Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 771 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
"Analýza politického diskurzu o migraci na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."
Kovalev, Ilia ; Uherek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Katedra sociologie Analýza politického diskurzu o migraci na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: restriktivní nebo liberální přístup? Abstrakt diplomové práce Autor práce: Ilia Kovalev Studijní program: Sociologie Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Rok obhajoby: 2021 Bibliografický záznam KOVALEV, Ilia. Analýza politického diskurzu o migraci na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: restriktivní nebo liberální přístup? Praha, 2021. 80 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, Katedra sociologie. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Rozsah práce: 120256 znaků Abstrakt Cílem diplomové práce je analýza politického diskurzu o migraci na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Základem analýzy je hypotéza o existenci dvou konzistentních diskurzivních postojů, které reprezentují restriktivní a liberální směry migrační politiky v poslaneckých debatách. Jelikož PS PČR hraje klíčovou roli v zákonodárném procesu, diskurzivní postoje teoreticky by měli být schopné ovlivňovat finální podobu migrační legislativy a tudíž i život různých skupin migrantů bez občanství. Základem empirické části je kritická diskurzivní analýza všech...
Využití zahraničních hráčů v České baseballové extralize
Ercoli, Lukáš ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Využití zahraničních hráčů v České baseballové extralize Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit herní a klubový přínos zahraničních hráčů, kteří působili v České baseballové extralize v sezónách 2015-2020. V diplomové práci je porovnávána efektivita herního výkonu zahraničních hráčů s českými hráči. Díky vytvoření statistické analýzy je možné ukázat, jak velký podíl mají zahraniční hráči na hře družstva a jak jsou pro družstvo efektivní. Metody: V diplomové práci jsou analyzována sekundární data získaná z informačního systému České baseballové asociace a data shromážděná webovým portálem baseball-stat. Dále byly provedeny polostrukturované rozhovory se zástupci šesti extraligových baseballových klubů v České republice. Byl zkoumán počet zahraničních hráčů v letech 2015-2020 a jejich národnostní složení. Stěžejní pro diplomovou práci byly statistiky, jako je užitečnost hráče pro tým (WAR), počet odházených směn (IP), počet obdržených bodů za jedno utkání (ERA) a pálkařský průměr (BA). Výsledky: V závěru diplomové práce je porovnána analýza sekundárních zdrojů s rozborem rozhovorů se zástupci extraligových klubů v České republice. Hlavním zjištěním bylo, že zahraniční hráči jsou hráči rozdíloví a nejčastěji jsou nasazováni na primární pozice, jako je v baseballu nadhazovač. To potvrzuje fakt,...
Environmentální migrace a právní instrumenty jejího předcházení v České republice
Chaloupková, Alena ; Sobotka, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou environmentální migrace a hodnocením právních nástrojů její prevence v České republice. Na základě analýzy rozsahu problematiky identifikuje tři základní oblasti příčin environmentální migrace, které jsou relevantní v podmínkách České republiky: (1) změna klimatu a její projevy, (2) realizace rozvojových projektů a (3) průmyslové havárie a znečištění. Dále se zabývá analýzou a hodnocením nejdůležitějších právních nástrojů prevence a ochrany obyvatel v těchto oblastech. Především jde o právní nástroje využitelné v oblasti ochrany klimatu, adaptace na projevy změny klimatu (povodně a sucho), ochrany před přesídlením z důvodu realizace rozvojových projektů (těžba, přehrady a výstavba pozemních komunikací), ochrany před průmyslovými haváriemi a ochrany ovzduší. Závěrem jsou shrnuty zjištěné souvislosti a formulovány nejvýznamnější nedostatky právní úpravy, příp. navrhovány úpravy de lege ferenda.
Migrace do České republiky: 90. léta vs. současnost z pohledu kanadských migrantů
Bartoňová-Dobenínová, Julie Diane ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Jelínková, Marie (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou migrace do České republiky z pohledu kanadských občanů a zaměřuje se na dvě časová období, kterými jsou 90. léta a současnost. Ta byla pro tento výzkum stanovena od roku 2016 do roku 2020. Cílem práce je komparace migrace do České republiky v 90. letech a v současnosti, se zaměřením na určité rozdíly migračního procesu do České republiky. Práce je komparační případovou studií, která pomocí polo strukturovaných rozhovorů, sekundárních dat a legislativních dokumentů analyzuje jednotlivé případy migrace do České republiky v daných obdobích. Migrace kanadských občanů do České republiky jsou vysvětlovány teorií segmentovaného pracovního trhu a teorií relativní deprivace. Práce zobrazuje rozdíly v hlavních problémech spojených s migrací, v podmínkách vstupu na území České republiky a v začlenění migrantů na český pracovní trh. Přínosem práce je i popis současné migrační politiky České republiky, který vychází z předešlé periodizace od manželů Baršových. Výsledky práce poukazují na liberálnost migrační politiky v 90. letech a na důraz regulace migrantů v současné migrační politice České republiky.
Změna přístupu k občanství ve Velké Británii v důsledku migrace
Kycltová, Barbora ; Lukešová, Anna (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Tato bakalářská práce je jednopřípadovou studií zabývající se přístupem k občanství ve Velké Británii a způsobem, jakým ho proměnily naturalizační politiky a migrace. Problematika občanství se na přelomu tisíciletí v důsledku velkého přílivu migrantů a rasových nepokojů v zemi stala předmětem mnoha akademických debat a následné zavádění testů občanství se setkalo se značnou kontroverzí. Cílem práce je proto zmapovat velmi diskutovanou problematiku naturalizace ve Velké Británii a na základě analýzy obsahu přípravných materiálů na test občanství poskytnout velmi jedinečný a komplexní obraz toho, jak se během let proměnil přístup k občanství. Pro zpracování publikací k občanským testům je použita metoda kvalitativní dokumentové analýzy a pomocí aplikování předem definované typologie občanství a integračních přístupů v teoretické části jsou příručky zkoumány. Práce předpokládá, že v důsledku obav z nedostatku integrace komunit imigrantů a následnému zpřísňování opatření pro získání statusu občana došlo ke změně od liberálního a multikulturního přístupu k více restriktivním formám přístupů ke konceptu občanství. Na základě stanovené analýzy práce dochází k závěru, že Velká Británie nepoužívá jeden přístup k občanství, ale kombinuje prvky každého z nich. Zároveň však došlo v důsledku migrace a zpřísnění...
Syrská komunita v Česku - diferenciace identit
Šoulová, Ivana ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Čermáková, Dita (oponent)
Bakalářská práce má za cíl prozkoumat základní podmíněnosti identit Syřanů v Česku a zjistit, zda je u nich vyvinuta transnacionální podoba identity. Analytická část je sepsána na základě poznatků z kvalitativního výzkumu, který se realizoval pomocí rozhovorů s 15 respondenty syrského původu žijícími na území Česka. Faktory ovlivňující imigraci Syřanů mohou souviset s rokem jejich příchodu do Česka. Identita Syřanů v Česku může být v čase proměnná a je podmíněna velice individuálně. Prvky transnacionální identity projevují především starší generace Syřanů. Vliv na tvorbu transnacionální identity Syřanů v Česku může mít náboženství a prostředí ve kterém Syřané vyrůstají. Syrská komunita v Česku není příliš sdružená a zároveň nejeví známky diasporické komunity. Geopolitickou orientaci Syřanů v Česku může ovlivňovat jejich etnická či náboženská identita. klíčová slova: Syřané, migrace, integrace, transnacionalismus, komunita, identita
Ekologické a etologické aspekty střetu ptáků s budovami
Semeráková, Anna ; Sedláček, Ondřej (vedoucí práce) ; Koleček, Jaroslav (oponent)
Překážky antropogenního původu představují v celosvětovém měřítku jednu z hlavních příčin mortality ptáků. Významný podíl těchto překážek tvoří prosklené plochy, které si ročně vyžádají stovky milionů ptačích obětí. Ačkoliv je ptačí zrakový aparát dokonale přizpůsobený orientaci v terénu při rychlém letu, často dochází k jeho zmatení vlivem průhlednosti nebo odrazivosti skleněné plochy. Zvláštní problém představuje dezorientace nočních migrantů důsledkem působení světelného znečištění, které interferuje s ptačím magnetickým a stelárním fyziologickým kompasem. Frekvence kolizí je proměnlivá v čase i prostoru. K největšímu počtu kolizí během dne dochází nad ránem, během roku v období podzimní migrace. Samotná abundance jednotlivých druhů ptáků v lokalitách s výskytem nebezpečných překážek překvapivě není zásadním prediktorem pravděpodobnosti kolize, důležitější je denzita jedinců v bezprostřední blízkosti překážky. K nejnáchylnějším ekologickým skupinám s vysokou pravděpodobností kolize patří ptáci s malou tělesnou velikostí a rychlým letem, migranti na dlouhé vzdálenosti, teritoriální samci v období toku, nezkušená mláďata a potravní specialisté vyhledávající vzdálené potravní zdroje. Z taxonomického hlediska existují některé čeledi, které jsou na základě svých ekologických atributů v porovnání s...
Intervenční přístupy k žákům mladšího školního věku s odlišným mateřským jazykem
Havelková, Monika ; Bartoňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Hádková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá intervenčními přístupy ve vzdělávání žáků cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem mladšího školního věku. Věnuje se postavení žáka s odlišným mateřským jazykem v českém školství a jeho vzdělávání. Dále zmiňuje pojem migrace a seznamuje s platnou legislativou upravující vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Diplomová práce seznamuje s organizacemi, které provázejí žáky s odlišným mateřským jazykem během vzdělávání. Diplomová práce zmiňuje také podporu, podpůrná opatření, intervenční přístupy a strategie inkluzivního přístupu. Diplomová práce prostřednictvím rozhovorů, příkladu inspirativní praxe a případové studie popisuje intervenční přístupy k žákům s odlišným mateřský jazykem na základní škole. KLÍČOVÁ SLOVA Žák s odlišným mateřským jazykem, žák cizinec, inkluze, migrace, intervence, podpůrná opatření.
Funkce buněk neurální lišty při vývoji hlavy a srdce
Matějček, Miroslav ; Machoň, Ondřej (vedoucí práce) ; Černý, Robert (oponent)
Neurální lišta je struktura vznikající z hranic neurální destičky při procesu neurulace, odkud migruje a diferencuje do mnoha typů buněk a tkání téměř ve všech částech těla obratlovců. Podílí se na stavbě lebky, čelistí a mnoha dalších struktur. Cílem této práce je shrnout nejnovější poznatky o neurální liště a jejím vlivu při vývoji hlavy a srdce, její migraci a diferenciaci v těchto částech těla se zaměřením na genovou regulační síť a signály od okolních buněk. Jejich studium je klíčové pro objasnění genetických mutací či rakoviny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 771 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.