Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rapující děti: Vzájemný vztah mezi socializací dospívajících a jejich oblíbeným hudebním žánrem
Vasiluk, Ondřej ; Samek, Tomáš (vedoucí práce) ; Hyánková, Tereza (oponent)
Diplomová práce je zaměřená na vliv rapové hudby na dospívající. Práce je založena na analýze a syntéze primárních a sekundárních zdrojů a kvalitativním výzkumu. První část se zabývá historií a vývojem rapu v USA. Druhá část je zaměřena na českou rapovou scénu a zároveň identifikuje klíčové umělce a události, které ji formovaly, a zkoumá její konkrétní vliv na adolescenty. Výzkum je založen na metodě polostrukturovaných rozhovorů s informanty. Výsledkem práce je poukázaní na potenciální negativní i pozitivní vliv rapu na jeho posluchače. Toto působení je ovlivněno různými aspekty. KLÍČOVÁ SLOVA dospívající, rap, subkultura, školní prostředí, vliv
Rizikové chování u žáků na základní škole
ANDRAŠIOVÁ, Miroslava
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rizikového chování u žáků druhého stupně na běžné základní škole. Je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, části je s ohledem na odbornou literaturu popsána problematika rizikového chování, odpovídající vývojové období žáků druhého stupně a strategie řešení tohoto chování. V praktické části bylo cílem zjistit výskyt jednotlivých vybraných druhů rizikového chování, formu preventivních opatření a řešení těchto projevů v rodině i ve škole. Výzkumu se zúčastnilo 177 žáků sedmých, osmých a devátých tříd z jedné vybrané školy. Vyhodnocení výzkumu probíhalo na základě dotazníkového šetření a výsledky byly poskytnuty i vybrané škole jako podklad pro tvorbu její preventivní strategie na následující školní rok.
Volný čas a jeho vliv na rizikové chování dospívajících
Babcová, Tereza ; Burešová, Karolína (vedoucí práce) ; Tvrzová, Ivana (oponent)
(česky): Tématem diplomové práce je volný čas a jeho vliv na rizikové chování u dospívajících. Cílem práce bylo charakterizovat vztah mezi způsobem trávení volného času a rizikovým chováním u dospívajících. První část práce je věnována teoretickým východiskům pro výzkum. Jsou zde vymezeny pojmy volný čas a jeho specifika u dospívajících, zvláštní pozornost je věnována i zájmové činnosti. Následně je charakterizováno období dospívání. Závěr teoretické části se věnuje rizikovému chování, jeho jednotlivým formám a faktorům, které ho ovlivňují. Druhá část práce je věnována výzkumnému šetření, které proběhlo na Semilsku. Na základě analýzy odborné literatury a realizovaných výzkumů se podařilo sestavit výzkumný nástroj - dotazník. Pomocí analýzy získaných dat pak bylo možné naplnit cíl práce a charakterizovat tak vztah mezi způsobem trávení volného času a projevy rizikového chování u dospívajících. Byl prokázán vliv pravidelné účasti na zájmové činnosti jako jednoho s protektivních faktorů rizikového chování. Dále byl statisticky potvrzen vztah mezi místem a způsobem trávení volného času a rizikovým chování. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Rodičovské styly výchovy a dospívající
Ženíšková, Karolína ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Šírová, Eva (oponent)
Bakalářská práce pojednává o rodičovských stylech výchovy ve vztahu k dospívajícím. Literárně přehledová část má za úkol shrnout nejdůležitější současné poznatky v oblasti této problematiky. V této části je nejprve téma rodičovských výchovných stylů zasazeno do širšího kontextu současného vývoje rodiny a jsou vyzdvižena základní východiska, na nichž staví většina odborné veřejnosti. Jádro literárně přehledové části práce tvoří přehled nejvýznamnějších témat, kterými se zabývají současné výzkumy. Ačkoliv práce čerpá převážně ze zahraniční literatury, nezapomíná zmínit i české autory, kteří se danou problematikou zabývají. Empirická část práce představuje návrh výzkumného projektu, který tematicky navazuje na literárně přehledovou část. Zabývá se fenoménem vynořující se dospělosti a s ní související rodičovskou výchovou, jejíž podoba se zdá být v tomto období poměrně specifická. Jedná se o kvalitativně koncipovanou mapující studii, která má za cíl odhalit základní rysy a charakteristiky výchovných interakcí v období vynořující se dospělosti. Klíčová slova: Rodičovské styly výchovy, dospívající, rodina
Důležití dospělí ve vývoji a rozvoji dospívajících
Vávrová, Kateřina ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou důležitých dospělých v kontextu vývoje a rozvoje dospívajících. Teoretická část práce se zaměřuje především na zmapování základních charakteristik vztahů důležitých dospělých s dospívajícími. Dále obsahuje popis sociálního vývoje v dospívání, výchozích konceptů dané problematiky a několika vybraných oblastí působení důležitých dospělých. V empirické části je uveden návrh výzkumného projektu. Ten je zaměřen na zmapování základních charakteristik vztahů důležitých dospělých s dospívajícími v České republice a dále zjištění, zda existuje souvislost mezi tímto vztahem a vnímanou akademickou účinností.
Doprovázení adolescentů, kteří po zkušenosti s úmrtím blízkého člověka procházejí existenciální krizí
Jiráková, Jana ; Beneš, Ladislav (vedoucí práce) ; Matochová, Alžběta (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem doprovázení adolescentů, kteří po zkušenosti s úmrtím blízkého člověka procházejí existenciální krizí. Cílem práce je získat hlubší vhled do problematiky doprovázení truchlících adolescentů. Úvodní část práce je zaměřena na vztah člověka ke smrti v průběhu dějin a současný způsob zacházení se smrtí a zemřelými v naší společnosti, včetně role pohřebních rituálů. V práci je také popsáno vývojové období adolescence a vztah dospívajících ke smrti. Další část je věnována procesu truchlení, jeho jednotlivým obdobím, komplikacím, a především specifickým potřebám a projevům u adolescentů. Závěrečná část práce je zaměřena na proces doprovázení, jeho typy, způsoby, možné problémy, doprovázející osoby a charakteristiku existenciální krize.
Analýza zkušeností nezletilých s romantizovaným nebo sexualizovaným kontaktem s osobou vůči nim v pedagogickém postavení
Mašková, Kateřina ; Onder, Jakub (vedoucí práce) ; Krejčí, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá v českém prostředí plošně zamlčovanou problematikou romantizovaného a sexualizovaného kontaktu mezi nezletilými osobami a dospělými osobami zaujímajícími vůči nim pedagogické postavení. Sestává se z teoretické a empirické části. Teoretická část práce představuje psychologické aspekty adolescentního vývojového období a psychologické aspekty pedagogického povolání, pojednává o problematice překračování profesních hranic osobou v pedagogickém postavení a konečně vymezuje specifický podtyp sexualizovaného zneužívání pedagogické moci: sexuální zneužívání nezletilých osob osobami, jež vůči těmto zaujímají pedagogické postavení, prostřednictvím sexualizovaného kontaktu s nimi. Těžištěm empirické části práce je výzkumný projekt rámovaný konstruktivistickými, feministickými a fenomenologickými východisky. Jedná se o interpretativní fenomenologickou analýzu zkušeností pěti dospělých žen, které v adolescenci prožily romantizovaný nebo sexualizovaný kontakt s osobou, jež vůči nim v danou dobu zaujímala pedagogické postavení. Cílem výzkumného šetření bylo hloubkově porozumět zkušenostem konkrétních osob z jejich tehdejší adolescentní perspektivy a z jejich soudobé dospělé perspektivy a zachytit případnou časovou změnu v jejich vztahování se k vlastním zkušenostem. Všechny výzkumné...
In-store marketing cílený na děti
Křivánková, Barbora ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Moravcová, Hana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem in-store marketingu cíleného na děti a tím, jak děti tuto komunikaci vnímají. Teoretická část pojednává o principech marketingu v místě prodeje a možnostech uzpůsobení jeho prvků dětské skupině nakupujících. Věnuje se také samotnému vývoji dětí a rozvoji jejich sociálních a kognitivních schopností. Zabývá se i legislativními restrikcemi a etickými aspekty. Výzkumná část následně zjišťuje, jak děti ve věku 8-17 let marketing v místě prodeje vnímají. Výsledky kvantitativního dotazníkového šetření ukazují, že percepce dětí je poměrně rozvinutá již od věku 8 let. Mezi nejmladšími a nejstaršími dětmi byly nalezeny pouze minimální a nesignifikantní rozdíly. Závěry práce mohou sloužit jako podklad pro další výzkum nebo při vytváření etických zásad a principů in-store marketingu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.