Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prostředky rozšířené reality - rešeršní studie
Trentin, Tomáš ; Andrš, Ondřej (oponent) ; Kovář, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit rešerši dostupných informací o nejrozšířenějších prostředcích pro virtuální a rozšířenou realitu. V první části práce je vymezen rozdíl mezi virtuální a rozšířenou realitou, další dvě kapitoly popisují jednotlivé chytré brýle a headsety, a cílem poslední částí této práce je seznámení se základními softwarovými prostředky pro tvorbu VR/AR aplikací a her.
Rekonstrukce č.5
Nováček, Daniel ; Buraj, Ivan (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Hodnoty kategorie reálného se neztrácejí při aplikaci měření. Problémem není přítomnost měření, ale jeho nedostatečná kvantita a podrobnost. Metodika analýzy systémů, podsystémů a funkcí prvků v nich a jejich reprodukce v rámci determinované reality.
Světlo (Kouzlo světla)
Horák, Ondřej ; Hayek, Pavel (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá v jedné rovině otázkou práce a pracnosti v umění a v druhé rovině vnímáním skutečnosti a její iluze. Zde stručně vysvětluji funkce zrakového systému vedoucí k tvorbě obrazu, vnímání světelných jevů a k tvorbě zrakových klamů (tj. jevů, kdy se náš vjem zcela neshoduje s realitou), které sloužily jako podklad pro řešení formální stránky díla.
Propojení sochy a fotografie
Schlosserová, Jana ; Mára, Pavel (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Spojení klasického sochařského tématu i technologie s černobílou fotografií a jejím procesem. Socha přebírá místo i instalaci typickou pro fotografii (umístění na zdi). Propojení dvou paralelních realit nevytváří reálnou podobu skutečnosti, ale její deformaci a prostorovou anamorfózu.
Rozšířená realita na Android - zobrazování prvků z mapy v terénu
Halás, Timotej ; Kapinus, Michal (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu rozšírenej reality pre operačný systém Android. Na základe náhľadu z kamery, mapových dát a polohy zariadenia určenej modulom GPS je vytvorená scéna zobrazujúca doplňujúce turistické informácie v teréne. Ako zdroj informácií a výškových dát je využitá mapa OpenStreetMap a Google Elevation API. Pozícia v kartézskom súradnicovom systéme je určená pomocou geografickej polohy s použitím geodetického systému WGS84. Pre vykresľovanie je využitý herný framework LibGDX. Výsledná aplikácia bola otestovaná v teréne a je užitočná pri spoznávaní okolitej krajiny. Taktiež veľmi pomohla v navigácii k zaujímavým bodom vďaka zobrazovaniu ich vzdialenosti od bodu pozorovania. Výsledkom tejto práce je aplikácia vhodná pre získavanie nových informácií o pozorovanom okolí.
Mobilní hra s použitím rozšířené reality
Konečný, Adam ; Kapinus, Michal (oponent) ; Najman, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce bylo vytvoření hry v rozšířené realitě pro operační systém iOS. Výsledná hra je založena na herním žánru tower defense. Práce se věnuje rozšířené realitě a jejímu vývoji, dále popisuje nástroje potřebné pro vytvoření této hry. Další část práce popisuje návrh a následnou realizaci tohoto projektu. Nakonec se věnuje dostupným nástrojům pro testování, testování samotnému a rozebere výsledek testování.
Zpětný pohled
Ivanová, Karolína ; Hládeková, Katarína (oponent) ; Smetana, Matěj (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci se budu zabývat souvislostí mezi pozorováním a procesem fotografování. Sleduji jak se proces fotografie rodí ve své nejprostší a nejzákladnější podobě a to- v prvotní myšlence. První část mé bakalářské práce se skládá z audio nahrávek kde zachycuji každodenní všední momenty které mne zaujaly. Zajímá mě vztah mezi fotografií slovem/ jazykem, jak jazyk vstupuje do fotografie a naopak. Stačí abychom se na fotografii podívali a asociace a vzpomínky a představy se promítnou do slov a obrazů. Jde mi o vyvolávání „mentálních“ fotografií v mysli. Druhá část mé bakalářské práce se skládá ze zrcátkového objektu, který je aktivován až zapojením diváka do procesu pozorování.
Prototypování fotografické kompozice pomocí rozšířené reality
Palata, Petr ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvoření aplikace, díky které by uživatel mohl vytvářet v něko- lika jednoduchých krocích zajímavé a realisticky vypadající fotomontáže za pomoci mobil- ního telefonu. Důraz je kladen na jednoduchost aplikace, uživatelskou přívětivost a rychlost pořízení výsledné montáže. Práce diskutuje možné přístupy k vytvoření takové aplikace, algoritmy k tomu potřebné a problematiku implementace algoritmů počítačového vidění na mobilních zařízeních. Dále diskutuje možnosti urychlení algoritmů pomocí paralelizace na novějších zařízeních s operačním systémem iOS.
Proposal of Maintenance and Improvement of Brno University of Technology Image
Svozilová, Radka ; Lobpreis, David (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Diploma thesis titled as Proposal of Maintenance and Improvement of Brno University of Technology Image is based on the research of Czech and international students´ expectations and perceptions about BUT which leads to find out how big distinction is between BUT image and reality.
Stíny/Spiknutí
Valchářová, Martina ; Houdek, Vladimír (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá psychózami. Portréty osob, u nichž se rozvinula toxická psychóza v důsledku užívání stimulancií nebo alkoholová psychóza v důsledku nadměrného pití, jsou v sérii zachyceny prostřednictvím figurativní malby takovým způsobem, aby malba svým stylem a vhodně zvoleným barevným spektrem odpovídala profilu člověka s akutním chorobným stavem mysli a prodělaným psychickým změnám v různých fázích nemoci. Výstupem bude série maleb jednotných formátů, která bude vycházet z dialogů vedených s lidmi, kteří si prošli psychózou. Autenticita zážitku pacientů s toxickou nebo alkoholovou psychózou představuje citlivý materiál, který je v této diplomové práci zpracován tak, aby přiblížil divákovi situace a způsoby vidění, které jsou pro něj cizí a nepředstavitelné.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.