Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pokus o ontologickou analýzu koncepce odporu W. Diltheye
Sajvera, David ; Novák, Aleš (vedoucí práce) ; Nitsche, Martin (oponent) ; Benyovszky, Ladislav (oponent)
David SAJVERA Disertační práce: Pokus o ontologickou kritiku koncepce odporu Wilhelma Diltheye Abstrakt Cílem disertační práce je fenomenologické a ontologické rozpracování koncepce odporu Wilhelma Diltheye, kterou tento autor prezentuje v rámci své studie zaměřené na problematiku víry v realitu vnějšího světa jako specifickou předreflexivní zkušenosti oddělení já od vnějšího světa, která se objevuje i u zvířat a již v prenatálních fázích ontogeneze. S ohledem na fenomenologické a ontologické rozpracování sledujeme recepci jeho koncepce u dalších autorů. Podnětnou kritickou antitezi je Heideggerova kritika Diltheye v Bytí a času, kde je odpor odmítnut jako ontický pojem. Podle Heideggera je odpor charakteristikou nitrosvětského jsoucna, ale nemůže přispět k ontologickému vymezení "světa". Odemčenost světa předchází nutně zkušenosti odporu a klíčovou roli zde hraje také existenciální struktura Sorge. Podnětnou revizi původní Diltheyovy propozice pojmu provedl Max Scheler, který se snaží očistit pojem odporu od zjevně ontických propozic (zejména vůle). Analyzuje odpor jako komplexní resistenci kladenou celku osoby chápané jako nesubstanciální, monarchicky organizovaná jednota aktů. Podle Schelera se svět odemyká v rytmickém střídání odporu a jeho ustání. Scheler sleduje současnou realizaci osoby a světa,...
Ontologický čtverec: Aristotelés & E. J. Lowe
PRIEHRADNÁ, Markéta
V práci jde o porovnání dvou ontologických koncepcí, Aristotelovy a Loweovy, konkrétně co do jejich pojetí obecnin. Prvně si vymezíme, čeho všeho se týká problematika zkoumající jsoucno, čemuž nám je nápomocná diachronní analýza sporu o univerzálie. Následující kapitoly jsou věnovány popsání a analýze ontologických systémů Aristotela a Lowea, s přihlédnutím k jejich nedostatkům. Závěr práce je srovnáním získaných poznatků a pojmenování rozdílů mezi Aristotelovou a ontologickou koncepcí, přičemž Aristotelés jako základní jsoucna patrně vidí ta, na něž se odkazuje deseti kategoriemi, kdežto pro Lowea jsou základními jsoucny právě čtyři kategorie z ontologického čtverce. Závěr je věnován i dalším rozdílům v pojetí obou autorů, konkrétně hylemorfismu a spojení obecnin s jednotlivinami.
Využití Linked Data pro sdílení dat o smlouvách veřejných institucí
Hryzlík, Pavel ; Nečaský, Martin (vedoucí práce) ; Škoda, Petr (oponent)
Název práce: Využití Linked Data pro sdílení dat o smlouvách veřejných institucí Autor: Bc. Pavel Hryzlík Katedra: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Katedra softwarového inženýrství Abstrakt: Cílem diplomové práce je prozkoumat možnosti využití principů Linked Data pro publikaci a sdílení dat o smlouvách veřejných institucí a jejich propojení na související data ve veřejném prostoru (např. obchodní a živnostenský rejstřík, registr veřejných zakázek, apod.). Práce představí kompletní proces otevírání smluv. Definuje datový standard pro otevřené smlouvy a navrhne ontologii pro publikaci dat o smlouvách a jejich propojení. Dále navrhne a implementuje platformu pro publikaci smluv. První částí platformy je konverzní modul umožňující konverzi smluv uložených v relačních databázích do RDF podoby. Využije zde techniky R2RML mapování. Druhou částí je jednotné úložiště stahující údaje o smlouvách v Linked Data podobě. Třetí částí je webová aplikace, která data o smlouvách zpřístupní koncovým uživatelům. Klíčová slova: Smlouva, Otevřená data, Linked Data, RDF, JSON-LD, R2RML, SPARQL Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Filosofické problémy v díle Zdeňka Neubauera
Špaček, Michal ; Blažková, Miloslava (vedoucí práce) ; Pelcová, Naděžda (oponent)
Práce se soustředí na možnost poznání, funkce filosofie a vědy, jako základních forem poznání. Nejedná se o rozbor díla, ale o výklad jeho specifické části. Práce přináší pohled na postmoderní nakládání s poznáním, tak jak se ukazuje v esejích sebraných do sbírek Přímluvce postmoderny a O Sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání. Práce ukazuje a doplňuje Neubauerův popis poznávání světa. Ukazuje též Neubauerův náhled na imaginaci nejen jako na součást poznávání, ale i její vliv na rozvoj společnosti. Kromě zrušení vědeckého monopolu na pravdivé poznání se též dopouští předpokladů o budoucnosti, které budou skoro bezpečně prokázány jako nepravé. Nejdůležitějším obsahem práce je otázka po rovnoprávnosti mezi vnímáním humanitních věd v porovnání s vnímáním exaktních věd, a jakkoli není tato otázka zodpovězena zcela přesně, tak i tázání se může být užitečné.
Konceptuální struktury jako nástroj reprezentace znalost
Ferbarová, Gabriela ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
(česky) Konceptuální grafy jsou formálním jazykem reprezentace znalostí, které představil americký odborník na umělou inteligenci John F. Sowa na konci 70. let. Jsou syntézou formalistického a heuristického přístupu k umělé inteligenci a práci se znalostmi. Jejich prostřednictvím je možné reprezentovat význam a znalosti formou, která má preciznost logiky, je člověkem čitelná i srozumitelná a zároveň aplikovatelná v počítačové vědě všeobecně. Konceptuální grafy je možné vyjádřit prostřednictvím logiky prvního řádu, což z nich dělá kvalitní nástroj umělého odvozování. Jejich forma notace CGIF byla standardizována normou ISO/IEC 24707:2007 pod ISO jako jeden ze tří dialektů tzv. obecné logiky, která tvoří rámec skupiny jazyků založených na logice. Konceptuální grafy jsou navíc mapovatelné do jazyků reprezentace znalostí standardizovaných pro sémantický web; OWL a RDF(S). Tato práce ukotvuje teorii konceptuálních grafů do kontextu vědních oblastí lingvistiky, logiky i umělé inteligence. Představuje formalismus navrhnutý Johnem F. Sowou i základní rozšíření, která se objevila v průběhu uplynulých dekád spolu s potřebou zefektivnit reprezentační vlastnost grafů. Závěr práce přináší ilustrativní přehled implementačních využití konceptuálních grafů v praxi. [Autorský abstrakt].
Webová aplikace pro prezentaci integrovaných výsledků kontrol
Finger, Artur ; Nečaský, Martin (vedoucí práce) ; Knap, Tomáš (oponent)
V dnešní době vzniká iniciativa publikovat data státních orgánů jako Linked Data, která se spojí s ostatními souvisejícími daty sémantického webu. Dohromady pak vzniká Linked Data Cloud, který slouží jako bohatý datový zdroj pro řadu aplikací. Nám se i přes nečekané potíže, podařilo do této podoby převést data o proběhlých kontrolách Státní veterinární správy a to čistě za použití ETL nástroje UnifiedViews. K popisu dat jsme použili známé RDF slovníky. Posléze, také pomocí UV, jsme data SVS integrovali s Linked Daty kontrol České obchodní in- spekce. Nad SPARQL databází integrovaných dat jsme vybudovali responzivní webovou apli- kaci, určenou k vyhledávání poctivých podnikatelů a jejich provozoven. S daty se pracovalo exkluzivně ve formátu RDF a za použití databázového serveru Virtuoso se podařilo naim- plementovat i vyhledávání pomocí souřadnic. Aplikace je připravená pro další datové zdroje a vytěžená data SVS jsou otevřeně dostupná.
Mnohost bytí: Ontologie Alaina Badioua
Pivoda, Tomáš ; Petříček, Miroslav (vedoucí práce) ; Kouba, Petr (oponent) ; Pechar, Jiří (oponent)
Tomáš Pivoda, Mnohost bytí: ontologie Alaina Badioua Disertační práce Abstrakt Práce představuje poprvé v českém prostředí ontologii francouzského filosofa Alaina Badioua, jak ji podal ve svém základním díle Bytí a událost (L'être et l'événement, 1988). Nejprve ukazuje východiska Badiouvy filosofie a důvody, proč Badiou identifikuje ontologii s teorií množin, a poukazuje na jeho význam pro současnou filosofii, obzvláště proud tzv. spekulativního realismu, zformovaný kolem Quentina Meillassouxe. Hlavní osu práce tvoří výklad čtyř základních Badiouvých "Idejí": mnohosti, události, pravd a subjektu, v jejichž rámci se postupně ukazuje, jak Alain Badiou buduje svůj pojmový aparát na základě jednotlivých axiomů teorie množin, vycházeje přitom ze základního formálního vymezení množiny pomocí operátoru . V rámci Ideje mnohosti∈ práce s odkazem k M. Heideggerovi a Platónovi vykládá Badiouvu transpozici pojmové dvojice jedno/mnohé na dvojici jsoucno/bytí a definuje základní pojmy Badiouvy ontologie jako situaci, prezentaci, reprezentaci a prázdno, s jejichž pomocí ilustruje Badiouvo pojetí přírody. V souvislosti s událostí se práce dále věnuje tzv. historickým situacím, jež vycházejí z intervenčního pojmenování lokálně situované události. Z pojmu "věrnosti události" pak vyvozuje Badiouvo pojetí tzv. generických...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: