Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,133 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Benefity a rizika Parkrunu
Pokorný, Matyáš ; Baláš, Jiří (vedoucí práce) ; Bačáková, Radka (oponent)
Název: Benefity a rizika Parkrunu Práce se zabývala projektem Parkrun, který lze zařadit mezi aktivity v přírodě. Cílem práce bylo posoudit zdravotní a sociální benefity a rizika Parkrunu. Jedná se o rešeršní práci, jejímž hlavním zdrojem informací byly elektronická databáze EBSCO a oficiální webové stránky organizace Parkrun spolu s elektronickými články a reportážemi o Parkrunu. V rámci posouzení zdravotních benefitů a rizik Parkrunu práce dospěla k následujícím závěrům: Parkrun přináší benefity v oblasti fyzického zdraví v podobě obecného zlepšování a udržování fyzické kondice. Konkrétně napomáhá ke snižování hladiny cholesterolu v krvi, snižování rizika obezity či cukrovky, a představuje tak prevenci výskytu civilizačních chorob. Navíc může tlumit projevy astmatu a napomáhat snížení zánětlivosti dýchacích cest. Riziky pro fyzické zdraví mohou být extrémní projevy počasí - zejména horko či chlad a dále možné zatížení kloubů v případě nesprávné techniky a převažujícího tvrdého povrchu. Parkrun dále přináší benefity v oblasti psychického zdraví ve smyslu obecného pocitu spokojenosti, štěstí, radosti, sebevědomí a dále sounáležitosti a prospěšnosti. V oblasti psychického zdraví nebyla identifikována žádná rizika. V socioekonomické a environmentální oblasti patří mezi nejvýznamnější benefity...
Kulturní přehled u žáků středních škol na Znojemsku
Hláčová, Soňa
Bakalářská práce se zabývá tématem kulturního přehledu u žáků středních škol na Znojemsku. Cílem bakalářské práce je zjistit jaký mají žáci celkový přehled o kulturním dění, které probíhá v jejich rodném městě nebo ve městě, kde navštěvují střední školu. Bakalářská práce je především zaměřena na pojmy kulturologie a kultura. Část bakalářské práce je pak věnovaná samotné kultuře a kulturním akcím, konajícím se ve městě Znojmě. Součástí práce je také praktická část, kde jsou reflektovány výsledky dotazníků předložených na určitých středních školách.
The importance of knowledge of cross-cultural differences in managing intercultural teams
Pinterová, Natália
Cieľom a zameraním bakalárskej práce sú rôzne pohľady manažérov na riešenie problémov kultúrnych rozdielov v rôznorodých tímoch medzinárodnej spoločnosti XY. Hlavným cieľom práce je identifikovať dôležité faktory a kľúčové aspekty kultúrnych rozdielov a manažérskej práce v rôznorodom prostredí pre manažérov. Parciálnym cieľom je identifikácia prekážok a bariér, ktorým musia manažéri čeliť a prekonávať ich v multikultúrnom prostredí. Ciele sú dosahované pomocou kvalitatívneho výskumu formou individuálnych online rozhovorov so spolumajiteľmi, manažérmi a zamestnancami vybranej spoločnosti. Na získanie údajov pre túto bakalársku prácu bola použitá kvalitatívna výskumná metóda kvalitatívnych rozhovorov (primárne dáta). Analýza na nájdenie hlavných problémov a rozdielov v interkultúrnych tímoch z rozhovorov bola vykonaná v programe MAXQDA. V práci sa identifikujú potreby komunikácie a spolupráce medzi ľuďmi rôznych kultúr ako najdôležitejšie faktory pre riadenie interkultúrnych tímov. Kľúčové aspekty pre manažéra sú sa naučiť, prispôsobiť, pochopiť a ovládať rôzne komunikačné štýly, uprednostniť spoluprácu pred konkurenciou; a zlepšiť jazykové schopnosti. Manažér sa najčastejšie dostáva do kontaktu s jazykovými prekážkami a bariérami, ktoré spôsobujú nedorozumenia kvôli rozdielnym názorom. Odporúčania sú zlepšiť znalosti o jazykových a kultúrnych rozdieloch (zoznam kultúrnych rozdielov je priložený v prílohe), zlepšiť efektívnu komunikáciu v tímoch, učiť sa a snažiť sa porozumieť iným kultúram, prispôsobovať sa a nie posudzovať a uprednostňovať spoluprácu pred súťažou. Interkultúrne tímy sú efektívnejšie a kreatívnejšie, pretože ľudia majú rôzne spôsoby riešenia problémov a prinášajú nové riešenia.
Multikulturní vzdělávání na středních školách
Koshkina, Yuliya
V této práci je podrobně rozebráno téma multikulturního vzdělávání na středních školách a jeho vztah k procesu integrace žáků z cizích zemí. Důraz bude kladen na to, jak lze vzdělávací procesy a aktivity přizpůsobit potřebám žáků různých kultur a jak lze zvýšit úroveň porozumění a tolerance mezi žáky. Další klíčovou otázkou zde popsanou, jsou charakteristiky osobností, které přispívají k úspěšnému procesu integrace mezi žáky různých kultur a jak lze tyto charakteristiky rozvíjet. Dále práce reflektuje, jaké jsou možnosti a limity pro rozvoj integračních schopností a jak lze tyto schopnosti rozvíjet prostřednictvím vzdělávacích aktivit a programů. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá legislativou, jazykovými a kulturními rozdíly. Rozebírá problematiku nárůstu počtu žáků-cizinců ve školách, podmínky jejich přijatí na středních školách a následujícího procesu výuky. Cílem praktické části bylo zjistit pomoc dat zjištěných z dotazníkového šetření, jak vidí žáci vztahy mezi sebou a žáky-cizinci a naopak, jak vnímají cizinci ostatní žáky. Snahou bylo zjistit, jak se realizuje integrace (inkluze) v praxi v současné střední škole.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. IV. díl, Kulturně vzdělávací a zájmová činnost
Gonzálezová, Marie ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, center volného času a dalších subjektů, které zajišťují kulturně vzdělávací a zájmovou činnost. Obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, zájmové vzdělávací umělecké a mimoumělecké činnosti, dalších kulturních službách veřejnosti, mezinárodní kulturní spolupráci a o spolupráci s etniky v ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Česká kultura očima zahraničních studentů českých vysokých škol (pražské vysokoškolské prostředí)
Votavová, Radka ; Šatava, Leoš (vedoucí práce) ; Pargač, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje české kultuře očima zahraničních studentů českých vysokých škol v pražském prostředí a byla vypracována na základě terénního výzkumu a studiu dostupné literatury. Text je řazen do šesti základních kapitol. Úvodní kapitola představuje téma a strukturu práce. Druhá kapitola se věnuje studované literatuře a respondentům. Ve třetí je popsána metodika práce, především terénního výzkumu, který proběhl ve formě dotazníkového šetření a rozhovorů se zahraničními studenty. Teoretická část zavádí důležité pojmy a obsahuje popis života a možností zahraničních studentů. Empirická část zpracovává výsledky proběhlého terénního výzkumu. V závěrečné kapitole je shrnuta bakalářské práce.
Taltos v maďarské kulturní tradici
Horychová, Simona ; Pargač, Jan (vedoucí práce) ; Šalanda, Bohuslav (oponent)
Cílem práce je představit postavu Táltoše v celé jeho komplexnosti. Táltos se vyskytuje převážně v maďarském folkloru. Předpokládá se, že se právě v rurálním prostředí uchovaly magicko-náboženské představy proto-maďarů. Na základě komparace náboženských představ ugro-finských a altajsko-uralských etnik Sibiře s maďarskou folklorní tradicí se vědci snaží dokázat, že původní Táltosova funkce byla stejná jakou zastával šaman u těchto etnik. V evropském prostředí se vyskytují postavy se stejnými atributy jakými disponuje Táltos. Z tohoto důvodu se někteří vědci přiklání k evropsko-slovanskému původu. Nicméně v současnosti je Táltos v maďarské společnosti považován za šamana, a proto se snaží navázat na jeho náboženskou tradici. Klíčová slova Taltos, šaman, šamanismus, Maďaři, etnogeneze, kultura
Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – srpen/září 2023
Tuček, Milan
Do svého šetření probíhajícího v srpnu a září 2023 Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života.\n\nNejnaléhavějším problémem je stav veřejných financí, když 71 % dotázaných jeho řešení považuje za velmi naléhavé (deficit státního rozpočtu, úsporné balíčky…). Následuje oblast energetiky (63 %) a (logicky) zachování sociálních jistot (62 %).\n\nNejméně naléhavá je situace v oblasti nabídky zboží a služeb (20 % odpovědí velmi naléhavé), kultuře (14 %) a řešení pandemie COVID-19 (11 %).\n\nK vzestupu naléhavosti došlo u velké většiny dotazovaných položek. Nejvíce u energetiky (o 33 procentních bodů u odpovědi velmi naléhavé), přistěhovalectví (o 24 procentních bodů) a životní úrovně (19 procentních bodů).\n\nNaopak k poklesu naléhavosti došlo jen u tří položek. Jde řešení pandemie COVIDu (o 44 procentních bodů), nezaměstnanost (o 6 procentních bodů) a kulturu (o 3 procentní body u podílu odpovědí „velmi naléhavé“ a dalších 9 procentních bodů u „docela naléhavé“).\n\nJe zjevné, že za názorovými posuny vesměs stojí obavy veřejnosti spojené s vývojem ekonomické, politické a bezpečnostní situace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,133 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.