Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,372 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Jak přiblížit dětem předškolního věku odlišnosti v rodinách prostřednictvím dramatické výchovy
Sadílková, Kristýna ; Ferklová, Alžběta (vedoucí práce) ; Sobková, Ivana (oponent)
V bakalářské práci se zaměřuji, jak přiblížit dětem předškolního věku odlišnosti v rodinách prostřednictvím dramatické výchovy. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje charakteristiku předškolního věku, konkrétně psychický vývoj, sociální a emoční vývoj a rozvoj vnímání. Dále charakteristiku rodin dle několik autorů, základní funkce a typy rodin dle hledisek. Samostatnou kapitolu poté věnuji náhradní rodinné péči a jejím formám. Následuje popis dramatické výchovy, cílů dramatické výchovy, metod a technik dramatické výchovy, zvolené vhodné metody a techniky pro děti v mateřské škole a osobnost učitele dramatické výchovy v MŠ. Praktická část je zaměřená na akční výzkum v podobě pěti různých lekcí dramatické výchovy na téma rodina a jejich odlišnosti, kterým předchází rozhovor s dětmi na dané téma a též zakončuje. Pomocí kterých zjišťuji, co děti vědí o tématu rodina a o odlišnosti v rodinách. Dalším cílem je zjistit, jak lze přiblížit dětem odlišnosti v rodinách prostřednictvím metod a technik dramatické výchovy. Dotazníkovým šetřením a rozhovorem s osmi vybranými respondenty zjišťuji, jak často a jakým způsobem paní učitelky v mateřských školách pracují s tématem rodina a jaké typy rodin dětem vštěpují a jaké naopak ne. V praktické části též krátce...
Aplikace principu autonomie v oblasti smrti a umírání u seniorů v České republice
D´mello, Petra ; Fošum, Jan (vedoucí práce) ; Svoboda, David (oponent)
Diplomová práce "Aplikace principu autonomie v oblasti smrti a umírání u seniorů v České republice" se primárně zabývá problematikou spojenou s právem na sebeurčení, důstojností člověka a přáními spojenými s koncem života. Je snahou zodpovědět otázku, do jaké míry lze respektovat autonomii jedince a podílet se na rozhodování o zdravotní péči na konci života pomocí právního konceptu "Dříve vysloveného přání", a to i v případě, když je člověk v postavení, které mu neumožní svou vůli projevit.Ačkoliv má tento institut pevné ukotvení v právním řádu České republiky, povědomí tohoto právního konceptu je mezi veřejností nedostatečné a zřídka využívané, na rozdíl od Spolkové republiky Německo, kde je daný institut seniory běžně aplikován. Cílem práce je reflektovat aktuální problematiku umírání a smrti z etického hlediska a poskytnout ucelené informace o současných možnostech uplatnění práva na sebeurčení, které mohou významně podpořit kvalitu péče člověka v terminální fázi života.
Specifika rodiny s postiženým dítětem
Ringmaierová, Radka ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Valešová Malecová, Barbara (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na výzkum vlivu postiženého dítěte na rodinu od narození po jeho dospělost a sleduje vlastní specifika rodiny s postiženým dítětem. Jde o vliv na rodinu jako celek, tak i o vliv na jednotlivé členy rodiny a vztahy mezi nimi. Důležitým aspektem je i dopad na formování vztahů mezi sourozenci, příbuznými, a také vliv na sociální okolí rodiny. V teoretické části se práce věnuje základním pojmům jako rodina a její funkce a faktory na ni působící, zdravotní postižení, typy a důsledky zdravotního postižení. V praktické části se práce zaměřuje na výzkum vlivu postiženého dítěte na rodinu od jeho narození až do jeho dospělosti. Cílem této práce bylo co nejlepší možné porozumění vlivu efektu, který způsobí příchod dítě s postižením do rodiny a vliv nově vzniklé situace na členy rodiny. Hlavním tématem je zaměření se na jejich stavy a reakce v jednotlivých etapách života s postiženým dítětem a postihnout způsoby, jak a jakou formou lze napomoci eliminovat negativní vlivy dítěte s postižením na jednotlivé členy rodiny a jejich vlastní život. KLÍČOVÁ SLOVA rodina, zdravotní postižení, socializace, integrace, sociální opora
Rodina dítěte s Kabuki syndromem
Jarošová, Kateřina ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Bartoňová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zaobírá rodinou dítěte s Kabuki syndromem. První kapitola se věnuje samotným syndromem, diagnózou, klinickými příznaky a kognitivními funkcemi. Druhá kapitola popisuje rodinu se vzácným onemocněním, rodinu v kontextu historie a jakými fázemi rodina dítěte se vzácným onemocněním prochází. Další kapitola pojednává o podpoře rodiny se vzácným onemocněním, také obsahuje pojem neziskové organizace a spolku. Praktická část zkoumá rodinu jedince s Kabuki syndromem, obsahuje rozhovor s členem rodiny. Výzkumná část je doplněná případovou studií.
Stavba v krajině - Winery
Nováková, Natalie ; Menšíková, Naděžda (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Urbanistický koncept v katastrálním území obce Strachotín vychází z inspirace spirálou. Obec se nachází na břehu Novomlýnských nádrží a nabízí nádherný výhled na Pálavu. Tudíž pro mě nejsilnějším motivem se stala příroda, která se pravidelně cyklí, ale neduplikuje se. Spirála byla aplikovaná na příjezdové cesty k vybranému místu, které nabízí nejlepší výhled a zároveň komunikuje s vesnicí. Funkce vinařství byla doplněna malým rekreačním jezdeckým areálem. Funkční řešení nabízí možnost návštěvy, rodinné rekreace či pořádání firemních akcí a prezentací. Při vkládání funkcí bylo uvažováno nad nejpříhodnějším způsobem dopravy, která bude tuto danou funkci vystihovat. Toto bylo dále upraveno vytvořením veřejných prostor, které navazují na jednotlivé provozy a celý areál. Samotné hmotové řešení objektů je inspirováno samotnou Pálavou, která je tvrdá, ale jemná. Pro jsem nejdůležitější objekty „vykrystalizovala“ a podpořila je zakrytím zelení ty méně důležité z hlediska návštěvníka.
Viniční majer v Jaroslavicích
Vala, Jiří ; Stříteský, Pavel (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Jedním ze základních prvků strategie projektu je využití skrytého potenciálu tohoto zářezu a propojení krajiny s vzniklou viniční usedlosti. Umístění výrobní části celku je vytvořeno klasickou metodou využívanou při kopaných sklepech, kdy výrobní část zároveň zajišťuje stabilizaci svahu a stává se jeho součástí. Koncept vychází z historického principu hospodářské usedlosti a soustředění jednotlivých funkcí okolo centrálního dvora.
Aquapark Brno
Brázdová, Zuzana ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Tématem zadání diplomové práce je Aquapark Brno – v území za Lužánkami. Předmětem je zpracování architektonické studie objektu aquaparku navazujícího na stávající objekt plaveckého bazénu, který byl postaven již v roce 1979. Jedná se o jediný 50 m dlouhý bazén s tribunou v Brně a je tedy využíván především sportovci. Cílem návrhu tedy bylo vytvořit prostory a bazény pro rekreační návštěvníky a rozšířit možnost pro volnočasové aktivity. V rámci návrhu je řešeno obnovení malého výukového bazénu 16 m ve stávajícím objektu bazénu, přístavba vnitřního i vnějšího aquaparku a doplnění stávající posilovny cvičebními a tanečními sály. Dalším cílem bylo zpříjemnění přístupu pěších do areálu vytvořením parkovacích míst v rámci podzemního parkovacího domu v předprostoru stávajícího objektu a také navržení pěší lávky usnadňující přístup z druhé strany velmi frekventované ulice Sportovní. Hlavní myšlenkou návrhu bylo především provozní propojení stávajícího a nového objektu jedním centrálním objektem a zároveň začlenění nového objektu do svahu, aby samotným objektem nedošlo ke stínění venkovního areálu. Výhodou návrhu jsou i přidružené relaxační provozy a sportovní plochy. Návrh dotváří sportovní prostředí řešeného území a stává se tak v dané lokalitě atraktivním cílem pro rodinnou rekreaci.
Averze spotřebitele ke ztrátě
Navrátil, Radek ; Katrňáková, Eliška (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je analýza chování spotřebitele, jeho vztahu k riziku/ztrátě, jak předchází riziku této ztráty, jaké nástroje a metody využívá pro snižování ztráty ve vybraných oblastech spojených se spotřebitelským chováním. Pro aplikaci jednotlivých nástrojů a metod byl zvolen přístup 2 modelových rodin se třemi životními situacemi. Výstupem diplomové práce je návrh postupu opatření vedoucí k snižování riziku ztráty v daných životních situacích těchto rodin.
Průvodce
Bartoš, David ; Javůrek, Tomáš (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Práce se zabývá lží, účelem lhaní v době post-faktické (post-truth) a rolí lhaní v životě jedince a v životě společnosti. Akce pohybující se na pomezí performance a happeningu prostřednictvím osobního průvodce odhaluje lži a transparentně představuje dosavadní život diplomanta a jeho rodiny a známých.
Sborník: Až já budu velká
Fiedlerová, Anna ; Vítková, Lenka (oponent) ; Štindlová, Marie (vedoucí práce)
Praktická část bakalářské práce spočívá v realizaci série maleb, kreseb a fotografií reflektujících téma odchodu z domova a hledání nového. Dále se nad celým autobiografickým příběhem vznáší lidová píseň „Až já budu velká“. Tematizována je i postava selky a její povolání, cíle a postoje, protože právě ona se stává společníkem a rádcem autorky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,372 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.