Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 934 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nostalgie: Počítačové hry jako nástroje překonání národnostních a věkových hranic
Králíček, Václav ; Soukup, Martin (vedoucí práce) ; Lütke Notarp, Ulrike (oponent)
Zde představená diplomová práce se zabývá výzkumem podobnosti prožitků z počítačových her u hráčů pocházejících z různých kultur. Protože jsou produkty videoherního průmyslu dostupné téměř po celém světě, setkávají se s jejich obsahy hráči různých národností, kteří pak společně na internetových fórech diskutují o svých zážitcích a zkušenostech z hraní. Práce v mezikulturním srovnání zkoumá, nakolik jsou prožitky z počítačových her kulturně univerzální, čímž mohou mít potenciál sbližovat jedince pocházející z různých kulturních kontextů, a tím překonávat národnostní rozdíly. Jelikož se s hrami setkaly již čtyři generace, bylo předmětem zájmu výzkumu i sbližování hráčů různých věků. Práce se opírá o teoretiky hry Johana Huizingu, Vladimíra Boreckého a Rogera Cailloise, jakož i o antropology George Murdocka, Thomase Hyllanda Eriksena, Michala Tošnera a Clifforda Geerzte. Exkurz do dějin počítačových her jako média a jejich místo ve společnosti nabídl Lev Manovich. Výzkum byl prováděn dvěma metodami. Online dotazníkovým šetřením za použití principů metody sněhové koule a kvantitativní analýzou diskuzních příspěvků na internetové stránce 9gag.com. Podle dat získaných oběma metodami lze prožitky z počítačových her považovat za kulturně univerzální.
Palimpsest a intertextualita v antropologicko-etnologické analýze městského prostoru
Ondrák, Vít ; Marcelli, Miroslav (vedoucí práce) ; Švantner, Martin (oponent)
Tato práce nesoucí název Palimpsest a intertextualita v antropologicko-etnologické analýze městského prostoru se věnuje zkoumání městského prostoru z hlediska metaforického pojetí pojmu text, intertext a palimpsest. Pomocí rozšíření významu pojmu text z původního úzkého pojetí v rámci literární vědy na širší vrstvy skutečnosti se naskýtá možnost aplikovat jej na městský prostor, a ten následně jako městský text číst. Vzhledem k tomu, že urbánní prostředí se skládá z mnoha vrstev, stává se zajímavým řešením pro jeho komplexní uchopení využít pojem palimpsest, případně intertext. První teoretická část si klade za cíl tyto pojmy vysvětlit. Druhá teoretická část se věnuje antropologickým a etnologickým přístupům k městskému prostoru, přičemž zásadní se pro ni stává perspektiva jednotlivce, jenž prochází městem a nechává jej na sebe působit. Obsahem třetí, aplikované části je potom konkrétní prostor Nuselského údolí a jeho bezprostředního okolí, v rámci kterého jednotlivec rozehrává hru mezi prostorem a svým vnímáním. Jednotlivé vrstvy tohoto prostředí jsou zkoumány z perspektivy pojmů a antropologicko-etnologických přístupů, které však neposkytují úplnou a vyčerpávající analýzu daného území. Což však není cílem. Naším cílem je poukázat na možnosti takového zkoumání a zároveň k němu na základě syntézy...
Uplatňování folklórních textů ve výuce ruského jazyka
Holečková, Andrea ; Rozboudová, Lenka (vedoucí práce) ; Vasilyeva, Elena (oponent)
Práce se zabývá způsoby využití folklórních textů v učebnicích ruského jazyka, přičemž vybrané učebnice Raduga Plus, Pojechali, Raduga po-novomu, Snova Klass a Tvoj šans byly podrobeny analýze. První část práce je věnována shrnutí teoretických poznatků v oblasti folklóru, vztahu jazyka a kultury a slovesnosti, vycházejících z odborné literatury. Teoretická část charakterizuje pojem folklór jakožto část vědní disciplíny zvané folkloristika, který je dále rozveden a představen ve vztahu k jazyku, kultuře a slovesnosti. Praktická část přináší výsledky analýzy učebních souborů, jejíž cílem bylo zjistit způsoby uplatňování folklórních textů. KLÍČOVÁ SLOVA folklór, jazyk, kultura, písně, slovesnost, ruský jazyk, výuka ruského jazyka
Obraz Ruska v učebních souborech pro výuku ruštiny na středních školách a jeho reflexe žáky
Bejlková, Kristýna ; Rozboudová, Lenka (vedoucí práce) ; Vasilyeva, Elena (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o prezentování ruské kultury a reálií v učebních souborech určených pro výuku ruského jazyka na českých středních školách. Teoretická část práce se zabývá postavením ruského jazyka ve světě a historií jeho výuky v České republice, uvádí kurikulární dokumenty. Prostor je zde věnován také významu učebního souboru v procesu učení se cizímu jazyku a uvádí současné učebnice ruštiny, které zkoumá z pohledu výuky reálií a nabývání komunikační kompetence. Praktická část práce analyzuje učební soubory Радуга по-новому, Снова Класс! a Твой шанс a nabízí kompletní přehled zastoupení reálií v učebnicích. Hlavním cílem této práce je srovnat obraz Ruské federace ve zvolených učebních souborech se skutečnými znalostmi žáků středních škol. Provedený výzkum ukazuje, že znalosti žáků se výrazně neliší v rámci jednotlivých druhů středních škol ani užívaných učebních souborů. Převážně z většiny dotázaní uvedli, že jejich učební soubor poskytuje dostatek informací týkající se reálií, avšak i přes tento fakt jejich znalosti nejsou velké. Dále bylo zjištěno, že kromě učebních souborů výrazně ovlivňují žáky také mezipředmětové vztahy, stereotypy všeobecně rozšířené v české společnosti a činnosti spojené s jejich volnočasovými aktivitami. KLÍČOVÁ SLOVA Rusko, reálie, kultura, výuka ruštiny,...
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Goncharenko, Anna ; Stýblo, Jakub (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o tvorbě návrhu novostavby centra současného umění a architektury a využití stávajících vodojemů na Žlutém kopci v Brně s možností změny jejich původní funkce. Práce se zabývá možnostmi zpracovaní původního terénu a návazností navrhovaných novostaveb na existující vodojemy. Architektonicky zkoumá možnosti navrhování novostaveb kontextuálně se současným architektonickým výrazem okolních budov a architekturou minulou. Současná situace je taková, že tak nádherná architektonicko-inženýrská památka, jako jsou vodojemy na Žlutém kopci, je prakticky zavřená před očima obyčejných lidí. Pouze jeden ze tří vodojemů je otevřen k návštěvě – nejstarší cihlový vodojem postavený v roce 1872. Hlavním cílem mé práce proto bylo zpřístupnit areál vodojemů veřejnosti a dát lidem možnost navštívit všechny tři vodojemy. K tomu bylo nutné navrhnout vstupní pavilony a bezpečné vstupy do vodojemů a také naplnit vodojemy novou funkcí využití, protože činnost vodojemů byla ukončena v roce 1997, kdy byly odpojeny od vodovodní sítě.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Mokrášová, Nina ; Buganská, Petra (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Riešená lokalita sa nachádza na hranici brnenských mestských častí Staré Brno a Stránice v tesnej blízkosti dôležitého dopravného uzla Vaňkova námestí. Rozlieha sa medzi ulicami Tomešová a Tvrého .Hlavnou dominantou lokality je zástavba areálu nemocnice. Jedinečnosť tohto miesta spočíva taktiež v náväznosti na historické centrum mesta, výhľad na hrad Špilberk a zároveň historickým unikátom ukrytým pod zemou riešenej parcely. Hlavným cieľom bolo vytvoriť lákavé a príjemné prostredie pre obyvateľov mesta s ohľadom na okolitú zástavbu a zároveň zachovať a sprístupniť veľkolepé priestory historických vodojemov širokej verejnosti a tým povýšiť spoločenskú úroveň a návštevnosť lokality.
Kreativní centrum – Kopřivnice
Křížová, Lucie ; Zdvomka, Ondřej (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Přímo v centru města se nachází parcela se starými továrními halami. Tyto haly jsou velmi krásné a mají velký potenciál. Teď jsou ale spíše překážkou. Tvoří bariéru, jsou ve špatném stavu a městu to ubírá na hodnotách. V diplomové práci s názvem Kreativní centrum v Kopřivnici se mimo návrh právě kreativního centra budu zabývat i tím, jak využít krásu a potenciál těchto starých hal. Jak z nich vytvořit krásné zmodernizované budovy s novou hodnotou. Chci zprůchodnit celý areál a vytvořit zde místo, kde se budou lidé rádi scházet, a kde se budou mísit rozmanité funkce. Místo pro pobavení, odpočinek, kulturu, vzdělávání nebo i obyčejný nákup či procházku. Práce je velmi rozmanitá. Od urbanistického návrhu celé parcely, přes revitalizace starých průmyslových hal a návrh novostavby, až po návrh interiéru nové galerie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 934 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.