence v oblasti výtvarného umění, věčné otázce etiky autorství uměleckého díla a jeho autenticity, ale také třeba otázce uplatnění absolventů vysokých uměleckých škol na trhu práce. Jedná se tak nejen o subverzivní analýzu trhu s uměním, ale také o úvahu na téma poptávky, role současného umění ve vztahu k uměleckému trhu a o pozici umělce participujícího na tomto trhu.
Fotografie a autorská kniha
Růžičková, Zuzana ; Francová, Sylva (vedoucí práce) ; Magidová, Markéta (oponent)
Tématem mé bakalářské práce je Fotografie a autorská kniha. Zabývám se v ní stručnou chronologicky pojatou historií média fotografie a o trochu detailněji fotografií současnou. Obdobně postupuji i u fenoménu autorských knih a jejich různých variací a podob, kde krátce představuji i médium zvané zine. Po autorské knize práce přechází ke spojení autorské knihy a fotografie a fotografickým publikacím. Poté jsou v bakalářské práci zmíněny různorodé autorské soubory, fotografické knihy, autorské knihy a vizuální soubory, které jsou také v práci popsané, ve smyslu jak pracují s textem, fotografií i svou celkovou vizualitou. Všechny tyto publikace jsou současnou produkcí v ČR, maximálně 5 let staré a svým tématem se podobají námětu mé autorské fotografické knihy (příroda, pocity, hudba), kterou detailně popisuji ve výtvarné části práce. Výtvarnou část tvoří autorský fotografický projekt prezentovaný formou autorské knihy, ve které se snažím o propojení tématu přírody, pocitů s obrazem doprovázených hudbou. Do své tvorby zapojuji také další elementy - artefakty, přírodniny a skleněné úlomky, které jsem nasbírala během fotografických výprav. Tyto předměty autorskou knihu doplňují a vytvářejí tak jedinečný autorský celek. V pedagogické části se zaměřuji na čtyři výtvarné úkoly využívající médium fotografie a...
Současné umění jako nástroj art marketingu hlavního města Prahy
Pilná, Barbora ; Dolanský, Pavel (vedoucí práce) ; Köppl, Daniel (oponent)
Práce Současné umění jako nástroj art marketingu hlavního města Prahy si klade za cíl ukázat, že kultura již není jen něčím nedoknutelným a posvátným, ale že se jedná o velmi důležitou součást státní ekonomiky, především v rámci cestovního ruchu. Pojednává o vztahu kultury a marketingu, o významu kultury jako takové a o jejím významu v oblasti kulturní turistiky. Zkoumá komunikaci Prahy právě optikou kultury a kriticky nahlíží na současný stav, jakým se Praha zahraničním turistům prezentuje. Prezentace Prahy pouze z hlediska historie je totiž v konkurenci ostatních kulturních metropolí dlouhodobě neudržitelná a Praha by se měla zamyslet nad nutným rozvojem a změnou komunikace. Nástrojem této změny, který může i Praha nabídnout, by mohlo být právě alternativní umění, které pro budování image využívají mnohé kulturní destinace (Berlín, Londýn, NYC) a které konotuje otevřenost a místo pro život. Magistrát v poslední době podporoval řadu alternativních kulturních projektů, a tím začal Prahu prezentovat nejen jako historické centrum, ale také jako tvůrčí a dynamické město. Tato práce pojednává o tom, zda se tak děje nevědomě, nebo s dlouhodobým záměrem, a tím se snaží identifikovat směr, kterým se komunikace Prahy dále ubírá.
Contemporary Art Market in Selected Regions of the Middle East
Patrášová, Katarína ; Klimešová, Marie (vedoucí práce) ; Bielický, Viktor (oponent)
Bakalárska práca "Umelecký trh na Blízkom východe" načrtáva základné špecifiká a problematiku umeleckého trhu v niektorých oblastiach Blízkeho východu, s prihliadnutím na špecifiká samotného regiónu. Zaoberá sa najmä historickým vývojom umeleckých inštitúcií, ich významom v rámci lokálneho kultúrno-politického diania a vysporiadavaním sa so súvisiacou otázkou autenticity. Práca je členená do dvoch hlavných kapitol - prvá načrtáva historický vývoj umeleckého trhu v Egypte - ako príklad inštitucionalizácie umenia v oblasti. Sleduje vývoj od konca 19.storočia po súčasnosť, s bližším zameraním sa na popis súčasných štátnych a súkromných inštitúcií a interpretáciu umeleckej reprezentácie Egypta v zahraničí. Druhá kapitola sa sústreďuje na niektoré špecifiká umeleckého trhu v oblasti Blízkeho Východu, ktoré sú jedinečné a definujú interakciu globálnych a lokálnych faktorov.
České umělecké skupiny současnosti
Nývlt, Matěj ; Pech, Milan (vedoucí práce) ; Štroblová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce popisuje současné české umělecké skupiny a s nimi bezprostředně související témata. V úvodu charakterizuje obecnou problematiku tvorby v rámci umělecké skupiny a zasazuje jí do historického kontextu vývoje českého umění za posledních dvě stě let. Dále je téma uměleckých skupin rozšířeno o výběr některých světových uměleckých seskupení. Současným českým uměleckým skupinám je věnováno několik medailonů představujících nejmladší generaci skupin, které se podílely nebo podílejí na současném umění. V závěrečných dvou kapitolách se zabývá přiléhajícími tématy angažovaného umění a vztahu některých skupin ke galerijnímu provozu. Klíčová slova umělecké skupiny, současné české umění, angažované umění, galerijní provoz

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.