Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zásady holismu a humanismu v péči o pacienta s poruchou autistického spektra
VLKOVÁ, Blanka
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu problémových situací v ošetřovatelské péči z pohledu pečujících osob o pacienty s poruchou autistického spektra (PAS), mapování specifických potřeb pacientů s PAS a mapování poskytované ošetřovatelské péče o pacienty s PAS z pohledu sester. Je rozdělena do dvou částí. První část slouží pro teoretický úvod a nastínění současného stavu problematiky ošetřování pacientů s PAS. Empirická část má podobu kvalitativně-kvantitativního výzkumného šetření a je pro větší přehlednost rozdělena do několika částí. První část výzkumu se zaměřovala na získání dat od probandů pečujících o osoby s PAS. Pro účely této části byla vybrána kvalitativní forma výzkumného šetření za použití metody polostrukturovaného rozhovoru. Této části výzkumného šetření se zúčastnilo 9 participantů. Druhá část výzkumu se zaměřovala na potvrzení či vyvrácení tvrzení probandů z první části šetření a potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. Pro účely zpracování této části bylo vybráno kvantitativní výzkumné šetření za použití metody nestandardizovaného dotazníku, který byl vytvořen autory práce. Dotazníky byly distribuovány v tištěné a elektronické formě, vzhledem k epidemiologickým opatřením v ČR. Celkem se této části účastnilo 212 respondentů. Mezi hlavní výsledky první části výzkumného šetření patří seznam problémových situacích, které mají vliv na chování pacienta s PAS a celkový průběh při poskytování ošetřovatelské péče. Dále byly zjištěny specifické a individuální potřeby osob s PAS, mezi které patří potřeba spánku, výživy, afiliace, potřeba uspořádávání, potřeba smyslového vnímání a vědomí a soběstačnost v denních činnostech. Z výsledků kvantitativní části výzkumného šetření bylo zjištěno, jakým způsobem je zdravotnický personál schopný komunikovat s pacienty s PAS a jaké prostředky při ošetřovatelské péči o ně využívají. Dále byla zmapována náročnost uspokojení potřeb z hlediska zdravotnického personálu a jejich zájem o přiblížení dané problematiky. Při testování stanovených hypotéz byla potvrzena pouze hypotéza č. 3 - U pacientů s poruchou autistického spektra je ošetřovatelská péče více individualizovaná než u pacientů bez poruchy autistického spektra. Hypotéza č. 1 - Sestry v klinické praxi používají při komunikaci s pacienty s poruchou autistického spektra více verbální komunikaci než neverbální komunikaci a hypotéza č. 2 - Uspokojení psychologických potřeb je u pacientů s poruchou autistického spektra náročnější než uspokojení potřeb biologických, potvrzeny nebyly.
Bohové futuristického věku: Koexistence člověka a umělé inteligence ve světle posthumanistických konceptů americké science-fiction literatury 20. století.
PODLAHA, Roman
Tato diplomová práce se převážně zabývá posthumanistickými filosofickými koncepty, které jsou přítomny v americké literatuře science-fiction 20. století. Vybrané texty jsou ty, ve kterých hlavní roli hraje aspekt umělé inteligence. Díky rozboru a srovnání vybraných děl může čtenář snadno pocítit, jak doposud neměnný koncept humanistického člověka je hluboce přetvářen všudypřítomným užíváním vyspělé technologie, potažmo umělé inteligence. Úvod práce je hlavně věnovaný explanaci základních termínů a definic soudobého filosofického trendu posthumanismu. Zbytek práce se věnuje hledání konceptu "postčlověka" v nejznámějších dílech amerického science-fiction (Isaac Asimov, Philip K. Dick, William Gibson, Richard Powers a další).
Společenská role takzvané Jugendweihe v době bývalé NDR a po jejím zániku
Němcová, Michaela ; Kunštát, Miroslav (vedoucí práce) ; Šmidrkal, Václav (oponent)
Práce pojednává o přechodovém rituálu Jugendweihe, jeho původu, významu a podobě v bývalé NDR a po jejím zániku. Jugendweihe je zasazena do kontextu církevních přechodových rituálů a je osvětleno její spojení s humanismem. Posléze je představena historie této tradice a její vývoj v průběhu let. Pro porozumění výchozí situace v NDR je zařazena kapitola pojednávající o církevní politice SED. V hlavní části se pak práce věnuje politické a společenské roli Jugendweihe v NDR, jakožto i její podobě a vývoji popularity. Následuje kapitola o vývoji obřadu po revoluci v roce 1989, kde jsou popsány shodné i rozdílné prvky a nastíněny předpoklady pro zachování kontinuity obřadu po pádu NDR. Zvláštní důraz je kladen na proměnu společenské role Jugendweihe v průběhu let ve vztahu k politické situaci a na různé důvody motivující k účasti na rituálu, s čímž je úzce spjata i samotná podoba oslav. Teoretické poznatky z odborné literatury jsou v přílohách doplněny o čtyři rozhovory s účastníky Jugendweihe za éry komunistického režimu. V rozhovorech byl kladen důraz na osobní zkušenost a vzpomínky, tedy především dojem, který obřad v jeho absolventech zanechal.
Komparace Machiavelliho Vladaře se spisem Erasma Rotterdamského O výchově křesťanského vladaře
Pazderová, Tereza ; Halamka, Tomáš (vedoucí práce) ; Franěk, Jakub (oponent)
Práce se zabývá komparací spisu Vladař od Nicòlla Machiavelliho a spisu O výchově křesťanského vladaře Erasma Rotterdamského. Cílem práce je zjistit, zda jsou tato díla oprávněna stavěna do protikladu. K dosažení tohoto cíle je nejprve představen historický kontext obou autorů a jejich doby. Poté jsou pomocí textuální analýzy rozebrána obě díla, která jsou místy doplněna o poznatky z kontextuální části. Ta jsou pak následně porovnána komparační metodou. Na základě rozboru a srovnání obou děl bylo zjištěno, že obě díla nelze pokládat za zcela protikladná. V některých oblastech jsou názory obou autorů protikladné, ovšem najdeme i mnoho názorových okruhů, kde naopak nalezli shodu. Ta byla nejčastěji zapříčiněna společným humanistickým základem obou tvůrců.
Buberův kulturní sionismus a Masarykův humanismus - komparativní studie
Venclová, Marie ; Arava-Novotná, Lena (vedoucí práce) ; Holubová, Markéta (oponent)
Diplomová práce Buberův kulturní sionismus a Masarykův humanismus - komparativní studie se zabývá srovnáním pojetí významu národa ve Třech řečech o židovství, které přednesl pro pražský sionistický spolek Bar Kochba v letech 1909-1910 Martin Buber a v textu Problém malého národa od Tomáše Garrigue Masaryka. Kromě samotné analýzy obou textů je součástí práce všeobecný úvod, pojednávající o počátcích moderního sionistického hnutí. Dále pak oddíl, týkající se okolností vzniku pražského sionismu a jeho profilace v rámci studentského spolku Bar Kochba. Jedna z podkapitol je věnována osobě a názorům Martina Bubera v době před přednesením pražských přednášek, jeho kontaktům s pražským prostředím a reakcím na obsah jeho řečí. V souvislosti s Masarykem je zmíněno jeho postavení na poli české politické scény v 90. letech 19. století a jsou uvedeny kontakty se židovstvím a sionismem na poli jeho předválečného díla. Cílem textového rozboru je pojmenovat společné rysy Buberova a Masarykova vnímání národa, jeho kulturních kořenů a významu pro lidstvo, jakož i úkolů jednotlivce v národním hnutí. V závěru práce jsou pojmenované výsledky srovnání a krátký oddíl je věnován uznání židovské národnosti v nově vzniklém Československu. Klíčová slova Sionismus, humanismus, nacionalismus, Praha, Martin Buber, Tomáš Garrigue...
Protreptikon ad scholam Neudorfinam Jana Campana Vodňanského a jeho místo v kontextu raně novověkých obran českého jazyka
Pelc, Vojtěch ; Vaculínová, Marta (vedoucí práce) ; Žytek, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se zabývá latinskou básní s názvem Protreptikon ad Scholam Neudorfinam z roku 1616, složenou českým humanistou Janem Campanem Vodňanským (1572-1622) za účelem oslavit svého mecenáše Bohuslava z Michalovic (1565-1621). Jejím cílem je zkoumat, jakým způsobem Campanus, považovaný za předního básníka své generace, používá tradiční literární formy a prostředky při tvorbě textu silně ovlivněného soudobým kulturním a politickým prostředím. Po stručném úvodu popisuje kapitola 2 historický kontext vzniku básně a kapitoly 3 a 4 jsou věnovány analýze rétorické struktury a literárních výpůjček (imitatio). V návaznosti na výzkumy Jana Martínka se v kapitole 5 pojednává o místu Protreptika mezi raně novověkými obranami českého jazyka. V závěru práce je připojena edice originálního latinského textu a jeho moderní prozaický překlad do češtiny s komentářem. Klíčová slova: humanismus, Jan Campanus Vodňanský, imitatio, jazykové obrany
Humanismus Přemysla Pittera a jeho přínos výchovy k hodnotám na 1. stupni základní školy
Bartoňková, Dagmar ; Uhlířová, Jana (vedoucí práce) ; Loudová Stralczynská, Barbora (oponent)
NÁZEV: Humanismus Přemysla Pittera a jeho přínos výchovy k hodnotám na 1. stupni základní školy ABSTRAKT: Cílem této diplomové práce je zprostředkovat žákům 1. stupně ZŠ základní informace o myšlenkách a aktivitách Přemysla Pittera. Teoretická část představuje především historické a biografické údaje, umožňující porozumět životním hodnotám Přemysla Pitera a základnímu kontextu jeho života. Praktická část je postavena na projektu, který žákům 5. ročníku 1. stupně ZŠ umožňuje pronikat do Pitterova života a skrze vlastní zážitky pochopit jeho životní postoje, a tím i jeho životní hodnoty. Z reflexe projektu vyplývá, že žáci porozuměli hodnotám Přemysla Pittera i souvisejícím historickým událostem a jeho výjimečnosti a odvaze. Samostatně pak tyto poznatky formulovali ve vlastní knize, která byla výstupem projektu. Cíl práce i projektu byl splněn. KLÍČOVÁ SLOVA: Přemysl Pitter, humanismus, výchova k hodnotám, projekt
Výklad svobody v díle Jana Husa a jeho zdroje u sv. Augustina
Schmitzer, Jiří ; Blažková, Miloslava (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent)
Práce pojednává o Janu Husovi a T. G. Masarykovi a jejich přínosu do české filosofie. Z díla a života těchto dvou osob čerpá hlavně podněty, které mají nadčasový morální přesah. Práce se nezabývá přesnou dobovou analýzou filosofických textů. Sleduje hlavně morální důrazy a jejich vliv na český prostor. Lehce se dotkne i života autorů, jako svědectví jejich praktické filosofie. Nosnou reflexi díla a života Husa i Masaryka poskytuje Erazim Kohák. S jeho pomocí se práce pokouší hledat smysl Češství tak, jak jej Hus a Masaryk formovali a definovali.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.