Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interference češtiny, němčiny a angličtiny se zaměřením na kvantitu německých vokálů
Mukařovský, David ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Tato práce se zabývá interferencí a výukou cizích jazyků a jejich výslovnosti. Poskytuje podrobný popis a srovnání vokalických systémů češtiny, němčiny a angličtiny. Zaměřuje se pak obzvlášť na propojení grafické a zvukové stránky těchto tří jazyků a hledá odlišnosti. Ve výzkumné části byla zkoumáno, jak žáci dvou třetích ročníků Gymnázia Kolín ovládají německou vokalickou kvantitu a její vztah s grafickou podobou jazyka. Výzkum probíhal ve fázích pretest, intervence, posttest. Při testech byla data sbírána písemně - žáci psali diktovaná německá slova a vyznačovali dlouhé vokály v předtištěných slovech. Výzkum proběhl nejprve v jednom ročníku a pak ve druhém pro zdokonalení intervence. Žáci byli v jejím průběhu mj. vedeni k odvození pomocného výslovnostního pravidla, dle kterého mají přízvučné vokály následované nejvýše jednou souhláskou vyslovit dlouze. V německých testech byly zaznamenány četné interference angličtiny, např. ve slovech Glas či Metall. Pro pomoc s odhalením anglické interference žáci též psali malý test na anglickou vokalickou kvantitu, který kromě interferencí také odhalil, že téměř všichni žáci nesprávně vyslovovali anglické slovo foot. KLÍČOVÁ SLOVA mezijazyková interference, jazykový transfer, kvantita vokálů, čeština, němčina, angličtina
Jazykové modelování pro němčinu
Tlustý, Marek ; Bojar, Ondřej (vedoucí práce) ; Hana, Jiří (oponent)
Práce se zabývá jazykovým modelováním pro němčinu. Soustředí se na specifika německé gramatiky, která činí běžným n-gramovým modelům problémy. Nejprve popisuje statistické metody jazykového modelování a vysvětluje problematické jevy němčiny. Následně navrhuje vlastní varianty n-gramových jazykových modelů s cílem tyto problémy zlepšit. Vlastní modely jsou trénovány jednak jako standardní n-gramové, a jednak také metodou maximální entropie s n-gramovými rysy. Oba typy jsou vždy porovnány z hlediska korelace ručně hodnocené plynulosti vět a automatického hodnocení - perplexity. Srovnány jsou zároveň výpočetní nároky. Dále je navrhnuta množina vlastních rysů reprezentující počet gramatických chyb vybraných jevů. Úspěšnost se ověřuje na schopnosti predikovat ručně hodnocenou plynulost. Využito je modelů maximální entropie a vlastních modelů klasifikujících jen na základě mediánů hodnot rysů vypočtených z trénovacích dat.
On the Use of Articles in German, English and Czech
Trojanová, Jana ; Maroszová, Jana (vedoucí práce) ; Hejhalová, Věra (oponent)
Tato práce se zabývá užíváním členu v němčině, angličtině a češtině. V teoretické části bude představena charakteristika německého a anglického členu, jeho varianty i historický vývoj, jedna kapitola bude věnována také existenci potenciálního členu v češtině. Poté bude popsáno užívání členu v němčině a angličtině, především u abstrakt. V praktické části bude analyzováno deset vybraných abstrakt. Pro analýzu budou rozhodující ty případy, v nichž stojí před abstrakty rozdílné členy. Prozkoumán bude též výskyt a funkce českých ukazovacích a neurčitých zájmen, která vykazují jisté podobnosti se členem.
Comparative Analysis of Czech, English and German Proverbs in Jirotka's Saturnin
Sehnalová, Kamila ; Matuchová, Klára (vedoucí práce) ; Ženíšek, Jakub (oponent)
Tato práce analyzuje a srovnává typické rysy a tendence českých, anglických a německých přísloví na základě knihy Saturnin (Zdeněk Jirotka). Teoretická část shrnuje problematiku definice přísloví, dále se teoreticky zabývá různými způsoby překladu přísloví a v neposlední řadě představuje konkrétní specifika přísloví v jednotlivých jazycích. V praktické části jsou poté z různých hledisek analyzována přísloví, která jsou obsažena v originálu knihy Saturnin a jejím anglickém a německém překladu (např. z hlediska existence a neexistence jednotlivých přísloví, motivace, rozdílů ve významu, básnických a gramatických rysů apod.). Cílem této práce je posoudit, do jaké míry se od sebe přísloví jednotlivých jazyků liší a naopak, jaké společné tendence dané jazyky ve svých příslovích vykazují. Klíčová slova: přísloví, čeština, angličtina, němčina, překlad, Saturnin
The Travel Report by Kaspar von Sternber (1786-1787), especially because of the Aspects of the Textlinguistics
Bumbálková, Gita ; Vodrážková, Lenka (vedoucí práce) ; Ebelová, Ivana (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá historiolingvistickou analýzou soukromých cestopisů Kašpara ze Šternberka, které vznikly v letech 1786 a 1787. Historická část práce je věnována rodu Šternberků, životu Kašpara za Šternberka a politickému, sociálnímu, kulturnímu a jazykovému vývoji v 18. století. Textologická část je zaměřena na syntakticko-stilistickou a lexikální analýzu textu. Výzkum prokázal, že v cestopisu, psaném formou deníku, převládá parataktické spojení nad spojením hypotaktickým. Hypotaktické spojení se skládá převážně z vedlejších vět vztažných. Vzhledem k těmto výsledkům nalezneme finitum převážně na druhém a posledním místě ve větě. Až na drobné výjimky bylo postavení finita, stejně jako větný rámec, striktně dodrženo. Výzkumem lexikálního rozboru bylo zjištěno, že se v denících vyskytují slova pocházející z latiny, řečtiny, francouzštiny a italštiny. Jedná se především o výrazy spojené s architekturou, vědou a uměním.
The Town Vimperk and Its Surroundings in Regard to the German Written Documents by the Princely Family of Eggenberg from the Second Half of the 17th Century. On the German Language in Bohemia.
Kříž, Václav ; Vodrážková, Lenka (vedoucí práce) ; Bok, Václav (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá textologickou analýzou pěti vybraných německy psaných listin vydaných eggenberskou kanceláří v Českém Krumlově mezi lety 1652-1695. V souvislosti s tím se také snaží doplnit i poznatky k historii šumavského města Vimperka a jeho blízkého okolí v době jeho eggenberské správy ve druhé polovině 17. století. Strukturu práce představují dvě její hlavní části, a to část historická a část jazykovědná. V první části práce je přiblížen samotný štýrský rod Eggenberků a jeho knížecí větev působící od roku 1622 i na území jihočeské provenience. Zároveň jsou představeni samotní vystavovatelé analyzovaných listin, Anna Maria (1609-1680) a její syn Johann Christian von Eggenberg (1641-1710), popsána je situace ve městě Vimperku a jeho okolí v rozmezí let 1630-1719 a činnost a produkce kanceláří daného období. Druhá část práce se pak zabývá samotnou textologickou analýzou externích a interních rysů listin. Na základě tohoto textologického rozboru se tak snaží přispět k poznatkům o německém jazyku v Čechách v kontextu šlechtických dvorských kanceláří ve druhé polovině 17. století.
Bautzen a Budyšin: Jazykové ideologie v hlavním městě Lužických Srbů
Škrob, Jan ; Samek, Tomáš (vedoucí práce) ; Zandlová, Markéta (oponent)
V této práci se snažím v konkrétní situaci menšiny Lužických Srbů ve většinově německém Budyšíně (německy Bautzen, lužickosrbsky Budyšin) - který je zároveň chápán jako kulturní, společenské a politické centrum Lužických Srbů - popsat a analyzovat jazykové ideologie pro tuto situaci relevantní se zvláštním důrazem na ideologicky zakotvený vztah mezi jazykem a nacionalismem. Právě s ohledem na tento vztah se v práci věnuji také zvláštnímu významu jazyka pro udržování lužickosrbské národní identity. Jazykovými ideologiemi Lužických Srbů se zabývám také v širším kontextu sociálních a politických vztahů v Budyšíně a okolí, přičemž se soustředím mimo jiné na projevy nenávisti vůči Lužickým Srbům ze strany lokální německé radikální pravice. Jde mi zároveň o zachycení mocenského vztahu mezi němčinou a lužickou srbštinou. Kromě paradigmatu jazykových ideologií vycházím i z práce některých poststrukturalistických autorů, především pro jejich důraz na konstruovanost identit a mechanismů jazyka. Klíčová slova: jazyk, jazykové ideologie, nacionalismus, jazykový nacionalismus, identity, národní identita, etnicita, jazyk a moc, lužická srbština, němčina, jazyk a politika, jazykový kontakt
Neurčité tvary slovesné jako sekundární predikáty v ruštině, češtině a němčině. Typologický pohled
Kocková, Jana ; Giger, Markus (vedoucí práce) ; Izotov, Andrey Ivanovič (oponent) ; Berger, Tilman (oponent)
Název práce: Neurčité tvary slovesné jako sekundární predikáty v ruštině, češtině, a němčině. Typologický pohled. Autor: Jana Kocková Školitel: doc. Dr. phil. Markus Giger Abstrakt: Práce nabízí ucelený pohled na neurčité tvary slovesné v češtině, němčině a ruštině podpořený korpusovou analýzou na základě paralelního korpusu InterCorp ČNK. Manuálně byly analyzovány ekvivalenty každého z neurčitých tvarů slovesných v každém ze sledovaných jazyků. Získaná data sloužila k typologické klasifikaci zaměřené na neurčité tvary slovesné jako sekundární predikáty. Z analýzy také nepřímo vyplývají různé frekvence jednotlivých tvarů a vzájemná konkurence různých prostředků v jazyce. V češtině můžeme pozorovat obecně silnou tendenci vyjádřit druhé sdělení ve větě pomocí určitého tvaru slovesného ve větné konstrukci. Z neurčitých tvarů slovesných se aktivně používají příčestí a verbální substantiva, tedy tvary, které svou formou zapadají do stávajících slovnědruhových paradigmat. Díky své flexivnosti explicitně vyjadřují syntaktické vztahy. Čeština využívá možnosti vyjádřit sekundární predikaci pomocí prostředků, které nejsou v rozporu s morfologickými zákonitostmi flexivního typu. Ruština využívá aktivně všechny neurčité tvary slovesné....
Bautzen a Budyšin: Jazykové ideologie v hlavním městě Lužických Srbů
Škrob, Jan ; Samek, Tomáš (vedoucí práce) ; Zandlová, Markéta (oponent)
V této práci se snažím v konkrétní situaci menšiny Lužických Srbů ve většinově německém Budyšíně (německy Bautzen, lužickosrbsky Budyšin) - který je zároveň chápán jako kulturní, společenské a politické centrum Lužických Srbů - popsat a analyzovat jazykové ideologie pro tuto situaci relevantní se zvláštním důrazem na ideologicky zakotvený vztah mezi jazykem a nacionalismem. Právě s ohledem na tento vztah se v práci věnuji také zvláštnímu významu jazyka pro udržování lužickosrbské národní identity. Jazykovými ideologiemi Lužických Srbů se zabývám také v širším kontextu sociálních a politických vztahů v Budyšíně a okolí, přičemž se soustředím mimo jiné na projevy nenávisti vůči Lužickým Srbům ze strany lokální německé radikální pravice. Jde mi zároveň o zachycení mocenského vztahu mezi němčinou a lužickou srbštinou. Kromě paradigmatu jazykových ideologií vycházím i z práce některých poststrukturalistických autorů, především pro jejich důraz na konstruovanost identit a mechanismů jazyka. Klíčová slova: jazyk, jazykové ideologie, nacionalismus, jazykový nacionalismus, identity, národní identita, etnicita, jazyk a moc, lužická srbština, němčina, jazyk a politika, jazykový kontakt
Ženy-překladatelky jako aktérky v kontaktu mezi češtinou a němčinou v 19. století a na počátku století dvacátého
Greňová, Martina ; Svoboda, Tomáš (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Greňová, Martina: Ženy-překladatelky jako aktérky v kontaktu mezi češtinou a němčinou v 19. století a na počátku století dvacátého Abstrakt (česky) Tato diplomová práce z oboru dějin překladu se snaží zmapovat úlohu žen v českých zemích v procesu překládání z němčiny do češtiny. Zkoumaným obdobím je 19. století a začátek století dvacátého. V tomto období se mimo jiné měnilo postavení žen a vztah mezi česky a německy mluvícím obyvatelstvem. Při definování nových vztahů mezi oběma skupinami hrálo překládání do češtiny zásadní konstitutivní roli. Základní badatelskou otázkou je, zda a jak se na tomto kulturním procesu podílely ženy a zda jejich případná participace mohla vyústit i v profesionální dráhu překladatelky. Je ovšem třeba zodpovědět i mnoho dalších otázek ohledně dobového kontextu, který měl na postavení a činnost žen zásadní vliv. Dobovou situaci rekonstruujeme na základě kvantitativní analýzy seznamu dochovaných překladů a dobových adresářů. Takto získané údaje doplňujeme o informace z textů samotných žen, ve kterých reflektují svou překladatelskou činnost. První kapitola přibližuje teoretická východiska práce. Jelikož téma zahrnuje mnoho aspektů kultury, bylo třeba zvolit interdisciplinární přístup a zohlednit poznatky z několika vědních oborů. Dále popíšeme použité zdroje a metody. Ve druhé...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.