Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh inventarizace a katalogizace uložených vzorků Chlupáčova muzea historie Země (CHMHZ)
Drahný, Stanislav ; Mazuch, Martin (vedoucí práce) ; Ekrt, Boris (oponent)
Pro Chlupáčovo muzeum historie Země je připraveno v nejbližší budoucnosti mnoho změn. Nejvíce by jich mělo být spojeno s depozitní částí. Tato práce byla psána jako příručka, na kterou by mohl být brán ohled při těchto obměnách. Měla by sloužit jako plně funkční návod k novému označování sbírkových předmětů, novému systému uložení těchto předmětů a k jejich snadné dohledatelnosti v úložných prostorech. Došlo i k porovnání institucí zabývajících se podobnou problematikou a popsání jejich organizační práce v depozitních odděleních. Zjištěné informace, ať už od kurátorů, z literatury nebo ze zkušenosti autora byly sepsány, abych plnohodnotně navrhl novou katalogizaci a inventarizaci pro CHMHZ. Klíčová slova: muzeum, inventarizace, katalogizace, depozitář, sbírkové předměty. Abstract For Chlupáčovo muzeum historie Země (Chlupač's museum of Earth History) is prepared many changes in the near future. Most of them should be combined with parts of the deosit.This work was written as a guide, which could be taken into account for these variations. It should sere as a fully functional guide to the new tagged artefacts, a new systém of storage of these items and their ease of traceability of storage space. There are also compared to similar institutions dealing with these issues and describe their...
Rukověť kastelána: Metodika řádné správy památkového objektu
Bidlasová, Lucie ; Bobek, Karel ; Bušta, Jaroslav ; Horyna, Tomáš ; Kadlec, Miloš ; Kunst, Lukáš ; Ryšavý, Radek ; Slavko, Pavel ; Weiss, Petr
Metodika je strukturována do jednotlivých kapitol, které se přehledně zabývají základními tématy správy kulturního majetku. V úvodu je malý historický přehled vývoje pozice správce památkového areálu s mezinárodním exkurzem a slovníček základních pojmů, který ocení zejména začátečníci neznající oborovou terminologii. Základními tématy správy jsou: 1) Správa majetku ve smyslu technicko-organizačně-ekonomickém a právním. V podkapitolách formuluje jednotlivé segmenty činností, jako je například evidence kulturního a hospodářského majetku, pracovně právní vztahy, účetnictví a tvorba rozpočtu. 2) Ochrana majetku od zajištění bezpečnosti proti zcizení až po monitoring mikroklimatu uložených artefaktů. 3) Obnova a údržba svěřeného majetku – zejména s důrazem na realizaci preventivních opatření a zajišťování tzv. běžné údržby, která ve svém důsledku zajišťuje kontinuitu památkových hodnot, postupů, autenticity a v neposlední řadě významně zlevňuje péči o hmotnou podstatu památky.4) Prezentace kulturních hodnot veřejnosti, zprostředkování výsledků poznání o památce a posilování kulturní identity společnosti k vlastní historii a hodnotám. Na konec textu je zařazena velmi důležitá kapitola zabývající se plánováním a formulováním vizí a koncepcí správy konkrétních památkových areálů. Tato část je nesmírně důležitá, i proto, že je v praxi často podceněna. Někdy z intelektuálních důvodů, obvykle však z nedostatku času, který je věnován operativním řešením konkrétních problémů bez vazby na celek. Výsledky dílčích problémů jsou izolovány a nenavazují na sebe. Metodika tak nabádá adresáty, aby věnovali koncepční činnosti a plánování patřičnou pozornost, která se v dlouhodobém horizontu vyplatí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Depozitář a jeho role na kapitálovém trhu
Fajmonová, Lenka ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
1 Depozitář a jeho role na kapitálovém trhu Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou současné právní úpravy depozitáře, a to jak z pohledu práva českého, tak práva evropské unie. Jsou zde prezentovány názory, který je možné nalézt v odborných článcích, komentářové literatuře, ale i vyjádření České národní banky nebo Asociace pro kapitálový trh České republiky. Tuto úpravu a k ní náležející názory jsou v práci zhodnoceny, okomentovány a je případně navržena změna, či jim oponující názor. V práci je užito především výkladové metody jazykové, historicko-teleologické a systematické. První část práce se zabývá historickým vývojem investičních fondů a depozitáře a vliv kupónové privatizace na dnešní podobu kapitálových trhů. Druhá část se pak věnuje základní charakteristice investičních fondů, jejich druhům a úpravě a představuje statistická data z nichž je možné vyčíst vývoj finančních trhů a na ni navazující nutnost depozitářské činnost. Konečně je zde i zjednodušeně porovnána dostatečnost počtu depozitářů při porovnání s dalšími evropskými státy. Část třetí se pak věnuje depozitáři samotnému a jeho činnostem v čistě teoretické rovině doplněné o praktické provádění jednotlivých činností a na ně navazujících okolností, které výkon této činnosti mohou ovlivnit. Je zde především zdůrazněna kontrola ocenění hmotného...
Kolektivní investování
Rigó, Natália ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Předmětem této diplomové práce je analýza české úpravy kolektivního investování. Práce je zaměřena na poskytnutí celkového přehledu problematiky. Úvodní kapitoly obsahují historické odkazy a souvislosti ohledně vývoje kolektivního investování v ČR. Analytická část práce se zabývá již konkrétními problémy jednotlivých institucí a navržením možných řešení. Práce poukáže na komplikace kolem nemovitostních fondů, na pravděpodobné porušování základních svobod evropského práva. Další kapitoly se zabývají způsoby ochrany majetku depozitářem, jakož i možnosti vymožení náhrady škody v důsledku porušení povinností.
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství
Lavička, Roman ; Kuthan, Jiří (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil...
Zhodnocení volných peněžních prostředků na trhu podílových fondů
Smolík, Jakub
Bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podílových fondů v České republice. První část práce vymezuje problematiku kolektivního investování, jeho výhody a nevýhody, subjekty působící na finančním trhu s podílovými fondy a jejich klasifikace. Dále jsou popsány jednotlivé matematické metody a ukazatele, podle kterých se hodnotí výkonnost fondů. Vymezené metody byly použity na vybrané fondy a následně byla provedena komparace získaných výsledků. Na základě analýzy a srovnání dílčích fondů bylo provedeno investiční doporučení fiktivním investorům, kteří se liší investiční strategií. Doporučenými fondy jsou Conseq Invest Konzervativní, Generali fond Korporátních Dluhopisů a Generali fond Globálních značek.
Cooperative Storage Library Switzerland (CSLS): sharing of content and resources – providing quick and modern services
Tschirren, Daniel ; Grossgarten, Astrid
In the Speicherbibliothek/CSLS libraries of ZHB Luzern, UB Basel, ZB Zuerich, UZH Zuerich and St. Gallen University Library store parts of their holdings. Storage room is tight and expensive in the cities and holdings are growing faster than sorting out of duplicates is being made. A centralized storage unit in a rural area with good traffic connection seemed a logical solution. In 2016 the Speicherbibliothek came into gear. It is build and equipped like a modern high density fully automated storage unit. With regard to monographs and anthologies the stored items belong still to the giving library and still appear in their catalogue system. These items are the so called individual stock of the partners and can be borrowed. With regard to journals things are different. Most of them are now part of the so called collective stock. The goal is a complete series of a stocked journal title. In case of a user request to copies out of a journal the pages will be copied and sent via a workflow system either to the reader or a library. The journal volume itself will not leave the storage unit anymore. The partners of Speicherbibliothek use the same workflow system (MyBib eDoc®) to manage and monitor their lending processes. In the background this system routes the incoming lending or copy requests from the library patrons to CSLS and manages the automated delivery of scanned pages. In addition to the above described outlines the presentation will include following aspects: Restrictions of copyright, Conservational issues, Deduplication (virtual and physical), Visibility of stored items in the catalogue and for the user/impact on requests, Financial aspects vs. librarian wishes
Plný text: idr-1371_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1371_2_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1371_3 - Stáhnout plný textMP4
Středoevropské forum Olomouc
Jung, Adam ; Gürtler,, Ivan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešeného návrhu je rozšíření Muzea umění Olomouc o novostavbu Středoevropského fóra Olomouc SEFO. Ve stávající budově muzea se dispozičně upravuje pouze uliční a spojovací křídlo v 1NP. Do prostoru bývalého kina byl umístěn provoz Divadla hudby. V rámci nově navržené budovy SEFO je součástí rozšíření ulice do parteru, kdy vzniká nový veřejný prostor nad podzemní částí budovy. Tento veřejný prostor částečně kryje nadzemní část budovy v podání galerií. Otevřený parter je hlavním konceptem návrhu.
Depozitář v infrastruktuře kolektivního investování
Kalista, Jakub ; Seknička, Pavel (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Depozitář v infrastruktuře kolektivního investování Abstrakt Diplomová práce se zabývá infrastrukturou kolektivního investování s důrazem na postavení a výkon činnosti depozitáře investičních fondů. Stručně jsou představeny základní pojmy finančního trhu a kolektivního investování. Dále je nastíněn historický vývoj kolektivního investování ve světě a na území České republiky. Práce blíže rozebírá a klasifikuje typy investičních fondů a to jak z hlediska evropské, tak z pohledu národní úpravy. Následně je popsána infrastruktu investičních fondů, její jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi. Práce uvádí subjekty, které mohou vykonávat činnost depozitáře a detailně rozebírá jednotlivé povinnosti depozitáře, případný výkon těchto povinností třetími osobami a otázky odpovědnosti depozitáře. Práce dále uvádí další subjekty představující ochranu investorů v kolektivním investování.
Mikroklima archívů
Onderek, Aleš ; Počinková, Marcela (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá uchováváním inventářů v depozitářích. Dále se zabývá návrhem vzduchotechnického systému archívu. V poslední části diplomové práce je proveden experiment zabývající se zkoumáním vnitřního mikroklimatu depozitáře.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: