Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzdělávání seniorů v rámci U3V z pohledu lektorů
Havelková, Lucie ; Dostálová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vronský, Jiří (oponent)
Tématem této diplomové práce je vzdělávání seniorů v rámci univerzit třetího věku na Univerzitě Karlově v Praze z pohledu lektorů. Práce se zabývá klíčovými aspekty tohoto tématu, a to jak z teoretického, tak i praktického hlediska. Hlavním cílem je porozumět procesu vzdělávání seniorů, jak ho vnímají lektoři. Práce popisuje jejich získané zkušenosti, možnosti rozvoje vzdělávání seniorů a vnímané bariéry ve vzdělávání této populace na U3V v rámci celoživotního učení. Teoretická část práce slouží jako základní rámec pro pochopení problematiky vzdělávání seniorů. Využívá odbornou literaturu k definování klíčových pojmů a konceptů. Důraz je kladen na význam celoživotního učení pro seniory a na specifika vzdělávacího procesu v tomto kontextu. Další kapitoly jsou zaměřeny na samotné lektory v souvislosti s didaktickým procesem a psychodidaktikou. Zabývají se osobností lektora, jeho rolí a jeho kompetencemi. Praktickou část práce tvoří samotný výzkum. Ten byl realizován formou polostrukturovaných rozhovorů autorky s lektory celoživotního vzdělávání. Kladené otázky se týkaly oblasti zkušeností lektorů se vzděláváním seniorů, možných bariér v této oblasti a také toho, jaké možnosti vidí v oblasti celoživotního vzdělávání. Získané odpovědi přinesly také užitečné informace o motivaci lektorů pro jejich...
Zkoumání kompetencí aktivizačních pracovníků domovů seniorů
Vronský, Jiří ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Hubálovská, Marie (oponent) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Předložená disertační práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů, resp. analýzou a identifikací kompetencí aktivizačních pracovníků domovů pro seniory. Cílem práce je definovat rámce vzdělanostních a kvalifikačních požadavků na aktivizačního pracovníka v domovech pro seniory, kdy tento pracovník je zásadním zaměstnancem ovlivňujícím pocit bezpečí, sociální zapojení a kvalitu života seniorů. Výzkum byl realizován formou kvalitativního výzkumu, na základě zakotvené teorie, s využitím strukturovaných rozhovorů s aktivizačními pracovníky a s vedoucími pracovníky domovů pro seniory v Ústeckém kraji. Téma aktivizace seniorů je aktuálním a společensky významným, proto je nezbytné věnovat odbornou pozornost i pracovníkům realizujícím aktivizační programy a aktivity. Mezi klíčová teoretická východiska můžeme zařadit edukační vědy, zejména andragogiku a gerontagogiku. Dále demografické a socio-ekonomické souvislosti stáří a strnutí, problematiku modelování kompetenčních profilů a identifikaci vzdělávacích potřeb aktivizačních pracovníků domovů pro seniory. Nastavení kvalifikačních požadavků a systém dalšího profesního vzdělávání této profesní skupiny vycházejí z požadavků současné společnosti a reflektují moderní poznatky z různých vědních disciplín. Aktivizace seniorů je významnou a nedílnou součástí...
Vzdělávání seniorů v rámci U3V z pohledu lektorů
Havelková, Lucie ; Dostálová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Dvořáková, Danuše (oponent)
1 ABSTRAKT Tématem práce je vzdělávání seniorů v rámci univerzit třetího věku na Univerzitě Karlově z pohledu lektorů. Práce popisuje jejich získané zkušenosti, možnosti a vnímané bariéry ve vzdělávání této populace na U3V v rámci celoživotního učení. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část vymezuje základní pojmy pomocí odborné literatury. Pojednává o významu učení se populace seniorů a o specifikách tohoto edukačního procesu. Další kapitoly jsou zaměřeny na samotné lektory v souvislosti s didaktickým procesem a psychodidaktikou. Zabývají se osobností lektora, jeho rolí a jeho kompetencemi. Teoretická část je doplněna o data o vývoji U3V na Univerzitě Karlově. KLÍČOVÁ SLOVA celoživotní vzdělávání, motivace seniorů ke vzdělávání, stárnutí, senioři, Univerzita třetího věku, U3V, bariéry ve vzdělávání
Specifika edukace a aktivizace seniorů v rezidenčních zařízeních
Janků, Vítězslav
Diplomová práce se zabývá problematikou edukace a aktivizace seniorů v rezidenčních zařízeních - domovech pro seniory. V teoretické části se věnuje kvalitě života seniorů, motivaci k dalšímu vzdělávání, mezigeneračnímu učení, tematice stárnutí a stáří v kontextu demografických, sociálně-politických, zdravotních, kulturních a legislativních aspektů. Právě demografický vývoj společnosti je zásadním impulzem změn v oblasti odborné institucionální péče o seniory. Specifické integrační, poradenské, terapeutické a rehabilitační přístupy a konceptualizace těchto témat jsou zasazeny do rámce andragogiky a gerontagogiky. Výzkum je zaměřen na dvě cílové skupiny: jednak samotné seniory, kteří absolvovali edukační a aktivizační programy a na odborné pracovníky, kteří tyto aktivity a činnosti realizují nebo připravují (metodicky, manažersky). Cílem diplomové práce je sledovat mezioborový význam edukace, animace a aktivizace pro rozvoj kognitivních schopností jedinců a jejich kvalitu života. Výzkumným předpokladem je, že aktivní a motivovaní jedinci jsou spokojenější a nejsou závislí na pomoci svého okolí. Jejich soběstačnost je tedy mnohem vyšší a riziko sociální izolace tak mnohem nižší. Dalším cílem práce bylo identifikovat a analyzovat vybrané aktivizační metody a techniky realizované u seniorů s cílem...
Možnosti edukace a aktivizace seniorů v sociálních zařízeních
Pokorná, Daniela ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Dostálová, Vladimíra (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na zmapování možností a dostupností edukace a aktivizace seniorů v sociálních službách vybraných sociálních zařízení v Jihomoravském kraji. Práce sleduje nabídku edukačních a aktivizačních programů pro seniory v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín a Kyjov, jejich provádění a pozitivní či případně negativní vliv na seniory. V teoretické části se věnuji tématu stáří, velmi aktuálnímu tématu stárnutí obyvatel, vymezení podstatných edukačních a aktivizačních programů a jejich důležitosti a přínosu, kvalitě nabízených programů a vzdělávání a aktivizaci seniorů v kontextu aplikované vědní disciplíny. Zmíním účastníky programů, nutnost odbornosti v oboru a krátké rozdělení programů. V praktické části se zaměřím na nabídku aktivizačních aktivit a edukaci seniorů v konkrétních zařízeních v Jihomoravském kraji. Dále se zaměřím na fakt, zda klienti nabízené programy přijímají, a jestli je pro ně nabídka nabízených aktivit dostatečně pestrá a zkvalitňuje život jednotlivce, tedy jestli má dobrý vliv na biologickou, psychickou a sociální stránku klienta, a hlavně na to, zda splňuje jejich požadavky. Polostrukturované rozhovory proběhnou s klienty i s pracovníky sociálního zařízení pro maximalizaci objektivity a získání pohledu strany, která aktivizaci a edukaci provádí,...
Specifika edukace a aktivizace seniorů v rezidenčních zařízeních
Janků, Vítězslav ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou edukace a aktivizace seniorů v rezidenčních zařízeních - domovech pro seniory. V teoretické části se věnuje kvalitě života seniorů, motivaci k dalšímu vzdělávání, mezigeneračnímu učení, tematice stárnutí a stáří v kontextu demografických, sociálně-politických, zdravotních, kulturních a legislativních aspektů. Právě demografický vývoj společnosti je zásadním impulzem změn v oblasti odborné institucionální péče o seniory. Specifické integrační, poradenské, terapeutické a rehabilitační přístupy a konceptualizace těchto témat jsou zasazeny do rámce andragogiky a gerontagogiky. Výzkum je zaměřen na dvě cílové skupiny: jednak samotné seniory, kteří absolvovali edukační a aktivizační programy a na odborné pracovníky, kteří tyto aktivity a činnosti realizují nebo připravují (metodicky, manažersky). Cílem diplomové práce je sledovat mezioborový význam edukace, animace a aktivizace pro rozvoj kognitivních schopností jedinců a jejich kvalitu života. Výzkumným předpokladem je, že aktivní a motivovaní jedinci jsou spokojenější a nejsou závislí na pomoci svého okolí. Jejich soběstačnost je tedy mnohem vyšší a riziko sociální izolace tak mnohem nižší. Dalším cílem práce bylo identifikovat a analyzovat vybrané aktivizační metody a techniky realizované u seniorů s cílem...
Participace seniorů na vzdělávacích aktivitách v kontextu demografického stárnutí populace
Macas, Karel ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Mühlpachr, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje účasti seniorů na vzdělávacích aktivitách v kontextu demografického stárnutí populace. V první části je představena oblast zájmu - stáří a stárnutí, vzdělávání seniorů, demografické stárnutí, funkce a význam vzdělávání seniorů a vzdělávací instituce. Tato část vychází z české i zahraniční odborné literatury a dostupných dokumentů. V druhé části jsou prezentována data týkající se účasti seniorů na vzdělávacích aktivitách a empirické šetření. Dotazníkové šetření se týká účasti seniorů na vzdělávacích aktivitách. Zkoumány dále byly bariéry, motivace a soudy seniorů o nabídce aktivit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vzdělávací potřeby seniorů a jejich motivace k dalšímu vzdělávání
Kůnová, Jana ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce na téma Vzdělávací potřeby seniorů a jejich motivace k dalšímu vzdělávání si klade za cíl analyzovat aktuální potřeby, zájem a motivaci v oblasti vzdělávání seniorů a přiblížit tak tuto problematiku širší veřejnosti. Teoretická část práce shrnuje základní pojmy a poznatky vztahující se k tématu edukace seniorů. Popisuje, jaké jsou možnosti, specifika a aspekty této oblasti, stejně jako existující a potenciální bariéry. Mimo jiné také poukazuje na celospolečenský význam vzdělávání seniorů, a to zejména v souvislosti se současným demografickým vývojem. Práce nastiňuje, jaké jsou budoucí výzvy, úskalí a možná východiska týkající se edukace této konkrétní skupiny populace. Dále se teoretická část soustředí na fenomén motivace. Shrnuje doposud získané základní poznatky dané problematiky, definuje druhy motivace, její funkci a roli jakou sehrává v účasti na dalším vzdělávání dospělých, zejména pak tedy u starších jedinců. Závěrečná praktická část práce se zabývá vzdělávacími potřebami a motivací seniorů z empirického hlediska. Průzkum zjišťuje, jaké jsou jejich důvody a pohnutky vedoucí k účasti na dalším vzdělávání a snaží se vyhodnotit vhodné způsoby či metody motivování. Veškeré empirické poznatky byly získány a analyzovány na základě uskutečněného online dotazníkového šetření mezi...
Motivační faktory ovlivňující edukaci seniorů
Hříbek, Martin ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Tato rigorózní práce nese název Motivační faktory ovlivňující edukaci seniorů. Hlavním cílem rigorózní práce je předložit teoretická východiska oblasti stáří v kontextu časové osy seniorského věku s akcentem na edukaci seniorů, didaktické aspekty a gerontagogiku. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je vymezena problematika stáří multidisciplinárním pohledem. Dále je zde uvedena část o celoživotním učení (vzdělávání) v rámci edukace seniorů, na kterou navazuje část věnovaná didaktickým aspektům v edukaci seniorů. Závěr teoretické části se zaměřuje na specifika vyskytující se v edukaci seniorů. Empirická část této práce je zpracována na základě kombinace kvantitativní a kvalitativní metodologie. Jako nástroj sběru dat bylo použito dotazníkové šetření. Cílem empirického výzkumu této rigorózní práce je identifikovat faktory ovlivňující edukaci seniorů ve městě Jihlava a formulovat závěry a doporučení pro sledovanou oblast edukace seniorů. V této části práce jsou blíže popsány východiska empirického výzkumu. Dále je zde uvedeno stanovení výzkumných cílů a otázek. Nedílnou součástí této části práce je také popis použité metodologie, charakteristika výzkumného vzorku a informace o sběru dat a časovém harmonogramu prováděného empirického výzkumu. Závěr empirické části se...
Motivační faktory ovlivňující edukaci seniorů
Hříbek, Martin ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Tato rigorózní práce nese název: Motivační faktory ovlivňující edukaci seniorů. Cílem rigorózní práce je na základě odborné literatury popsat a analyzovat oblast stáří v kontextu časové osy seniorského věku s akcentem na edukaci seniorů, didaktické aspekty gerontagogiku. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je vymezena problematika stáří multidisciplinárním pohledem. Dále je zde uvedena část o celoživotním učení (vzdělávání) v rámci edukace seniorů, na kterou navazuje část věnovaná didaktickým aspektům v edukaci seniorů. Závěr teoretické části se zaměřuje na specifika vyskytující se v edukaci seniorů. Empirická část této práce je zpracována na základě kombinace kvantitativní a kvalitativní metodologie. Jako nástroj sběru dat bylo použito dotazníkové šetření. Cílem empirického výzkumu je zmapovat faktory ovlivňující edukaci seniorů ve městě Jihlava a formulovat závěry a doporučení pro sledovanou oblast edukace seniorů. V této části práce jsou blíže popsány východiska tohoto empirického výzkumu. Dále je zde uvedeno stanovení výzkumných cílů, otázek a hypotéz. Nedílnou součástí této části práce je také popis použité metodologie, charakteristika výzkumného vzorku a informace o sběru dat a časovém harmonogramu tohoto empirického výzkumu. Závěr empirické části se zabývá...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.