Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 321 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Román Plochozemě a žákovo uchopení čtvrté dimenze
Bouchalová, Kateřina ; Zamboj, Michal (vedoucí práce) ; Kvasz, Ladislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá propojením dvou na první pohled sobě vzdálených disciplín, kterými jsou matematika a literatura. Cílem práce je analyzovat, zda jsou vybraní žáci schopni zlepšit své uchopení čtvrté dimenze pomocí analogie představené v ukázce z ro- mánu Edwina Abbotta Abbotta s názvem Plochozemě. Práce začíná kapitolou zaměřenou na historii čtvrté dimenze a úvah s ní spojených. V další části je představen autor a jeho dílo Plochozemě. Dále je popsán výskyt analogie, literatury a čtvrté dimenze v Rámcově vzdělávacím programu pro gymnázia a dalších zdrojích týkajících se výuky matematiky. Následně je představena teorie generických modelů od Hejného a van Hiele model geomet- rického myšlení. V poslední podkapitole teoretické části je nastíněn problém s představou čtvrté dimenze, který souvisí s tím, že žijeme ve trojrozměrném světě. Teoretická část slouží jako podklad k praktické části práce, kde je představena kvalitativní případová stu- die. Ta spočívala v tom, že žáci pátých ročníků šestiletého gymnázia dostali k vypracování dva pracovní listy, mezi nimiž byl odstup jednoho týdne. Tyto dva pracovní listy byly pak porovnány a vyhodnoceny, podle toho, jak se odpovědi žáku od prvního k druhému pracov- nímu listu změnily, v závislosti na tom, zda mezitím ukázku z románu Plochozemě...
Gender and Blindness in Literature
AMCHOVÁ, Olga
Slepota byla v literatuře zkoumána z různých úhlů pohledu a z různých kulturních prostředí v průběhu celé historie. Slepé postavy v literárních dílech mohou v rámci literárního kontextu fungovat jako symboly, metafory či reprezentace určitých stereotypů. Tato práce se zaměřuje na vztah a souvislost mezi slepotou, genderem a sexualitou ve vybraných literárních dílech. Tato diplomová práce zkoumá přijetí či odmítnutí genderových stereotypů ve vztahu ke slepotě, analyzuje a porovnává aspekty slepoty aplikované na gender hlavních hrdinů, zkoumá specifické genderové role a stereotypy a jejich vliv na vnímání slepoty v literárních dílech.
Motivace k četbě knih u studentů 1. ročníku středních škol
Reichmannová, Nikola ; Komberec, Filip (vedoucí práce) ; Starý, Karel (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na čtenářství, jeho podporu a rozvoj u žáků 1. ročníků středních škol s přihlédnutím k požadavkům kladeným na žáky v souvislosti s maturitní zkouškou. Jejím cílem je nastínit některé možnosti, jak žáky vhodně motivovat k četbě tak, aby získali pozitivní vztah ke čtení, a u budoucích maturantů nalézt podněty ke čtenářství poměrně náročných starověkých a středověkých textů, které jsou na středních školách zpravidla předmětem učiva na počátku studia. Úvodní kapitoly mapují centrálně nastavený vzdělávací obsah literární komunikace ve středoškolském vzdělávání, jakožto součásti vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, postavení četby a čtenářské gramotnosti v kurikulárních dokumentech, srovnávací výzkumy o čtenářství a odborné názory na výuku literatury na českých středních školách. Následuje část věnovaná vybraným motivačním prostředkům a metodám, jejichž pomocí lze v rámci výuky literatury posílit motivaci žáků k četbě knih a textů. Práci uzavírají ukázky výukových lekcí připravených na témata nejstarší literatury a jejich následná reflexe po faktické realizaci v rámci vzdělávacího procesu. Na nich je demonstrováno, že inovativní přístupy směřující k zatraktivnění výuky lze efektivně použít rovněž u jinak neoblíbených témat, jakými jsou starověký epos, antická...
Využití příběhů ve výuce jazyka na 1. stupni ZŠ
Benešová, Marie ; Doležalová, Eliška (vedoucí práce) ; Hájková, Eva (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na využití příběhů ve výuce jazyka na 1. stupni ZŠ, a to zejména českého jazyka. Teoretická část obsahuje základní informace o metodě vyprávění příběhů, storytellingu, její možné využití v českém jazyce a zkušenosti s touto metodou při výuce anglického jazyka. Pro práci s příběhem v hodinách českého jazyka jsou uvedeny možnosti, jak metodu storytellingu využít s ohledem na RVP ZV, a to jak z hlediska žákovských výstupů, tak i kompetencí, které by mohly být v hodinách využívajících storytelling rozvíjeny. Práce se věnuje procesu výběru i tvorby příběhu, jeho umístění v dětské literatuře a kritériím, která by měla být splněna, aby byl příběh žáky přijat. Prostor je věnován samotné aplikaci do vyučovací jednotky a nabídce konkrétních metod a cvičení umožňujících zapojení storytellingu do výuky. Práce se dále zabývá samotným procesem tvorby příběhu na vyjmenovaná slova pro 4. třídu, popisem průběhu vyučovací jednotky i reakcí žáků v hodině a přípravou kontrolního testu, jeho vyhodnocením. Vzhledem k limitovaným zdrojům týkajících se využití storytellingu ve výuce českého jazyka, by tato práce mohla v budoucnu sloužit jako jeden z možných návodů, jak metodu storytellingu zařadit do výuky a může sloužit jako odrazový můstek pro další badatele a zájemce v oblasti storytellingu....
Možnosti integrace výtvarné výchovy s českým jazykem a literaturou
Kohl, Lukáš ; Fišerová, Zuzana (vedoucí práce) ; Fulková, Marie (oponent)
Práce se zabývá možnostmi integrace výtvarné výchovy a českého jazyka a literatury. Je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou oba vyučovací předměty představeny. Kapitoly věnované výtvarné výchově se zabývají faktory, které mohou ovlivňovat její postavení v českém školství, hlavními oblastmi, jimž se tento obor věnuje (výtvarné umění a vizuální kultura), a didaktickými přístupy, které se mohou ve výuce výtvarné výchovy uplatňovat. Kapitoly týkající se oboru český jazyk a literatura popisují jeho tři složky (jazykovou výchovu, literární výchovu a komunikační a slohovou výchovu) a dávají je do souvislosti s obsahy výtvarné výchovy. V prvním úseku praktické části této práce jsou navrženy konkrétní školní aktivity interdisciplinární povahy a obecné principy, na jejichž základě lze vystavět vyučovací jednotku integrující výtvarnou výchovu s českým jazykem a literaturou. Ve druhém úseku je předložen plán vyučovací jednotky na téma ilustrace, dále pak záznam a reflexe dvou realizací takto naplánované výuky, v rámci které byl uskutečněn pedagogický akční výzkum, jehož cílem bylo zdokonalit a zefektivnit budoucí výuku. Součástí práce je též analýza žákovských kreseb, jejíž výsledky byly využity k zodpovězení těchto výzkumných otázek: "Jaké motivy se nejčastěji objevují v...
Rozpolcená postava v literatuře a ve filmu
KAVKA, Jan
Tato bakalářská práce se bude zabývat konceptem rozpolcené postavy v literárním vyprávění a ve filmových adaptacích. Soustředit se bude na konkrétní případy zobrazení rozpolcenosti postavy v příběhu a na to, jak skrze tuto postavu může být vnímán fikční svět, v němž se postava vyskytuje. Práce bude dále směřovat k obecnější problematice rozdílu mezi jazykem literatury a jazykem filmu, respektive literárním a filmovým vyprávěním, možnostmi a limity převoditelnosti tohoto vyprávění. V rámci literárního a filmového vyprávění se ozřejmí funkce postavy a její rozpolcenosti, jako zásadních elementů, díky kterým může docházet k různorodé interpretaci samotného díla.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 321 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.