Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Nedecký, Matúš ; Ruller, Ivan (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Cielom bolo ponuknut umelcom priestor na tvorbu, kde by sa mohli inspirovat a realizovat.
Mobilní aplikace pro prohlížení internetových obrázků
Kočnar, David ; Kolář, Martin (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato práce vysvětluje problematiku vývoje mobilních aplikací pro operační systém Android a popisuje kompletní návrh a vývoj mobilní aplikace Impres pro prohlížení obrázků. Kromě mobilní aplikace byla vytvořena také serverová aplikace v jazyce PHP zajišťující data z více internetových zdrojů. Celá tato služba má za cíl přinést uživateli inspirativní obsah tvořený fotografiemi a dalším vizuálním uměním. Služba bude automaticky doplňovat nový obsah a pro uživatele vytvářet personalizovaný výběr. V práci jsou popsány teoretické znalosti a postupy nutné pro správný návrh a vývoj mobilních aplikací. Závěrem práce je zhodnocení řešení a návrhy na případné další funkce.
Žiju tarot
Oplatková, Hana ; Vondřejcová, Silvie (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Osobní balíček karet vytvořený na základě půlročního průzkumu a dokumentací denních prožitků. Balíček obsahuje 49 karet a je inspirován sadou 78 tarotových karet. Textový obsah – rub karty byl vytvořen podle deníkových záznamů. Líc karty byl vybrán jako reprezentace dějů obvykle se odehrávající v dny, kdy daná denní karta vycházela.
Organická soudobá architektura a bydlení
Čábelková Nahorniaková, Marcela ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Budkeová, Branislava (oponent) ; Glosová, Dagmar (oponent) ; Menšíková, Naděžda (vedoucí práce)
Organická architektura je v dnešní době často používaným termínem především v souvislosti s odvážnou a experimentální formou. Přesná definice nebo rozdělení však stále chybí. Za zakladatele novodobé organické architektury je všeobecně považován Frank Loyd Wright. Ten organickou architekturu nejen realizoval, ale na počátku dvacátého století, kdy se formulovaly nové architektonické směry, ji definoval. Disertační práce se zabývá doposud nedostatečně popsanou problematikou organické architektury. Hlavní zaměření je upřeno na soudobou obytnou organickou tvorbu ve střední Evropě. Jmenovitě jsou podrobně rozebrány jednotlivé realizace na území Maďarska, České Republiky, Slovenské Republiky, Rakouska, Německa a Polska. Kromě detailního popisu Evropských realizací a jejich historických východisek se práce také podrobněji zabývá vznikem a významnými realizacemi severoamerické organické architektury. Novodobá organická architektura prioritně vznikala na území Spojených států amerických. Pro úplnost přehledu práce také uvádím nejvýznamnější soudobé realizace a architekty realizující obytnou organickou architekturu i v jiných státech světa. Cílem disertační práce bylo obecně poukázat na nejnovější trendy v navrhování staveb pro bydlení. V rámci nových trendů nalézt polohu organické architektury a zdůvodnit její vzrůstající popularitu, rozšířenost a nezbytnost pro další vývoj architektury. Organická architektura je alternativní cestou soudobého bydlení. V posledních letech její obliba vzrůstá v reakci na vznik novodobých technologií a materiálů, potřebu chránit naše přírodní zdroje a také na vzrůstající negativa globalizace a popření místních tradic a regionálních specifik. Aspekty organických forem byly rozebírány na základě členění organické architektury do tří hlavních skupin podle jejich hlavních charakteristik: forma, harmonie a udržitelný rozvoj. Dalším cílem bylo zjistit lokaci ohnisek výskytu organické obytné architektury. Jejich realizace nejsou koncentrované, ale spíše nekoordinovaně rozsety. Proto byly vybrány státy, které jsou oproti ostatním bohatší na výskyt organických domů. Cílem práce bylo také oslovit odbornou a laickou veřejnost, především pedagogy vysokých škol architektury a také samotné studenty. Velká část komunikace se odehrála na základě grantového projektu FRVŠ pro rok 2010. Uskutečnily se přednášky studentům o organické architektuře a výstava na téma: Soudobá obytná organická architektura. V neposlední řadě byla vydána publikace katalogu pod názvem: Soudobé organické domy – Evropa. V rámci grantového projektu jsem měla možnost navštívit velké množství realizací organických rodinných domů v zahraničí. Konkrétně na Slovenku, v Maďarsku a v Německu. Výsledky ankety, která byla položena formou otázek uživatelům a autorům vybraných domů, jsou součástí disertační práce. Výsledky disertační práce jsou především: - podrobné nastínění přehledu vývoje organického bydlení - definování soudobých tendencí organické architektury v bydlení - získání a zpracování odpovědí majitelů a autorů domů na anketní otázky - analýza organického domu (soustavy domů) v rámci urbanistické struktury a krajiny - kniha katalogu organických soudobých evropských bytových realizací pod názvem Soudobé organické domy - Evropa - článek o organické soudobé architektuře a bydlení v rámci elektronického architektonického časopisu archiweb, který má být publikován v roce 2012
Současné japonské umění jako inspirační zdroj výtvarných činností na 1. stupni ZŠ
ŠAFÁŘOVÁ, Anežka
Cílem práce "Současné japonské umění jako inspirační zdroj výtvarných činností na 1. stupni ZŠ" je představit současné japonské umění jako inspirativní téma pro výuku výtvarné výchovy. Práce je rozdělena na teoretickou a projektovou část. Teoretická část přináší ideové ukotvení práce a definuje její význam v didaktice výtvarné výchovy. Praktická část se inspiruje vybranými japonskými umělci a přináší výtvarnou řadu, ze které je možné použít jednotlivé lekce pro zpestření výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ, a předat tím žákům vhled do japonského umění a zároveň je seznámit s japonskou kulturou a zajímavými technikami.
Petr Eben - hudba jako cesta k Bohu
Šmardová Koulová, Jana ; Špačková, Alena (vedoucí práce) ; Tvrdek, Petr (oponent)
Petr Eben. Hudba jako cesta k Bohu. Jana Šmardová Koulová Resumé Svou prací jsem došla k závěrům, že přínos skladatele Petra Ebena je pro českou a světovou duchovní hudbu opravdu velký a jeho skladby jsou skutečnou pomocí v ekumenické práci. Autorova vlastní upřímná víra v Boha se, díky jeho usilovné smysluplné práci, nese tóny skladeb dál k posluchači, kterého skutečně oslovuje. Pochopil služebnost hudby a podřídil ji moudrosti slov, jejich pravému významu a obsahu, čímž její význam naopak pozdvihl. Vznikla díla, která opravdu k posluchači promlouvají svým poselstvím, dokonce ho i formují. Na základě této práce a získaných poznatků, se určitě pokusím Ebenovu Truvérskou mši, pro její jednoduchost a přitom nádhernou melodičnost, citlvě propojenou hudbu se slovy, která byla inspirována vírou v Boha, zařadit do katecheze dětí. Petr Eben. Music as the way to God. Jana Šmardová Koulová Summary In my work I have come to the conclusion that Petr Eben's music means really great contribution not only to Czech but even to the whole world sacred music with his compositions that help a lot in ecumenical efforts. The author's own true faith in God, thanks to his concentrated and meaningful work, conveys onto the listener and addresses him/her with direct impact. He understood the subservience of music well, and he...
Oázy v srdci Evropy. Orientalismus v české architektuře 19. století
Vránová, Veronika ; Šmied, Miroslav (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Evropa na počátku 19. století hledá svou novou uměleckou tvář. Začíná se rodit několik různorodých proudů, které se snaží uchytit na umělecké scéně a převzít onu vůdčí štafetu. A právě touha po hledání nových cest prohlubuje v Evropě zájem o Orient. Vzájemné poznávání Východního a Západního světa sahá již do raného středověku a projevuje se v několika etapách až do dnešní doby. Fascinace Orientem v 19. století byla spjata především s Napoleonovým tažením do Egypta, řeckým povstáním proti Turkům, dobytím Severní Afriky Francií, světovou výstavou v Londýně a se samotnými výpravami do exotických zemí tehdejších nadšenců. Vlna orientalismu prosákla do všech vrstev výtvarného umění, nejčastěji ji můžeme spatřit v malířství, grafice či fotografii, nejméně pak v sochařství. Diplomová práce sleduje fenomén orientalismu od konce 18. století až do 1. světové války. Snaží se přiblížit jeho vliv na odvětví výtvarného umění ve střední Evropě a hledat tak východiska pro další bádání. Klíčovým bodem práce je zkoumat exotické tendence v architektuře na území Českého království a uvést je v kontextu orientální architektonické tvorby ostatních zemí tehdejšího habsburského mocnářství. Klíčová slova architektura, orientalismus, inspirace, ornament, 19. století, Blízký východ, Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko,...
Radikální zkušenost a myšlení poetické inspirace. Tělo (bez orgánů) v literárním prostoru Maurice Blanchota.
Poch, Martin ; Ševčík, Miloš (vedoucí práce) ; Jarošová, Helena (oponent)
Radikální zkušenost a myšlení poetické inspirace → Abstrakt Blanchotovo radikální myšlení klade, ale nezodpovídá otázku tělesného rozměru spisovatelovy literární zkušenosti. Zdá se, jako by literární zkušenost byla podle Blanchota zcela netělesná. To ovšem vylučuje možnost psaní a uskutečnění esenciální řeči ve světě. Na základě interpretace Blanchotových klíčových pojmů jsme se pokusili tento problém rozvést a představit jeho hlavní důsledky. V závěru práce jsme se pokusili pomocí Deleuzových a Guttariho pojmů - zejména stávání se a těla bez orgánů - načrtnout způsob, jak Blanchotovo radikální pojetí literární zkušenosti uchopit jako vnitřně diferencovaný proces, ve kterém je spisovatelovo tělo nepřítomné, protože se zbavováním orgánů stává nepozorovatelnou součástí asambláže, jež vchází do literárního prostoru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.