Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 162 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fenomén hybridního působení státních i nestátních aktérů
Havlík, Martin ; Hynek, Nikola (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Rigorózní práce se zabývá problematikou hybridního působení státních a nestátních aktérů využívajících široké spektrum nástrojů moci k prosazování vlastních zájmů. Primárním záměrem je vztažení obsahu ke konceptu bezpečnosti podle Kodaňské školy, která jako jedna z nejvýznamnějších přispěla ve druhé polovině 20. století po rozpadu bipolárního uspořádání světa k rozšíření sledovaných dimenzí bezpečnosti a také k novému širšímu pojetí souvisejících referenčních objektů. Vymezení nosných konceptů bezpečnosti je dále rozšířeno o CLAUSEWITZOVO pojetí války a americký koncept Theory of Victory. Na úvodní teorie navazuje analýza klíčových teoretických aparátů významných západních, ruských a čínských bezpečnostních expertů, které jsou následně porovnány ve vztahu k podstatným faktorům jednotlivých hybridních přístupů. Práce dále zevrubně popisuje signifikantní kategorie nástrojů moci typu soft power, hard power, smart power a sharp power. Důležitou součástí práce je také analýza státních, nestátních a proxy-státních aktérů, jakožto hlavních nositelů, uživatelů a reprezentantů hybridního působení. V této souvislosti je klíčovým determinantem zvolený referenční objekt v podobě České republiky. Pro doplnění problematiky je v práci zařazena také související oblast čelení hybridním hrozbám a hybridnímu působení...
Vstupní znalosti a představy o středoevropských státech u žáků mladšího školního věku
FLEISCHMANNOVÁ, Tereza
Práce se zabývá rozsahem a úrovní vstupních znalostí a představ o středoevropských státech u žáků mladšího školního věku. Cílem práce je prostřednictvím kvantitativního výzkumného šetření zhodnotit komplexní znalosti žáků prvního stupně o státech střední Evropy. Vyhodnocení probíhalo na základě dotazníkového šetření u 396 respondentů z osmi základních škol a umožnilo tak posouzení úrovně geografických znalostí u žáků čtvrtých a pátých ročníků základních škol. Analytická část diplomové práce se orientuje na výsledky a jejich srovnání dle několika kategorií, jimiž jsou rozdíly ve znalostech napříč školami, ročníky a genderu. Rovněž se tato část zabývá rozdíly vyplývajících z umístění a velikosti daných základních škol a v neposlední řadě také na zdroj těchto vědomostí. Závěrečná praktická část se zakládá na výsledcích dotazníkového šetření a obsahuje edukační materiál, který je rozšířen o metodickou příručku pro pedagogy a náměty na výuku středoevropských států.
Konstrukce elektrického velomobilu
Starý, Ondřej ; Blaťák, Ondřej (oponent) ; Hejtmánek, Petr (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh elektrického velomobilu, přesněji jeho přední nápravy a karoserie, jako jedné z možných alternativ k automobilům do měst. Nejprve je zde proveden rešeršní rozbor dostupných elektrických velomobilů. V dalším kroku, kterým je návrh vlastního elektrického velomobilu, jsou určeny parametry a vlastnosti vozidla. Z těch dále vychází samotný návrh přední nápravy. Je zde proveden návrh a optimalizace geometrie zavěšení, výpočet odpružení, návrh řízení a jejich konstrukční řešení. Na závěr je proveden návrh karoserie.
Design závěsného světla
Špačková, Eliška ; Tauber, Jiří (oponent) ; Sovják, Richard (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem závěsného světla a jeho posouzením metodou LCA, s cílem minimalizace environmentálních dopadů při zachování estetických kvalit a vyhovění dílčím cílům. V rámci práce byla vypracována taxonomie a designérská i technická analýza, jejichž cílem bylo uspořádat poznatky jako podklad pro vývoj nového řešení. Všechny variantní návrhy byly posouzeny metodou LCA a na základě kritického zhodnocení byl zvolen jeden z konceptů. V další fázi byl tento koncept rozvinut a jeho materiálové varianty byly opět posouzeny metodou LCA. Finální návrh dává do souvislosti kombinaci technického a estetického pojetí závěsného osvětlení s udržitelným designem, významným trendem současnosti i budoucnosti.
Swedish aircraft design in the Cold War period
Zúbek, Miroslav ; Bartoněk, Jaroslav (oponent) ; Dubnický, Lukáš (vedoucí práce)
Swedish aircraft design is unique due to the conditions in which it had to be created. Sweden's neutrality during the Cold war was one of the main reasons why it was created, and why it is often overlooked when talking about aircraft design despite the innovations it managed to introduce. This bachelor's thesis focuses on the gradual development of the designs of Swedish origin during the Cold War. The technical requirements adapted to the Swedish defense concept are described in chapters for individual aircraft, together with the problems and solutions that the engineers had to deal with. At the same time, the work points out some specific elements of the Swedish design. The last chapters discuss the potential direction the Swedish aircraft design may take in the near future.
Design robotického čističe oken
Křivková, Renata ; Haltof, Vladimír (oponent) ; Fridrichová, Eva (vedoucí práce)
Práce se zabývá designem robotického čističe oken. Hlavním cílem bylo navrhnout zařízení s inovativním vzhledem a tvarováním, které bude vhodné do soukromých i veřejných prostor. Součástí práce je designérská analýza a technická analýza. Výsledný produkt najde své uplatnění v mrakodrapech a výlohách.
Design stolní laserové gravírovačky
Charvát, Jakub ; Křenek, Ladislav (oponent) ; Rubínová, Dana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním designem stolní laserové gravírovačky. Hlavním cílem je návrh funkčního a inovativního tvarování, které vykazuje přiměřenou kompaktnost. Práce obsahuje průzkum existujících produktů a studium procesu laserového gravírování. Výsledné řešení je v souladu s funkčními, ergonomickými i bezpečnostními parametry.
Design fitness náramku
Zboran, Martin ; Buganská, Tamara (oponent) ; Haltof, Vladimír (vedoucí práce)
Cieľ tejto bakalárskej práce zahŕňa návrh fitness náramku aj s príslušenstvom, ktorý okrem možnosti zobrazovania času a dátumu dokáže používateľovi analyzovať fyzickú aktivitu a životné funkcie hlavne v súvislosti so športovou aktivitou. Navrhnutý produkt spĺňa ergonomické aj technické požiadavky, prináša inovácie v oblasti nabíjania a zapínania. Zároveň bol dosiahnutý originálny dizajn. Navrhnutý nabíjací mechanizmus zaisťuje pohodlnejšie používanie zariadenia vďaka možnosti nabíjania bez snímania náramku z ruky.
Strategie řízení a vedení pracovníků vzdělávacích organizací
Cílová, Petra ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Každá organizace má, nebo by měla mít, svůj strategický plán rozvoje. Diplomová práce je zaměřena na strategii řízení a vedení pracovníků vybraných vzdělávacích organizací, a to především v oblasti jejich strategických cílů. Pojednává o problematice kooperace, znalosti a následné implementace těchto cílů zaměstnanci v praxi. Cílem práce je tedy zjistit, zda pracovníci vybraných mateřských škol znají strategické cíle své organizace a popsat, jak je ze svého pohledu pomáhají naplňovat v jednotlivých oblastech rozvoje. Vybranými vzdělávacími organizacemi jsou mateřské školy na Rakovnicku a mezi pracovníky, kterých se zjišťování týká, patří pracovníci pedagogičtí i nepedagogičtí. Strategické řízení lidských zdrojů je nedílnou součástí strategického řízení a plánování vzdělávací organizace. Jeho zvládnutí vede k integraci požadavků a tím dosahování stanovených cílů. Za účelem uchopení této problematiky se teoretická část práce nejprve zabývá popisem a organizační strukturou vzdělávacích organizací, jejich personálním managementem a rolemi klíčových pracovníků. Dále popisuje samotné strategické řízení a plánování vzdělávacích organizací a aspekty, které strategii a cíle organizace ovlivňují. Tyto cíle jsou v kompetenci vrcholového managementu, tedy samotného ředitele vzdělávací organizace, ale je velmi...
Vytvoření metodiky pro tvorbu digitální lektorské platformy
Šišková, Vanda ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Vaněček, David (oponent)
Práce je věnována zmapování a analýze současné situace digitální lektorské platformy v České republice a pravidel pro lektory jež u nás vzdělávají dospělé. Nabízí stručný vhled do oblasti vzdělávání dospělých, zmiňuje aktuální legislativní situaci oblasti vzdělávání dospělých v České republice, nabízí stručný příklad zakotvení vzdělávání dospělých do celého vzdělávacího procesu v Norsku, věnuje se postavení a využití informačních a komunikačních technologiích ve vzdělávání, a především osobnosti vzdělavatele dospělých. V úvodních částech práce poskytuje přehled, věcí, které se vzděláváním dospělých souvisí a nějak jej ovlivňují, čímž vede k uvědomění si složitosti a celkové náročnosti přípravy, realizace i evaluace takovéto akce. Metodika definuje místo, kde si zadavatel má možnost vybrat lektora na vzdělávací akci. Platforma nabízí místo pro vyhledávání vzdělávacích kurzů, hodnocení kvality, zadání poptávky po vzdělávací akci či žádost o rozvojový plán. Hlavním výsledkem práce je navržení metodiky pro tvorbu digitální platformy v České republice, která bude nabízet určitou míru záruky za lektory v ní vedené a tím nabízet určitou kvalitu ve vzdělávání dospělých. Metodika obsahuje požadavky na lektora, principy pro fungování digitální platformy a podklady pro digitální zpracování. Přínosem vytvoření...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 162 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.