Název: Návrh inventarizace a katalogizace uložených vzorků Chlupáčova muzea historie Země (CHMHZ)
Překlad názvu: Draft inventory and cataloging of stored samples Chlupáč's museum of Earth History
Autoři: Drahný, Stanislav ; Mazuch, Martin (vedoucí práce) ; Ekrt, Boris (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Pro Chlupáčovo muzeum historie Země je připraveno v nejbližší budoucnosti mnoho změn. Nejvíce by jich mělo být spojeno s depozitní částí. Tato práce byla psána jako příručka, na kterou by mohl být brán ohled při těchto obměnách. Měla by sloužit jako plně funkční návod k novému označování sbírkových předmětů, novému systému uložení těchto předmětů a k jejich snadné dohledatelnosti v úložných prostorech. Došlo i k porovnání institucí zabývajících se podobnou problematikou a popsání jejich organizační práce v depozitních odděleních. Zjištěné informace, ať už od kurátorů, z literatury nebo ze zkušenosti autora byly sepsány, abych plnohodnotně navrhl novou katalogizaci a inventarizaci pro CHMHZ. Klíčová slova: muzeum, inventarizace, katalogizace, depozitář, sbírkové předměty. Abstract For Chlupáčovo muzeum historie Země (Chlupač's museum of Earth History) is prepared many changes in the near future. Most of them should be combined with parts of the deosit.This work was written as a guide, which could be taken into account for these variations. It should sere as a fully functional guide to the new tagged artefacts, a new systém of storage of these items and their ease of traceability of storage space. There are also compared to similar institutions dealing with these issues and describe their...
Klíčová slova: depozitář; inventarizace; katalogizace; muzeum; sbírkové předměty; cataloguing; collection items; depository; inventory; museum

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/39573

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-537502


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce
 Záznam vytvořen dne 2023-12-17, naposledy upraven 2023-12-17.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet