Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 714 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Implementace BIM do podniku malého rozsahu v ČR
Helvínová, Veronika ; Pospíšilová,, Barbora (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tématem a cílem práce je definování charakteristik BIM, výhody a překážky implementace BIM a vývoj BIM situace v ČR. Vzhledem k nově vznikající situaci možnosti veřejných zakázek zadávaných pomocí metod BIM je analyzována současná situace ve vybraných krajích. Zároveň jsou zkoumány současné výhody a překážky implementace BIM v podnicích. Na základě teoretického podkladu a šetření pomocí dotazníku je sestaveno možné schéma postupu při implementaci BIM do podniku malého rozsahu.
Automatizace procesu v oblasti řízení dokumentů
Maco, Martin ; Moudrá, Libuše (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na implementaci systému v oblasti řízení dokumentů ve vybrané společnosti. První část práce popisuje teoretická východiska. Druhá část obsahuje analýzu společnosti. Závěrečná část zahrnuje již hotové řešení pomocí RPA nástrojů a ekonomické zhodnocení.
Návrh elektronického obchodu
Kolář, Michal ; Dyk, Tomáš (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu a realizací elektronického obchodu pro nově vzniklou společnost, zaměřenou především na servis Apple zařízení. Práce se soustředí na analýzu společnosti, požadavků a implementaci elektronického obchodu s inovativními prvky.
Informační systém pro evidenci jednání v obchodní firmě
Pohl, Martin ; Morávek, Petr (oponent) ; Šeda, Miloš (vedoucí práce)
Práce byla vypracována za účelem evidence záznamů jednání obchodních zástupců a jako přehled pro vedoucí pracovníky společnosti. Aplikace využívá relační databázový systém MySQL pro ukládání dat a webové rozhraní jako vstup, napsaná je pomocí skriptovacího jazyka PHP. Data získaná z těchto záznamů budou použita k vyhodnocení a posouzení. Součástí práce je vypracování vlastní grafické šablony s použitím kaskádových stylů CSS a jQuery knihovny. Upozorňování na termíny jednání v aplikaci a odeslanou e-mailovou zprávou bylo implementováno za účelem omezit možnost opomenutí této události. Ze získaných dat jsou pomocí grafů vykreslovány hodnoty znázorňující sledované činnosti, stav a průběh událostí.
Modelování vybraných procesů v projektovém řízení pomocí nástroje BIC
Urbanová, Sára ; Janošek, Dominik (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem, který má za úkol zefektivnit zobrazení firemních procesů a lépe tak vysvětlit způsob vedení portfolia projektů v dané společnosti. Její primární úlohou je představit a implementovat řešení v podobě modelů procesů, které zobrazují vedení projektů v portfoliu informačním technologií, ale rovněž popis průběhu této implementace ve společnosti Garrett Advancing Motion. Na začátku práce jsou popsány teoretické základy projektového managementu a procesního modelování. Na základě této teorie je následně provedena analýza společnosti, vlastní návrh řešení s implementací a celkové zhodnocení.
Výběr a implementace informačního systému
Anýž, Lukáš ; Machala, Ludvík (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zavedením informačního systému pro společnost Prospánek SE. Cílem mé práce je posoudit požadavky na IS a dobře ho aplikovat do provozu. Diplomová práce se zaměřuje na teoretická východiska, která jsou potřebná pro pochopení dané problematiky. Poté kompletní analýzu, návrhové zobrazení a přidělení vhodného nového informačního systému do chodu firmy. Obsahuje návrh, který přispívá ke zlepšení, rychlejšímu a přehlednějšímu chodu systému.
Analýza scény založená na 2D obrazech
Hejtmánek, Martin ; Drahanský, Martin (oponent) ; Orság, Filip (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou povrchu objektů v jednoduché scéně reprezentované dvourozměrným obrazem. Shrnuje běžně používané metody v tomto oboru informačních technologií a popisuje jejich výhody a nevýhody. Na základě získaných znalostí a zkušeností představuje vlastní návrh algoritmu pro analýzu povrchu objektů založený na světelné informaci. Obsahuje podrobný popis algoritmu implementovaného v rámci této práce a diskutuje výsledky provedených experimentů. Na základě zkušeností s implementovaným algoritmem navrhuje možné předpoklady pro jeho další vylepšení.
Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku
Knotková, Sabina ; Juřica, Pavel (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod a nástrojů projektového managementu ve vybrané společnosti. V úvodní části této práce jsou popsány teoretické poznatky dané problematiky, které zahrnují fázi předprojektovou, projektovou a poprojektovou. Následuje část zabývající se analýzou současného stavu, která vysvětluje vznik projektu a oblasti jeho implementace. Na závěr je na základě těchto výstupů a specifik vytvořen samotný návrh řešení projektu.
Návrh informačního systému
Navrátil, Luboš ; Máca, Michal (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému dle požadavků společnosti Agrall servis a.s., která se zabývá poskytováním a zprostředkováním zemědělských služeb. Práce obsahuje teoretické informace o použitých technologiích a metodách analýzy společnosti. Praktická část se zabývá specifikací požadavků a návrhem informačního systému, včetně následné implementace.
Výběr a implementace informačního systému pro firmu
Langer, Tomáš ; Ing.Marek Čačka (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou, výběrem a implementací informačního systému pro vybranou firmu. Hlavním kritériem výběru nového informačního systému jsou požadavky firmy. Z nabízených informačních systémů na trhu vyberu ten, který nejvíce odpovídá požadavkům firmy. Následně navrhnu postup implementace a provedu ekonomické zhodnocení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 714 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.