Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Images from Hell - Totalitarian Systems through the Eyes of Literature
MUSÍLEK, Daniel
Diplomová práce zkoumá totalitní systémy 20. století na základě komparativní analýzy tří vybraných literárně-historických děl vycházejících z různých kulturních pozadí. Jedná se o díla Souostroví Gulag od Alexandra Solženicyna, Divoké labutě od Jung Changové a Poslední stanice život od Ruth Klügerové. Jako pomůcka pro komparativní analýzu děl je zvolena eklekticky sestavená hermeneutická interpretační metoda, která dodává analýze strukturu. Diplomová práce si klade za cíl zodpovědět otázku, zda je možné použít literárně-filozofický interpretační přístup jako je hermeneutika ke zkoumání historických událostí zanesených do literárně-historických uměleckých děl. Dále se práce v rámci analytické části zabývá otázkou, zda lze napříč kulturně odlišnými totalitními systémy nalézt společné a objektivní prvky totalitního systému jako takového.
Filosoficko-sociologické kontexty Masarykova smyslu českých dějin
Svoboda, Jan
V České otázce (1895) Masaryk položil základ svého pojetí smyslu českých dějin. Nosnou ideu, jež kvalitativně vytváří onu kontinuitu českých dějin a jako národní emancipační program má nezbytný potenciál udílet smysl všem jejím dílčím kontextům, Masaryk našel v myšlence humanity. Účelem příspěvku je poukázat na principiální spojitost mezi demokratizačním úsilím Masarykova politického realismu o jakousi permanentní humanizaci společnosti, jejímž cílem bylo přetvářet disfunkční starý režim federalizovaného Rakouska na moderní občanskou společnost. Teoretický základ k těmto úvahám byl nicméně podán už ve starších pracích, především v knize Základové konkrétní logiky (1885).
Integrace cizinců do české společnosti
Pokorný, Martin ; Havlík, Radomír (vedoucí práce) ; Kubišová, Zuzana (oponent)
Cílem mé diplomové práce je prozkoumání problematiky integrace cizinců do české společnosti. K tomuto účelu zamýšlím použít techniku dotazníkového šetření, spolu s komparací dalších šetření, která byla provedena nevládními organizacemi. Dílčím záměrem je pak zmapování právního postavení cizince v České republice, důvody emigrace v historii, její vývoj a skladba migrující populace na evropském kontinentě. Dále se zaměřím na možnosti zdravotního a sociálního pojištění s možností využití lékařské péče a také na možnosti práce a studia cizinců v České republice.
Slovo, na kterém záleží. Člověk a etika u Emmanuela Lévinase.
Vik, Dalibor ; Vogel, Jiří (vedoucí práce)
Studie v pěti kapitolách sleduje tematizaci člověka u francouzského myslitele Emmanuela Lévinase zejména v dílech De l'évasion (1935), De l'existence à l'existant (1947), Totalité et infini (1961) a Éthique comme philosophie première (1982), které představují různé etapy jeho filosofického vývoje. Nabízí výklad nejoriginálnějších Lévinasových pojmů, mapuje jejich postupnou genezi, zasazuje je do celkového kontextu jeho díla a načrtává další paralely či polemické výklady. Protože otázka po člověku vzniká u Lévinase obratem otázky po Bohu, na nějž se nemůžeme tázat jako na předmět, představuje jeho zkoumání člověka zároveň teologické téma par excellence. Studie se snaží prokázat, že Lévinasovy koncepce mohou být pro teologii inspirativní zejména: (1) v otázce metodologie, protože se vůči Bohu řídí striktně principem Sein-lassen a ukazuje, co se stane s naším myšlením, když toto nechat-být položíme jako východisko zkoumání; (2) v otázce revize některých teologických pojmů a jejich existenciálního obsahu; (3) jako důkladná analýza okrajových fenoménů, které systematická teologie jakožto onto-theo-logie marginalizovala či opomíjela, avšak s novým chápáním člověka se vracejí opět na scénu; (4) jako hermeneutický klíč k biblické exegezi; (5) jako zdroj podstatných úvah o primátu etiky, jež je podle Lévinase...
Transhumanismus a reflexivní plánování a zvládání.
Macoun, Miroslav ; Kaňák, Jan (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
v češtině Moje práce se zabývá potenciálním vlivem transhumanismu na reflexivní plánování lidí podle české transhumanistické komunity s ohledem na teorii Person-In-Enviroment a postmoderní změny ve společnosti. Konceptuální část obsahuje kapitoly o transhumanismu, oblastech na které se transhumanismus zaměřuje, H+ technologiích, potenciálu, komunitě a reflexivnímu plánování. V rámci kvalitativního výzkumu, moje data byla sbírána za použítí polostrukturovaných rozhovorů na témata reflexivita lidského aktéra, rozhodování, práce s informacemi, moc, existenciální rozměr života a smutek a úzskost související se životními změnami a ztrátami. Podle získaných dat největší potenciál pro refleixvní plánování může být nalezen ve zkoumání možností využití umělé inteligence, kolektivního vědomí a virtuálního hedonismu, ale v překonávání smrit, náhradě orgánů, vylepšení kognitivních schopností a smyslů, to vše s ohledem na nutnost boje za lidská práva a demokracii a ekonomický průlom, což by mělo za následek odstraňování sociálních nerovností.
Náboženství a filozofie TGM
Florianová, Tereza ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Tato diplomová práce si klade za primární cíl charakterizovat způsob, jakým významný filozof a politik Tomáš Garrigue Masaryk nahlížel na filozofii a náboženství. Jelikož se smýšlení jedince v těchto aspektech formuje postupně v závislosti na životních zkušenostech a událostech, je pro hlubší pochopení dané problematiky nutné pojednat o některých úsecích jeho života. Ty měly nejen vliv na utváření zmíněných náhledů, ale již samotná stanoviska, která Masaryk ve zmíněných situacích a kauzách zaujímal, mají sama o sobě nemalou výpovědní hodnotu. Řeč je kupříkladu o Hilsneriádě či záležitosti pravosti Rukopisů - v obou případech měl Masaryk jasně vyhraněný názor, za kterým si, navzdory kritice, kterou sklízel, pevně stál. Zásadní vliv měli na Masaryka také někteří filozofové, myslitelé a duchovní. Z pohledu náboženského patrně ponejvíce přejímal myšlenky Ježíše a Husa. V rovině filozofické je, kvůli mnohosti osobností, ke kterým do jisté míry inklinoval, obtížné zvolit tu nejvlivnější, nicméně tuto pozici by nejspíše zaujímal Platón, jehož si ho Masaryk jakožto filozofa velice vážil. Na druhou stranu sám Masaryk zásadním způsobem ovlivnil některé své následovníky, například Jana Patočku, o jehož vyrovnání se s Masarykovou filozofií je taktéž pojednáno. Ačkoliv je Masarykovo pojetí náboženství a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: