Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 597 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výtvarná tvorba jako nevyhnutelná nutnost
Hrubý, Adam - Kristian ; Sedlák, Michal (vedoucí práce) ; Vartecká, Anna (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou pojetí výtvarné tvorby jedince jako smyslu a směřování v jeho životě a pohledu na svět. Klade si otázky ohledně formulování nevyhnutelné potřeby a zkoumá, kde je zdroj této dynamiky a jaké jsou její kontexty. Ptá se, odkud se taková potřeba tvořit bere v autorovi práce, stejně jako v osobnostech ze světa výtvarného umění. Otázku této nevyhnutelnosti výtvarně tvořit a být "uvnitř" výtvarného umění také zkoumá v souvislosti s pedagogickou praxí. Na základě osobních zkušeností předkládá formu pedagogické zkušenosti vzniklé během covidového období s přispěním určité míry improvizace. Ukazuje zkušenost nevyhnutelnosti výtvarně tvořit i v komplikované situaci / prostředí.
Návrh komunikačního mixu tenisového klubu
Procházková, Nikola ; Zajícová, Ivana (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh komunikačního mixu pro nově založený tenisový klub na základě provedených analýz. Gross Tenis club Nová Ves je spolkem, jehož základním účelem a hlavní činností je péče o zvyšování výkonnosti talentovaných mladých tenistů a o sportovní výchovu mládeže. Práce je složena z teoretické, analytické a návrhové části. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky z literatury. Analytická část obsahuje analýzu stávající situace podniku a dotazníkové šetření mezi potenciálními zákazníky klubu. V návrhové části práce jsou uvedeny vlastní návrhy komunikačního mixu tenisového klubu.
Život na samotě
Jankovichová, Ludmila ; Fabián, Ondřej (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Odpoveď na to čo je to Zaježová môže byť jednoduchá. Zaježová sú lazy. Vonkajším svetom-spoločnosťou-je Zaježová vnímaná predovšetkým ako alternatívna komunita ľudí , ktorí žijú v spolužití s prírodou a “Zaježová” sa takto “sama” prezentuje. Osobne si myslím, že Zaježovú definujú hlavne silné individuality ľudí, ktorí sú schopní o sebe povedať a prezentovať, že žijú v komunite. V neposlednom rade, Zaježová je miestom, kde som prežila veľkú časť svojho detstva, pretože moji rodičia patrili k týmto silným individualitám a rozhodli sa žiť život “na samote”. Moja práca sa snaží zachytiť to čím je Zaježová skrz rôzne médiá, vrátane architektúry. Výstupom je sada netypických turistických máp a návrh premeny bývalej hasičskej stanice na galériu.
Artificial Intelligence
Ragas, Luděk ; Žouželková Bartošová, Marie (oponent) ; Sedláček, Pavel (vedoucí práce)
The aim of this bachelor thesis is to provide insight into the extensive field of artificial intelligence. At first, the thesis provides a definition of artificial intelligence and a brief overview of its history. Thereafter, this work also briefly describes technologies of artificial intelligence, such as neural networks, expert systems, and genetic algorithms. Lastly, this thesis describes influence and position of artificial intelligence in society.
Vliv změn občanského zákoníku a jejich daňový dopad na neziskové organizace
Librová, Veronika ; Kořenová, Silvie (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá transformací občanského sdružení do jedné z nově vzniklých právních forem, které zavádí nový občanský zákoník. Pro účely rozhodnutí, kterou z právních forem zvolit, je nutné provést analýzy transformačních kritérií. Významným kritériem jsou daňové dopady, proto jsou analyzovány zvlášť. Výstupem práce je doporučení konkrétní právní formy a určení daňových dopadů, které s sebou tato nová právní forma přináší.
Kolektivní předměty
Tománek, Adam ; Magid, Václav (oponent) ; Malý, Břetislav (vedoucí práce)
Téma práce „Kolektivní předměty“ vychází z osobní zkušenosti z různých specifických míst společnosti a prostředí, jako jsou staveniště, tržiště, panelová sídliště. Symbolem tohoto tématu se staly věci denní potřeby, skrz které jsem poznal propojenost lidí z různých tříd společnosti. Fascinuje mě sledovat lidi a hledat jejich propojení nebo rozdělení v určitých situacích. Například jak se schází v obchodech u regálů s potravinami, či se shlukují u cisterny s pitnou vodou během havárie vody na panelovém sídlišti. S touhle fascinací jsem se rozhodl pracovat, protože v tom vidím určitý přesah. Tím přesahem mám na mysli, že lidé se mohou nacházet v různých situacích, ve kterých je může spojovat jedna věc. Běžné aspekty denního života jsou mi blízké, protože sám jsem se v podobných situacích ocitl nebo se v nich ocitám velmi často. Zvolené téma budu zpracovávat v sérii obrazů a instalací. Obraz jsem zvolil záměrně, protože obrazem mohu zachytit určitou emoci s existenciálním rozměrem. Pomocí obrazu mohu divákovi zpřítomnit moje hledání propojenosti mezi různými skupinami lidí.
Společnost nad Sázavou
Slováček, Jakub ; Havlíček, Tomáš (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Předmět diplomové práce vychází z konkrétního záměru města Žďáru nad Sázavou na rekonstrukci původního objektu mateřské školy do podoby multifunkčního objektu komunitního centra. Stavební program počítá s pěticí různých programů: Komunitní centrum, Denní centrum pro děti a mládež (nízkoprahové zařízení pracující zejména s dětmi ze sociálně slabých rodin), Klub V 9 (centrum služeb pro podporu duševního zdraví), ředitelství sociálních služeb (administrativní provoz) a konečně jesle (dětské skupina, do 3 let věku). Navržené provozní řešení projektu vnímá kontinuitu vývoje, zároveň respektuje nejen vztahy různých druhů náplně, ale i situaci na pozemku, resp. v přilehlém okolí. Přidáním nových objemů je posílena pozice centrální převýšené hmoty, z níž do přilehlé zahrady vybíhají jednotlivé články obsahující jednotlivé funkce. Vztah horizontálních pavilonů v zahradě a převýšené ústřední hmoty je ještě zdůrazněn jejím navýšením a umístěním nejspecifičtější části – společenského sálu – do této „koruny“ objektu. Nedílnou součástí rekonstrukce je zapojení komunitního centra, jakožto veřejné budovy, do veřejného prostoru. Pozemek je tak částečně zpřístupněn několika veřejnými prostranstvími, s ohledem na specifika různých skupin uživatelů je však zásadní část pozemku ponechána jako uzavřené zahrady jednotlivých provozů.
Řešení technologie součásti v podmínkách středně velké strojírenské firmy.
Šašinka, Ondřej ; Mouralová, Kateřina (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Vyhodnocení a porovnání stávajícího výrobního procesu vytipované součásti tělesa přepouštěcího ventilu s modernizovanou variantou, která je zaměřena především na snížení strojních časů a rozšíření výroby s ohledem na zázemí spolupracující společnosti. Nejprve je představena firma a její pole působnosti, poté obráběná součást a na závěr uvedena technologická dokumentace k navrženému výrobního postupu a jeho zhodnocení.
Elementární architektura / Škola architektury pro generaci Z
Šašek, Ondřej ; Kurtis, Gabriel (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám koncenptem nového typu studentského bydlení. Současné vysokoškolské koleje neodpovídají nárokům „mladých dospělých“, proto jsem se rozhodl tento problém nastínit a navrhnout řešení.
Architektonická studie kostela pro sídliště Líšeň-Vinohrady v Brně
Havlík, Jiří ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou sakrálního prostoru v Brně Líšni, kde je požadavek na stavbu kostela jako součást střediska Salesiánů. Součást problematiky využití území je i stavba farního a komunitního domu jako součásti výše zmiňovaného kostela. Parcela je umístěna v místě gradování jižního svahu mezi ulicemi Horákova a Molákova v těsném sousedství se střediskem Salesi. Návrh je koncipován jako postupně gradující spirála zvedající se od hmoty komunitního domu až po plastiku kříže na vrcholu věže kostela. Vizuálně ze severní strany jsou budovy od sebe odděleny, ale od jihu je spojuje částečně podzemní patro. Budova komunitního domu je třípodlažní. Návrh kostela vychází z centralizace prostoru a gradování do středu budovy, kde se odehrávají veškeré významné události spojené s křesťanským rokem. Komplex slouží jak široké společnosti v možnosti vykonávat duchovní potřebu, tak také jako útočiště komunity Salesiánů, kteří z něj můžou konat své poslání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 597 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.