Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 100 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inovace sklízecích mlátiček a jejich vliv na tržní podíl
Burget, Ondřej
Tato bakalářská práce je zaměřena na inovace sklízecích mlátiček. Nejdříve byla popsána historie těchto strojů a jejich výrobci. Následně byla pozornost věnována inovacím, které byly v posledních letech zavedeny. Popsány byly také marketingové strategie související s prodejem sklízecích mlátiček. Ve spolupráci s prodejci byly vybrány nejdůležitější inovace, jejichž vliv na tržní podíl byl poté sledován. Data o počtu prodaných strojů byla získána od oficiálních distributorů pro Českou republiku.
Analýza způsobů uplatnění zvěřiny na trhu z pohledu uživatelů honiteb a návrh jejich optimalizace
Kučík, Martin
V mé bakalářské práci se zabývám analýzou českého trhu se zvěřinou a návrhem její optimalizace z pohledu producentů. V práci jsem vyhodnotil, jak se s ulovenou zvěří nakládá a za kolik se průměrně prodává. Zajímavostí je, že obchodní společnosti u všech kategorií zvěře preferují prodej do výkupu. Naopak fyzické osoby si nejvíce zvěřiny ponechávají pro sebe. Zásadním zjištěním bylo, kolik uživatelů vlastní chladící zařízení a kolik proškolená osoba prohlédne zvěřiny. Na základě výsledků navrhuji nejefektivnější způsob prodeje zvěřiny uživatelem honitby. Státním podnikům a církevním organizacím doporučuji primárně prodávat zvěřinu po rozpracovaných částech, ostatním uživatelům preferovat prodej přímo konečnému spotřebiteli.
Proposal Solution of Business Intelligence
Getlik, Andrej ; Luhan, Jan (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
This diploma thesis focuses on the implementation of the Business Intelligence tool as an enhancement for National health information center and Institute of Health Information and Statistics reporting schemes in the area of sale of medicine. The thesis is based on introduction of main theories and principles behind Business Intelligence. This tool and reporting logic are described in the first part of this thesis. Based on this knowledge the improvement for reporting scheme from National health information center and Institute of Health Information and Statistics is created. This proposal can work as a tool for an improvement of actual reporting scheme of these organizations and help create joint schemas. The main contribution of this proposal is that it engages more topics which are more attractive even for an ordinary citizen.
Vliv marketingu na kupní cenu nemovitosti
NOVÁK, Jan
Tato diplomová práce se zabývá vlivem marketingu na kupní cenu nemovitosti. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická literární rešerše, kde jsou popsány základní definice marketingu, marketingové strategie, faktory, které ovlivňují kupní cenu nemovitosti a podmínky pro podnikání v realitním oboru, co se týče realitních zprostředkovatelů. A druhá praktická část, která je zaměřena na vybranou realitní kancelář, její strukturu, fungování a používané marketingové nástroje. Byl popsán vývoj cen bytů a domů v České republice za poslední čtyři roky. Následně se praktic-ká část zabývá porovnáním dvou podobných nemovitostí v období koronaviru a po něm z hlediska použitých marketingových nástrojů k prodeji obou nemovitostí a na konci této části byl porovnán realitní trh a rozdílné marketingové nástroje používané v USA s realitním trhem a marketingovými nástroji v České republice.
Vliv jednotlivých faktorů na prodejní cenu nemovitostí ve vybraných lokalitách
Škrabanová, Monika ; Oblouková, Aneta (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na změnu ceny při zahrnutí kritérií, které jsou pro lidi, kteří si plánují koupit byt, prioritní. Hlavním záměrem bylo zjistit, jak se cena změní oproti analýze provedené v bakalářské práci, kde byla cena stanovena pouze podle dispozic. Práce je tedy zaměřena na čtyři lokality, kterými jsou města Olomouc, Zlín, Liberec a Hradec Králové. Dvě na území Moravy a dvě na území Čech. Celá práce se dělí na 8 částí. Prvních 5 částí zahrnuje teoretickou část. V první části jsou podrobně rozebrány základní pojmy. Ve druhé oceňování nemovitostí. Ve třetí základní činnosti a subjekty realitního trhu. Ve čtvrté segmenty realitního trhu a v páté stručně vztah s finančním sektorem. Ostatní pak představují část praktickou, kde jsou v šesté kapitole podrobně představeny řešené lokality. V sedmé marketingový průzkum a v osmé už je samotná již zmíněná analýza realitního trhu.
Reklama a podpora prodeje ve vybrané firmě
KULÍČKOVÁ, Štěpánka
Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu v oblasti reklamy a podpory prodeje ve vybrané firmě - v Živnostenské bance, a. s. - a na základě analýzy stávající situace navrhnout opatření pro zlepšení. Při vypracování literární části jsem získala odborné znalosti. Na základě získaných podkladů jsem provedla analýzu. Z ní vyplynulo, že banka využívá mnoho reklamních prostředků a podpora prodeje je na vysoké úrovni. Přesto jsem odhalila některé nedostatky a možnosti zlepšení. Ve své práci jsem navrhla používání billboardu a firemního inzerátu, neboť firma velmi málo využívá firemní reklamu. Dále banka téměř nezaměřuje reklamu na podnikové bankovnictví. Řešením je inzerát a banner na dané produkty. Nedostatečným jsem shledala distribuci prospektů, proto jsem navrhla jejich rozsev v ulicích brigádnicemi. Banka využívá mnoho reklamních a dárkových předmětů. Mezi ně však nepatří velmi často používané lístkové kalendáře, které jsem pro jejich cenovou nenáročnost a jednoduchost zařadila mezi své návrhy. Posledním návrhem v oblasti reklamy je využití televize, která představuje médium s masovým dosahem. V rámci podpory prodeje jsem navrhla soutěž {\clqq}Externista roku``, která by podpořila snahu externích zprostředkovatelů díky motivaci v podobě finanční odměny. Z hlediska klientů jsem navrhla bonusový program {--} při placení platební kartou by klienti získávali body a po dosažení určité výše bodů by obdržely dárek. Na podporu prodeje bankovního účtu a studentského konta jsem navrhla dárek (v podobě batohu) při jejich založení pro nové absolventy středních škol s maturitním vysvědčením s vyznamenáním. Na podporu studentského konta jsem navrhla prezentace zástupců banky při zápisových dnech na vysoké a vyšší odborné školy. Poslední návrh představuje reprodukovaná hudba, která by v klientských prostorách navozovala příjemnou atmosféru a pozitivně působila na psychiku klientů. Vhodná realizace návrhů přispěje ke zvýšení povědomí o bance a jejích produktech a k podpoře jednotlivých produktů. To vše může ovlivnit prodej.
Prodej zboží v obchodě v procesu reformy (nová směrnice o prodeji a její promítnutí do českého práva)
Fárník, Tomáš ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Pelikán, Robert (oponent)
Prodej zboží v obchodě v procesu reformy (nová směrnice o prodeji a její promítnutí do českého práva) Abstrakt Práce se zabývá směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží a její transpozicí do českého práva. S ohledem na časovou působnost směrnice i národní úpravy se práce dále zabývá i současnou úpravou, nastiňuje aktuální výkladové problémy a zamýšlí se nad tím, zda tyto budou směrnicí vyřešeny, prohloubeny či zda vzniknou problémy zcela nové. V části první je rozebrána problematika působnosti pravidel ve směrnici zakotvených. Zákonodárce se vydává cestou omezení nejen osobní, ale i věcné působnosti zvláštních ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (napříště "zvláštních ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli"). Specifická pravidla obsažená ve směrnici se nově mají aplikovat především na prodej hmotných movitých věcí, a to pouze bude-li kupujícím spotřebitel. Nebude tak nadále zachováno široké pojetí občanského zákoníku, který v současnosti prodejem zboží v obchodě rozumí mimo jiné i prodej nemovitostí, ale za určitých okolností i prodej zboží podnikateli. Dále by se měla změnit i koncepce rozlišování mezi smlouvou kupní a smlouvou o dílo, když napříště již nebude mít vliv, zda je předmětem smlouvy spotřební zboží či nikoliv. Smluvní...
Analysis of the residential market in Brno and Košice in the corresponding segments
Hraboš, Matej ; Gardášová, Alena (oponent) ; Doležalová, Monika (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the comparison of the real estate market in Brno and Košice with a focus on the sales and rental of residential real estate. The diploma thesis describes the fundamental microeconomic principles, the real estate market and its specifics. In the practical part of the work are analysed selected representative localities from both cities. For the purpose of comparison, market segmentation, a database of advertised properties and subsequent analysis of pricing factors, supply and demand are developed.
Methods of Public Property Sales in the Czech Republic
Titl, Vítězslav ; Skuhrovec, Jiří (vedoucí práce) ; Vaško, Dan (oponent)
Cílem této práce je srovnat běžné metody prodeje veřejného majetku v České republice - práce srovnává prodej veřejnou dražbou a prodej obálkovou metodou. Veřejné dražby, které mají striktněji danou povinnost zveřejňovat dražební vyhlášky, vykazují mnohem nižší míru neúspěšných dražeb, což by je mohlo dělat vhodnější metodou prodeje. Výsledné ceny obou metod jsou podobné, což potvrzuje teoretické predikce a to navzdory prezentovanému vychýlení v oficiálních odhadních cenách a institucionálním frikcím. Rozdíl mezi oběma metodami se projevuje v nižším rozptylu výsledných cen při prodeji veřejnou dražbou.
Apely v reklamních textech
Wolfová, Michaela ; Janovec, Ladislav (vedoucí práce) ; Holanová, Radka (oponent)
Apely v reklamních textech Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat apely v reklamních sděleních. Analyzují se texty tištěných, televizních a internetových reklam. Práce je zaměřena na zkoumání způsobů, jakými reklamy apelují na recipienta a o které společenské hodnoty se při tom opírají. V práci se uplatňuje metoda stylistické a obsahové analýzy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 100 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: