Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Application of In situ TR Spectroelectrochemical Techniques in Determination of Redox Mechanism of Bioactive Compounds
Sokolová, Romana ; Jiroušková, Eliška ; Degano, I. ; Wantulok, J. ; Nycz, J.
The electron transfer reactions play an important role in many natural processes. Reactions such as \ndissociation, protonation, and reactions with water and other small molecules often occur in \nbiotransformation. The reaction schemes involving these chemical reactions coupled to the \nelectron transfer can be determined by cyclic voltammetry. Additionally, in \nsitu spectroelectrochemistry can efficiently contribute to the determination of oxidation or \nreduction mechanism. This technique provides information about the electroactive chromophore during \nthe redox process allowing to identification the first reaction intermediates. The final reaction \nproducts were identified by chromatographic techniques. This study represents a key role of TR \nspectroelectrochemistry in the determination of reaction intermediates in the case of \n1,10- phenanthroline derivative substituted by bioactive phenothiazine unit and \ndrug 3- fluorophenmetrazine (2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine, 3-FPM). Co pound 3-FPM\nhave recently appeared as the new psychoactive substance in the drug market.\n
Didaktické využití životních příběhů slavných hudebníků a jejich tvorby pro prevenci závislostí na střední škole
Hejčová, Kateřina ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Mojžíšová, Jarmila (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl pomocí aktivit spojených s atraktivním tématem známých osobností hudební scény nechat studentům středních škol nahlédnout na závislost na psychoaktivních látkách jako komplexní problém zasahující do zdravotní, sociální a profesní oblasti, poskytnout jim pohled na dvě tváře této problematiky (zdánlivý přínos na začátku kontra prohlubující se pozdější negativní následky) a vést je k úvaze o rizicích užívání těchto látek převažujících nad mylně očekávanými počátečními benefity. Práce využívá příkladů životních příběhů osobností, které samy zažily závislost na psychoaktivních látkách. Práce konkrétně demonstruje využití těchto životních příběhů na praktických ukázkách didaktických aktivit do hodin předmětů anglický jazyk, německý jazyk, hudební výchova. Dané životní příběhy či některé momenty z nich jsou propojeny s obsahem učiva těchto předmětů, využívají slovních metod (práce s písňovým textem, s úryvkem z knihy, se slovní zásobou v cizím jazyce), metody názorně-demonstrační (práce s obrazem), metody diskusní, skupinovou práci, brainstorming, samostatnou práci žáků. Předpokladem je, že jednotlivé aspekty zmiňovaných životních příběhů spojené se závislostí pomohou studentům osvětlit komplexnost problému závislosti a ilustrovat převažující míru rizik. Míra dosažení cílů...
Obchod, ochrana přírodních populací a důvody užívání psychoaktivních kaktusů
ŠKRNOVÁ, Veronika
Cílem této práce je zpracovat důvody a objem obchodu s psychoaktivními rostlinami z čeledi Cactaceae v posledních desetiletích pro účely pěstování i ke změněným stavům člověka v ČR, zjistit původ, diskutovat důvody ohrožení přírodních populací druhů vzhledem k tomu, že všechny figurují na seznamu CITES. Dalším cílem je analyzovat přínosy versus rizika pro moderního člověka ke změněným stavům vědomí. Nástrojem k získání dat byly databáze a dotazníky pro pěstitele a osoby se zkušenostmi s požíváním studovaných druhů.
Sanace rodiny drogově závislých rodičů
Dubová, Tereza ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Strouhal, Martin (oponent)
DUBOVÁ, T. Sanace rodiny drogově závislých rodičů. Praha 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí práce J. Koťa. Klíčová slova: Abstinenční syndrom, abstinenčně - orientovaná léčba, dysfunkční rodina, resocializace, sanace rodiny, syndrom závislosti Diplomová práce se zabývá otázkou drogové závislosti a rodičovství. Zaměřuje se na pohled společnosti na drogově závislé rodiče a stručně vymezuje pojem závislost. Jádrem práce je sanace těchto rodin a její různé formy. Je zde popsána role odborných institucí, které se zabývají ochranou zájmů dítěte i prací s drogově závislými rodiči a podílí se tak na sanaci rodiny. Práce obsahuje také specifické aspekty drogové závislosti žen a následky užívání návykových látek v těhotenství na dítě. Na konci teoretické části je věnována kapitola odborným institucím a jejich programům na práci s rodinou. Praktická část této práce obsahuje tři kasuistiky, které popisují rodiny drogově závislých rodičů a cestu jejich snahy o obnovení či udržení rodiny.
Nutriční chování matek užívajících psychoaktivní látky
Mládková, Petra ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Práce se zabývá tématem výživy a nutričních vzorců chování žen užívajících psychoaktivní látky a jejich informovaností o základních zásadách přiměřené výživy. Hlavní oblastí zkoumání je hledání nejčastějších deficitů v nutričních návycích u skupiny matek zařazených do ambulantního adiktologického programu. Cílem práce je zmapování uvedené problematiky a následné stanovení souboru doporučení pro klientky adiktologických služeb, který je zaměřen na jejich reedukaci v oblasti výživy a tím přispívá i ke zlepšení informovanosti cílové skupiny. Teoretická část práce obecně vymezuje problematiku závislosti a jejich nejčastějších komorbidit a zároveň tato část předkládá východiska pro zásady zdravé výživy dle Výživových doporučení pro obyvatelstvo České republiky. Praktická část práce je zaměřena na sběr dat od klientek vybraného ambulantního programu za použití metody dotazníkového šetření a následné vyhodnocení nashromážděných údajů. Pro účely práce byl sestaven dotazník zaměřený na zjišťování předpokládaných deficitů v nutričních návycích cílové skupiny, zejména pak na pravidelnost ve stravovacím režimu a zařazování doporučovaných potravin.
Sociální práce s mladistvými osobami závislými na psychoaktivních látkách
Malíková, Kristýna ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Tato práce má upozornit na závažný problém drogové problematiky u adolescentů, kteří zneužívají legální návykové látky nebo marihuanu. Tento problém, nabírající na intenzitě je často diskutovaný, avšak společností velmi opomíjený. V práci se můžeme dočíst o účincích daných drog, zjistit definice a charakteristiky jednotlivých drog, popřípadě jejich působení na adolescenty. Je zde vyzdvihnuta potřebnost prevence a léčby adolescentních klientů, a také mnohdy rozhodující práce s rodinou. Autorka diplomové práce se v praktické části zaměřila především na zařízení, která jsou tak potřebná v této oblasti. Tedy na zařízení, která se orientují na prevenci a poradenství, zařízení pro začlenění do společnosti, zařízení zaměřená na léčbu - pobytové a ambulantní služby, atd. Jsou zde uvedeny jejich charakteristiky a metody práce s klienty. Dále byl v této práci autorkou vytvořen průzkum, který potvrzuje mnohé detailnější kvantitativní výzkumy. Potvrzuje se, že drogy jsou v tomto století obrovským problémem a zátěží pro společnost, a to především pro dané adolescenty. Východisko tohoto problému je velice složité a dlouhodobé, ovšem každý může přispět tak, že v první řadě nebude k tomuto problému lhostejný.
Výchova a převýchova jedince ohroženého problémovým zneužíváním těkavých látek
Urbanová, Michaela ; Hanušová, Jaroslava (oponent) ; Marádová, Eva (oponent)
Předkládaný text se věnuje percepci těkavých látek v okolí sociálně vyloučených lokalit. Teoretickým východiskem této práce je na základě převzatých teoretických postulátů definovat vliv výchovy, sociálního vyloučení a dalších faktorů, které popisují zneuživatele toluenu. Stěžejní část tohoto textu se zaměřuje na kazuistiky, na nichž je popisována tendence ke zneužívání toluenu. Ta se projevuje zejména u lidí ze sociálně exkludovaných lokalit. Pozorování zneuživatele toluenu, fáze jeho závislosti a devastace však nenáležejí k hlavním záměrům této práce. Ta se soustřeďuje zejména na percepci zneužívání toluenu jakožto drogy mezi rizikovou generací potenciálních zneuživatelů (žáků základních a praktických základních škol) a v souvislosti s nimi se také zabývá postoji pedagogů k této problematice. Navzdory nebezpečnosti je však u vrstevníků, kteří zneužívají toluen, a zejména u starší generace tato těkavá látka považována za neškodnou zábavu. Tento fakt vyniká v kontextu s intravenózní aplikací heroinu či pervitinu, která veřejnost naopak jednoznačně děsí. Na základě dat, která jsou získávána dotazníkovým šetřením, přináší tato práce zjištění stran percepce toluenu v okolí jeho zneuživatelů. Výzkum je mimo jiné také zaměřený na efektivnost aktivity primární prevence proti zneužívání těkavých látek, a to...
Míra a vzorce užívání psychoaktivních látek u klientů programu Hard and Smart v letech 2016-2019
Vaverková, Klára ; Mravčík, Viktor (vedoucí práce) ; Janíková, Barbara (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na fenomén užívání psychoaktivních látek v prostředí zábavy. Cílem práce je zjistit míru a vzorce užívání psychoaktivních látek mezi klienty Programu H&S v letech 2016-2019. Jejím dílčím cílem je zkoumat souvislosti jejich užívání se sociodemografickými faktory, s faktory souvisejícími s typem akce a kulturními charakteristikami prostředí zábavy a popsat vývoj jejich užívání v čase. Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část poskytuje informace o prostředí nočního života a zábavy, o tom jak s tímto prostředím souvisí užívání psychoaktivních látek, jaká je souvislost jejich užívání s různými hudebními subkulturami, jaké jsou vzorce a motivace užívání psychoaktivních látek v tomto prostředí a rizika s nimi spojená. V poslední části jsou představeny adiktologické programy v této oblasti a zejména Program H&S jakožto významný poskytovatel preventivních a harm reduction služeb v prostředí nočního života a zábavy v ČR. Z výsledků vyplývá, že v průběhu sledovaného období mezi jednotlivými lety došlo k výraznému nárůstu počtu realizací programu Programu H&S na hudebních akcích. Vzrostla jeho návštěvnost mezi současnými klienty i osobami, kteří se s programem setkali poprvé a mnoho z nich se tak stalo novými klienty služby. Současně byla ve všech sledovaných lokacích...
Postoje studentů středních škol k užívání a uživatelům marihuany a alkoholu
Krátký, Vojtěch ; Nekola, Martin (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje postojům studentů dvou středních škol k užívání a uživatelům marihuany a alkoholu. Postoje k alkoholu, marihuaně a jejím uživatelům jsou často skloňovaným tématem, a to v souvislosti s proměňujícím se vnímáním těchto dvou látek. Tento trend je nejlépe pozorovatelný u adolescentů v období pozdní adolescence, čemuž odpovídá období studií na středních školách. Stěžejním cílem této práce je zjistit, jaké faktory mají vliv na postoje studentů k užívání a uživatelům alkoholu a marihuany, popř. zda můžeme pozorovat rozdílné postoje mezi sledovanými školami. Tyto faktory pramení z teoretických úvah, které jsou následně testovány ve výzkumu. Jak výzkum ukázal, studenti jsou ve svých postojích k užívání a uživatelům marihuany a alkoholu nejvíce ovlivněni významnými druhými, mezi které patří zejména vrstevníci a jejich rodiče a případně vlastní zkušeností. Zatímco se jedinci ve svých postojích k alkoholu orientují primárně podle jejich rodičů, u marihuany se jedinci, kteří mají zkušenosti s marihuanou, řídí zejména vrstevníky a svou vlastní zkušeností. Tací jedinci mají také tendenci následně zaujímat pozitivnější postoj k užívání a uživatelům marihuany. Mezi školami se neukázaly signifikantní rozdíly ohledně postojů ke sledovaným substancím, obě školy však vykazují podobné...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: