Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Genealogická sémantická wiki
Brychová, Jana ; Smrž, Pavel (oponent) ; Schmidt, Marek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi uložení genealogických dat do různých formátů a na základě výsledků navrhuje vhodný formát dat takový, aby byla následně možná jejich prezentace pomocí sémantického webu. V rámci této práce je implementována genealogická aplikace pro platformu KiWi. Tato aplikace umožňuje vizualizaci navrženého formátu pomocí technologie prefuse. V dokumentu jsou uvedeny základní a případně další potřebné informace ohledně základů technologií sémantického webu jako RDF, XML, ontologie, jazyk OWL. Dále dokument popisuje implementovanou aplikaci včetně použití.
Semantický Web - tutorial a demonstrační příklady
Hanyáš, Petr ; Chmelař, Petr (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací interaktivní prezentace obsahující tutoriál na téma "Sémantický web" a ním související komentované demonstrační příklady. Práce také obsahuje správu uživatelů a komentářů, testovací systém s náhodným generováním otázek, fulltextový vyhledávač a popisy editorů ontologií. Cílem celého projektu je vytvořit výukové materiály s možností ověření nabytých znalostí. Motivací k této práci byla nedostupnost kompletních, česky psaných materiálů na toto téma. Mým cílem bylo vytvoření právě těchto materiálů, tak aby byly srozumitelné co nejširšímu spektru čtenářů.
Extrakce informací z webu založená na ontologiích
Buba, Vojtěch ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabýv. problematikou extrakce informací z webu založenou na konceptuálním modelování pomocí ontologií. Cílem této práce je implementace nástroje, který zpracuje vstupní ontologie a nabídne uživateli možnost s ontologií dále pracovat skrze grafické uživatelské rozhraní. Práce seznámí čtenáře s jazyky RDF, RDFS a OWL, které slouží k zápisu ontologií. Dále jsou zde vysvětleny dvě extrakční metody, které jako popis extrahovaných informací používají právě ontologie. Výsledn. řešení je navrženo tak, aby zohledňovalo všechny potřeby zadání extrakční úlohy, kterou definoval Ing. Radek Burget Ph.D. Implementovaný nástroj generuje soubor, který představuje zadání extrakční úlohy a to je následně použito pro samotnou extrakci informací. Ta je prováděna pomocí nástroje FITLayout, který je vyvíjen na FIT VUT v Brně.
Ubiquitous Learning
Sobotka, Miroslav ; Zbořil, František (oponent) ; Křena, Bohuslav (vedoucí práce)
This MSc Thesis was performed during a study stay at the Université de La Rochelle, France. This work is devoted to the ubiquitous learning and the ontology mapping. The former part presents the environment of ubiquitous learning and available tools. The aim is to show the way to the mobile content creation, using the LMA software and the realization of the virtual learning environment - installation, testing and setting up of the Moodle open source course management system. The ontology mapping part acquaints readers with ontologies and ontology mapping, the aim is to analyze available resources, to choose suitable tools and finally to realize own implementation of ontology mapping algorithm. This work is a part of the MAPLE project, the overall objective is to enable realization of pedagogical framework for a mobile, active and participative learning environment.
Visual Design of Ontologies for Semantic Web
Procházka, Jiří ; Mrnuštík, Michal (oponent) ; Šperka, Svatopluk (vedoucí práce)
This thesis describes design and implementation of a visual ontology editor for the Semantic Web, based on the RDF model, focusing on compact ontology visualization, selective views of them from various aspects and their creation supporting extensible number of ontology languages.
Editor anotací pro sémantickou analýzu textu
Šťastná, Barbora ; Otrusina, Lubomír (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce shrnuje základní pojmy z oblasti anotování textu a předkládá několik existujících nástrojů, které slouží pro anotování elektronických dokumentů. Dále popisuje editor anotací, jenž poskytuje grafické uživatelské rozhraní umožňující anotování webových dokumentů, a zabývá se návrhem jeho rozšíření i oprav s cílem zvýšit intuitivnost uživatelského rozhraní, efektivitu práce a jeho uživatelskou přívětivost. Následně popisuje způsob implementace navržených změn a testování.
Distribuovaný informační systém založený na sémantických technologiích
Havlena, Jan ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací distribuovaného informačního systému, jehož distribuce dat je založena na sémantických technologiích. Jsou v ní rozebírány technologie sémantického webu se zaměřením na výměnu informací mezi informačními systémy a s tím související pojmy, zejména ontologie, ontologické jazyky a technologie RDF. Dále je v práci popsán návrh vlastní ontologie, pomocí níž jsou data předávaná mezi systémy popsána, a technologie použité pro implementaci distribuovaného informačního systému. Nejvýznamnějšími z nich jsou JavaServer Faces a Sesame.
Sémantická analýza webového obsahu
Hubl, Lukáš ; Rychlý, Marek (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou sémantického webu, segmentace webových stránek a technologiemi, které se v těchto oblastech využívají. Dále se zaobírá modifikací jedné z metod pro segmentaci webových stránek, konkrétně metodou využívající DOM stromu, s využitím technologií z oblasti sémantického webu. Tedy navrhuje způsob segmentace webové stránky na základě sémantické analýzy obsahu jednotlivých prvků webové stránky. V rámci této práce byla také vytvořena aplikace, která demonstruje funkcionalitu navržené metody. S aplikací byly následně prováděny experimenty, jejichž zhodnocení je také součástí této práce.
Transformace webových aplikací na webové služby
Zámečník, Miroslav ; Rychlý, Marek (oponent) ; Weiss, Petr (vedoucí práce)
V současně době se web ubírá směrem k možnosti automatizovat chování uživatelů webových aplikací. Přidání sémantiky a vytvoření rozhraní webové služby jsou hlavní cesty ke splnění tohoto uživatelského komfortu. Tato cesta, nicméně také přináší komplikace jako je složitější publikování a implementace dokumentů na webu. Webové služby mohou propojovat velmi různorodé systémy, protože jsou založeny na jazyku XML, což je neutrální půda, na které se všechny programovací jazyky mohou střetnout beze ztráty nezávislosti na platformě. Automatická transformace webových aplikací na webové služby by mohla být podstatně efektivnější než vytvářet webovou službu jako novou aplikaci. Tento krok je ovšem pro některé aplikace bez znalosti vnitřní struktury téměř nereálný. Transformaci bude ve většině případů možné provést jen poloautomaticky za přispění lidského rozhodnutí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.