Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 86 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sémantická analýza webového obsahu
Hubl, Lukáš ; Rychlý, Marek (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou sémantického webu, segmentace webových stránek a technologiemi, které se v těchto oblastech využívají. Dále se zaobírá modifikací jedné z metod pro segmentaci webových stránek, konkrétně metodou využívající DOM stromu, s využitím technologií z oblasti sémantického webu. Tedy navrhuje způsob segmentace webové stránky na základě sémantické analýzy obsahu jednotlivých prvků webové stránky. V rámci této práce byla také vytvořena aplikace, která demonstruje funkcionalitu navržené metody. S aplikací byly následně prováděny experimenty, jejichž zhodnocení je také součástí této práce.
Semantický Web - tutorial a demonstrační příklady
Hanyáš, Petr ; Chmelař, Petr (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací interaktivní prezentace obsahující tutoriál na téma "Sémantický web" a ním související komentované demonstrační příklady. Práce také obsahuje správu uživatelů a komentářů, testovací systém s náhodným generováním otázek, fulltextový vyhledávač a popisy editorů ontologií. Cílem celého projektu je vytvořit výukové materiály s možností ověření nabytých znalostí. Motivací k této práci byla nedostupnost kompletních, česky psaných materiálů na toto téma. Mým cílem bylo vytvoření právě těchto materiálů, tak aby byly srozumitelné co nejširšímu spektru čtenářů.
Poslové světla: Andělská spiritualita v českém kontextu
Tesárek, Jan ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Uherek, Zdeněk (oponent)
Tato studie je se zabývá andělskou spiritualitou, která se praktikuje mimo rámec tradičních církví. Tento duchovní směr je specifický zejména tím, že na každodenní úrovni zahrnuje kontakt a komunikaci s anděly. Tento výzkum se proto na tyto aspekty andělské spirituality zaměřuje. Optika relační ontologie a sémiotické analýzy umožňuje sledovat proces, kterým z opakovaných komunikačních aktů vznikají specifické subjektivity. Zaměřuje se na identifikace zejména tří klíčových procesů - rozpoznání, interpretace a reakce. Konkrétní techniky, které vznik andělských subjektivit a reformulaci lidských subjektivit v andělské spiritualitě umožňují, jsou následující: modlitba, výklad karet, vedené meditace, různé typy jasnozření, a výklad znamení. Praktikování těchto technik pak re/formuluje subjektivitu lidí prostřednictvím jasnozřivé nahlížení do minulých životů konkrétního praktika a přetváří jej tak na člověka/inkarnovanou duši. Tyto komunikační akty dále zakládají zejména subjektivitu zesnulých duší, s nimiž jsou praktikové andělské spirituality v kontaktu, subjektivitu temných bytostí, které ale s člověkem nemohou interagovat, aniž by byli pozváni a subjektivitu andělů, jejichž vymezením je především nepodmíněná podpora svých svěřenců. Takto vytvářená ekologie subjektivit umožňuje mimo jiné i lépe...
Administrační rozhraní systému pro extrakci informací
Gongol, Jakub ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou extrakce informací z webových stránek. Cílem je návrh a vytvoření webové aplikace administračního rozhraní systému pro extrakci informací na platformě Java. Aplikace poskytuje editor pro specifikaci zadaní extrakčních úloh ve formě interaktivních grafů, možnost načítání ontologií ze souboru a automatické vykreslení grafu na základě výběru z načtených ontologických vlastností. Řešení zajišťuje integraci s nástrojem FITLayout.
Nikdy neuskutečněný dialog mezi Heideggerem a Levinasem
Býmová, Zuzana ; Novák, Aleš (vedoucí práce) ; Fulka, Josef (oponent)
Předkládaná práce je nesena snahou o zodpovězení otázky: V čem spočívá nesoulad filosofie? Nemůže být Lévinasova etika chápána jako doplnění Heideggerovy ontologie? Na zmíněné otázky je hledána odpověď prostřednictvím vpravení se do možného "dialogu" mezi Heideggerem a Lévinasem. Odlišné pojímání bytí u obou filosofů se odhalí nejenom jako možná příčina sporu, ale i jako důvod, kvůli kterému by nemohla být Lévinasova a Heideggerova filosofie nikdy komplementární. Lévinas na rozdíl od Heideggera, který je neustále na cestě bytí, bude rozvíjet veškerá svá témata na rovině "autrement qu'être", hranicemi bytí. Odlišný přístup k bytí se ukáže jako důvod, proč nemohou Heidegger Lévinasem při tematizování etiky, vztahu člověka se světem, smrti a času nalézt společnou řeč. Klíčová slova ět, smrt, čas
Využití znalostních systémů a bází pro výběr a hodnocení domovních elektroinstalací
Haluza, Miroslav ; Martínek, Zbyněk (oponent) ; Gurecký, Jiří (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problematikou využití sofistikovaných metod výběru technického i ekonomického řešení elektroinstalace nejenom na základě ceny, ale také na základě mnoha dalších kritérií jako jsou například komfort, servis, životnost atd. Těžištěm práce je pojednání o elektroinstalačních systémech z globálního hlediska, kde pro objektivní hodnocení a výběr vhodného systému elektroinstalace již není možné použít běžné přístupy, vzhledem k rozsáhlosti takových systémů a jejich vzájemným vazbám. Ve čtvrté kapitole jsou sepsány informace ohledně spotřeby elektrické energie jak celkové, tak pro domácnosti. V této kapitole je také uvedena predikce spotřeby zejména domácností na následující období a následně uveden přehled možných opatření pro snížení spotřeby elektrické energie v domácnostech a rodinných domech. V další části práce jsou řešeny znalostní, resp. expertní systémy pro využití v elektrotechnice a zejména pro využití jako vhodného nástroje pro výběr a zhodnocení elektroinstalace pro rodinné domy. Výsledek této práce tedy poskytuje možné řešení elektroinstalace, se zaměřením na instalace systémové, pro rodinné domy a obytné budovy z technického i ekonomického hlediska za využití inovativních přístupů. Výsledkem práce je však zejména vytvoření základu znalostní báze a využití této báze jako podklad pro znalostní, resp. expertní systém pro hodnocení technického řešení elektroinstalace, jehož součásti by byla i funkce zpětné vazby o účelnosti řešení, užitné hodnotě, ceně atd.
Editor anotací pro sémantickou analýzu textu
Šťastná, Barbora ; Otrusina, Lubomír (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce shrnuje základní pojmy z oblasti anotování textu a předkládá několik existujících nástrojů, které slouží pro anotování elektronických dokumentů. Dále popisuje editor anotací, jenž poskytuje grafické uživatelské rozhraní umožňující anotování webových dokumentů, a zabývá se návrhem jeho rozšíření i oprav s cílem zvýšit intuitivnost uživatelského rozhraní, efektivitu práce a jeho uživatelskou přívětivost. Následně popisuje způsob implementace navržených změn a testování.
Extrakce informací z webu založená na ontologiích
Buba, Vojtěch ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabýv. problematikou extrakce informací z webu založenou na konceptuálním modelování pomocí ontologií. Cílem této práce je implementace nástroje, který zpracuje vstupní ontologie a nabídne uživateli možnost s ontologií dále pracovat skrze grafické uživatelské rozhraní. Práce seznámí čtenáře s jazyky RDF, RDFS a OWL, které slouží k zápisu ontologií. Dále jsou zde vysvětleny dvě extrakční metody, které jako popis extrahovaných informací používají právě ontologie. Výsledn. řešení je navrženo tak, aby zohledňovalo všechny potřeby zadání extrakční úlohy, kterou definoval Ing. Radek Burget Ph.D. Implementovaný nástroj generuje soubor, který představuje zadání extrakční úlohy a to je následně použito pro samotnou extrakci informací. Ta je prováděna pomocí nástroje FITLayout, který je vyvíjen na FIT VUT v Brně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 86 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.