Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 235 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Novostavba roubeného rodinného domu
Mareš, Pavel
Tato závěrečná práce se zabývá porovnáním dvou stavebních technologií roubených staveb z hlediska finanční a časové náročnosti. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána historie roubených staveb na našem území, legislativní požadavky na stavby k roku 2022, rozdělení konstrukčních systémů a výrobní procesy roubených staveb, tradičních a moderních technologií, postup při navrhování nejen roubených staveb, finanční politika dnešní doby a technický popis stavby. V praktické části této práce jsou zpracovány dvě prováděcí dokumentace dle vyhlášky č.499/2006 příloha č.13. Jedna prováděcí dokumentace je zpracována pro technologii se sušenými BSH hranoly a druhá v technologii s nevysušeným řezivem. Součástí obou dokumentací je rozpočet s výkazem výměr. Tyto dokumentace včetně rozpočtů slouží jako podklad pro zpracování porovnání již zmíněných technologií z hlediska finanční a časové náročnosti staveb. Podkladem pro porovnání a prováděcí dokumentace je reálná zakázka společnosti OK Pyrus, s.r.o. s individuálními požadavky investora. Na základě těchto vstupních podkladů je vyhodnoceno, která z těchto variant je časově a finančně výhodnější.
Sportovní kluby na Lipensku
ŠUBOVÁ, Kristýna
Práce je založená na zjišťování informací, historie, působnosti a aktivnosti jednotlivých vybraných sportovních klubů formou rozhovorů s respondenty. Dané kluby se nachází ve velmi zajímavé a turisticky bohaté lokalitě, která byla záminkou pro vytvoření zmíněných klubů. Tato lokalita se označuje jako Lipensko.
The impact of Brexit on the activity of banks: 2013-2021 country by country reporting data
Hatalová, Lucia Mária ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Sivá, Soňa (oponent)
Odchod Spojeného království z Evropské unie patří mezi nejdůležitější události posledních let. Důsledky Brexitu, jmenovitě ztráta "passporting" práv v sek- toru služeb, nepříznivě ovlivnili mezinárodní obchod Velké Británie. Nové reg- ulace výrazně ztížili vstup britských podniku na evropský trh a naopak. Tato téze přispívá do existující literatury o dopadech Brexitu na finanční služby se zaměřením na bankovní sektor. Analýza využívá country-by-country reporting data o bankovní aktivitě 44 evropských bank z období 2013-2021. Bankovní obrat reprezentující aktivitu bank analyzuji pomocí gravity modelu za využití PPML a OLS metod. Analýza docházi k záveru, že obrat britských bank v zahraničí po Brexitu klesl o 24% v porovnání s obratem na území Spojeného království. Z toho vyplýva, že ztráta "passporting" práv a následné změny v regulacích přispěly ke snížení mezinárodních operací bank se sídlem ve Spo- jeném Království. Na druhou stranu, banky sídlíci v Evropské unii vykazaly o 30% vyšší obrat v partnerských zemích v porovnání s jejich domácím obratem. 1
Migrace a rozvoj: Vliv a dopady remitencí z Evropy a Ruska do Arménie.
Strnadová, Marie ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Brisku, Adrian (oponent)
- Český jazyk Migrace, transnacionalismus a remitence jsou jevy, kterým je v sociálních vědách věnováno mnoho pozornosti. V rámci remitencí je tato pozornost umocňována jejich ekonomickými dopady na hospodářství celých zemí. Má práce se věnuje sociálním vlivům a dopadům finančních remitencí na rodiny a celá společenství. Práce řeší, jak jsou jednotlivci, rodiny či celá společenství ovlivňovány finanční pomocí, kterou zasílá jeden či eventuálně více příslušníků rodiny. Práce zkoumá pomocí polostrukturovaných hloubkových rozhovorů vlivy remitencí a "syndrom závislosti" na nich. Práce ve své první, teoretické, části vysvětluje klíčové pojmy, se kterými bude pracovat - migrace, transnacionalismus, remitence, diaspora - jejichž vlivy bude následně v analytické části založené na polostrukturovaných rozhovorech zkoumat. Data jsou zpracována na základě kvalitativního přístupu, který umožňuje dostatečnou analýzu a vhled do dané problematiky. Závěr práce reflektuje poznatky získané z rozhovorů a vnímání migrantů a jejich rodinných příslušníků o vlivu remitencí a následně i "syndromu závislosti" na nich.
Vliv pandemie COVID-19 na hospodaření vybraných klubů v extralize ledního hokeje
Ronovský, Adam ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Krause, Veronika (oponent)
Název: Vliv pandemie COVID-19 na hospodaření vybraných klubů v extralize ledního hokeje. Cíl práce: Cílem této diplomové práce je vyhodnotit, jak ovlivnila pandemie COVID-19 hospodaření hokejových klubů HC Mountfield Hradec Králové a HC Sparta Praha. Metody: V práci je provedena deskripce vybraných hokejových klubů. Za pomoci nástrojů finanční analýzy je provedeno vyhodnocení ekonomických ukazatelů klubů a dále komparativní analýzou srovnání výsledků obou klubů. Využito bylo také metody hloubkového rozhovoru, polostrukturovaný rozhovor byl veden se zástupci obou vybraných klubů. Výsledky: Z uskutečněného průzkumu vyplývá, že pandemie COVID-19 měla přímý vliv na hospodaření obou klubů. Největší dopad měl příchod pandemie COVID-19 na příjmy a celkový hospodářský výsledek klubu, protože na utkáních nemohli být přítomni diváci, tím kluby přišly o příjmy z prodeje vstupného. Největší propad příjmů byl právě u příjmů z prodeje vstupenek, meziroční pokles v sezóně zasažené pandemií činil u HC Sparta Praha 76,03 %, což odpovídá částce 26,15 mil. Kč a u Mountfieldu HK 66,26 %, což je 12,35 mil. Kč. Podpora od sponzorů ve sledovaném období též klesla - HC Sparta Praha meziročně evidovala snížení příjmů z prodeje reklamy o 29,60 mil. Kč (21,3 %) a Mountfield HK o 6,68 mil. Kč (9,5 %). Kluby tak čelily výzvě...
Kohortní rozdíly v chápání a strategiích akumulace a zachování ekonomického kapitálu
Janda, Matyáš ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Tremčinský, Martin (oponent)
Diplomová práce Kohortní rozdíly v chápání a strategiích akumulace a zachování ekonomického kapitálu srovnává strategie dvou odlišných generací v rámci akumulace a zachování ekonomického kapitálu. Teoretická část se zaměřuje na termín kapitál, a to jak z historického, tak moderního hlediska a současně tento termín popisuje z multiparadigmatického hlediska, zejména pak ekonomického a ekonomicko-sociologického. Dále práce poskytuje vhled do teorie generací Karla Mannheima. Náš výzkum nám pomohl najít a porozumět hlavním odlišnostem ve strategiích akumulace a zachování kapitálu, jako byl např. přístup k riziku nebo přístup ke stále se vyvíjejícímu finančnímu trhu. Práce je taktéž kriticky nahlížena v kapitole Limity výzkumu, kde analyzujeme, co by mohlo v příštím studiu tohoto tématu být zkoumáno efektivněji.
Podniková výkonnost s ohledem na přístup k financování
ŠTUDLAR, Jakub
Diplomová práce je zaměřena na kapitálové zdroje podniků ve vybraném odvětví a měření jejich výkonnosti. Za hlavní cíl práce je považováno posouzení vztahu mezi přístupem k financování a ekonomickou výkonností podniků ve zvoleném odvětví. Veškeré údaje potřebné pro analýzu jsou čerpány z databáze Albertina, která obsahuje účetní výkazy podniků z předchozích let. Na základě údajů získaných z databáze jsou podniky rozděleny do kvadrantů dle jejich kapitálové struktury. Následně je určena výkonnost firem pomocí vybraných bonitních a bankrotních ukazatelů. Z výsledků analýzy je možné porovnat kapitálové struktury podniků s jejich výkonností a na základě toho utvořit patřičné závěry.
Finanční analýza vybraného průmyslového podniku
PODZIMKOVÁ, Adéla
Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Lovochemie, a.s. v období 2017-2021. Poskytuje rozbor odborných literárních zdrojů zabývajících se všemi metodami finanční analýzy, které zde budou použity. Bude zde vypočtena horizontální a vertikální analýza, rozdílové a poměrové ukazatele, bankrotní modely, Du Pont analýza, pyramidové modely a Spider graf. Práce obsahuje popis společnosti včetně základních údajů, konkurentů a průmyslového odvětví, do kterého podnik spadá. Následně jsou uvedeny výpočty všech ukazatelů a porovnání společnosti s odvětvím. Na závěr je popsána celá situace společnosti a jsou zde posouzeny hlavní zdroje neefektivnosti podniku. Z finanční analýzy vyplynulo, že Lovochemie má stabilní finanční situaci i přes významný dopad pandemie COVID-19 na českou ekonomiku. Firma měla nejlepší výsledek hospodaření v roce 2019, díky dokončenému investičnímu projektu. Je zde tedy doporučeno více investovat do nových výrobních linek, jelikož se to ve sledovaném období projevilo jako velmi výhodné, zautomatizování výroby a zaměření se na nové IT core systémy, které by mohly zefektivnit komunikaci mezi jednotlivými útvary. Z výsledků analýz jsme také došli k závěru, že společnost drží velké množství kapitálu kvůli zásobám, tak by bylo vhodné, kdyby společnost zvážila výhodnější zásobovací systém. Po vyhodnocení finanční analýzy jsme došli k závěru, že je podnik i přes některé kolísavé hodnoty stabilní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 235 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.