Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problematika náhradní rodinné péče z pohledu pěstounů a doprovázejícího pracovníka
JIRÁSKOVÁ, Aneta
Bakalářská práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče z pohledu pěstounů a doprovázejícího pracovníka. Cílem práce bylo zjistit, jaká jsou pozitiva a negativa spolupráce pěstounů s doprovázejícími organizacemi, a popsat zkušenosti spolupráce doprovázejících pracovníků s pěstouny. Bakalářská práce má dvě části. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy vztahující se k náhradní rodinné péči a jejím formám s důrazem na pěstounskou péči. Definovaná je rodina, její funkce a druhy rodin, je vysvětlen pojem attachment, sociálně právní ochrana dětí. Poměrně velký prostor je věnován pěstounské péči, jejím druhům a procesu zprostředkování PP. Poslední kapitola se vztahuje na doprovázející organizace pro pěstounské rodiny, doprovázející pracovníky a poskytované služby pro pěstouny. V praktické části byl proveden kvalitativní výzkum, technikou polostrukturovaného rozhovoru s pěstouny a doprovázejícími pracovníky. Z výzkumu vyplývá, že spolupráce pěstounů s DO je hodnocena kladně, velkou roli hraje osoba doprovázejícího pracovníka, především jeho osobnostní kvality, způsob práce a celkový přístup a jednání s rodinou, protože se jedná společně s poskytovanými službami o rozhodující faktor pro výběr DO. V závěru práce jsou shrnuty moje hlavní poznatky a výsledky, kterých bylo dosaženo. Myslím si, že tato práce by se dala považovat za užitečný zdroj nebo informační materiál, který by mohl sloužit budoucím pěstounům, doprovázejícím pracovníkům, ale i studentům v oblasti sociální práce. Mohla by být i přínosem pro zlepšení povědomí o pěstounské péči a o doprovázejících organizacích.
Pohledy pěstounů k poskytování služeb pěstounským rodinám neziskovými organizacemi v okrese České Budějovice
ŠIMONOVÁ, Petra
Bakalářská práce se zabývá postoji pěstounů ke službám poskytovaným doprovázejícími organizacemi v okrese České Budějovice. V úvodní části mé bakalářské práce se zabývám popisem pojmů jako náhradní rodinná péče, pěstounská péče, kdo je pěstoun. Také popisuji, jaká mají pěstouni práva a jaké povinnosti při péči o svěřené dítě. Neméně podstatnou část věnuji popisu doprovázející organizace a doprovázejícího pracovníka. V praktické části vyhodnocuji výsledky odpovědí na kladené otázky metodou polostrukturovaného rozhovoru. Zjišťuji, zda jsou dostatečně naplněny služby při doprovázení pěstounských rodin dle zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí. Také se zajímám, jaké pohledy pěstouni na službu doprovázení zaujímají a zda je něco nového, co by pěstouni od doprovázející organizace při doprovázení ocenili nebo uvítali.
Spolupráce pěstounů, doprovázejících organizací a OSPOD při výkonu pěstounské péče
Kaletová, Sára ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Diplomová práce se zabývá spoluprací pěstounů, OSPOD a doprovázejících organizací při výkonu pěstounské péče. Součástí práce je jak teoretická, tak praktická část. Teoretická část práce obsahuje čtyři kapitoly a vychází z analýzy odborných zdrojů. První kapitola se zabývá vymezením základních pojmů, legislativním vymezením a stručným historickým nástinem v oblasti náhradní rodinné péče. Druhá kapitola se zaměřuje na specifika pěstounské péče s ohledem na potřeby dětí přicházejících do náhradních rodin, vymezuje práva a povinnosti pěstounů a dávky pěstounské péče. Třetí kapitola obsahuje základní popis sociálně-právní ochrany dětí v České republice a vymezuje roli OSPOD v kontextu pěstounské péče. Jádrem kapitoly je proces zprostředkování pěstounské péče. Čtvrtá kapitola popisuje práci doprovázejících organizací a klíčových pracovníků. Zaměřuje se také na jednotlivé služby v rámci doprovázení a proces uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče. Praktická část práce obsahuje metodologii a analýzu dat z provedeného výzkumu, který byl zaměřen na spolupráci pěstounů, OSPOD a doprovázejících organizací z pohledu pěstounů. Výzkum byl proveden metodou polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi pěstounkami. Praktická část je uzavřena diskuzí, která shrnuje výstupy z výzkumu a uvádí je do širších souvislostí.
Vzdělávání pěstounů
Pobudová, Klára ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Kučerová, Olga (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá pěstounskou péčí a vzděláváním pěstounů. Hlavním cílem práce je zhodnotit, zda jsou pěstouni spokojeni s nabízenými tématy a délkou povinného průběžného vzdělávání. Dílčím cílem práce je popsat největší problémy dětí žijících v pěstounské péči, související se školou a školní přípravou a poukázat na tyto problémy vytvořením kazuistiky. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol a je založena na studiu odborné literatury. První kapitola se věnuje obecně tématu pěstounské péče a žádosti o pěstounskou péči. Druhá kapitola se již více zaměřuje na samotného pěstouna a jeho přípravu. Ve třetí kapitole je věnována pozornost samotnému vzdělávání pěstounů a doprovázejícím organizacím. Čtvrtá kapitola se zabývá charakteristikou dětí v pěstounské péči a jejich školními a výchovnými problémy. Praktická část se zaměřuje na vlastní výzkum. V rámci empirické části bylo realizováno výzkumné šetření s kombinací kvalitativních a kvantitativních prvků. Sběr dat byl proveden formou vlastního pozorování, dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru. Během analýzy dat bylo zjištěno, že by pěstouni s několikaletou praxí uvítali, když by délka povinného průběžného vzdělávání byla přizpůsobena jejich zkušenostem, praxi a skutečným požadavkům. V současné chvíli je tomu tak, že práva...
Příběh pěstounky na přechodnou dobu: návrhy pro systémová zlepšení
Turtáková, Petra ; Baštecká, Bohumila (vedoucí práce) ; Klvačová, Petra (oponent) ; Zárasová, Zuzana (oponent)
Předkládaná diplomová práce je kvalitativní sondou do příběhu pěstounky na přechodnou dobu. Práce tento příběh zachycuje, analyzuje a zařazuje do systémových souvislostí. Činí tak s důrazem na osobní zkušenost pěstounky na přechodnou dobu a s využitím osobní zkušenosti dalších aktérů zainteresovaných v tomto konkrétním případě - včetně té mojí. Práce je z velké části reflexí mé vlastní role v tomto příběhu, nahlíží na něj z různých perspektiv, které se vyvíjejí v čase. Diplomová práce se opírá o znalost teoretických zdrojů, především metodik náhradní rodinné péče a metodických doporučení. Teoretické zdroje jsou kriticky nahlíženy a propojovány s osobními zkušenostmi. Tento postup dal vzniknout výslednému zpracování příběhu, které poskytuje možnost nahlédnout do širších souvislostí kolem pěstounství na přechodnou dobu v naší republice. Zachycení systémových souvislostí je v práci využito pro vytvoření návrhů možných systémových zlepšení.
Dobrovolníci jako doplněk profesionální sociální práce s pěstounskými rodinami
HAVLOVÁ, Jana
Dobrovolnictví lze chápat jako svobodně zvolenou činnost, která je vykonávána ve prospěch druhých, a to bez nároku na finanční odměnu. Samotní dobrovolníci působí v různých oblastech, přičemž jednou z těch nejrozšířenějších je oblast sociální.Tato bakalářská práce se věnuje dobrovolnictví jako doplňku profesionální sociální práce s pěstounskými rodinami, ve které je hlavním cílem zmapování využívání dobrovolníků při sociální práci s pěstounskými rodinami. Dílčím cílem je popsat přínos dobrovolníků v práci s pěstounskými rodinami, a to z pohledu sociálních pracovníků.Výsledky výzkumu jsou obsaženy v praktické části této práce. K dosažení cílů byla využita technika kvalitativního výzkumu. Jako metoda sběru dat byla zvolena metoda dotazování, která probíhala pomocí techniky polořízených rozhovorů. Rozhovory byly uskutečněny s pěti komunikačními partnery, a s pomocí otevřeného kódování a kategorizací dat byly přepsány do tabulek pro lepší orientaci. Výsledky ukázaly, že v rámci Jihočeského kraje působí třináct doprovázejících organizací, přičemž dobrovolníky pro práci s pěstounskými rodinami využívá pouze pět doprovázejících organizací. Pěstounským rodinám je nabízeno organizacemi velké množství forem dobrovolnictví, které se liší svou strukturou a náplní. Role dobrovolníka v organizaci je vnímána velmi pozitivně, a to především z důvodu navázání přátelského vztahu dobrovolníka a dítěte. Tento vztah je vnímán sociálními pracovními jako skvělý doplněk jejich práce. Přínos dobrovolníků v organizacích je vnímám velice pozitivně. Výsledky mé bakalářské práce mohou být užitečné pro poskytovatele sociálních služeb a pro samotné doprovázející organizace. Výsledky dále mohou ukázat doprovázejícím organizacím, které dobrovolníky nevyužívají možné přínosy dobrovolnictví v práci s pěstounskými rodinami.
Motivace k pěstounství a psychosociální potřeby pečujících pěstounů
PÍPALOVÁ, Jana
Diplomová práce představuje pěstounskou péči tak, jak je uskutečňována v České republice včetně jejího legislativního ukotvení. Zabývá se psychosociálními aspekty, které jsou úzce spjaty s pěstounskou péčí. Jedná se zejména o psychosociální rodičovství a motivaci, která vede náhradní rodiče k pěstounství. Charakterizuje také oblast hodnotového systému a škálu motivů, které mají významný vliv na případné rozhodnutí stát se pěstounem. Hlouběji se zaměřuje na oblast potřeb pěstounů a popisuje, jaké potřeby sami pěstouni vnímají jako subjektivně významné a zda se jim ony potřeby daří saturovat. Mnoho cenných informací k dané problematice poskytují osobní reflexe pěstounů ověřené krátkou výzkumnou sondou. Diskuze v závěru práce přináší shrnutí nejčastěji uváděných motivů včetně jejich možných úskalí a zamyšlení nad rezervami současné podpory ze strany státu a doprovázejících organizací při naplňování potřeb pečujících pěstounů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.