Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém péče o rizikovou mládež
Ratajová, Irena ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Witz, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá systémem péče o rizikovou mládež v České republice. Zkoumá jej optikou kurátorů pro mládež, kteří jednotlivé případy koordinují. Jako linioví pracovníci implementují politiku péče o ohroženou mládež. Stanovila jsem si hlavní cíl práce. Zjistit, jak funguje stávající systém ochrany práv dětí se zaměřením na klienty kurátora pro mládež a identifikovat klíčové problémy v oblasti implementace současné politiky ochrany práv dětí perspektivě kurátorů pro mládež, jakožto liniových pracovníků. Hlavní cíl jsem rozpracovala do dílčích výzkumných otázek, které se zabývají nástroji, silnými stránkami systému, bariérami, možnostmi participace kurátorů podílet se na tvorbě politiky, ztotožnění se kurátorů se stávajícím směřováním systému a dále zjišťuji, zdali mají kurátoři dostatečné podmínky pro výkon své profese. Dále jsem si vytýčila dva dílčí cíle. První se zabývá možnostmi inovací a zlepšení celého systému, například prostřednictvím příkladů dobré praxe či inspirací zahraničí. Druhý pak zjišťuje to, jak se do výkonu činnosti kurátora promítly problémy poslední doby. Teoretickými východisky práce jsou teorie implementace (autoritativní model) a koncept liniových pracovníků. Pro naplnění výzkumných cílů jsem zvolila kvalitativní výzkum a data jsem sbírala prostřednictvím...
Vyrovnávání šancí žactva v českém vzdělávání prostřednictvím sociálních pedagogů, sociálních pracovníků a dalších liniových pracovníků
Halaštová, Eliška ; Pýchová, Silvie (vedoucí práce) ; Kohoutek, Jan (oponent)
Tato práce pojednává o možnostech podpory sociálně znevýhodněných žáků českých základních škol ze strany liniových pracovníků za účelem vyrovnávání šancí žáků ve vzdělávání. Pomocí dotazníkového šetření práce hledala odpovědi na otázky, jak vypadá podpora znevýhodněného žactva v českých školách, jaké organizační zařazení liniových pracovníků v rámci systému může být pro takovou podporu efektivní a jaká podpora je vhodná pro samotné liniové pracovníky, aby svou úlohu mohli vykonávat kvalitně. Dílčími výsledky práce pak jsou tvrzení, že sociální pedagogové a sociální pracovníci ve školách stejně jako pracovníci sociálních a dalších služeb mimo školy vnímají podporu znevýhodněných žáků jako součást své práce a snaží se o ni. Model podpory uvnitř i vně škol a efektivní spolupráce těchto aktérů se proto jeví jako ideální. Naplňování společného cíle liniovým pracovníkům komplikují často nevhodné pracovní podmínky, které je vhodné pro zvyšování kvality práce liniových pracovníků systémově zlepšovat.
Role liniových pracovníků při výběru nástrojů prevence odebrání dítěte do náhradní péče
Eršilová, Zdeňka ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Špeciánová, Šárka (oponent)
Tématem práce je role liniových pracovníků při výběru nástrojů prevence odebrání dítěte do náhradní péče. Cílem práce je porovnání praxe liniových pracovníků ve vybraných orgánech sociálně-právní ochrany dětí v Ústeckém a Pardubickém kraji. Pro dosažení cíle práce byl použit kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí. V práci byly identifikovány rozdíly ve využívání některých nástrojů liniových pracovníků v analyzovaných krajích. Stěžejním rozdílem bylo využívání interaktivní případové konference a rodinné konference v Pardubickém kraji. V práci byly popsány bariéry, které brání pracovníkům Ústeckého kraje ve využívání nástroje rodinné konference a okolnosti pro (ne)odebírání dětí do náhradní péče. Dále byly identifikovány faktory ovlivňující liniové pracovníky při výběru nástrojů a práce upozorňuje na možnou rozdílnost kritérií pro odebírání dětí do náhradní péče napříč kraji, která by stála za hlubší prozkoumání.
Postoje malých obcí k žádostem o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Iran, Jakub ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Kohoutek, Jan (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřená na zjištění postojů malých obcí k žádostem o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Hlavním cílem práce je prozkoumat tyto postoje a pokusit se nalézt příčiny negativních postojů. Zároveň je také ambicí 1) analyzovat využitelnost práva na informace v kontextu malých obcí a 2) pokusit se navrhnout možná opatření, která by mohla zmenšit negativní postoje starostů a starostek malých obcí k právu na informace. V diplomové práci je na starosty malých obcí pohlíženo optikou teorie liniových pracovníků, jejichž činy mají reálný dopad na implementaci veřejných politik. Souběžně s tím je okrajovým konceptem policy failure, které se dívá na zákon o svobodném přístupu k informacím jako na příklad selhání veřejných politik.
Inkluzivní vzdělávání z pohledu ředitelů základních škol
Beranová, Zuzana ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Mouralová, Magdalena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá inkluzivním vzděláváním z pohledu ředitelů základních škol. Toto téma se stalo od roku 2016 často diskutovaným a to z důvodu zavedení nových podmínek pro implementaci inkluzivního vzdělávání, které přinesla novela školského zákona a Vyhláška č. 27/2016 Sb. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak jsou naplňovány cíle inkluzivního vzdělávání stanovené ve strategických dokumentech MŠMT ve vybraných školách. Dílčími cíli bylo zjistit, jak ředitelé základních škol jakožto linioví pracovníci mohou svými pravomocemi ovlivnit implementaci inkluzivního vzdělávání, dále zmapovat současný stav spolupráce ředitelů s dalšími aktéry a identifikovat faktory, které ztěžují dosahování cílů stanovených ve strategických dokumentech MŠMT. Výsledky byly zjišťovány prostřednictvím případové studie, kdy se uskutečnilo šest polo-strukturovaných rozhovorů s řediteli základních škol v okrese Praha-východ.
Inkluzivní vzdělávání v kontextu volebních programů politických stran
Veselská, Kateřina ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
Bakalářská práce "Inkluzivní vzdělávání v kontextu volebních programů politických stran" zkoumá, jak je téma inkluzivního vzdělávání používáno v rámci volebních programů politických stran a hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Zároveň se zaměřuje i na napojení tohoto tématu na veřejně-politický cyklus. Práce čerpá data z volebních programů jednotlivých politických stran a z předvolební debaty, která byla vedena v České televizi. Hlavním zjištěním je, že inkluzivní vzdělávání se stalo aktuálním tématem až pro volby v roce 2017 - ve volebních programech pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013 se inkluzivní vzdělávání neprobírá. Dalším zjištěním je, že z 9 politických stran, které se po volbách v roce 2017 dostaly do Poslanecké sněmovny, je 6 proti inkluzi a 3 pro inkluzi s úpravami. Většina politických stran spatřuje problém celkově v současné podobě inkluzivního vzdělávání.
Lidská práva u osob s kognitivní poruchou v sociálních službách
Čápová, Helena ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Tušková, Eva (oponent)
V moderní evropské společnosti není nejmenších pochyb o tom, že všichni lidé bez rozdílu pohlaví, věku, rasy a zdravotního stavu mají zaručovaná a stejná práva, která nazýváme lidskými právy. Podle platných zákonů a dohod (uvedených v práci) i ve shodě s obecně přijímanými pravidly je toto právo nezcizitelné bez vážných a přesně specifikovaných důvodů. Práce se zabývá problémem jak vybalancovat toto zcela elementární právo s tím, že pro osoby s kognitivní poruchou je v jejich vlastním zájmu někdy nutné velmi citlivě toto právo omezit. Cílem této práce je zjistit definici těchto lidských práv u seniorů s kognitivní poruchou. Vedlejším cílem je popis standardů sociálních služeb ve vztahu k lidským právům a popis aktérů, kteří se zde zabývají dohledem nad dodržováním lidských práv. Na zvolenou problematiku bylo nahlíženo skrze teorii implementace, koncept liniových pracovníků a kvalitu života. V řešení výzkumného cíle byla použita metoda analýzy dostupných sekundárních dat a expertní rozhovory. Bylo zjištěno, že ačkoli v České republice působí množství organizací zabývajících se lidskými právy, specificky na seniory s kognitivními poruchami je jich zaměřeno jen málo. Ukázalo se, že v sociálních službách dochází k omezování lidských práv, které je však často odůvodněno nutností poskytnout adekvátní sociální či...
Problematika dávek státní sociální podpory
Stárová, Veronika ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Vlčková, Kamila (oponent)
Tématem diplomové práce je problematika dávek státní sociální podpory. Cílem je zjistit současný stav zneužitelnosti dávek státní sociální podpory a identifikovat jejich nedostatky. Téma je zkoumáno optikou teorie sociální konstrukce cílových populací a teorie liniových pracovníků. V práci je zkoumána konstrukce příjemců dávek SSP jak v mediálním, tak v politickém diskursu. Pro dosažení cíle práce byl použit kvalitativní výzkum, a to formou polostrukturovaných rozhovorů s liniovými pracovníky a analýzy dokumentů. Pro získání informací o konstrukci příjemců dávek SSP byly analyzovány články v online i tištěných médiích a stenografické záznamy z jednání Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Za stěžejní výsledky práce považuji zjištění, že příjemci dávek SSP nejsou vnímány jako homogenní skupina a jsou konstruovány dle jednotlivých dávek, které pobírají. Dále byly identifikovány formy zneužívání dávek SSP, které je rozlišováno na podvodné praktiky klientů a na maximální možné využití zákona. Hlavní poznatky zneužitelnosti byly představeny na kazuistice. Spolu se zneužitelností dávek byly identifikovány i bariéry, které pociťují linioví pracovníci v rámci své praxe.
Školní družiny, práce vychovatelek a jejich role ve výchově a vzdělávání dětí
Balcarová, Karolína ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Konrádová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá školními družinami a jejich vychovatelkami. Kromě charakteristiky této instituce práce zahrnuje také pohled vychovatelek na jejich profesi a jejich roli ve výchově a vzdělávání dětí. Jsou také identifikovány problémy, se kterými se vychovatelky potýkají. V práci je pracováno s pojmem liniových pracovníků nebo profesního sebepojetí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.