Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Nestrannost a hodnotové vzdělávání při výuce politické geografie na středních školách v Česku: Příklad války v Jugoslávii
Gáthy, Zuzana ; Hána, David (vedoucí práce) ; Nováček, Aleš (oponent)
Podle školského zákona má být škola apolitická, zároveň má ale učitel studenty hodnotově vzdělávat. Je tedy otázkou, nakolik je lepší zachovat nestrannost, aby nedocházelo k ovlivňování studentů, a v jaké míře naopak své názory prezentovat za účelem hodnotového vzdělávání. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak vnímají středoškolští učitelé v Česku potřebu a možnosti nestranné výuky politické geografie a s ní souvisejícího hodnotového vzdělávání. Dílčím cílem bylo navrhnout vhodné metody pro nestrannou výuku politické geografie v hodinách zeměpisu na střední škole. Část práce je zaměřena konkrétně na výuku války v Jugoslávii a na diskuzi nestranného pojetí tohoto konfliktu. Výzkum zahrnoval kvantitativní dotazník, kterého se zúčastnilo 277 respondentů z řad středoškolských učitelů, po kterém následovalo 9 kvalitativních rozhovorů se středoškolskými učiteli. Čeští středoškolští učitelé zeměpisu podporují nestrannou výuku politické geografie a snaží se nestranného přístupu docílit. Hodnotové vzdělávání je pro ně ale důležitějším aspektem, který staví nad požadavek nestrannosti. Klíčová slova: nestrannost ve výuce, hodnotové vzdělávání, politická geografie, středoškolská výuka, válka v Jugoslávii
Lipidy v kontextu vzdělávání na středních školách
Staníček, Jan ; Martínek, Václav (vedoucí práce) ; Teplá, Milada (oponent)
Již více než 15 let existuje v České republice (ČR) pro gymnázia Rámcový vzdělávací program (RVP G), který nutí učitele užívat více didaktických a pedagogických poznatků ve výuce. Bohužel ke zprostředkování takového vzdělávání nejsou vždy k dispozici vhodné materiály (např. pro téma "lipidy"). Tato práce se pak zabývá jednak pojetím lipidů v učebnicích a závěrečných pracích, a především pak tvorbou vlastních materiálů na vybraná podtémata k lipidům a jejich testováním ve výuce. Výsledky této práce ukážou, že téma lipidy není ve vybraných učebnicích zpracováno podle zvolených kritérií dostatečně dobře. Pravděpodobně proto, že jsou používané učebnice zastaralé. Další výsledky ukážou, že tento problém již řešili jiní autoři ve svých závěrečných pracích tvorbou nových materiálů, které zvolená kritéria naplňují. Bohužel současným prostředkům pro výuku lipidů chybějí aktuální praktické biochemické poznatky, úlohy na fixaci těchto poznatků a rozvíjení praktických dovedností. Z tohoto důvodu byly v rámci této práce takové materiály připraveny na 7 dílčích podtémat - ateroskleróza, civilizační choroby, cholesterol, makronutrienty potravy a jejich základní vztahy v lidském metabolismu, omega-3 mastné kyseliny, omega-6 mastné kyseliny, vliv složení stravy na vznik cukrovky druhého typu a dalších chorob -...
Využívání multimédií a multimediálních aplikací ve výuce chemie na SŠ v ČR
Švehla, Martin ; Šmejkal, Petr (vedoucí práce) ; Teplý, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou multimediální podpory výuky chemie na středních školách. Přiblíží čtenáři možnosti využívání informačních a komunikačních technologií a to nejen při výuce chemie. Tyto technologie mají totiž významnou roli v moderním vyučování a procesu učení. Součástí práce je tvorba a vyhodnocení dotazníkového šetření, které podává přibližný přehled o výskytu a využívání multimédií a multimediálních aplikací v českých školách.
Mediální výchova jako prostředek rozvoje kritického hodnocení politické reklamy v kontextu předvolebních kampaní u studentů středních škol
Pokorná, Gabriela ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Stracený, Josef (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na vliv mediální výchovy na schopnost žáků středních škol interpretovat politickou reklamu. V první části seznamuje čtenáře s konceptem moderní demokracie, ve které hrají média nesmírně důležitou roli, v oblasti politické reality potom především v předvolebním období. Čtenář je uveden do problematiky vlivu médií na občana, který je vystaven produktům politického marketingu. Vzhledem k tomu, že je tato práce zaměřena na žáky střední školy, zabývá se tato práce i národními, mezinárodními a zahraničními výzkumy, které dávají do souvislosti pojmy politika-média-středoškoláci. Druhá část práce je tvořena výzkumem, který se snaží zhodnotit, jaký vliv má mediální výchova na žáky v oblasti analýzy politické reklamy, stejně jako jejich postoje k politologickým tématům. Výzkum je koncipován jako kvalitativní porovnání výpovědí žáků, kteří projdou kurzem mediální výchovy, na otázky zaměřující se na kritickou analýzu vybrané politické reklamy, přičemž jsou odpovědi žáků porovnány s kontrolní skupinou, která takto mediálně vzdělávána nebyla. Klíčová slova: demokracie, volby, předvolební kampaň, politický marketing, politická reklama, média, masmédia, mediální výchova, středoškolské vzdělávání
Aplikace matematických znalostí při výuce biologie
STUDENÁ, Lucie
Práce se zabývá aplikacemi matematických znalostí ve výuce biologie a je členěná do 4 kapitol. Každá kapitola se věnuje jedné aplikaci. První kapitola se týká aplikace podmíněné pravděpodobnosti v lékařské diagnostice, druhá kapitola je věnována aplikace exponenciální funkce v populační ekologii, třetí kapitola se týká aplikace logické funkce při matematickém modelování neuronu a poslední čtvrtá kapitola shrnuje aplikace binomické věty a binomického rozdělení v genetice. Každá aplikace obsahuje řešené příklady, pracovní list pro studenty a autorské řešení pracovního listu. První dvě aplikace byly otestovány ve výuce matematiky na SŠ. Studenti zhodnotili mojí výuku skrze vyplnění dotazníku, jehož výsledky jsou uvedeny na konci daných kapitol. Tato práce může být použita ve výuce biologie i matematiky nebo pro účely samostudia.
Nová média jako součást mediální výchovy na středních školách
Hejlová, Karolína ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Diplomová práce Nová média a mediální výchova na středních školách se zabývá zastoupením tématu nových médií ve vzdělávání na středních školách. Trend nových médií stále narůstá a počet jejich uživatelů se neustále zvyšuje, především dospívající s nimi tráví značnou část svého času. Právě proto jsem si dala za cíl ve své práci zjistit, jak si tento fenomén stojí v českém školství na úrovni středních škol, zejména pak gymnázií. Pro komplexní výsledek postupně analyzuji zákonné dokumenty RVP, metodické příručky a další zdroje informací pro mediální výchovu, zároveň zjišťuji znalost tématu a zařazování do hodin na straně pedagogů a v neposlední řadě se dotazuji i přímo studentů. Teoretická část práce tvoří obsahové zázemí diplomové práce i mnou navrhnuté přednášky na téma nová média, na jejímž základě je vytvořena. V praktické části kombinuji kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu pro získání co nejpřesnějších výsledků.
Isomerie ve výuce chemie
Samková, Běla Marie ; Teplá, Milada (vedoucí práce) ; Hybelbauerová, Simona (oponent)
Bakalářská práce se zabývá výukou tématu isomerie na středních školách. Teoretická část obsahuje rešerši výukových materiálů a zařazení tématu v rámci RVP G a ŠVP vybraných škol. V praktické části je vytvořena PowerPointová prezentace s otáčivými 3D modely molekul. K prezentaci jsou vytvořeny didaktické poznámky a její zařazení do vzdělávacího procesu na středních školách včetně prolínání s dalšími tématy organické chemie. Součástí praktické části je také námět na aktivity k tématu isomerie. V návrhu didaktických materiálů je kladen důraz na fixování prostorové představy struktury organických molekul.
Podněty pro sebereflexi studenta oboru pedagogika volného času
URBANOVÁ, Zuzana
Bakalářská práce představuje metodu sebereflexe, jako důležitou součást odborné přípravy. Sebereflexe jako nástroj profesního a osobnostního růstu pedagogů volného času. Úvodní část práce popisuje sebereflexi a cestu k ní a její souvislosti s reflexí a rozvojem reflektivního myšlení. Další část představuje požadavky na vzdělání a na osobnost pedagoga volného času, dle legislativy i nad její rámec. Závěrečná část práce popisuje místo odborné praxe a v jejím rámci představuje podněty pro sebereflexi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.