Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 95 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pokus o ontologickou analýzu koncepce odporu W. Diltheye
Sajvera, David ; Novák, Aleš (vedoucí práce) ; Nitsche, Martin (oponent) ; Benyovszky, Ladislav (oponent)
David SAJVERA Disertační práce: Pokus o ontologickou kritiku koncepce odporu Wilhelma Diltheye Abstrakt Cílem disertační práce je fenomenologické a ontologické rozpracování koncepce odporu Wilhelma Diltheye, kterou tento autor prezentuje v rámci své studie zaměřené na problematiku víry v realitu vnějšího světa jako specifickou předreflexivní zkušenosti oddělení já od vnějšího světa, která se objevuje i u zvířat a již v prenatálních fázích ontogeneze. S ohledem na fenomenologické a ontologické rozpracování sledujeme recepci jeho koncepce u dalších autorů. Podnětnou kritickou antitezi je Heideggerova kritika Diltheye v Bytí a času, kde je odpor odmítnut jako ontický pojem. Podle Heideggera je odpor charakteristikou nitrosvětského jsoucna, ale nemůže přispět k ontologickému vymezení "světa". Odemčenost světa předchází nutně zkušenosti odporu a klíčovou roli zde hraje také existenciální struktura Sorge. Podnětnou revizi původní Diltheyovy propozice pojmu provedl Max Scheler, který se snaží očistit pojem odporu od zjevně ontických propozic (zejména vůle). Analyzuje odpor jako komplexní resistenci kladenou celku osoby chápané jako nesubstanciální, monarchicky organizovaná jednota aktů. Podle Schelera se svět odemyká v rytmickém střídání odporu a jeho ustání. Scheler sleduje současnou realizaci osoby a světa,...
Ontologický čtverec: Aristotelés & E. J. Lowe
PRIEHRADNÁ, Markéta
V práci jde o porovnání dvou ontologických koncepcí, Aristotelovy a Loweovy, konkrétně co do jejich pojetí obecnin. Prvně si vymezíme, čeho všeho se týká problematika zkoumající jsoucno, čemuž nám je nápomocná diachronní analýza sporu o univerzálie. Následující kapitoly jsou věnovány popsání a analýze ontologických systémů Aristotela a Lowea, s přihlédnutím k jejich nedostatkům. Závěr práce je srovnáním získaných poznatků a pojmenování rozdílů mezi Aristotelovou a ontologickou koncepcí, přičemž Aristotelés jako základní jsoucna patrně vidí ta, na něž se odkazuje deseti kategoriemi, kdežto pro Lowea jsou základními jsoucny právě čtyři kategorie z ontologického čtverce. Závěr je věnován i dalším rozdílům v pojetí obou autorů, konkrétně hylemorfismu a spojení obecnin s jednotlivinami.
Generating Program Code from Ontology Definition
Svetlík, Tomáš ; Hynek, Jiří (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
This master thesis deals with the process of generating source code from ontology definition. It is advantageous to have ontologies in the source code representation, when developing ontological applications. This source code expresses ontology classes and properties. The main goal of this thesis is to develop an implementation of the tool that uses this process. The thesis describes the design, implementation and testing of this tool. The result is a fully functional source code generator. It is able to generate Java or Python source code. Functionality and reliability were evaluated according to testing with set of actually used ontologies.
Využití Linked Data pro sdílení dat o smlouvách veřejných institucí
Hryzlík, Pavel ; Nečaský, Martin (vedoucí práce) ; Škoda, Petr (oponent)
Název práce: Využití Linked Data pro sdílení dat o smlouvách veřejných institucí Autor: Bc. Pavel Hryzlík Katedra: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Katedra softwarového inženýrství Abstrakt: Cílem diplomové práce je prozkoumat možnosti využití principů Linked Data pro publikaci a sdílení dat o smlouvách veřejných institucí a jejich propojení na související data ve veřejném prostoru (např. obchodní a živnostenský rejstřík, registr veřejných zakázek, apod.). Práce představí kompletní proces otevírání smluv. Definuje datový standard pro otevřené smlouvy a navrhne ontologii pro publikaci dat o smlouvách a jejich propojení. Dále navrhne a implementuje platformu pro publikaci smluv. První částí platformy je konverzní modul umožňující konverzi smluv uložených v relačních databázích do RDF podoby. Využije zde techniky R2RML mapování. Druhou částí je jednotné úložiště stahující údaje o smlouvách v Linked Data podobě. Třetí částí je webová aplikace, která data o smlouvách zpřístupní koncovým uživatelům. Klíčová slova: Smlouva, Otevřená data, Linked Data, RDF, JSON-LD, R2RML, SPARQL Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Restaurátorský informační systémResIS: Komplexní dokumentace fyzického stavu vzácných knihovních exemplářů
Novotný, Jan ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Marek, Jindřich (oponent)
V souhrnné práci jsou charakterizovány jednotlivé sbírky fotografické dokumentace historických knihovních fondů nalezené při průzkumu sekundárních obrazových informací. Zmíněny jsou možnosti využití dokumentace z různých časových období při restaurátorských pracích, konzervátorských průzkumech a v specifických případech poškození nebo ztráty primárního exempláře. Podrobněji jsou popsány základní faktory ovlivňující kvalitu obrazového záznamu a konkrétní typy dokumentace na náhradních nosičích, které jsou v rámci výběrové digitalizace začleňovány do digitálního archivu Restaurátorského informačního systému ResIS. Další část práce je věnována metodice digitalizace fotografické dokumentace na náhradních nosičích, jejíž součástí je vytvoření archivačního pořádacího systému. V rozborové části jsou uvedeny nejvýznamnější metadatové formáty pro popis historických písemných památek a oblasti jejich použití. Mapování vybraných metadatových prvků schématu TEI P5 ENRICH na navrženou hierarchickou strukturu bylo řešeno v souvislosti s vytvořením nového formátu TEI_RESIS. Systém ResIS je navržen pro komplexní zpracování a prezentaci dokumentace fyzického stavu knihovních exemplářů, systém je využíván také retrospektivním způsobem. Zabezpečení dlouhodobé ochrany dat je jednou z předností systému ResIS [autorský...
Filosofické problémy v díle Zdeňka Neubauera
Špaček, Michal ; Blažková, Miloslava (vedoucí práce) ; Pelcová, Naděžda (oponent)
Práce se soustředí na možnost poznání, funkce filosofie a vědy, jako základních forem poznání. Nejedná se o rozbor díla, ale o výklad jeho specifické části. Práce přináší pohled na postmoderní nakládání s poznáním, tak jak se ukazuje v esejích sebraných do sbírek Přímluvce postmoderny a O Sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání. Práce ukazuje a doplňuje Neubauerův popis poznávání světa. Ukazuje též Neubauerův náhled na imaginaci nejen jako na součást poznávání, ale i její vliv na rozvoj společnosti. Kromě zrušení vědeckého monopolu na pravdivé poznání se též dopouští předpokladů o budoucnosti, které budou skoro bezpečně prokázány jako nepravé. Nejdůležitějším obsahem práce je otázka po rovnoprávnosti mezi vnímáním humanitních věd v porovnání s vnímáním exaktních věd, a jakkoli není tato otázka zodpovězena zcela přesně, tak i tázání se může být užitečné.
Konceptuální struktury jako nástroj reprezentace znalost
Ferbarová, Gabriela ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
(česky) Konceptuální grafy jsou formálním jazykem reprezentace znalostí, které představil americký odborník na umělou inteligenci John F. Sowa na konci 70. let. Jsou syntézou formalistického a heuristického přístupu k umělé inteligenci a práci se znalostmi. Jejich prostřednictvím je možné reprezentovat význam a znalosti formou, která má preciznost logiky, je člověkem čitelná i srozumitelná a zároveň aplikovatelná v počítačové vědě všeobecně. Konceptuální grafy je možné vyjádřit prostřednictvím logiky prvního řádu, což z nich dělá kvalitní nástroj umělého odvozování. Jejich forma notace CGIF byla standardizována normou ISO/IEC 24707:2007 pod ISO jako jeden ze tří dialektů tzv. obecné logiky, která tvoří rámec skupiny jazyků založených na logice. Konceptuální grafy jsou navíc mapovatelné do jazyků reprezentace znalostí standardizovaných pro sémantický web; OWL a RDF(S). Tato práce ukotvuje teorii konceptuálních grafů do kontextu vědních oblastí lingvistiky, logiky i umělé inteligence. Představuje formalismus navrhnutý Johnem F. Sowou i základní rozšíření, která se objevila v průběhu uplynulých dekád spolu s potřebou zefektivnit reprezentační vlastnost grafů. Závěr práce přináší ilustrativní přehled implementačních využití konceptuálních grafů v praxi. [Autorský abstrakt].
Webová aplikace pro prezentaci integrovaných výsledků kontrol
Finger, Artur ; Nečaský, Martin (vedoucí práce) ; Knap, Tomáš (oponent)
V dnešní době vzniká iniciativa publikovat data státních orgánů jako Linked Data, která se spojí s ostatními souvisejícími daty sémantického webu. Dohromady pak vzniká Linked Data Cloud, který slouží jako bohatý datový zdroj pro řadu aplikací. Nám se i přes nečekané potíže, podařilo do této podoby převést data o proběhlých kontrolách Státní veterinární správy a to čistě za použití ETL nástroje UnifiedViews. K popisu dat jsme použili známé RDF slovníky. Posléze, také pomocí UV, jsme data SVS integrovali s Linked Daty kontrol České obchodní in- spekce. Nad SPARQL databází integrovaných dat jsme vybudovali responzivní webovou apli- kaci, určenou k vyhledávání poctivých podnikatelů a jejich provozoven. S daty se pracovalo exkluzivně ve formátu RDF a za použití databázového serveru Virtuoso se podařilo naim- plementovat i vyhledávání pomocí souřadnic. Aplikace je připravená pro další datové zdroje a vytěžená data SVS jsou otevřeně dostupná.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 95 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: