Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fenomén pozdní transpozice v České republice
Říha, Michal ; Pítrová, Lenka (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent) ; Plaňavová-Latanowicz, Jana (oponent)
FENOMÉN POZDNÍ TRANSPOZICE V ČESKÉ REPUBLICE Implementace evropského práva je nutnou podmínkou pro funkčnost evropské integrace. Zatímco ale normativní činnost vykonávají orgány Unie, provádění evropského práva je úkolem pro členské státy. Ty musí adekvátně uzpůsobit svůj právní řád a unijní pravidla účinně vymáhat. V případě směrnic je základní podmínkou jejich efektivity právě transpozice do národního právního řádu, což zpravidla znamená nezbytnost přijetí nové legislativy na národní úrovni. Česká republika dlouhodobě patří mezi státy s vysokým podílem pozdně transponovaných směrnic Evropské unie. Přes obecně přijímané tvrzení, že viníkem těchto transpozičních selhání je Parlament České republiky, výzkum takové názory vyvrací. Přestože Poslanecká sněmovna je na vládě poměrně autonomní, její projednávání je zdlouhavé a jednací řad nabízí jen omezenou paletu nástrojů na usměrnění parlamentních deliberací, k transpozičnímu zpoždění dochází již na exekutivní úrovni. A to i přes to, že Česká republika má sérii robustních opatření pro zlepšení plánování implementačních prací, jež ale v praxi nejsou vymáhány. Předkládaný výzkum vychází z údajů o legislativním procesu za tři volební období (2010-2021) a porovnává rychlost projednávání národní a implementační legislativy v českém prostředí. Tyto údaje srovnává s...
Transpozice institutu energetického společenství do českého právního řádu
Pešková, Michaela ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Transpozice institutu energetického společenství do českého právního řádu - abstrakt Hlavním tématem předložené diplomové práce je institut energetických společenství a jeho transpozice do českého právního řádu. Energetickými společenstvími se rozumí občanské energetické společenství podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU a společenství pro obnovitelné zdroje upravené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Ani jedna z uvedených směrnic nebyla v ČR dosud plně transponovaná, ačkoliv transpoziční lhůty v obou případech již uplynuly. První kapitola diplomové práce rozebírá obecně transpozici unijních směrnic z teoretického pohledu včetně metod transpozice a úpravy procesu transpozice směrnic na národní úrovni. Druhá kapitola se zabývá už samotnou unijní právní úpravou energetických společenství. Identifikovány jsou společné charakteristiky a také základní rozdíly mezi oběma typy energetických společenství včetně důsledků, které z těchto rozdílů plynou pro přípravu transpozičního právního předpisu. Třetí část práce analyzuje zahraniční zkušenosti s energetickými společenstvími ve vybraných zemích EU,...
Dohledová činnost České národní banky
Skácelík, David ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Švarc, Zbyněk (oponent)
1 Abstrakt Tato práce se zabývá výkonem dohledu nad finančním trhem a nad osobami působícími na finančním trhu. Část práce je věnována i ochraně spotřebitele na finančním trhu a systémům odškodnění. S ohledem na skutečnost, že se Česká republika v r. 2004 stala členem Evropských společenství, je v této práci obsažena i právní úprava dohledu v předpisech unijních, neboť tato úprava významně předurčuje i úpravu českou. V souvislosti se zkoumáním ochrany zájmů klientů dohlížených osob bylo zkoumáno několik otázek: - zda jsou nějaké nástroje ochrany zájmů klienta již na úrovni dohlížených osob, - jakou úlohu v soukromoprávním vztahu dohlížená osoba - její klient má nebo může mít orgán dohledu, - jak jsou chráněny majetkové zájmy klienta v případě selhání dohlížené osoby a zda je tato ochrana de lege lata dostatečná. V úvodní teoretické části práce je stručně popsán institut dohledu, jeho třídění a formy. V návaznosti na institut dohledu je pojednáno i o orgánech vykonávajících dohled, a o předpisech, podle kterých je dohled vykonáván. Vzhledem k tomu, že dohledová působnost České národní banky je dosti rozsáhlá a cílem této práce není popsat tuto působnost v celé její šíři, soustředí se tento text jen na dohled nad sektorem bankovnictví, pojišťovnictví a na část kapitálového trhu. V další části práce je...
Významné průmyslové havárie v ČR - analýza havárií s LPG
Maťa, Jakub ; MBA, Petr Bulíček, (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy havárií s LPG v ČR. První část se zaměřuje na charakteristiku havárií, jejich prevenci, hodnocení a projevy, jejíchž pochopení je stěžejním předpokladem pro analýzu havárií a následné statistické vyhodnocení. Dále je věnována pozornost charakteristice LPG, kterou doplňuje bezpečnost a identifikace látky a rešerše skladování LPG spolu s ochrannými a bezpečnostními pásmy. Hlavní část diplomové práce popisuje jednotlivé havárie s LPG v České republice v letech 2003 až 2022, které jsou hodnoceny metodou ESIA a kauzálním modelem ISAAC. V závěru práce je provedeno statistické vyhodnocení a návrh nápravného opatření společně s jeho ekonomickým zhodnocení.
Bezpečnost stroje na výrobu včelích rámků
Čagan, Petr ; Tůma, Zdeněk (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zpracovává v rešeršní části legislativní požadavky na provoz jednoduchého strojního zařízení včetně metody bezpečnostní analýzy podle ČSN EN ISO 12100. V druhé části se pak nachází popis a vypracovaná bezpečnostní analýza stroje na výrobu včelích rámků, včetně navržených opatření a ošetřených rizik.
Evropská unie a genderová nerovnost na pracovním trhu
Košťálová, Bára ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Menclová, Barbora (oponent)
Rovnost mezi muži a ženami je jednou ze základních sociálních otázek, kterými se zabývají státy a organizace po celém světě včetně Evropské unie. Tato bakalářská práce se zkoumá problematikou genderové rovnosti na pracovním trhu v rámci Evropské unie a její legislativy. Konkrétně pracuje se závaznou a nezávaznou legislativou Evropské unie na toto téma a popisuje její transpozici ve vybraných členských zemích. V práci jsou nejprve představeny klíčové koncepty jako je gender, a genderová nerovnost v rámci pracovního prostředí, nebo gender pay gap. Následně jsou představeny základní formy evropského práva a také to, jak se konkrétně zabývá otázkami rovnosti mužů a žen a jakým vývojem evropská legislativa v této oblasti prošla. Poté jsou v práci nastíněny závazné a nezávazné evropské právní akty, které se týkají této oblasti a následně je zhodnoceno přijímání této legislativy ve vybraných členských zemích (Belgie, Česká republika, Španělsko, Švédsko) na příkladu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU. Tato data a rozdíly mezi nimi jsou v...
Dopady předpisů Evropské unie v oblasti zdaňování vozidel na národní legislativy a stav vozového parku
Osičková, Helena
Diplomová práce se zabývá vazbou mezi legislativou členských zemí EU a stavem vozového parku. V úvodu práce jsou popsány externality vznikající v silniční dopravě a jejich dopady na lidské zdraví. Dále je zde popsán systém zdanění silniční dopravy v jednotlivých členských státech a následně proveden rozbor vozového parku z hlediska používaného typu základu daně. Na základě provedené analýzy se práce snaží identifikovat vazby mezi stavem vozového parku a systémem zdanění v členských státech EU. Závěrem práce jsou formulována doporučení ohledně vhodného směrování evropských a národních úprav silniční dopravy.
Transpozice institutu energetického společenství do českého právního řádu
Pešková, Michaela ; Říha, Michal (vedoucí práce) ; Šmejkal, Václav (oponent)
Transpozice institutu energetického společenství do českého právního řádu - abstrakt Hlavním tématem předložené diplomové práce je institut energetických společenství a jeho transpozice do českého právního řádu. Energetickými společenstvími se rozumí občanské energetické společenství podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU a společenství pro obnovitelné zdroje upravené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Ani jedna z uvedených směrnic nebyla v ČR dosud plně transponovaná, ačkoliv transpoziční lhůty v obou případech již uplynuly. První kapitola diplomové práce rozebírá obecně transpozici unijních směrnic z teoretického pohledu včetně metod transpozice a úpravy procesu transpozice směrnic na národní úrovni. Druhá kapitola se zabývá už samotnou unijní právní úpravou energetických společenství. Identifikovány jsou společné charakteristiky a také základní rozdíly mezi oběma typy energetických společenství včetně důsledků, které z těchto rozdílů plynou pro přípravu transpozičního právního předpisu. Třetí část práce analyzuje zahraniční zkušenosti s energetickými společenstvími ve vybraných zemích EU,...
Jednorázové plastové výrobky na českém trhu
VRBA, David
Bakalářská práce se zabývá problematikou jednorázových plastových výrobků. V první části se řeší spotřeba, negativa a pozitiva plastů. Dále je popisováno nakládání s plastovým odpadem a obsah nové Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o snižování vlivu některých plastových výrobků na životní prostředí. Dotazníkové šetření slouží k vyhodnocení spotřeby jednorázových plastových výrobků na českém trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.