Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,727 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studie genderových postojů žáků a žákyní devátých ročníků vybraných základních škol
Zemková, Jana ; Mojžíšová, Jarmila (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zjistit, zda jsou žáci a žákyně devátých ročníků vybraných základních škol ovlivněni genderovými stereotypy a zda se genderové stereotypy promítají do jejich představ, vnímání a rozhodování. Teoretická část práce obsahuje kromě vymezení pojmu gender i kapitoly týkající se teorií genderu, postojů, genderových stereotypů, rovných příležitostí mužů a žen v zaměstnání, role muže a ženy v rodině. Stěžejní kapitola se týká oblasti genderu a vzdělávání. Praktická část diplomové práce je zaměřena na mapování žákovských postojů dotýkajících se oblasti genderu. Pomocí dotazníkového šetření byla získána data celkem od 204 žáků a žákyň. Získané výsledky byly konfrontovány s poznatky, které uvádí odborná literatura.
Zapojení rodičů vybrané mateřské školy do budování vztahů dítěte ke knize
Straková, Marie ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Havlová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na zlepšení čtenářské pregramotnosti u dětí předškolního věku ve spolupráci rodiny a mateřské školy. Teoretická část je věnována pojetí dítěte předškolního věku s přihlédnutím k jeho psychickému vývoji, spolupráci mateřské školy s rodinou, rodině, čtenářské pregramotnosti a metodám jejího rozvoje. Praktická část se prostřednictvím akčního výzkumu zaměřuje na zmapování práce rodičů s dětmi doma, na intervenční aktivity, které měly u rodičů zlepšit pochopení metod práce s knihou a využití čtenářských strategií, jež pomáhají budovat u dětí pozitivní vztah ke knize a zlepšují porozumění textu, a následně vyhodnotit dopad těchto aktivit na rodiče a jejich budování podnětného čtenářství u dětí. Navržené lekce věnované rozvoji čtenářské pregramotnosti byly realizovány s dětmi za přítomnosti rodičů a jejich cílem bylo ozřejmit rodičům možnosti práce s knihou skrze konkrétní aktivity, jež u jejich dětí pomohou budovat zájem o knihy a porozumění předčítanému textu. Vlivem realizace pěti lekcí došlo k pokrokům, které se dají vyčíst z reflektivních dotazníků, které byly vyplněny před lekcemi a po nich. Informace z dotazníků jsou seskupeny v jednotlivých kategoriích. Z dotazníku pro rodiče, který vyplnilo celkem 8 rodičů, tedy všichni zúčastnění, vyplývá, že u každého z respondentů...
Vzájemné vztahy dítěte s ADHD, jeho rodiny, školy a učitelů
Konůpková, Olga
Práce se zabývá vztahem dítěte s ADHD a jeho rodiny ke škole. Cílem bylo zjistit, co je pro rodiče a děti nejdůležitější a co nejvíce ovlivňuje vztah a postoj dítěte a jeho rodiny ke škole. Teoretická část popisuje, jakým způsobem ADHD projevy dítěte ovlivňují vztahové situace všech zúčastněných aktérů. Upozorňuje na možné problémové situace, neporozumění při komunikaci a potencionální rizika pro vznik konfliktů. Stěžejní částí práce je kvalitativní výzkumné šetření realizované formou rozhovorů s dětmi a jejich rodiči. Výsledky ukázaly, že velmi důležitá je vzájemná komunikace rodiny a školy jakožto prevence mnoha negativních zkušeností na obou stranách. K nejčastějším problémům, se kterými se dítě a rodina potýkají, patří nefungující komunikace s učitelem, špatný vztah dítěte s učitelem, nedostatečná spolupráce a vzájemné nepochopení, které často vyústí ve změnu školy. KLÍČOVÁ SLOVA ADHD dítě, rodina, škola, učitelé, vztahy, vzájemná komunikace, změny škol, užívání psychofarmak
Ohrožované dítě. Ohrožování dětí a jeho vztahový rámec u jedinců umisťovaných do diagnostického ústavu
Víravová, Jiřina
NÁZEV: Ohrožované dítě: Ohrožování dětí a jeho vztahový rámec u jedinců umisťovaných do diagnostického ústavu AUTOR: Jiřina Víravová KATEDRA: Katedra speciální pedagoigky ŠKOLITEL: Doc. Boris Titzl, Ph.D. ABSTRAKT: V předložené práci je zkoumán fenomén ohrožování dětí týráním a zanedbáváním. Východiska pro získání vhledu do této problematiky bylo nutno hledat v těch vědních disciplínách, které k objasnění podstaty a projevů týrání a zanedbávání dětí až dosud přispěly. Medicína (zejména traumatologie) objasňuje mechanismus tělesného týrání, psychiatricko- psychologický pohled téma nejenže rozšiřuje o týrání psychické a zanedbávání, ale poskytuje oporu k nemoralizujícímu vysvětlení, proč se tak týrající osoby chovají. Sociologický a etologický přístup přispívá k hlubšímu pochopení těch vlivů prostředí, které mohou vznik a trvání ohrožování dětí podněcovat. Hledisko sociální práce je uplatněno v uvedení do systému péče o ohrožené děti. Speciálněpedagogická část nahlíží situaci a výchovu ohrožených dětí především z etopedického hlediska a reflektuje specifické otázky ústavní výchovy. Tato část práce je navíc ilustrována reálnými příběhy týraných a zanedbávaných dětí z ústavní výchovy. Ve výzkumné části jsou zevrubně rozebrány podstatné okolnosti, které byly charakteristické pro děti ohrožené týráním a...
Percepce a zvládání dopadů specifických poruch učení na každodenní život dětí s touto diagnoózou
Vilímová, Zuzana ; Kucharská, Anna (vedoucí práce)
NÁZEV: Percepce a zvládání dopadů specifických poruch učení na každodenní život dětí s touto diagnózou ABSTRAKT Text se zaměřuje na rozpoznání dopadů specifických poruch učení na každodenní život, jak je vnímají samy děti s touto diagnózou, a strategií, které tyto děti užívají pro vyrovnání se s nimi. Teoretická část práce shrnuje potřebné poznatky o vývojovém stádiu mladší školní věk, fungování dítěte v rodině a krátce o zátěži a jejím zvládání. Dále jsou prezentovány výsledky předešlého výzkumu s matkami dětí s SPU. Empirická část je založena na semistrukturovaných rozhovorech se šesti dětmi s SPU navštěvujícími čtvrtou nebo pátou třídu běžných základních škol. Na základě jejich kvalitativní analýzy se práce pokouší objasnit, jak děti vnímají a prožívají dopady SPU a jak se s nimi vyrovnávají. KLÍČOVÁ SLOVA specifické poruchy učení (SPU), dítě, rodina, škola, neúspěchy, strategie zvládání (coping)
Náhradní mateřství
Pašková, Katarína ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Lederer, Vít (oponent)
Náhradní mateřství Abstrakt Rigorózní práce se zabývá tématem náhradního mateřství jako jednou z možností léčby neplodnosti páru. Zabývá se tím, jaký přístup k náhradnímu mateřství zaujal zákonodárce v České republice a klade si otázku, zda je stávající právní úprava vhodná. V rámci práce je podrobena zkoumání teze, že v globalizovaném světě není efektivní náhradní mateřství zákonem zakazovat, naopak je účelnější vymezit mu zákonné limity k ochraně základních hodnot i zúčastněných osob. Práce nejprve vymezuje náhradní mateřství a základní pojmy, které s ním souvisejí; zabývá se také právní úpravou náhradního mateřství v českém občanském zákoníku. Následně popisuje celý proces náhradního mateřství, právní úpravu, která na něj dopadá a rizika, která přináší. Předně se věnuje otázce, zda zákon vůbec umožňuje provádět umělé oplodnění náhradní matky. Dále se věnuje otázkám určování rodičovství k dítěti, osvojení dítěte a přípustnosti finanční kompenzace náhradní matce. Zkoumá, zda je možné o náhradním mateřství uzavřít platnou smlouvu a zda umělé oplodnění náhradní matky může být hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. Zabývá se také dopady náhradního mateřství do pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Upozorňuje na možné trestněprávní následky související s náhradním mateřstvím. Pojednává...
Nevlastní mateřství v českém kontextu
Skálová, Barbora ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Ezzeddine, Petra (oponent)
Tématem této diplomové práce je nevlastní mateřství, konkrétně jeho realizace na pozadí vztahu žen s muži, kteří již mají dítě či děti z předchozího vztahu. Základním motivem mé práce je poukázat na konstruovanost několika konceptů, které bývají považovány za přirozené, dané či neměnné, a které často představují velice konkrétní a normativně laděné scénáře pro participující na těchto konceptech, a to zejména v závislosti na jejich pohlaví. Nevlastní mateřství zde chápu jako koncept, který v praxi mnohé z kulturně daných norem narušuje a který má potenciál obohatit kritické diskuze o rodině, reprodukci či mateřství a rodičovství obecně. Základním materiálem jsou poznatky získané prostřednictvím narativních rozhovorů, které doplňují představené teoretické diskuze reprezentující konstruktivistické paradigma.
Levorukost a její akceptování v současném školství a rodinách
Svobodová, Libuše ; Vančata, Václav (vedoucí práce) ; Ehler, Edvard (oponent)
NÁZEV: Levorukost a její akceptování v současném školství a rodinách AUTOR: Libuše Svobodová KATEDRA: Katedra biologie a environmentálních studií VEDOUCÍ PRÁCE: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. ABSTRAKT: Diplomová práce s názvem Levorukost a její akceptování v současném školství a rodinách navazuje a doplňuje Bakalářskou práci s názvem Problematika levorukosti ve vývoji dětí a mládeže - historie, současnost a perspektivy. První a druhá kapitola teoretické části diplomové práce se hlouběji zaměřuje na charakteristiku stylů levorukého písma, výhody a nevýhody levorukého psaní, vhodné psací pomůcky, zasedací pořádek ve třídě, organizaci pracovního prostředí a metodiku psaní. Třetí kapitola je věnována zkouškám laterality se zaměřením na horní končetinu, dolní končetinu, oko a ucho, testovacím úkolům, jejich podmínkám průběhu a vyhodnocení. Poslední čtvrtá kapitola teoretické části se věnuje centrální nervové soustavě, přesněji mozku a jeho asymetrické anatomii, funkci, řízení pohybů horní končetiny a motorickému vývoji horní končetiny. Praktická část diplomové práce je složena z pěti výzkumů. První výzkum ověřuje výskyt leváků na základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií a následně zjištěné hodnoty porovnává s předchozí bakalářskou prací. Druhý výzkum testuje pomocí zkoušek laterality...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,727 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.