Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Steal me your €motion
Rygálová, Monika ; Országhová, MA Kristína (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Text pojednává o způsobech a metodách tvoření mé diplomové práce s názvem Steal me your €motion. Diplomová práci se zabývá vztahem strojového učení a emocionality. Do jaké míry je umělá inteligence schopná absolvovat emocionální vztahy a prožitky definované fyzikalitou a zkušeností lidského těla. Námětem práce je vytváření (fiktivní) nelidské entity, která se touží naučit od lidí co nejvíce tělesných úkonů, které ji pomůžou se infiltrovat do lidského společenství. Kromě reflexe současného stupně vědeckého poznání vnáším prvek fikce a fabulace.
Transparentnost hlasu a světla
Hejduk, Adam ; Tomáš,, Svoboda (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem Transparentnost hlasu a světla představuje audiovizuální instalaci, tématem které je individuální reflexe okolí prostřednictvím tvorby fiktivních příběhů. Autor se v ní zabývá také možností přesahů svých dosavadních prací a tvorbou tematické návaznosti. Instalace propájí soubor subjektivních fiktivní narací. Instalace je scénografického charakteru a představuje platformu pro vyprávění osobních výpovědí a představ.
Moja Bakalarska Práca
Moravanský, Tomáš ; Nadaud, Pierre (oponent) ; Ptáček, Jiří (vedoucí práce)
Videomeaning je druhá zo série obrazových kompozícií. Stavia na prepájaní slov a ich významov, vzájomne kreujúcich jeden rámec. V danej žánrovej verzii sú výstupom štyri postavy v jednej situácii, v jednom priestore, kde každá z nich môže fungovať ako samostatná jednotka s imanentným pozadím i ako ukážka, výsek akéhosi fiktívneho univerza, ktoré vo svojej tvorbe dlhodobo budujem. Predstavte si viac poschodový dom a na každom poschodí viacero miestností. Monochromatické priestory v celom objekte, kde sú farba a atmosféra určované svetlom a zvukom pri každej miestnosti inak. Ide o jednu z miestností, z poschodia, ktorého témou je Videomeaning. Miestnosť obývajú v tomto prípade štyri postavy, každá žije vlastným životom. Jednotlivé postavy majú pri sebe popis, bielu kartičku, na ktorej je vysvetlený ich význam v najjednoduchšej možnej forme. Sú to len ďalší obyvatelia domu. Na tomto poschodí je ich význam, mať význam. Vysvetlený význam. Prvý plán. Meno, pôvod, funkciu a materiál. Niektorým charakterom patrí samostatný priestor, iný môžu byť naopak vo väčšom počte a kladie sa dôraz skôr na kompozičný pôžitok. Skutočne každý funguje samostatne, pokiaľ nejde o jeden akt s viacerými postavami pre jeden význam. Pre tento moment som vybral príklad štyroch figúr, ktoré fungujú v oboch prípadoch.
Pokoj pro nás pro všechny
Dobiášová, Dominika ; Poliačková, Martina (oponent) ; Štindlová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce Sanctuary for Each of Them je tvořena sérií objektů a maleb, v nichž se snažím zachytit vzájemnou potřebnost a nejednoznačnost postavení jednotlivce ve společnosti. Diváky a divačky se snažím přivést na podivné, zneklidňující místo, kde se odehrává řada dějů a příběhů. Rozvíjí se zde vztahy mezi postavami, ale také mezi nimi a fikčním světem, do kterého jsou jejich příběhy zasazeny. Motivy a postavy z obrazů pak přechází do antropomorfních objektů - figur zobrazených ve skleněném nádobí a podnožích stolů. Takto se děj přesouvá přímo do fyzického prostoru galerie a mění se ve scénografii, do níž je možné vstoupit a interagovat s dějem na osobní úrovni.
Formáty lži
Čepelka, Michal ; Mikuláštík, Milan (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomovou práci vnímám jako výsledek dlouhodobých úvaho formách lži a manipulace a jejich významu v dnešní společnosti. Na základě výzkumu těchto forem a prostředí, ve kterých se vyskytují se snažím odhalovat vliv lži na jedince i společnost. A to za využití vícero médií, která tento proces zkoumání zachycují.
Porovnání jízdních vlastností vozidel
Kalábová, Barbora ; Semela, Marek (oponent) ; Vémola, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozborem jízdních vlastností osobního automobilu v závislosti na druhu pohonu kol. V úvodní části teoreticky vymezuje základní koncepce osobních automobilů a dále postupy při zjišťování jednotlivých veličin potřebných k určení jízdní dynamiky vozidel. Praktická část rozebírá plán a průběh realizovaného měření na vybraném vzorku vozidel a interpretuje naměřené hodnoty. Závěrečná část se zabývá vyhodnocením provedeného měření a údajů z těchto měření zjištěných.
The Novel as Moment of In-Between. Oikological Considerations on the Where of Belletristic Prose
Vanbrabant, Jonas Kristiaan ; Sepp, Hans Rainer (vedoucí práce) ; Nielsen, Cathrin (oponent)
Der Roman als Moment des Zwischen. Oikologische Überlegungen zum Wo der belletristischen Prosa Jonas Vanbrabant Zusammenfassung Die vorliegende Masterarbeit nähert sich dem Phänomen belletristischer Prosa aus einem oikologischen Gesichtspunkt, zu der Frage nach dem Ort des Lesens und Schreibens. Den Roman, und im gleichen Atemzug die Novelle und Kurzgeschichte, als mehrfachen Moment des ‚Zwischen' zu betrachten, eröffnet Perspektiven jenseits der phänomenologisch überholten Dichotomie von rezeptionsmäßiger Ästhetik auf der einen, und produktionsmäßiger Poetik auf der anderen Seite. Gestützt, nun, auf verschiedensten Denker aus dem breiteren Umfeld von Husserls Erbe, zumal Adorno, Bachtin, Blumenberg, Derrida, Eco, Henry, IJsseling, Kundera, Levinas, Palmen, Richir, Ricœur, Schapp, Schütz, Sepp und Stein, wird die Zwischenheit des Romans in drei Kapiteln erprobt. Zunächst entlang der Selbsten des Lesers und Schriftstellers und der Figuren, wobei mit Blick auf die Rolle der Einfühlung und affektiven Phantasie gezeigt wurde, dass dieseGestalten sich erst im Zwischen des literarischen Werks gestalten.Im zweiten Kapitel anhand des Problems der Fiktion, in dem, mit Fokus auf das darin erhaltene Realistische und Imaginative, der Roman als geflochtenes oder flechtbares Gewebe dargelegt wurde, das gerade wegen...
4 Elements
Špundová, Veronika ; Trhoň, Ondřej (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce 4 Elements prostřednictvím dvou textilních objektů, které jsou pro potřeby její obhajoby performativně přineseny a instalovány do prostoru parku Lužánky v Brně, rozkrývá a dále rozvíjí designovanou realitu a mytologii čtyř barevných elementů – principů – rolí – identit – anti hrdinských démonů – avatarů: #ccff00, #000000, #c0c0c0 a #cc99ff, jakožto aktérů se symbolickým potenciálem, s nimiž experimentuje jako s formou vizuálního scénáře pro budoucí LARP hru. Součástí díla je kruhový objekt, který je transportním obalem pro druhý kulovitý objekt s tím, že oba fungují jako díla ve vzájemném propojení i samostatně. Kruh je kempingovou dekou, mapou či bránou do designované reality 4 elementů a koule soustřeďuje kolem své osy jejich kolážovité imaginativní memetické obrazové medailony. Textilní oddenky či dlouhá vlákna vedoucí z obou objektů provazují objekty s krajinou, s dalšími planetárními aktéry. Dílo vychází z myšlenkových směrů jako je posthumanismus, nový materialismus, materiální feminismy, na klimatickou krizi a postantropocentricky zaměřená současná filozofie či mediální teorie a vizuální studia.
Chování spotřebitele na trhu s knihami
Očenášková, Martina
Diplomová práce se zabývá chováním dospívajících spotřebitelů na knižním trhu, přesněji na trhu s beletrií. Jejím cílem je především zkoumání ovlivňujících faktorů působících na tyto spotřebitele. Na jejich základě pak navrhnout doporučení pro subjekty působící na knižním trhu. V rámci literární rešerše je přiblížen teoretický základ spotřebitelského chování, ovlivňujících faktorů, nákupního rozhodovacího procesu či marketingového komunikačního mixu. Lze zde také najít bližší pohled na dospívajícího spotřebitele v digitální éře. Dále je podán náhled na český knižní trh a situaci, která na něm v současnosti panuje. Ve vlastní práci je provedena analýza jak sekundárních, tak primárních dat, získaných dotazníkovým šetřením. Na základě zjištění jsou pak navrhnuta marketingová doporučení pro subjekty působící na trhu s knihami.
Vztah rozsudků pro uznání a pro zmeškání
Šmahelová, Adéla ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Vztah rozsudků pro uznání a pro zmeškání Abstrakt Předmětem této diplomové práce je vztah rozsudků pro uznání a pro zmeškání. V obou případech jde o zvláštní instituty typické pro civilní sporné řízení, jejichž účelem je především efektivita a zrychlení procesu před soudem. Toho se zákonná úprava snaží dosáhnout tím, že při rozhodování zvláštními rozsudky neukládá soudu povinnost zjišťovat skutkový stav, neboť taková rozhodnutí jsou založena čistě na skutkových tvrzeních žalobce či dispozičním úkonu žalovaného. Předně je východiskem pro určení vazeb mezi oběma rozsudky analýza těchto rozsudků jako samostatných rozhodnutí. Současná právní regulace zná celkem tři druhy zvláštních rozsudků, a to rozsudek pro výslovné uznání žalovaného, rozsudek pro fikci uznání a rozsudek pro zmeškání. Zejména je třeba důsledně rozlišovat rozsudek pro uznání založený na uznávacím projevu žalovaného vůči rozsudku pro uznání na základě fikce a rozsudku pro zmeškání. Zatímco první rozsudek vychází z dispozičního úkonu, kterým žalovaný svobodně projevuje vůli žalobní nárok uznat, zbylé dva rozsudky jsou založené na zmeškání žalovaného, který se buď nedostavil na jednání anebo se včas nevyjádřil k žalobě. Důsledkem této nečinnosti ze strany žalovaného je fikce uznání žalobního nároku či v případě rozsudku pro zmeškání domněnka...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.