Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Praktické využití marketingu ve vybrané firmě
CHORVÁTOVÁ, Ilona
Tato studie se zaměřuje na analýzu využití marketingových aktivit ve společnosti SCS Software a na zjištění, jaký význam společnost těmto aktivitám přikládá. SCS Software je jedním z největších herních studií v České republice, které se specializuje na vývoj počítačových her. Svědčí o tom stálý růst společnosti. Na základě rešerše současné odborné literatury na téma marketingu byl vytvořen soubor otázek pro společnost. Cílem je zjistit, jaký význam společnost marketingu přikládá a jaké marketingové nástroje v současné době využívá. Na základě těchto zjištění je zpracována a následně vyhodnocena analýza marketingových aktivit. To vede k poznání, jaká úroveň marketingu je ve firmě využívána a zda firma věnuje tomuto oddělení dostatečnou pozornost. Na závěr jsou předloženy možné návrhy na zlepšení marketingových aktivit.
Marketingové řízení firmy
Řičánek, Michal ; Plotěný, Karel (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci nákladů na jednotlivé marketingové aktivity. Obsahuje analýzu těchto aktivit ve zvolené společnosti včetně jejich hodnocení a návrhu na optimální strukturu. Závěrem práce jsou doporučení vedoucí ke zlepšení využívání marketingu ve společnosti.
Marketing Plan for a Selected Company
Höklová, Kateřina ; Schüller, David (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on designing a marketing plan for a selected company. The main goal of this work is to compile a marketing plan for a selected company. The theoretical part deals with the description of terms and methods, contributing to the creation of the marketing plan itself. Methodological part describes the chosen strategy and methodology on how the collected information will be processed. The practical part contains an analysis of the environment, competition and current analysis of marketing activities. The last part is dedicated to a proposal for adjustment and expansion of marketing activities, which is compiled based on a prior analysis.
Marketingové aktivity sportovní organizace
Trčková, Kateřina ; Jenišová, Blanka (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na marketingové aktivity spolku Sportuj s námi. Teoretická část bude věnována teoretickým východiskům marketingu především marketingového mixu služeb. Praktická část obsahuje rozbor marketingových aktivit vybrané společnosti a návrh na zefektivnění propagace jejich služeb a celkového marketingového mixu. Součástí práce je také dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjištění postojů běžců, běžkyň a veřejnosti k činnostem spolku Sportuj s námi a zjištění míry povědomí o spolku Sportuj s námi. Výsledky práce jsou návrhy a doporučení pro spolek Sportuj s námi, které byly vytvořeny pomocí SWOT analýzy a dotazníkového šetření.
Rozvoj marketingových aktivit firmy na B2B trhu
Kotasová, Barbora ; Mráček, Pavel (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem marketingových aktivit firmy na B2B trhu. Teoretická část je zaměřena na B2B marketing, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí firmy a na marketingové aktivity na tomto trhu. V analytické části jsou provedeny jednotlivé analýzy firmy, analýza marketingové politiky a návrh na změnu marketingové politiky firmy. Na základě výsledků analýz jsou navrženy změny, které by posílily postavení firmy na trhu a zvýšily povědomí zákazníků o její existenci.
Marketingové aktivity obchodního řetězce
Doležel, Jiří ; Burková, Pavlína (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá marketingovými aktivitami obchodních řetězců v České republice. Vymezuje základní poznatky o obchodu, marketingu, marketingových komunikacích a základních metodách marketingového výzkumu. Dále se zabývá charakteristikou jednotlivých obchodních řetězců potravinového segmentu se zaměřením na moderní trh, z tradičního trhu se věnuje řetězci COOP. V praktické rovině práce zkoumá marketingové aktivity obchodních řetězců a vytipovává nejlepší příklady, hlouběji se zabývá analýzou marketingových aktivit COOPu na základě přístupu SWOT analýzy. Práce využívá také poznatky z dotazníkových šetření: prostřednictvím internetu a osobního dotazování mezi zákazníky COOPu. Vlastní návrhy obsahují doporučení marketingových aktivit uplatnitelných plošně pro všechny obchodní řetězce na trhu a dále pak konkrétně pro COOP.
Rizika spojená s marketingovými aktivitami
Jirků, Edita ; Habr, Tomáš (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik spojených s marketingovými aktivitami společnosti Innovatrics s.r.o. Práce se dělí na tři hlavní části. První část se zabývá teoretickými východisky, druhá obsahuje informace o společnosti, představení marketingových aktivit společnosti a analýzu rizik, která jsou s těmito aktivitami spojena. Poslední část práce se věnuje návrhům na minimalizaci rizik marketingových aktivit.
Řízení developerského projektu
Zukalová, Kateřina ; Teplý, Petr (oponent) ; Kosová, Jaroslava (vedoucí práce)
Diplomová práce si klade za cíl zmapovat proces plánování a realizace developerského projektu. Zaměřuje se zejména na popis a analýzu jednotlivých fází projektu a to především z hlediska jejich řízení a eliminace potencionálních rizik. První část diplomové práce se věnuje hlavně teoretickému uvedení do problematiky a definici základních pojmů a metod. Druhá část práce se pak snaží zmapovat již konkrétní developerský projekt a provést analýzu jeho reálného průběhu. V této části jsou navrženy i jiné možné přístupy k řešení některých konkrétních úkolů v rámci jednotlivých etap a tím případná eliminace rizik, která se v projektu reálně vyskytla, včetně navržení optimálního postupu pro řízení developerského projektu.
Využívání emocí v marketingových aktivitách DMO
Lankaš, Filip
Lankaš. F. Využívání emocí v marketingových aktivitách DMO. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení využívání emocí v marketingových aktivitách DMO. Analytická část je tvořena z popisu situace na trhu a zhodnocení marketingových plánů DMO pro rok 2023. V případě vyhodnocení současného stavu bylo uskutečněno dotazníkové šetření DMO České republiky. Výsledky tohoto šetření byly využity v doporučení pro DMO, které slouží ke zlepšení využívání emocí v marketingových aktivitách.
Návrh komunikační strategie pro Husitské muzeum v Táboře
Žikovičová, Monika
Náplní bakalářské práce je návrh komunikační strategie pro Husitské muzeum ve městě Tábor. V rámci literární rešerše jsou uvedeny názory jednotlivých autorů, vztahující se k řešené problematice, kdy převážná část byla věnována marketingové komunikaci. Vlastní práce se zabývá analýzou změn v komunikaci muzeí a galerií v České republice v době pandemie. Na základě provedených analýz, dotazníkového šetření a informací poskytnutých od vedoucí Husitského muzea byly aplikovány návrhy a doporučení pro Husitské muzeum v Táboře. Práce je rovněž doplněna o dodatečné náklady, které by vznikly při realizaci návrhů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.