Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ženy v manažerských pozicích
Holušová, Petra ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl podrobněji prozkoumat problematiku postavení žen v top manažerských pozicích v ČR. Teoretická část práce se věnuje hlavně legislativnímu ukotvení a zmapování současného stavu problematiky. Důraz je kladen také na gender, genderovou identitu a gender mainstreaming, všechny tyto pojmy jsou v textu podrobně definovány. Práce tak v první části vytváří důležité teoretické ukotvení a vysvětluje pojmy jako například skleněný strop a zmiňovaný gender mainstreaming. Do práce je také zahrnuta problematika platové diskriminace a zaměstnanosti žen. Praktická část práce obsahuje vlastní kvalitativní výzkum, realizován s konkrétními top manažerkami ve vybrané firmě. Cílem praktické části je porovnat teoretické koncepty postavení žen na českém trhu práce se situací v konkrétní české firmě. V rámci výzkumu tak jsou zjišťovány názory manažerek na celorepublikovou situaci, jako i situaci uvnitř firmy. Na základě výsledků výzkumu jsou následně zodpovězeny stanovené výzkumné otázky a formulovány doporučení pro zlepšení současného postavení žen na českém trhu práce.
Ženy v manažerských pozicích
Holušová, Petra ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl podrobněji prozkoumat problematiku postavení žen v top manažerských pozicích v ČR. Teoretická část práce se věnuje hlavně legislativnímu ukotvení a zmapování současného stavu problematiky. Důraz je kladen také na gender, genderovou identitu a gender mainstreaming, všechny tyto pojmy jsou v textu podrobně definovány. Práce tak v první části vytváří důležité teoretické ukotvení a vysvětluje pojmy jako například skleněný strop a zmiňovaný gender mainstreaming. Do práce je také zahrnuta problematika platové diskriminace a zaměstnanosti žen. Praktická část práce obsahuje vlastní kvalitativní výzkum, realizován s konkrétními top manažerkami ve vybrané firmě. Cílem praktické části je porovnat teoretické koncepty postavení žen na českém trhu práce se situací v konkrétní české firmě. V rámci výzkumu tak jsou zjišťovány názory manažerek na celorepublikovou situaci, jako i situaci uvnitř firmy. Na základě výsledků výzkumu jsou následně zodpovězeny stanovené výzkumné otázky a formulovány doporučení pro zlepšení současného postavení žen na českém trhu práce.
A Perpetual Glass Ceiling? The Position of Women in the ICT Sector
Sobina, Anastasiia ; Žouželková Bartošová, Marie (oponent) ; Ellederová, Eva (vedoucí práce)
The purpose of this Bachelor’s thesis is to examine women’s position in the ICT sector. This thesis analyses the low representation of women in the ICT professions and in the ICT companies. It also deals with the hypothesis that females are facing a so-called “glass ceiling” that prevents women and minorities from obtaining upper-level positions, basing on stereotypes and prejudices. The theoretical part of this thesis consists of the following topics: the role of women in the historical development of computers, the list of some of the most outstanding females in the computer science world, the reasons for under-representation of female specialists in the ICT sector, the concept of “glass ceiling” and the description of the current situation in Europe, specifically in the Czech Republic, which is also complemented by the research statistics of the Czechitas organization. The information was collected by studying literature and analysing studies related to the topic. In the empirical part of this thesis, qualitative and quantitative research was conducted. The data were gathered by means of a questionnaire survey and interviews.
Rovnost mužů a žen jako jeden z cílů udržitelného rozvoje
Povýšilová, Emília ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Fleissner, Kamil (oponent)
Cílem této bakalářské práce je představit problematiku rovnosti pohlaví v multikulturním světě 21. století a zjistit, zda už bylo rovnosti dosaženo. Rovnost pohlaví je jedním z cílů udržitelného rozvoje a je tedy součástí Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Ta má zajistit dobrý život pro budoucí generace. V teoretické části této bakalářské práce jsou popsány hlavní faktory, které mají vliv na postavení pohlaví ve společnosti. Mezi hlavní faktory patří historický vývoj (přirozená dělba práce a stereotypy), geopolitické podmínky a náboženství (kulturní tradice). Dále je na tento problém pohlíženo z pohledu rozvinutých zemí, konkrétně České republiky a Velké Británie, kdy jsou pomocí indexu skleněného stropu popsány jejich trhy práce. V praktické části jsou statistická data ověřena pomocí dotazníkového šetření, které bylo provedeno v České republice a Velké Británii.
Aspirace studentek managementu, role matky manažerky a sociální politika
Tobiášová, Magdaléna ; Křížková, Alena (vedoucí práce) ; Marková Volejníčková, Romana (oponent)
Práce se zabývá problematikou žen v managementu. Teoretická část uvádí základní východiska a vysvětluje stěžejní pojmy, jako je genderová segregace trhu práce, diskriminace žen v managementu, nebo bariéry vstupu žen do manažerských pozic, které jsou zásadními genderovými nerovnostmi na trhu práce. Popsána je také rodinná politika, která má pomáhat v harmonizaci práce a rodiny. Výzkumná část si pak klade za cíl zjistit, jak vnímají tuto problematiku aspirující manažerky, studentky managementu, pomocí polostrukturovaných rozhovorů zpracovaných tematickou analýzou. Interpretace výsledků pak poskytuje pět zásadních repertoárů rolí, které tyto ženy v životě očekávají a zjištění, jak mezi nimi volí, kombinují je nebo jak k nim přistupují. Hlavním zjištěním práce je vnímání diskriminace z důvodu mateřství a problémová kombinace mateřství s kariérou související s nedostatečným zajištěním státních zařízení péče o děti. S pozitivním přístupem se však setkáváme ve vnímání jiných bariér profesního postupu, účastnice rozhovorů věří, že se nesetkají s jiným znevýhodněním oproti mužům, nežli je mateřství.
Ženy v top managemente: Prípadová štúdia spoločnosti EY
Tomčovčíková, Michaela ; Křečková Kroupová, Zuzana (vedoucí práce) ; Volfová, Jitka (oponent)
Diplomová práca analyzuje priebeh a tempo kariéry u žien v porovnaní s mužmi. Práca je spracovaná na základe dát poskytnutých od EY. Výsledky výskumu ukazujú, či je náročnejšie pre ženy alebo pre mužov dosiahnuť manažérsku pozíciu. Práca určuje a analyzuje hlavné faktory, ktoré môžu ovplyvniť kariéru ženy na základe teoretických poznatkov a kvalitatívneho interview.
Výzvy pro ženy manažerky v Rusku
Naumenko, Evgeniya ; Křečková Kroupová, Zuzana (vedoucí práce) ; Průša, Přemysl (oponent)
Práce analyzuje situaci žen oblasti řízení v Rusku. Tato práce se zabývá výzvami žen v manažerských pozicích. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů vztahujících se k obecné charakteristice manažera a jeho základní kompetence. Dále jsou popsány hlavní otázky týkající se managementu žen. Tato kapitola se také zabývá překážkami, které mohou bránit ženám v kariérním postupu, a otázkou, jak sladit osobní život a kariéru. Praktická část ověřuje teoretické znalosti na pozadí vzorku osmi žen manažerek působících v různých odvětvích. S pomocí kvalitativního výzkumu a jeho následující analýzy je možné posoudit situaci žen ve vedoucích pozicích na trhu, definovat stávající překážky, a podívat se na možnosti pro integraci práce a rodiny.
Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci
Příhodová, Petra
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rovných příležitostí mužů a žen na MěÚ Šternberk. Soustřeďuje se na názory jednotlivých zaměstnanců, týkající se rovných příležitostí. Teoretická část se věnuje právní úpravě, definicím základních pojmů jako je rovnost a diskriminace, genderu a genderovým stereotypům, strategiím prosazování rovných příležitostí (genderový mainstreaming, genderová analýza, genderový budgeting a genderový audit). Práce se dále zajímá o problematiku výběrového řízení, kariérního růstu spojeného s bariérou skleněného stropu, segregace trhu práce v závislosti na odměňování mužů a žen a také slaďování osobního a pracovního života. Praktická část analyzuje zastoupení mužů a žen na jednotlivých pozicích. Studiem interních dokumentů bylo zjištěno zastoupení mužů a žen na pracovních pozicích. Následně byla data zpracována do grafů a schémat. Provedením polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci MěÚ Šternberk na různých pracovních pozicích, byl zjišťován postoj zaměstnanců k rovným příležitostem mužů a žen. Rozhovory byly přepsány a na základě jejich výsledků byly vytvořeny závěry k dané problematice.
Specifics of career development of women
Oleárová, Petra ; Filipová, Alena (vedoucí práce) ; Zeman, Jiří (oponent)
Diplomová práca sa venuje problematike rovných príležitostí, možnosťami kariérneho postupu žiena a hlavnými prekážkami. Hlavným cieľom je priblížiť a bližšie zanalyzovať problematiku rovných príležitostí a zistiť, ako sa dá zosúladiť súkromný a pracovný život, a hlavne čím sú ženy v práci najviac motivované a kde naopak vidia nedostatky a bariéry v kariérnom raste. Práca je rozdelená na teoretickú časť, ktorá poskytuje pohľad na legislatívu a inštitúcie zaoberajúce sa problematikou rovných príležitostí, ďalej je priblížený pracovný trh a teoretické poznatky motivácie a skleneného stropu. Posledná časť, praktická, hodnotí dotazníkový prieskum.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.