Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 217 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rituál - mezi výtvarným a divadelním
Janda, Jakub ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Tsikoliya, Lenka (oponent)
Diplomová práce pojednává o rituálu, jakožto pojítku mezi výtvarným a divadelním světem. V teoretické části je prozkoumáno široké pole rituálů, které poslouží jako východisko pro pedagogický úkol. V didaktické části je kladen důraz na nahlížení na umění jako na jeden celek z pohledu teorie "Gesamtkunstwerku", kdy je možné žáky pomocí výtvarných aktivit seznamovat s dalšími tématy z oblasti kultury, umění a historie. Na základě průzkumu problematiky oblasti rituálů byla vybrána opera Rosenkavalier jako vhodné téma pro didaktickou transformaci. Díky ní je nejen možné se zaměřit na problematiku rituálů, ale prozkoumat i období baroka a rokoka, vládu Marie Terezie, případně zajít do oblasti literatury skrze dílo Huga von Hofmannsthala, autora libreta, seznámením se s operou, jako dramaticko-hudební divadelní formou a dílem Richarda Strausse, autora hudby k této opeře. Autorská část práce se zaměřuje na formy kresby a její použití v souvislosti s dramatickým uměním. KLÍČOVÁ SLOVA rituál, drama, opera, baroko, rokoko, výtvarná řada, kresba, performance, prostor, čas
Noc
Dušek, Filip ; Moravanský, Tomáš (oponent) ; Javůrek, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce NOC se zabývá vnímáním světa dospívajícím jedincem. Zobrazuje konkrétní období ze života autora a jím prožité události odpovídající skutečným reáliím. Za tímto účelem byla zvolena forma hraného dokumentu. Na začátku bylo důležité pokusit se porozumět, pojmenovat a pochopit své tehdejší myšlenkové pochody. Ve výsledné fázi se pak dostáváme k setrvávání v pouhém pozorování bez vyřčení verdiktu. Dokument je krátkometrážního formátu. Hlavní roli hraje blízká osoba (bratr), která se rovněž nachází v podobném životním období. Prostor vyprávění a lokace filmu jsou také věrné reálným místům, kde se události původně odehrávaly. Ve filmu bude figurovat ve vizuální složce převážně jedna osoba - coby autorovo mladší já. Celý film je provázen hlasem neurčité rozpolcené entity (vnitřní hlas herce/svědomí/bůh/zkušenosti/...), která ve formě monologu bude odkrývat co se odehrávalo. Tyto hlasy budou zhmotněny ve 3D objektu, který je nenásilně implementován do scén. Skrze intimitu odkrývající autorovo soukromí divákovi nastává smíření se s minulostí. Sebeironizující reflexe, odlehčující pseudoproblémy dospívání, které mohou zpětně působit až malicherně, přesto může přinést zásadní poznání a novou hodnotu.
Annahof
Matoušek, Jaroslav ; Hradecká, Irena (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Anenský dvůr býval zemědělský statek uprostřed polí pouze několik desítek metrů od hranic s Rakouskem. Fungoval ještě v době padesátých let před vznikem železné opony. Zemědělská činnost pomalu utichla, lidé zmizeli. Příroda začala nenápadně, ale bez přestání, po malých částech přibírat na svou stranu dílek po dílku. Budovy a jejich blízké okolí se začaly měnit. Příroda za padesát let změnila místo k nepoznání. Jasně definované hranice jsou smazány, náletová zeleň se rozšířila do okolí a vytvořila specifický jednolitý celek vymezující se okolnímu chaosu. Takovýto stav je východiskem pro uspořádání hřbitova. Současné rozšířené obvodové hranice jsou posilněny výsadbou dubů, naopak vnitřní prostor je upraven. Většina náletových akátů a dalších keřů je odstraněna. Původní charakter místa, nivní louka, je posílen výsadbou nových listnatých stromů, jakými jsou například břízy nebo třešně. Nový hřbitov tvoří dva základní prostory - vnitřní upravovaná louka za jasně definovanou čtvercovou zdí, kde dochází k ukládání popela a naopak ve vnějším neformálním pásu vyrostlé louky se nacházejí jednotlivé pavilony hřbitova.
Telový dizajn
Bobáková, Natália ; Olivová, Kateřina (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
Dlhodobou témou môjho umeleckého záujmu je pokus o prepojenie športu s umením prostredníctvom skúmania ľudského tela a pohybu. V bakalárskej práci nadväzujem na svoje predošle diela a snažím sa ďalej rozvíjať túto myšlienku. Zaoberám sa v nej športom ako očistným rituálom a pracujem s potom ako fenoménom fyzickej aktivity. Nachádzam pôvab v tejto telesnej tekutine a využívam ju v komerčnej hladine. Použitím potu vytváram unikátne potlače na tričká a prezentujem ich pomocou webovej stránky vytvorenej práve na túto príležitosť.
Šedá zóna dočasnosti
Valíček, Martin ; Mačuda, Michal (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Na architektonickém projektu technoklubu je demostrován scénografický přístup v navrhování spočívající na fenoménu jedné subkultury. Návštěvník Klubu se po tři dny oddává rituálu pod vlivem hudby a nočního života veden efemérnosti architektury, stejně jako tektonikou a dramaturgií prostror.
Domov jako místo rituálů / Nevstupovat prosím! / Zóna domova
Kubátová, Veronika ; Baráčková, Daniela (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Tématikou panelových domů a sídlišť jsem se zabývala ještě donedávna. Zajímala mě především jejich estetika. Řád, mřížka a jistá pravidelnost a opakovatelnost. Zároveň mě, ale vždy zajímaly i jeho sociální konotace a to především z důvodu, že v těchto místech sama bydlím. Postupně mě začaly mnohem více zajímat témata spojená s mým vlastním domovem. A tak jsem se od obecných témat přesunula ryze na půdu vlastní zkušenosti. Co však tvoří můj domov? Domov je místo, které v naší společnosti má naprosto zásadní význam. Domov tvoří lidé, rodina. Lidé jej mají spojený s mnoha rituály, které provází jejich život často bez toho aniž by je za ně skutečně považovali. Díky těmto rituálům mimo jiné zvládáme každodenní příval pozitivních i negativních vlivů okolí a vyrovnáváme se s nimi různými způsoby. Ranní káva, čištění zubů, zapálit si svíčku, utřít prach, napustit si vanu, rozprášit vodu na květiny apod. Rovnováha je klíčem ke všemu co děláme. A právě tyto rituály spojené s domovem a osobním prostorem bych chtěla v této práci analyzovat, dokumentovat a zpracovávat. Výsledná závěrečná diplomová práce bude složena z volné série maleb s možnými intervencemi a přesahy do videa či instalace apod.
Hřešení
Velebová, Leona ; Písaříková,, Jana (oponent) ; Kvíčala, Petr (vedoucí práce)
Hřešení je o mém provinění z množství vlastněné kosmetiky. O předmětech, kterými se obklopuji a jejich počet nedokážu regulovat. O mé závislosti na rituálu s nimi. O fetišizaci kosmetických výrobků v domácnosti. O výsledném efektu každodenních úkonů ženy, aby vypadala, že se tak opravdu narodila. O reklamě spojené s kosmetickým průmyslem. O beauty recenzích na internetu. O povrchnosti a zbytečnosti. Výsledná praktická část je složena z videa, instalace a publikace.
Performance art jako hraniční forma uměleckého projevu
Vatulíková, Andrea ; Daněk, Josef (oponent) ; Havlík, Vladimír (oponent) ; Chamonikolasová, Kaliopi (vedoucí práce)
S přihlédnutím k oboru performativních studií vycházím z předpokladu, že oblast umění nazývaná jako „performing arts“ prodělala v průběhu 20. století řadu reforem, díky kterým je dnes prakticky nemožné stanovit jasné hranice mezi divadlem, tancem a performance art. Zabývám se proto jejich společným základem, který nazývám bodem nula a který mi umožňuje zkoumat výrazové prostředky lidského těla a časo-prostorovou dimenzi živé akce. Bod nula je lokalizován v pánevní oblasti těla a představuje centrum stability, rovnováhy a životní energie. V práci se pak zaměřuji na analýzu fyzických tréningů, které s tímto bodem v rámci divadla, tance a performance art pracují. Základním výstupem této práce je potom analýza těla a tělesnosti jako kulturně kódovaného konstruktu a popis praktické části dizertace zaměřený na realizaci sympozia bod nula
Význam ritualizovaného chování u dětí s poruchami emocí
Roh, Tomáš ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kadrnožková, Monika (oponent)
Tato práce je pedagogicko-filosofickou esejí, která má snahu zmapovat do jaké míry byl a stále je rituál součástí života člověka, jestli na jeho léčivou a ozdravnou sílu lze stále "vsadit" a nakolik jsme jako lidé bytosti spíše přirozeně spirituální (homo spiritualis), nebo pouze poněkud indoktrinovaně podstaty převážně rozumové (homo sapiens). A rovněž položit několik otázek týkajících se významu a funkcí rituálu, jeho aktuálnosti a potřebnosti, či postradatelnosti. Dále několik otázek ohledně jsoucnosti emocí a problematiky emočních zranění v souvislosti s traumatickými zážitky. A poukázat na dosud málo využívané možnosti propojení rituálních způsobů chování se záměrnou výchovnou a vzdělávací prací, nejen v oblasti etopedie, ale celé moderní pedagogiky. Klíčová slova: emoce, duše, tělo, trauma, rituál, kolektiv, socializace, edukace, pedagogika
Mikve: fenomén židovské obřadnosti (poznámky k rituálním lázním v Čechách a na Moravě)
Šedivec, Ivana ; Krupková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Pargač, Jan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav etnologie Rigorózní práce Praha 2013 Ivana Šedivec Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav etnologie Rigorózní práce Ivana Šedivec Mikve: fenomén židovské obřadnosti (poznámky k rituálním lázním na Moravě) Mikveh: the phenomenon of Jewish solemity (notes about ritual baths in Moravia) Praha 2013 Ivana Šedivec Vedoucí práce: PhDr. Jaroslava Krupková, CSc. Ústav etnologie Fakulta filozofická Univerzity Karlovy v Praze Poděkování Ráda bych poděkovala za podporu a konzultace PhDr. Jaroslavě Krupkové, CSc a PhDr. Daně Veselské Ph.D. Neméně tak všem mým respondentům. Děkuji za poskytnutí materiálů od uvedených obcí a měst, cenných rad a připomínek. Prohlašuji, že jsem práci zpracoval(a) samostatně a použil(a) jen uvedených pramenů a literatury. Praha, leden 2013 podpis Klíčová slova: voda, rituál, čistota, ženy, intimita Klíčová slova anglicky: water, ritual, purity, women, intimacy Anotace Tato rigorózní práce se zabývá rituální očistou židů v mikve. Mikve je židovská rituální lázeň, která musí splňovat určitá náboženská nařízení, aby mohla být vnímána jako rituálně způsobilá. Veškerá nařízení a zákony týkající se provozu, konstrukce a vody, která smí být použita v lázni, jsou popsány v Mišně v traktátu Mikva'ot. Základem pro rituální způsobilost...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 217 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.