National Repository of Grey Literature 123 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Differences and specifics of general and specialized home hospice care
ŽÁČKOVÁ, Hana
The bachelor thesis deals with the issue of specialized hospice care and home health care. It describes hospice care, conditions of its provision, briefly characterizes the development of palliative and hospice care in the world and in the Czech Republic. The role of the multidisciplinary team in hospice care is discussed in more detail. The current legal regulation of the provision of specialized hospice care and home health care is described. The concept of specialized hospice care is illustrated on the example of the Home hospice St. Veronica in České Budějovice. Attention is paid mainly to comparison of specialized hospice care and home health care, with reference to the shortcomings of home health care, which in the present concept cannot be conceived as a full substitute or alternative to specialized hospice care. The main findings and findings are summarized at the end of the thesis.
Soul therapy during the bodywork
Králová, Lada ; Žáčková, Hana (advisor) ; Stretti, Sylvie (referee)
Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Diplomová práce TERAPIE DUŠE POMOCÍ PRÁCE S TĚLEM BODYTERAPIE Praha, 2012 Bc. Lada Králová Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Diplomová práce TERAPIE DUŠE POMOCÍ PRÁCE S TĚLEM BODYTERAPIE THERAPY OF THE SOUL BY BODYWORK BODYTHERAPY Vedoucí práce: Autor: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková Bc. Lada Králová Praha 2012 Na tomto míst bych ráda pod kovala vedoucí diplomové práce paní PaedDr. Mgr. Haně Žáčkové za cenné připomínky. Prohlášení Prohla uji, e jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatn a výhradn s pou itím citovaných pramen , literatury a dal ích odborných zdroj . v Praze, dne 27. června 2012 Lada Králová Anotace Diplomová práce se zabývá bodyterapií, psychoterapií zaměřenou na tělo. Teoretická část je rozdělena do pěti oddílů, z nichž první část seznamuje s bodyterapií a historií terapeutických přístupů práce s tělem. Druhá ást práce je zaměřena na bioenergetiku a pojetí tělesného konceptu, kterého využívá právě bodyterapie. V další ásti práce se v nujeme rozpoznávání signálů z těla, jako je řeč těla a organismický pohled na osobnost. Ve čtvrté části práce blíže specifikujeme jednotlivé charakterové typy člověka. V posledním oddíle se zabýváme zejména psychoterapeutickou intervencí zaměřenou na tělo. Praktická část mapuje...
Personality Traits of Students and Assistant Jobs
Konůpková, Olga ; Žáčková, Hana (advisor) ; Čedík, Miloslav (referee)
Diploma thesis ,,Personality Traits of Students and Assistant Jobs" The thesis deals with personality characteristics of students and professionals doing a job of a social service worker. The purpose was to find out whether professionals and students doing such job have necessary personality preconditions for their profession. The theoretical part describes personality preconditions required for this profession and, at the same time, warns of features that are unsuitable for it. It also includes information about pitfalls associated with this profession and methods of prevention and intervention that may help social service workers to cope with these pitfalls. Within the framework of the survey, answers to the asked questions demonstrated that students and professionals in this field don't have good preconditions for doing the job. Some of them seem to have been affected by a "syndrome of a helper" when choosing this profession. The conclusion of the thesis emphasises the importance of education, preventive programmes, self-experience training and supervision as prevention of pitfalls.
The most common changes in the field of socially pathological changes at the 2nd stage of Primary school
Kočová, Pavla ; Žáčková, Hana (advisor) ; Čedík, Miloslav (referee)
Bachelor degree thesis is focused on the social pathological phenomena of junior school pupils. Theoretical part describes different kinds of social pathological phenomena that can occur during teenage period. This part explains basic terms concerning social pathological phenomena. Not only there is a description of a junior school pupil development but it describes chosen social pathological phenomena occurring at junior schools as well. Practical part finds the most frequent social pathological phenomena of junior school pupils. Questionnaire survey and case study are used for their identification at schools.
Minimize risk behauor in the boarding school
Haspeklová, Elen ; Čedík, Miloslav (advisor) ; Žáčková, Hana (referee)
This thesis discusses the issue of risk behavior in a specific environment of the school dormitory. The theoretical part is the first boarding school in the Czech Republic- Open Gate- the boarding school. It describles the unique system of educatianal and preventive care, which was taken over and partially transformed from British boarding school. The practical part is focused on the results of prevention programs and personal questionnaires in Open Gate. In conclusion, the efficiency of the impact of dorm environment on the formation and evolution of risk student behavior is assessed.

National Repository of Grey Literature : 123 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 ŽÁČKOVÁ, Hana
3 Žáčková, Helena
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.